4545 Opona je otevřená! Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2023-06-16

Při všem tom, co se děje, při všech preturbacích, dějinných kličkách, prudkých destrukcích domněle neotřesitelných základů života a rychlé a tvrdé změně jednoho modelu společenského života v druhý, v našich ruských končinách potřebujeme nový přístup k chápání naší ruské skutečnosti. To se nyní stalo obzvláště aktuálním, protože se nacházíme na křižovatce epoch. A právě stav naší ruské společnosti určuje budoucnost celého lidstva na Zemi, v těchto osudových událostech, v každém okamžiku našeho života, v našem kolektivním společenském zrání, kdy vše, co dříve zaznělo v mých článcích, bylo prostoupeno odhalením možností tohoto zrání. Nastal čas bilancovat průběžné výsledky.

Veškerá násilná konfrontace, v níž se nachází moderní Rusko ve vztahu k témuž modernímu Západu, není jen výsledkem zahořklosti a nevnímání nás Rusů spolu s celým naším historickým Ruskem. Je to, pro mnohé dost překvapivě, a to i znalé mimozemských nájezdníků na Zemi, jako jsou Drakoreptici, Orionci, Šedí a další podobného rodu, ty události ze života nás Rusů i lidských společenství jiných územních celků, za nimiž jsou hluboce skryty postupné kroky realizace Největšího plánu Otce-Matky Stvořitele, a to nejen od představitelů Země, ale hlavně od všech těch účastníků realizace Velké Božské myšlenky, kteří se náhodou ocitli na různých stranáchʺbarikádyʺ.

Mnohokrát a různými způsoby bylo řečeno, že tento pozemský experiment je jedinečný. A jeho jedinečnost spočívá v tom, že nikde ve vesmíru, v našem vesmíru, se nic podobného dosud neuskutečnilo. Už jen vědomí této skutečnosti dává představu o velikosti celého našeho pozemského života, a tudíž i naše hodnocení sebe sama zdaleka neodpovídá skutečnosti. Při uskutečňování největšího Božského plánu byl stav klíčových vykonavatelů tohoto plánu v sebezapomnění předpokladem tohoto plánu. Osobně jsem si ovšem nejednou posteskl, že mnohá naše neštěstí jsou způsobena právě tímto stavem nás samých jako lidí na Zemi, tj. zapomnětlivostí. Tento soud byl oprávněný, ale pouze z pozemských pozic. Z čehož se mi zdálo, že vysvětlení mnoha našich neúspěchů v evolučním vývoji bylo oprávněné ze strany Mocností. Neboť skutečně totální degradace kolektivního vědomí mnoha pozemských společenství je, jak se říká, na první pohled, což je důvodem k obavám pro mnoho zdravých lidí, z těch několika málo, kteří jsou toho schopni.

Co koneckonců bylo stvořeno podle Stvořitelova záměru? Inu, všemi těmi podmínkami bojů, krvavých válek, nespravedlnosti v jejich mnohostrannosti a mnohotvárnosti se odehrávalo budování zárodku budoucí lidské civilizace na Zemi. A toto jádro se duchovně formuje, Tady a teď. Je to Jádro kolektivního Vědomí, které se ukotvuje v tělesných myslích těch lidí, kteří se nejen probudili, aby přijali nově vznikající realitu, ale kteří spojují svá vědomí-myšlenky v Jednotný celek. A tak je tato Jednotná Totalita Jádrem nadcházející Civilizace Země. Myslím, že je čas věnovat pozornost zvláštním podmínkám výstavby tohoto Jádra. Je to vše, co bylo zaměřeno na realizaci tohoto Záměru.

Pokud se podíváte na vše, co se děje a dělo s námi, Rusy a naší vlastí, historickým Ruskem, z tohoto hlediska, myslím, že není nijak zvlášť obtížné pochopit výlučné postavení Ruska ve vztahu k ostatním projevům života pozemšťanů, natož v konfrontaci s jejich dominantními strukturami, které neberou v úvahu ani obyvatelstvo a vlastní země. Neboť jen v takové konfrontaci, jako v zúrodněné půdě, mohlo vzniknout zrození, budování a formování ve své Božské pravdě Jádra Vědomí nás, Rusů, a všech, jejichž mentalita proniká do chápání Ruského světa, kterým je blízká naše mírumilovnost a rozhodnost v prosazování našich životních postojů, kteří nesnášejí jakékoli znevažování lidské důstojnosti, zvláště nyní, kdy svět jako by se zbláznil a chce ve všech svých neštěstích hledat ruskou stopu atd. To je Jádro, které formuje naše tělesné mysli do Jednoty, zduchovňuje tyto mysli vědomím, takže samotné mysli našich struktur, projevené i neprojevené, v každém z nás budou sloužit k zduchovnění našich Duší. Neboť budoucí lidská civilizace Země musí být stejně tělesná jako ta naše.

