5173 Telepatická pole a vaše egregory a strachy Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-16

Mari Swaruu
Telepatie je velmi reálná a působí všude kolem vás každý den. Je samotnou podstatou a důvodem vzniku kolektivního nevědomí, podobně jako to popsal Carl Jung. Skupina lidí, ať už velká nebo malá, spouští kognitivní energetické pole, které ovlivňuje každého v ní a velmi účinně synchronizuje všechny jejich myšlenky, hodnoty, a dokonce i emoce. Cokoli jejich kolektivní myšlenky vysílají do pole, je interpretováno jako myšlenky, pocity a emocionální reakce členů skupiny, které vědomě i nevědomě považují za samozřejmost. Lidé jsou skupinová zvířata, mají ve své podstatě zakotvenou potřebu být ve skupině a být skupinou přijímáni a dokonce milováni. Tato potřeba je přímo spojena s jejich přežitím. Jedinec, který byl ze skupiny vyloučen, má jen velmi malou šanci na přežití. Jako příklad a zobecnění je to zřetelně vidět na ženské nebo lyrské lidské tendenci sdružovat se do skupin a hledat větší ženskou společnost a podporu, protože v počtu nacházejí útěchu a bezpečí. Jedná se o mentálně zakořeněnou reakci, která vznikla v dobách, kdy byli lovci a sběrači a muži ze skupiny se vydávali na lov, někdy i na dlouhou dobu. Nejlepší šancí na přežití tak bylo pro samici vyhledávat společnost a uznání svého druhu, přičemž odmítnutí ze strany skupiny mohlo znamenat jistou smrt. Díky tomu Lyřané, lidé, muži i ženy, usilují o uznání skupiny, v níž se nacházejí, a z důvodu přežití není moudré jít proti obecnému mínění kolektivu. Vědomé i nevědomé hledání souhlasu z důvodů pouhého přežití se stává automatickou reakcí a každý jedinec, který se odváží myslet jinak než skupina, je automaticky považován za mentálně nemocného člověka a pomatené, protože skupina a její kolektivní myšlení si vytvořily soubor myšlenek, které jsou považovány za pravdy.

Netřeba dodávat, že právě s tím se lidé, hvězdná semínka i probuzení, v moderní společnosti na Zemi setkávají každý den. Vytváření společensky přijatých pravd, které jsou v rámci malé skupiny lidí považovány za realitu, vytváří zkreslení větší přijaté reality té větší, v níž se menší skupina nachází, a vytváří tak dílčí realitu, kterou lze z pohledu té větší rovněž považovat za šílenství. Příkladem jsou náboženské kulty, ale mírnější příklady lze najít například u sportovních fanatiků, které lze považovat za subkultury. Strach je nesmírně silným prostředkem k soustředění pozornosti jednotlivce nebo skupiny, který žene mysl do jejího prvotního naprogramování, ztrácí kognitivní a kritickou schopnost reagovat emocionálně a impulzivně, aby co nejrychleji unikla tomu, co strach vyvolává. Aby toho nebylo málo, strach vyvolává obrovský příval hormonů, které snižují množství zdrojů pro mozek ve prospěch svalů, aby aktivovaly rychlou reakci útěk nebo boj. Jako příklad lze uvést, že nepotřebujete velkou kognitivní kapacitu, abyste věděli, že máte utéct před hladovým tygrem, a nebudete při tom příliš bystrým filozofem. Jinými slovy, lidé, kteří se bojí hladového tygra, nebudou příliš bystrými filozofy. Jen si vzpomeňte, jak většina z nich v posledních letech reagovala na tento takzvaný globální zdravotní problém. Omlouvám se, nemohla jsem odolat, abych to neřekla.

