4421 Závěry 01, Galaktická federace Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-05

Mari Swaruu: Ještě jednou vás zdravím, děkuji, že jste se ke mně připojili. Jsem Mari Swaruu.
Po několika videích o Galaktické federaci můžeme vyvodit určité závěry, i když vždy bude třeba zvážit další údaje, a proto možná i další budoucí videa. To, že jsem tady nahoře, neznamená, že vím všechno, co se děje, ale přinejmenším mám jiný, ne-li lepší pohled než někdo, kdo je striktně jen na Zemi. Je to nesmírně složité téma, ale toto jsou věci, které zatím můžeme vyvodit.

Většina toho, co je na Zemi publikováno na nesčetných kanálech YouTube, v knihách a časopisech New Age, je zkreslenou verzí skutečné charakteristiky Galaktické federace, nazývané také Spojená federace planet. Všechny totiž mají tendenci míchat entity a světelné bytosti ve velmi vysokých rovinách existence a v éterických sférách s fyzickou Federací tvořenou lidmi, kteří jsou v podstatě na stejné rovině existence jako všichni ostatní na Zemi, pouze jsou nebo patří k jiné rase či hvězdné rase, i když v o něco vyšším vibračním stavu, který mnozí nazývají 5D.

Fyzické bytosti uvnitř Federace mají také zkušenost v hmotném těle, a proto jsou ve svém vnímání omezené, stejně jako mnozí lidé. Ačkoli úrovně vnímání, uvědomění a hustoty se dosahuje pouze rozšířením mysli, proto musím zdůraznit, že být na Zemi a mít lidskou zkušenost není v žádném případě omezením nebo důvodem, proč nebýt stejně pokročilý a rozšířený jako jakýkoli jiný druh na Zemi nebo jinde.

I když si všichni musíme být vědomi toho, že jiný druh těla, zejména ten, který nevypadá jako člověk, bude mít také jiný rozsah vnímání, svých pět smyslů nebo jejich libovolný počet, který může každý druh mít. A spolu s tím bude vnímat své světy a okolí jiným způsobem, než jak to děláme my jako Lyřané nebo lidé.

Pro ty z vás, kteří můj kanál možná neznají, Lyřané jsou základní hvězdnou rasou, odkud pocházejí všechny ostatní s lidským vzhledem, včetně lidí. Pochází z planety Lyra, která obíhá kolem hvězdy Vega v souhvězdí Lyry. Jednodušší způsob, jak nazvat všechny skupiny hvězdných ras s lidským vzhledem, je jednoduše ̎vesmírní lidé ̎, ale tomuto názvu budou rozumět jen lidé, kteří mají se Zemí hodně společného nebo kteří už na Zemi jsou.

Přestože nás všechny neustále vedou světelné bytosti, a to včetně všech těch představitelů Galaktické federace ve fyzických tělech, a kteří nejsou ničím jiným než dalšími politiky, odpovědnost za vedení Země a všeho, co se v ní děje, na ně přímo dopadá na jejich odpovědnost. Vím, že všichni tito politici Federace trvají na tom, že tím, kdo skutečně vede Zemi, jsou samotní lidé na Zemi, přičemž jsou vedeni světelnými bytostmi ve vyšších rovinách existence, bytostmi, které mohou, ale nemusí být nejvyšším já každého člověka na Zemi, a které projevují celou tuto realitu pro sebe a kolektiv. To je pohodlná pozice nebo záminka, kterou využívají ti představitelé Federace, kteří by nepochybně mohli lidem na Zemi pomoci projevit mnohem lepší realitu pro ně všechny, i když tvrdí, že nejsou schopni pomoci více.

