5073 Zákon o digitálních službách David Thunder

[ Ezoterika ] 2023-09-12

Měli byste se velmi obávat zákona o digitálních službách
Musí být respektován článek 11 Listiny základních práv EU, který replikuje část článku 10 Evropská úmluva o lidských právech. Chrání právo evropských občanů ̋zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice ̋ a potvrzuje ̋svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků. ̋ Je smutné, že osud svobody projevu v Evropě nyní velmi visí na vlásku, protože Evropská unie právě schválila zákon, který Komisi zmocňuje výrazně omezit možnost občanů využívat digitální platformu k zapojení se do silné a upřímné demokratické diskuse..

Podle nedávno přijatého zákona o digitálních službách může Evropská komise vyvinout značný tlak na digitální platformy, aby omezily ̋nenávistné projevy ̋, ̋dezinformace ̋ a hrozby ̋občanskému diskursu ̋. Notoricky vágní a kluzké kategorie, které mají byl historicky kooptovány, aby se posílil narativ vládnoucí třídy. Tím, že dává Evropské komisi široké pravomoci k dohledu nad politikami moderování obsahu Big Tech, tento právní předpis blokuje svobodu projevu jako rukojmí ideologických sklonů nevolených evropských úředníků a jejich armád ̋důvěryhodných nahlašovatelů ̋.

Účel zákona o digitálních službách
Deklarovaným účelem zákona o digitálních službách (DSA), který právě v Evropě vstoupil v platnost, je zajistit větší ̋harmonizaci ̋ podmínek ovlivňujících poskytování ̋zprostředkovatelských ̋ digitálních služeb, zejména online platforem, které hostují obsah sdílený jejich zákazníky.. Zákon pokrývá celou řadu otázek, od ochrany spotřebitele a regulace reklamních algoritmů až po dětskou pornografii a moderování obsahu. Mezi další účely, které se objevují ve znění zákona, najdeme podporu ̋bezpečného, předvídatelného a důvěryhodného online prostředí ̋, ochranu svobody projevu občanů a harmonizaci předpisů EU ovlivňujících online digitální platformy, které v současnosti závisí na zákonech jednotlivých členských států. (pozn. sejdeme se na darknetu)

DSA není tak nevinný, jak se zdá
Při povrchním pohledu by zákon o digitálních službách (DSA) mohl vypadat docela neškodně. Klade poměrně formální požadavky na ̋velmi velké online platformy ̋, jako je Google, Twitter/X, Facebook a TikTok, aby měly jasné odvolací postupy a byly transparentní, pokud jde o jejich regulaci škodlivého a nezákonného obsahu. Například oddíl 45 zákona uvádí poměrně světlý požadavek, aby poskytovatelé online digitálních služeb ( ̋zprostředkovatelské služby ̋) informovali zákazníky o podmínkách a zásadách společnosti:

Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by měli ve svých podmínkách jasně uvádět a udržovat aktuální informace o důvodech, na jejichž základě mohou omezit poskytování svých služeb. Zejména by měly obsahovat informace o veškerých zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu, včetně algoritmického rozhodování a kontroly člověkem, jakož i o pravidlech jejich vnitřního systému vyřizování stížností. Měli by také poskytovat snadno dostupné informace o právu ukončit používání služby.

Pokud se ale do zákona začnete hrabat, velmi brzy zjistíte, že je pro svobodu projevu jedovatý a není v duchu článku 11 Listiny základních práv EU, který občanům zaručuje ̋svobodu zastávat názory a přijímat a předávat informace a myšlenky bez zásahů veřejné moci a bez ohledu na hranice. ̋ Níže podrobně uvádím některé aspekty zákona, které dohromady představují bezprecedentní hrozbu pro svobodu slova v Evropě:

1. DSA ( Digital Services Act ) vytváří entity zvané ̋trusted flaggers ̋, aby hlásili ̋nelegální obsah ̋, který identifikují na velkých online platformách. Zákon vyžaduje, aby online platformy rychle reagovaly na zprávy o nezákonném obsahu poskytované těmito ̋důvěryhodnými nahlašovateli ̋, jmenovanými ̋koordinátory digitálních služeb ̋ jmenovanými členskými státy. Zákon vyžaduje, aby velké online platformy ̋přijaly nezbytná opatření, aby zajistily, že s oznámeními zaslanými důvěryhodnými nahlašovateli, jednajícími v rámci jejich určené oblasti odborných znalostí, prostřednictvím mechanismů oznámení a opatření požadovaných tímto nařízením bude nakládáno přednostně. ̋

