5457 Dostat se do své vlastní síly Pamela Kribbe

[ Ezoterika ] 2023-11-16

Jsem s tebou, jsem tvůj přítel, Ješuo. Jsem stejně smýšlející v tom, že stejně jako vy jsem na cestě k většímu vědomí, k větší lásce a větší odevzdanosti, a tak jsem také na cestě, stejně jako vy všichni. Růst vědomí nemá konce. Vědomí samo o sobě je nekonečné a stejně tak jsou nekonečné i možnosti prožívání, růstu a vstupu do stále vyšších úrovní vědomí. Tento proces přináší radost do Tance stvoření.

Součástí života jako takového je zkoumání nových možností a s tím spojená tvořivost; touha po novém, po růstu a expanzi. Vše, co žije, se vyvíjí. Přijímejte radost z tohoto vývoje; radost je jeho přirozeným stavem. Na Zemi se však lidé snaží život v sobě omezit; nedůvěřují pohyblivému toku života. V lidstvu, v jeho kolektivním vědomí, existuje tendence nedůvěřovat pohyblivému toku života, přirozené tendenci k růstu a expanzi. Existuje touha chtít vše ovládat myslí.

Dnes jsme hovořili o síle, o tom, jak vstoupit do své vlastní síly a co to znamená. V lidském vývoji se síla nebo moc ztotožnila s používáním mysli a s myšlením, a to je velká chyba. Definicí síly se stalo ovládání, manipulace, ovládání života pomocí mysli, intelektu. Když se rozhlédnete kolem sebe, vidíte, kolik toho umíme a můžeme vyrobit. Všude vidíte naše schopnosti a to, jak dokážeme manipulovat i s lidským tělem. Kdybyste chtěli po lidstvu, aby ukázalo na svůj největší projev moci, na svůj největší úspěch, ukázalo by na plody technického pokroku, který v podstatě zahrnuje moc přetvářet přírodu a život samotný podle našich představ o tom, jak by věci měly vypadat, a pak je ovládat.

Ale kupodivu, když to uděláte, zbavíte život ˝života˝. Zabíjíte ho, abyste ho mohli uspořádat a přetvořit podle svých vlastních představ: představ své mysli. Ve své podstatě se tento pohyb směrem k uspořádání a strukturování života rodí ze strachu. Je to strach z toho, že se neodvážíte pokračovat ve velkých pohybech života, které jsou spojeny se střídáním ročních období, se zrozením a smrtí, dospíváním dítěte, rozkvětem sexuality, tancem mezi mužem a ženou. Všechny tvůrčí síly umělce nebo matky vychovávající děti, vše, co lidé dělají, pramení z hlubokého vnitřního proudu inspirace a tvořivosti, který nelze uchopit, zadržet ani pochopit pouhou myslí.

Stručně řečeno, stalo se to, že myšlení bylo postaveno nad autentický cit. Autentickým cítěním myslím následování inspirace, následování proudu života tak, jak by se přirozeně vyvíjel. Existuje falešná představa o tom, co znamená síla. Moc je obvykle definována jako ˝mít moc nad˝, aby bylo možné vše ovládat mužským způsobem, a to není moc v pravém slova smyslu. Pravá moc znamená pohybovat se s proudem života.

Mějte prosím na paměti, že vaše duše je je odrazem života, projevem božského Zdroje.

Pokud vnímáte Život s velkým L jako proud, který vším prostupuje a je ve všem přítomen - Život, který se pohybuje, roste a tvoří hranice; který se pohybuje od nediferencovaného k diferencovanému - pak je duše tou částí Života, která vám patří. Duše je jedinečná a vaše a v ní jste Doma; duše je vaší součástí Života. Vaše duše je pojata do tohoto velkého proudu a nestojí od něj odděleně; je součástí celku. Přesto je vaše duše jedinečná, svébytná bytost, která vás činí tím, kým jste.

Duše se chce rozvíjet, stejně jako se rozvíjí, poznává a chápe život. A zejména , duše touží prožít do hloubky všechny pocity, které lze prožít. Duše není vybíravá a chce jak temné, tak světlé. Duše je velmi zvědavá a chce poznávat, prožívat a dospět k pochopení, proto individuální duše na své cestě životem vždy vyhledává extrémy. V jednom životě se to může dít více než v jiném, v jedné inkarnaci více než v jiné, ale jedinečná duše může a musí dospět k vnitřnímu růstu; nemůže se jen přizpůsobovat věcem, které jí ukládají lidské zákony. Zvědavost a dobrodružnost tedy patří k vám jako k duši.

Co tedy znamená síla v plném významu? Co znamená být ˝ve své moci˝? Rád bych ji definoval jako důvěru ve vlastní duši. A to vyžaduje odvahu, protože vaše duše je jiná, individuální a jedinečná. Tato důvěra ve vlastní duši vyžaduje radikální závazek. Nesrovnáváte se s tím, co je venku a jak to vidí či nevidí ostatní lidé. Nedovolíte, aby o tom, co je pro vás správné, rozhodoval nějaký zákon nebo teorie z minulosti nebo zvenčí, ale abyste skutečně naslouchali svému vnitřnímu hlasu. Vnímejte, jaké nálady se pohybují hluboko ve vašem nitru. Naslouchejte vlnám tohoto moře a spoléhejte na živelné síly v něm.