Strach je jedním z největších koncentrátorů pozornosti, ovšem v negativním smyslu. Strach je jako mít víru, ale jen víru pro špatné věci, zatemňuje a zamlžuje mysl tak, že nedokáže uvažovat, a brání víře v dobré věci. Pak se podíváme na kolektivní strach, kdy celá skupina lidí, velká či malá, soustředí svůj strach na něco. Čím konkrétnější to něco je, tím hůře. Pozornost kolektivu může s maximální účinností projevit to, čeho se bojí, a je úplně jedno, jestli je tento strach uměle vyvolaný, kabalou ovládající Zemi, nebo sebepotvrzující se skupinovou paranoiou, atd.. Všechny možné výsledky existují v poli v éteru, v němž jsme všichni ponořeni. Můžete je také nazvat různými časovými liniemi, kde si člověk nebo skupina lidí zvolí tu či onu cestu, přičemž každý z nich bude mít jiné výsledky v závislosti na tom, se kterými je vibračně kompatibilní. Dobré a špatné věci, dobré a špatné výsledky již existují a je na volbě každého člověka, s kterými se vibračně sladí.

Kolektivní nevědomí, tj. přijatá průměrná tendence myšlenek, představ a hodnot skupiny, má tendenci skupinu lidí homogenizovat do té míry, že v podstatě funguje jako homologická skupina. Proto se také musíme naučit myslet sami za sebe, abychom zabránili tomu, že nás kolektivní hloupost strhne s sebou, když se kolektiv bez mozku projeví špatně. Strach soustřeďuje pozornost a s ní i sílu projevu. Manifestujeme to, co nejvíce přitahuje naši pozornost. Všechno a každý výsledek už existuje a my si vybíráme jednu nebo druhou cestu v závislosti na naší vibraci a naše vibrace závisí na našich myšlenkách. Strach soustřeďuje naše myšlenky pouze na špatné věci. Je to víra pouze v negativní věci. Všechny věci již existují, ale my je vidíme nebo si je uvědomujeme pouze tehdy, když je pro nás něco učiní relevantními. Jako příklad uvedu, že pokud se nezajímáme o golf, neuvidíme venku nic, co by s golfem souviselo. Jako experiment si to můžete udělat sami, pokud ještě nejste golfovým nadšencem, začněte na ulici hledat cokoli, co souvisí s golfem, a jak budete věnovat více času a úsilí, začnete vidět, jak se ve vaší realitě projevuje stále více věcí, které s golfem souvisejí. Pak to můžete udělat s něčím, co je pro vás relevantnější nebo užitečnější, protože jak někdo řekl: ˝Golf je jen způsob, jak si zkazit dobrou procházku˝. Ale to já nevím, protože jsem golf nikdy nehrála.

Všechny myšlenky jsou sdíleny mezi skupinou lidí telepaticky a prostřednictvím kolektivního nevědomí. Myšlenky vytvářejí realitu na základě shody frekvencí a vibrací a přivádějí k existenci to, co má nejvíce energie a tvůrčí pozornosti. To platí jak pro jednotlivce, tak pro skupiny lidí, ale v těch druhých se síla manifestace všech lidí ve skupině spojuje, takže je mnohem účinnější a nebezpečnější. Manifestace je skutečná, takže cokoli si získá vaši pozornost nejvíce, stane se skutečností, a protože strach je zde velkým koncentrátorem pozornosti, tvůrčí pozornosti, a nemá v sobě téměř žádnou racionalitu, bude mít kolektiv nebo skupina lidí silnou tendenci manifestovat pro sebe spíše špatné věci než dobré.

Egregory nemusí být nutně příšery nebo hmotné předměty, i když se neustále projevují v podobě populárních příšer, jako je strašidlo, bicho 2019, llorona, můra nebo štíhlý muž. Především však jako temné astrální entity, které se živí lidským strachem. Právě proto, že právě tento strach je v první řadě manifestuje. Proto se tímto strachem živí a bez něj se rozpouštějí zpět do éterického pole. Musím říci, že egregor může být velmi fyzický a mít hmotnost, ale nejhorším a možná nejnebezpečnějším typem egregoru je idea, a to jak pro jednotlivce, tak pro kolektiv. Idea se stává objektem, velmi reálným, a pokud je společensky akceptována, stává se ještě reálnější a obtížněji překonatelnou, proto nakonec diktuje realitu, kterou kolektiv pozoruje, i když neodráží vnější svět, a i když ji nelze vědecky potvrdit a použít zde vědu pro vysvětlení, protože na Zemi je silně ovlivněna právě mentálními egregory, které se zde snažím popsat.