2. Přísně vzato, zatímco digitální platformy jsou povinny reagovat na zprávy o nezákonném obsahu podanéM ̋důvěryhodnými nahlašovateli ̋, ze znění zákona vyplývá, že platformy mají možnost rozhodnout, jak přesně na základě takových oznámení jednat. Mohou například nesouhlasit s právním názorem ̋důvěryhodného nahlašovatele ̋ a rozhodnout se nestahovat označený obsah. Budou však čelit pravidelným auditům souladu jejich činností se zákonem ze strany auditorů pracujících jménem Evropské komise a tyto kontroly budou jen stěží pohlížet příznivě na nečinnost tváří v tvář označenému obsahu.

3. Zákon o digitálních službách také vyžaduje, aby ̋velmi velké online platformy ̋ (platformy jako Google, YouTube, Facebook a Twitter) prováděly pravidelná hodnocení ̋zmírnění rizik ̋, ve kterých se zabývají ̋systémovými riziky ̋ spojenými s jejich platformami, včetně... a neomezuje se jen na dětskou pornografii, ̋genderové násilí ̋ (ať už to znamená cokoli), ̋dezinformace o veřejném zdraví ̋ a ̋skutečné nebo předvídatelné negativní dopady na demokratické procesy, občanský diskurz a volební procesy, jakož i veřejnou bezpečnost ̋. Platformy mají ze zákona povinnost ̋due diligence ̋ přijmout vhodná opatření k řízení těchto rizik. Na rozdíl od dobrovolného kodexu správné praxe není výpověď možnost a nedodržení těchto povinností ̋náležité péče ̋ bude podléhat vysokým sankcím.

4. Sankce spojené s nedodržováním zákona jsou pozoruhodné. Pokud Komise usoudí, že velká online platforma, jako je X/Twitter, nedodržuje DSA, může této platformě uložit pokutu až do výše 6 procent jejího ročního celosvětového obratu. Vzhledem k tomu, že myšlenka nesouladu je obtížně kvantifikovatelná a je poměrně vágní (co přesně je vyžadováno pro splnění ̋povinností náležité péče ̋ systémového řízení rizik?), zdá se pravděpodobné, že společnosti, které se chtějí vyhnout právním a finančním bolestem hlavy, by daly přednost chybovat na straně opatrnosti a předvádět ̋dodržování ̋, aby se vyhnuli pokutě.

5. Pravidelné audity předpokládané tímto zákonem poslouží jako nástroj pro Komisi, jak tlačit na velké online platformy, aby přijaly opatření k ̋řízení ̋ ̋rizik ̋ dezinformací a ohrožení ̋občanského diskurzu a volebních procesů ̋, rizik, která jsou notoricky známá vágní a pravděpodobně je nelze definovat politicky nestranným způsobem. V pozadí těchto auditů a s nimi souvisejících ̋doporučení ̋ číhá hrozba, že Komise může online platformám uložit mnohamiliardové pokuty za nedodržení. Vzhledem k dosti vágní představě o nedodržování ̋povinnosti náležité péče ̋ a diskreční povaze finančních sankcí, které hrozí v DSA, tento zákon vytvoří atmosféru právní nejistoty jak pro online platformy, tak pro pro jejich uživatele. Silně podněcuje online platformy k policejnímu projevu způsobem, který projde komisí EU u vágních kategorií jako ̋dezinformace ̋ a ̋nenávistné projevy ̋, a to bude mít zjevně dopad na koncové uživatele.

6. Podle Evropské komise jsou ̋zločin a projevy motivované nenávistí podle práva EU nezákonné. Rámcové rozhodnutí z roku 2008 o boji proti určitým formám projevů rasismu a xenofobie vyžaduje kriminalizaci veřejného podněcování k násilí nebo nenávisti na základě rasy, barvy pleti, náboženství, původu nebo národního či etnického původu. Je důležité zdůraznit, že Evropská komise podporuje rozšíření kategorií nezákonných nenávistných projevů na celoevropské úrovni tak, aby zahrnovaly nejen ̋rasu, barvu pleti, náboženství, původ nebo národní či etnický původ ̋, ale také nové kategorie (pravděpodobně včetně věcí jako genderová identita). Nelegální nenávistné projevy jsou tedy ̋pohyblivým cílem ̋ a pravděpodobně se postupem času budou stále více rozšiřovat a politicky naplňovat. Tvrdí to vlastní web Evropské komise.

