4451 EDEN Jim Willis

[ Ezoterika ] 2023-05-17

Jim Willis, autor několika knih o náboženství a spiritualitě, byl více než čtyřicet let ordinovaným duchovním a zároveň pracoval na částečný úvazek jako tesař, moderátor vlastního rozhlasového pořadu, ředitel umělecké rady a adjunkt univerzitního profesora v oblasti světových náboženství a instrumentální hudby, autor několika odborných knih.

Sumer v Mezopotámii byl nazýván ̎zemí civilizovaných králů ̎. svého vrcholu dosáhl zhruba před 6 500 lety, kdy se vyznačoval vysoce vyspělou civilizací s propracovaným písemným jazykem, na svou dobu velkolepou architekturou, složitou matematikou a úžasnou astronomií. jeho náboženský systém tvořily stovky bohů. Sumerové věřili, že ačkoli lidé a bohové kdysi sdíleli zemi společně, nesdíleli rovnocennou existenci. věřili, že lidé byli stvořeni výslovně za účelem sloužit bohům. jejich hlavní bůh Anu pověřil svého syna Enkiho (Ea) a jeho dceru Ninki (Enkiho nevlastní sestru), aby stvořili člověka tak, že obětovali boha, smíchali jeho tělo a krev s hlínou a vytvořili první lidskou bytost stvořenou k obrazu bohů.

Enlil a Ninlil
Podle sumerské mytologie přišli bohové podobní lidem zvaní Anunna původně těžit potřebné zdroje na svou domovskou planetu; nyní, po vytvoření lidské pracovní síly, se jejich povinnosti změnily. Vládli nad něčím, co bylo pro všechny praktické účely rasou lidských otroků. jejich základnou byla Mezopotámie, země mezi řekami Tigris a Eufrat. v Eposu o Gilgamešovi, první epické básni na světě, se jí říká Eden... Podle textů se lidé zpočátku nemohli sami rozmnožovat. To se ukázalo jako nevýhodné. Enki a Ninki tedy našli způsob, jak nový druh upravit, a výsledkem byl člověk jménem Adapa, plně funkční a samostatná lidská bytost. Enki dal Adapovi velkou moudrost a schopnost pochopit koncept věčného života, ale Adapovým prokletím bylo, že nikdy nemohl dosáhnout toho, co si dokázal představit.

Nebýt amarnských textů, objevených v Egyptě v archivu egyptského krále Amenofise, nikdy bychom se o Adapovi nedozvěděli, ale v roce 1912 byl jeho příběh ověřen a potvrzen unikátním nálezem v Aššurbanipalově knihovně.Bylo objeveno pět již přeložených dílčích zlomků, které vyprávěly část příběhu nazvaného ̎Adapa a jižní vítr ̎.Podle příběhu se Adapa vyšvihl do pozice kněze nebo mudrce. Jednoho dne, když lovil ryby v Perském zálivu, se moře rozbouřilo a jeho loď se převrátila. adapa se rozzlobil a ̎zlomil křídla jižnímu větru ̎. zabránil mu vát po sedm dní a nocí. to samozřejmě upoutalo pozornost boha anua, který chtěl adapu potrestat za hřích arogance. na pomoc adapovi však přišel Enki. Nařídil mu, aby se vydal do sídla bohyně Tammuz, která spolu s Gišidou stála na stráži u nebeských bran. když tam byl, bylo mu řečeno, že nesmí nic jíst ani pít, protože nebeské jídlo by ho zabilo.

Sumerské božstvo uzdravování Adapa (Welcome Images / CC BY-SA 4.0)
Adapa se oblékl do tradičního žíněného roucha a popela, tedy smutečního oděvu, a předstoupil před Tammuze a Gišidu s tvrzením, že truchlí, protože oba bohové zmizeli z jejich země. ti byli vždy pohostinní a nabídli Adapovi jídlo a pití. Ten opatrně odmítl. Teprve později pochopil, že udělal chybu.Když ho přivedli před Anua, zeptal se ho, proč nesnědl jídlo, které mu předložili.
Odpověděl, že proto, že mu Enki zakázal jíst "chléb a vodu života ".
Anu se rozesmál:
"Co zlého přinesl Adapa lidstvu...? ̎
Kdyby Adapa z jídla jedl, získal by nesmrtelnost.

Takto by lidstvo, Enkiho výtvor, od nynějška trpělo nemocemi a smrtí...