Je to možné pouze v jednom případě, pro přechod k jiné kvalitě já našich hmotných těl, a to prostřednictvím zduchovnění našich Duší. Koneckonců struktury, které tvoří náš projev, jsou jakousiʺhromádkouʺ, a to pouze tam, kde je mysl nejen definována, aby dozrála, ale aby ve svém zralém stavu sehrála roli sjednotitele všech struktur našeho projevu i neprojevu, tj. našich energetických těl. Měli bychom být tak úzkostliví, pokud jde o naše struktury? Jistě ne, pokud si jasně uvědomíme jednu věc, že vše je Světlo, energie Světla vedené impulsy naší mysli a vědomí. Struktury mysli zformované do své celistvosti s vědomím všech našich těl, kde hmotné tělo má zvláštní úlohu, neboť právě toto tělo slouží jako schránka Duše a Podstaty, zatímco zralá mysl nese potenciál oplodnění, jednoduše řečeno spermie, kde naše Duše slouží jako vajíčko. Pouze zralá mysl je schopna obsáhnout Duši, Podstatu, hmotné tělo a všechna jeho jemnohmotná těla v jediné jednotě. Proces zrání takové mysli probíhá Tady a teď.

Nelze jej již zastavit, ale člověk se k němu může a má připojit. Nejpříznivějšími podmínkami pro dozrávání takových myslí a jejich formování do struktury Jednoho kolektivního Vědomí, do Jádra tohoto Vědomí, byl maximální tlak na naše mysli ze strany Sil odporu, v jejich kolektivní touze nás za každou cenu zničit. Konfrontace samozřejmě nemohla probíhat podle žádných pravidel. Všechny prostředky byly nasazeny k naplnění vytouženého snu těch, kteří plnili roli našich trýznitelů -vychovatelů. Ti, kdo jim vládli, však neztráceli své znalosti a své absolutní vědění o zákonech vesmíru využívali výhradně k tomu, aby se zmocnili země, a to nikoli dočasně, ale natrvalo. I s nimi bylo třeba se vypořádat. Ve svých dřívějších článcích jsem však částečně popsal tuto informaci o kolektivní tajné práci všech Sil světla galaktické úrovně a nás, pozemšťanů, kteří jsme se na této práci podíleli růstem našeho vědomí. Jedná se o podmínky, za kterých rostl a rozvíjel se Ruský svět. Postupně se jeho růst zformoval do podoby Impéria. Je smutné, že význam slova Impérium je spojován pouze s pojmem - koloniální říše.

Naše sjednocující se impérium je však antipodem a protivníkem jakýchkoli koloniálních vpádů. Ruský imperialista je ten, kdo žije touhami všech obyvatel ruského světa. Naše impérium - to je předchůdce rodící se nové civilizace Země, kde je ruskému světu přisouzena role jádra této budoucí civilizace. Právě kvůli tomuto vědomí role našeho Ruského světa má smysl posuzovat naše protivníky jinak. Vždyť oni všichni jsou našimi učiteli, těmi, kdo se zvláště zasloužili o růst vědomí a mysli nás, Rusů, nebudou moci následovat do Nového světa Země. Když se s nimi rozcházíme a prožíváme tragické okamžiky našich střetů, musíme jejich úsilí projevit náležitou úctu, protože důležité je, že ve své upřímnosti také nepochopili svou roli v kultivaci naší mysli. A ukazuje se, že v tomto Stvořitelově schématu jim zkrátka a dobře připadla role učící oběti, protože ruskému světu byla podle téhož Stvořitelova schématu přidělena role počínajícího růstu a dozrávání Stvořitele do jeho jiné kvality. A Síly konfrontace všech barev posloužily obrazně řečeno jako živná půda pro naše mysli a vědomí.

Je velmi obtížné přijmout to vše najednou. Ne každý je na to připraven, ale důležitá je jiná věc - uvědomění si sebe sama jako významné součásti Velkého záměru. Vědomí, že život nekončí touto inkarnací, ale vědomí toho dává každému vědomí šanci pokračovat ve své existenci v Nové realitě Země, a to i skrze smrt konkrétního hmotného těla. A tak tomu také je! Jen tak dál, drazí bohové Ruské země!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15190

Zpět