Dne 9. prosince 2021 přijala Evropská komise sdělení, které podněcuje Radu k rozhodnutí rozšířit stávající seznam ̋zločinů EU ̋ v čl. 83 odst. 1 SFEU o trestné činy z nenávisti a projevy nenávisti. Pokud bude toto rozhodnutí Rady přijato, bude Evropská komise moci ve druhém kroku navrhnout sekundární legislativu, která by EU umožnila kriminalizovat další formy projevů nenávisti a trestných činů z nenávisti kromě rasistických nebo xenofobních motivů.

7. Nejznepokojivějším aspektem DSA je obrovská pravomoc a uvážení, které vkládá do rukou Evropské komise - zejména nevolené komise - dohlížet na dodržování DSA a rozhodovat, kdy online platformy nejsou v souladu s jejich ̋povinnosti náležité péče ̋ k řízení rizik, jejichž význam je notoricky vágní a manipulovatelný, jako jsou nenávistné projevy, dezinformace a anti-občanský diskurz. Evropská komise si také dává pravomoc vyhlásit celoevropský stav nouze, který by jí umožnil požadovat další zásahy digitálních platforem, aby čelila veřejné hrozbě. Nebude žádná právní jistota ohledně toho, kdy by Evropská komise mohla vyhlásit ̋nouzový stav.

8. Není ani jasné, jak by Komise mohla případně provést audit ̋systémových rizik ̋ dezinformací a rizik pro občanský diskurz a volební procesy, aniž by se zabývala konkrétním pohledem na to, co je pravdivé a nepravdivé, spásné a škodlivé informace, a tím předcházela demokratický proces, jehož prostřednictvím občané sami posuzují tyto otázky.

9. Není ani jasné, jaké kontroly a rovnováhy budou zavedeny, aby zabránily tomu, aby se DSA stala zbraní pro oblíbené cíle Komise EU, ať už jde o válku na Ukrajině, šíření vakcín, klimatickou politiku nebo ̋válku proti terorismu ̋. Široká pravomoc vyhlásit stav nouze a vyžadovat, aby platformy v reakci na to provedly ̋posouzení ̋ svých politik, v kombinaci s širokou pravomocí udělovat pokuty online platformám za ̋nedodržování ̋ ze své podstaty vágní ̋povinnosti náležité péče ̋ Komise má velkou volnost, aby vládla online platformám a tlačila na ně, aby prosadila svůj oblíbený politický příběh.

10. Jedním obzvláště záludným aspektem tohoto zákona je, že Komise fakticky činí dezinformace nezákonné, abych tak řekl, ̋zadními vrátky ̋. Namísto toho, aby jasně definovali, co znamenají ̋dezinformace ̋ a učinili to nezákonnými - což by pravděpodobně způsobilo pozdvižení - kladou na velké online platformy jako Twitter a Facebook požadavek ̋náležité péče ̋, aby přijaly diskreční opatření proti dezinformacím a zmírnily ̋ systémová rizika ̋ na jejich platformách (které zahrnují riziko ̋dezinformací v oblasti veřejného zdraví ̋). Pravděpodobně by pravidelné audity dodržování zákona těmito společnostmi vypadaly nelaskavě pro politiky, které jen stěží prosazovaly dezinformační pravidla.

Čistým důsledkem tohoto zákona by tedy bylo vyvinout téměř neodolatelný tlak na platformy sociálních médií, aby hrály hru ̋proti dezinformacím ̋ způsobem, který by prošel audity Komise, a vyhnuli se tak vysokým pokutám. Existuje mnoho nejistoty ohledně toho, jak přísné nebo laxní by takové audity byly a jaké druhy nedodržení by mohly vést k uplatnění finančních sankcí. Je poněkud zvláštní, že právní úprava, která má bránit svobodu projevu, by vydala osud svobody projevu napospas široce diskrečním a ze své podstaty nepředvídatelným rozsudkům nevolených úředníků.

Nadějí je, že tento ošklivý, komplikovaný a zpátečnický právní předpis skončí před soudcem, který chápe, že svoboda projevu nic neznamená, je-li rukojmím názorů Evropské komise na připravenost na pandemii, válku mezi Ruskem a Ukrajinou nebo co se počítá jako ̋urážlivý ̋ nebo ̋nenávistný ̋ projev.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/12/you-should-be-very-worried-about-the-digital-services-act/

Zpět