Potopa Vasilij Petrovič Vereščagin (1869) Public Domain

Potopa
Srovnejte tento příběh s biblickým vyprávěním. v Genesis Bůh zakázal prvnímu člověku jíst ze stromu nesmrtelnosti. v sumerské verzi to byl Enki. to se má stát zásadním rozdílem. adapa byl poslán zpět na zem. Nyní zápletka houstne. Enkiho bratr Enlil nebyl o Enkiho díle informován. Chtěl jen poslušnou rasu otroků, a teď si Enki zahrával s takovými věcmi, jako je moudrost a věčný život. enlil a Enki se pohádali... a bitva trvá dodnes... Enlil poradil bohům, že se chystá nově stvořenou lidskou rasu zničit velkou potopou. pak, uvažoval, by mohli ̎začít od nuly ̎... ( ̎Stavět znovu lépe ̎ dnešního Velkého restartu...) Enki však plány vyslechl a kontaktoval spravedlivého muže jménem Utnapishtim. Potopa,frontispis Gustave DoréIlustrované vydání Bible.Tato rytina, založená na příběhu o Noemově arše, zobrazuje lidi a tygra odsouzeného k potopě, kteří se marně snaží zachránit své děti a mláďata(1866) .

Starověké prameny před BiblíDůležité je si uvědomit, že sumerští autoři nevěřili, že jsou první lidskou civilizací.Tvrdili, že vše převzali od dřívější civilizace, která v jejich době již zanikla. Kdo tuto civilizaci tvořil a odkud pocházel, je ̎záhadou ̎... K dilematu přispívá i skutečnost, že když čteme text, jako je bible, čteme upravené dílo učenců, kteří žili před staletími. Ti si vybírali, jedno dílo sestavili a druhé zestručnili, takže to vypadá, jako bychom četli souvislou knihu napsanou jedním autorem... To u starověkých sumerských textů nikdo neudělal... Čteme tu a tam kousek toho a kousek onoho a příběh se nezdá být tak jednotný jako známý hebrejský text. Navíc jsou některé starověké texty psány sumerskými hieroglyfy, jiné babylonským klínovým písmem a další staroegyptským. moderní editor má z čeho vybírat a může z toho či onoho textu něco málo vyškrtnout, přičemž si je jistý, že většina z nás, kteří žádný ze starověkých jazyků nečtou, nebude o nic moudřejší. srovnání sumerských a biblických textů, byť přeložených, je však odhalující.....

Jeden z nejdůležitějších sumerských textů se jmenuje Enki a světový řád.
V tomto mýtu Enki rozhodl, že svět musí být řízen bohy (podobně jako uvažují aktéři Velkého restartu), jinak upadne do chaosu. Jmenoval různé dohlížitele, kteří dohlíželi na činnosti, jako je řízení využívání vody a plodin, stavba měst, pasení domácích zvířat, dohled nad nebesy a řízení činnosti žen. Jak příběh o ráji z knihy Genesis, tak sumerské texty se zabývají podobnými tématy a pomáhají nám pochopit, co se odehrávalo v myslích starých lidí v době zrodu naší civilizace, a lze je číst jako metafory historických precedentů, jako je zemědělská revoluce a budování měst. Jsou pokusem vysvětlit, proč se věci na světě dějí tak, jak se dějí. poukazují na dřívější civilizaci, která se dnes ̎ztratila ̎ v dějinách. prozrazují, že naši předkové dlouho a důkladně přemýšleli o filozofii a psychologii. poukazují na to, co bylo tehdy považováno za ztracený zlatý věk: ráj. ...Snaží se proniknout do hlubin lidského chování a kladou otázky o podstatě dobra a zla. v tomto smyslu se toho za posledních pět tisíc let příliš nezměnilo. existuje však i jiný způsob, jak tyto dva příběhy číst. z náboženského hlediska jsou velmi odlišné...

Je Eden rájem?
Anton Parks je francouzský vědec, který se léta věnoval sumerským textům, dokonce zašel tak daleko, že je sám přeložil. poukazuje na to, že bible líčí naše dávné předky jako velmi šťastné v ráji. V sumerských textech žijí v koncentračním táboře... V jejich překladu Bůh nezakládá pro lidstvo zahradu, v níž by se ̎procházel za večerního chladu ̎, jak je tomu v Genesis. Byli přivedeni, jednoho dne, vzhledem ke vzpouře vesmíru ̎. jeho bohové, Anunna, byli velmi reálné entity ze záhrobí, představující patriarchální a matriarchální režim. enlil, takzvaný ̎zlý ̎ bůh, který chtěl zotročit lidskou rasu, byl zcela jiný než Enki, který se s nimi přátelil.

Ženská přítomnost, kterou představuje Ninki, je často zobrazována jako postava plaza.
Mohla být inspirací pro hada v ráji z knihy Genesis...? Pokud je tomu tak, pak had vůbec nebyl zlý. Snažil se lidstvo osvobodit tím, že mu nabídl dar poznání dobra a zla. Pak po nich chtěla, aby jedli ze stromu života a: ̎Buďte jako bohové. ̎ Byla to dobrá věc, kterou dělala, ne zlá. Enlil však zvítězil. Ačkoli jim nemohl zabránit, aby jedli ovoce ze Stromu poznání, vyhnal lidi ze zahrady dříve, než jedli ze Stromu života. a protože dějiny vykládají a píší vítězové, Enlilův příběh byl vyprávěn později v knize Genesis... nikoli Enkiho. To vysvětluje, proč je ve vyprávění Genesis zdůrazněna skutečnost, že cherubíni s meči neboli ̎zářiví ̎ byli umístěni u vchodu do ráje, aby zajistili, že lidé nikdy nedosáhnou božství nebo věčného života. říká se, že nejchytřejší věc, kterou kdy ďábel udělal, bylo přesvědčit lidi, že neexistuje... Toto čtení sumerského mýtu jde ještě o krok dál. říká, že nejchytřejší věc, kterou kdy ďábel udělal, bylo přesvědčit lidi, že je Bůh.