Ačkoli na Zemi mnozí lidé směšují fyzickou Federaci s tou ve vyšších rovinách existence, Galaktická federace jako taková je pouze organizací ve fyzické rovině a skládá se z bytostí ve fyzické rovině, protože světelné bytosti a entity ve vyšších rovinách si neříkají federace a žádnou takovou organizaci by nepotřebovaly. Jakékoli vedení světelných bytostí a entit ve vyšších sférách, které mohou poskytnout lidem na Zemi, je jedna věc, a to, jak Galaktická federace vede lidi, je věc druhá, i když by existoval zásah těchto bytostí nad zástupci Federace, kteří rozhodují o tom, co se děje na Zemi.

Kolem Země neprobíhá žádná vesmírná válka. Jednoduše o ní neexistují žádné důkazy. V blízkosti Země také nejsou žádné invazní rasy, v rozporu s tím, co tvrdí mnozí kontaktéři. Veškeré rozkoly a konflikty se tedy odehrávají pouze na Zemi. Celý sociální svět, celý pozemský Matrix a vše, co se v něm děje, je projevováno lidskou myslí, včetně velké části toho, jak je tam vnímána Galaktická federace, protože je zatížena spoustou náboženských konceptů, které prostě nesedí a neodrážejí objektivní Federaci viděnou z pohledu někoho, kdo tomuto náboženskému vlivu nepodléhá.

Je známo, že mnoho náboženských organizací ovládá skupiny New Age a celé hnutí ve svůj prospěch a jako nástroj k ovládání mas, a Galaktická federace jako koncept je jedním z jejich oblíbených nástrojů, protože se používá k tomu, aby dala části populace, která věří v mimozemšťany, určitý pocit naděje, takže se přizpůsobí systému, který jim chtějí vnutit. Lidská společnost je pod kontrolou jejich vlastních výtvorů v podobě invazivních vlád a tajných společností, které se projevily u samotného obyvatelstva v důsledku toho, že soustředilo svou pozornost na své obavy a nejhorší noční můry, přičemž to vedlo k tomu, že se jich projevilo více. Lidé u moci, politici, členové Kabaly a jejich tajné společnosti si mohou udržet svou moc pouze tehdy, pokud si masa lidské populace bude i nadále myslet, že jsou jakkoli potřební. Jsou závislí na tom, aby obyvatelstvo jako celek vůbec existovalo. A pokud naprostá většina lidí na Zemi přestane poslouchat jejich příkazy a věnovat jim tvůrčí pozornost, nemohou si udržet kontrolu nad obyvatelstvem.

Z pohledu vyššího já, z pohledu duše v nadpozemských sférách, není utrpení vnímáno jako něco zcela špatného, protože je pouze prostředkem k dosažení větší expanze, zdůrazňující všechny formy kontrastu. Ale na úkor omezené zkušenosti téže duše během pobytu ve fyzickém světě, kde i když je hmotný svět iluzorní, jeho zkušenost je plná strádání a utrpení. Také poukazuje na to, že jelikož tatáž duše nemá stejný bod pozornosti, jako když je ve vyšších sférách, nelze ji považovat za stejnou osobu, protože má dva body pozornosti - jeden ve fyzické a druhý v éterické sféře. Proto docházíme k závěru, že se skutečně jedná o dvě osoby. Proto by ten v éterických sférách jen krutě využíval toho ve fyzických. A to i v případě, že duše z vyšších sfér existence může vnímat bod pozornosti ve fyzické jako více ze sebe, protože její vědomí a uvědomění je natolik rozšířené, že zahrnuje i fyzický bod pohledu. Ale tatáž duše, když je v živém těle, může vidět pouze svůj vlastní omezený bod pozornosti.

Existují omezení, takže lidé nemohou na Zemi projevovat hezké věci, protože bytosti zvenčí chtějí, aby měli strašnou zkušenost, zatímco jsou ve fyzickém, aby údajně získali zkušenosti a kontrast ve jménu rozšíření duše. To, že Federace nezasáhla, lze považovat pouze za zločinnou nedbalost. To je jen několik závěrů a další se budou objevovat průběžně.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/conclusions-01-galactic-federation-english

Zpět