Můžete se na to podívat i takto: když jste v pozemském těle, musíte se vypořádat s osobností, kterou máte a která se cítí být tím, kým jste. V minulosti se tomu také říkalo ego. Používám tato slova ve velmi neutrálním smyslu, bez nálepek dobrý nebo špatný. Máte určitou osobnost, která je odvozena od vašich genů, od toho, co jste biologicky zdědili po rodičích, od výchovy; máte určitý temperament. V osobnosti však žije také strach; osobnost se chce zachránit, chce přežít. Ve vaší osobnosti existují nejrůznější mechanismy přežití, a to proto, že osobnost vyrostla a byla vychována v úzkosti. Strach prostupuje vaší společností, i když se nyní situace zlepšuje.

Kromě osobnosti máte také duši, která je konečným zdrojem vaší existence zde; zdrojem vaší přítomnosti v životě. Vaše duše vás chce inspirovat a chce s vámi splynout jako pozemská osobnost. Vaše duše touží růst prostřednictvím vaší osobnosti, rozšířit se a prožívat všechny věci. Pokud však má vaše osobnost navrch a vy pouze myslíte a jednáte podle své osobnosti - tedy podle strachu a bolesti z minulosti - pak vaše duše nemá dostatek prostoru pro svobodnou hru.

Sílu definuji jako: odevzdání se své duši; vytvoření prostoru pro svou duši, a tedy pro sílu, vlnu nebo pohyb, který nelze ovládat svou osobností. Vaše osobnost chce ovládat, chce vědět, chápat, organizovat; a především chce předvídatelnost a bezpečí. Duše však ne vždy nabízí bezpečí, protože duše chce růst, chce překračovat hranice a chce získávat nové zkušenosti. Osobnost žije častěji pod diktátem strachu z minulosti: tím, co cítili vaši rodiče, a tím, jaké jsou kolektivní lidské představy. Vždy tedy existuje napětí mezi osobností a duší, starým a novým, ale vstoupit do své síly znamená odevzdat se novému, síle duše.

Vidíte tedy, že síla je v mé definici přesným opakem touhy ovládat a manipulovat a žít z hlavy; což je ve skutečnosti jistou známkou bezmoci a strachu. Pohybovat se spolu s duší vyžaduje velkou odvahu, opuštění jistot. Ale tento druh odevzdání, který někdy urychlí krize, tento druh opuštění se dostává do vaší moci.

Prvním krokem je tedy naslouchat své duši a zjistit, co vámi skutečně hýbe - co uvnitř skutečně cítíte. Byli jste naučeni nejrůznějším představám o tom, jak by to mělo být, jak to má být, co se smí a nesmí dělat, a tyto hlasy mohou převládat, čímž zakrývají hlas duše. Prvním krokem k tomu, abyste mohli žít ze své duše a vstoupit do své síly, je tedy uvědomění si rozdílu mezi tím, co si myslíte, že potřebujete, a tím, co si hluboko uvnitř skutečně přejete.

Proto je nezbytné, abyste se ztišili a udělali krok zpět od shonu každodenního života s jeho požadavky a očekáváními. Prvním krokem k tomu, abyste se dostali ke své síle, je být velmi tichý a naslouchat hlubším pocitům, které jsou tak trochu v pozadí. Skutečně naslouchat svému Já, s velkým S. Je to docela náročný proces, protože ze strachu často zůstáváte vázáni na naslouchání druhým, na poslušnost nebo přizpůsobování se. Pak nepřijímáte tvrdohlavost, odhodlání, které je potřeba. Udělejte si tedy prostor pro sebe a radikálně se obraťte dovnitř.

Postupem času je třeba uskutečnit to, co cítíte jako svou jedinečnou cestu, další věc ve svém životě. A to vždy zahrnuje udělat krok blíže ke svému středu, tím, že se osvobodíte od starého balastu, aby se ukázaly vaše původní barvy, vaše podstata. Stát ve své síle znamená žít v souladu se svou duší. A to je něco, co je velmi plynulé a neustále se mění; není to něco, co zůstává stále stejné, statické. Žít ze své duše znamená jeden den to a druhý den ono - je to něco dynamického.

Žádám vás, abyste se nyní spojili s vědomím své duše. Prostě se zbavte toho, kým si myslíte, že jste, se všemi svými omezeními a strachy. Myslete ve velkém. Představte si, že uprostřed vašeho srdce žije síla, která je v souladu se samotným životem, s přírodou ve vás i mimo vás: naprostá přírodní síla, která se nebojí.

Představte si, jak se tato síla šíří z vašeho srdce do celého těla, nahoru i dolů. Cítíte-li tuto sílu, tuto vnitřní sílu, můžete také zažít, že je součástí většího celku, většího proudění. Tato síla vaší duše je spojena s dalšími silami, se souhrou sil. Vnímejte, zda to můžete cítit jako vlnu na moři. Jste vlnou, která vykonává určitý pohyb, a přitom jste součástí moře. Vnímejte různé pohyby, které proudí kolem vás v tomto větším poli.

Uvědomte si sami sebe jako tuto vlnu. Podívejte se, jak se z této jediné vlny, kterou jste, jakoby vynořuje obraz, barva, slovo nebo pocit, který říká něco o dalším kroku, který je pro vás dobrý - nasloucháte své duši. Představte si, že jste na vlně, která nabírá veškerou svou sílu a pak se pomalu převaluje nahoru a dolů. V naprosté odevzdanosti se přední okraj vlny stočí dolů a vyplave na pláž. Vstoupit do své síly znamená důvěřovat tomuto pohybu, důvěřovat této vlně, jít s ní a dělat to, co po vás vaše duše žádá. Děkuji vám za pozornost.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/16/coming-into-your-own-strength/

Zpět