Jehova, zlý bůh Enlil
Podle Antona Parkse biblický JHVH, překládaný jako ̎Hospodin ̎, není stvořitelem. Stvořitelem je Enlil, zotročitel lidstva, od nynějška známý jako Demiurg. Je hlavou patriarchálního systému, který chce potlačit svobodu, zejména svobodu žen. Nechce rovnost. Chce podřízené otroky. Nechce svobodu, zejména svobodu žen. Nechce intuitivní, kreativní, pravomozkové myslitele. Chce poslušné, levomozkové sluhy, kteří jsou nuceni každý den tvrdě pracovat. Tento výklad historie říká, že,lidé byli vzpřímeně chodící zvířata, která byla pomocí manipulace s DNA upravena do role včelích dělnic. Slovo Adam v sumerštině podle Parkse znamená ̎zvíře ̎. Slovo Eden se skládá ze slov E, což znamená ̎domov ̎, a den, což znamená ̎život ̎. Satan v sumerštině znamená ̎správce ̎.

Enkimu se podařilo obdařit lidi moudrostí, když jim prostřednictvím Ninkiho, ̎hada ̎ z Edenu, dal schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, což Enlila překvapilo. Nejlepší, co mohl udělat, bylo vyhnat je z Edenu a zakázat jim návrat. Podle tohoto výkladu dějin Bůh, kterého monoteisté uctívají posledních 5 000 let, není Jehova, Bůh stvořitel. Je to Enlil, patriarchální Demiurg, sám Satan. To vysvětluje Boha Starého zákona, který seslal potopu, aby zničil lidstvo, nařídil Izraelitům zabíjet nevinné kanaánské ženy a děti, byl ospravedlněním pro křížové výpravy a inkvizici, a zdá se být tak neuvěřitelně krvežíznivý. To vysvětluje, proč mohl autor Janova evangelia v Novém zákoně prohlásit: ̎Víme, že jsme z Boha a že celý svět je v rukou toho zlého ̎ (1 Jan 5,19). Uznal, že lidé bojují dobrý boj a snaží se vrátit do ráje.

Stále si musíme: ̎v potu tváře vydělávat na chléb náš vezdejší. ̎ Jen jsme své prokletí proměnili ve smysluplné hledání.

Chceme se vrátit do ráje...
Sofie, Moudrost Boží Slovo je ženské rodu
Existují náznaky, že gnostické texty, objevené v roce 1945 v egyptském Nag Hammádí, byly této verzi dějin nakloněny. Gnostici byli raně křesťanskou sektou, kterou římský establishment prohlásil za kacířskou. Církev jejich spisy spálila a postarala se o to, aby se žádný z nich, snad s výjimkou Janova evangelia, nedostal do Nového zákona. Díky objevu knih, které byly ukryty a uchráněny před zničením, však nyní víme, že pro gnostiky představovala moudrost neboli Sofie ženskou energii, která odmítala zůstat pohřbena.

Byla Logosem neboli Božím slovem.....
Gnostici věřili, že se hraje větší hra, kterou hrají síly mimo planetu Zemi. Prohlašovali, že vesmír je větší, než si uvědomujeme. Ve skutečnosti je vesmír jen jednou buňkou v obrovském těle (Multivesmíru), kterým je Bůh. Zde na Zemi se odehrává boj mezi dobrem a zlem, mezi ženským a mužským rodem, mezi Enkim a Enlilem. Dobro však nakonec zvítězí... Tento náboženský systém víry říká: na jednom rameni máme ̎anděla ̎ a na druhém ̎ďábla ̎. Jmenují se Enki a Enlil. Země je sice doménou Demiurga, ale sama se nazývá ̎Matka Země ̎, svět Sofie, bohyně moudrosti, božské jiskry, kterou se ďábel Enlil snaží uhasit.Demiurg sice ovládá naši každodenní realitu, ale Eden stále čeká, pokud jen dokážeme vytrvat.

V této bitvě nejsme sami....
Je to zcela jiné čtení než biblický příběh, na kterém mnozí z nás vyrůstali, a ať už ho čteme alegoricky nebo historicky, nutí nás zastavit se a zamyslet se nad tím, co nás učili v našem impresionistickém mládí:
K zamyšlení nad myšlenkou, že jsme zapojeni do něčeho mnohem většího, než jsme si mysleli, že jsme....
Tento článek je upraveným výtahem knihy Jima Willise ̎Ztracené civilizace - Tajné dějiny a potlačené technologie starověku ̎ (2019)

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki116.htm

Zpět