Lidé budou slepě následovat tendence, myšlenky a vzorce kolektivu, to, co je přijatelné, aby bylo skutečné, což přidá na síle projevů skupiny. To je také důvod, proč se přijímaná realita na Zemi tolik liší od reality pozorované mimo Zemi lidmi, kteří jsou v podstatě lidštější, ale kteří si také vytvářejí a následují své vlastní kolektivní systémy víry a egregory, svůj vlastní Matrix. Jednotlivci si však také vytvářejí své vlastní osobní egregory, především jako destruktivní negativní myšlenkové vzorce. Jednotlivci jsou silně ovlivňováni telepatickým kolektivním nevědomím, v němž jsou ponořeni. Představy, myšlenky a emoce skupiny lidí telepaticky ovlivňují jednotlivce, přičemž ne každá myšlenka, kterou člověk má, skutečně pochází od něj. Jedinec pozměňuje telepatické poselství kolektivního nevědomí svými osobními souvislostmi a interpretacemi, čímž maskuje skutečný zdroj myšlenky a vytváří dojem, že její původ je uvnitř jedince. K tomu přistupuje neznalost člověka o tom, jak fungují telepatická pole, která ovlivňují jeho život. Toto vnější telepatické poselství, které je ve většině případů negativní povahy, podmiňuje myšlení jedince stejným způsobem a vytváří nebo formuje myšlenkové vzorce, které se opakováním a působením kolektivního pole hluboce usadily v jeho mysli.

Když se k tomu přidají negativní zážitky z minulosti a příliš aktivní představivost jedince, vzniká katastrofická přemíra myšlení. Opakující se a soubor myšlenkových vzorců a s nimi spojených reakcí tvoří osobnost jedince. Tyto katastrofické myšlenkové vzorce mohou jedince ochromit a negativně ovlivnit kvalitu jeho života, a to i v případě, že si uvědomuje, že myslí pouze negativně a předpovídá špatné následky, které se nemusí nutně stát. Prvním krokem k řešení problému katastrofického přemýšlení je rozpoznat, kdy k němu dochází, a umět ho odlišit od normálního myšlení a řešení problémů. Dobrým způsobem, jak rozpustit tento druh myšlenek, které jsou pro jedince zjevně nežádoucí, je podívat se na ně z perspektivy mimo osobu, která je má. Nejlepší a nejrychlejší způsob, jak rozpustit negativní a katastrofické myšlenkové vzorce, je ten, že jakmile jedinec uzná, že s nimi má problém, měl by si vzít diktafon, měl by stačit ten na mobilním telefonu, a měl by co nejpodrobněji popsat, co si myslí, že by se mohlo stát a proč. Pak si svou nahrávku poslechněte pokaždé, když se vám tato opakující se negativní myšlenka vybaví, a uvidíte, že ztratí na hodnotě a začnete ji vnímat z jiné perspektivy, která není tak pesimistická a funguje docela dobře.

Myšlenky jsou velmi reálné a tvoří realitu. Musíme s nimi zacházet opatrně. Zejména se vyhýbat negativnímu vnitřnímu dialogu a sebeodsuzování, protože to vytváří nežádoucí obraz o nás samých. Egregory mohou být velmi fyzické objekty nebo bytosti a mohou to být také myšlenkové vzorce v kolektivu nebo v jednotlivci.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/campos-telepaticos-y-tus-egregores-y-miedos

Zpět