4375 Jeshua: Bůh je láska a radost, která nekonečně vytváří více sebe sama John Smallman

[ Ezoterika ] 2023-05-27

Láska je skutečnost, je život a je to Dar, který Bůh dává neustále a činí s Ním všechno stvoření věčně, v každém okamžiku, bez přestávky a přerušení, vždy. Láska je prostředím, v němž každá vnímající bytost existuje a neustále komunikuje sama se sebou, s Bohem a se všemi ostatními vnímajícími bytostmi. Je prostředím, které poskytuje prostředky pro všechny interakce v celém stvoření. Neexistuje nic mimo ni, ona prostě JE a v průběhu věků bylo v mnoha lidských kulturách zvoleno mnoho jmen či označení, jimiž ji lze identifikovat - Bůh, Nekonečná Nejvyšší Inteligence, Božská Moudrost, Vše, co je, Zdroj a mnoho dalších variant - a žádné z nich se ani nepřibližuje její Skutečnosti. Proto zde budu jen pro pohodlí používat slovo Bůh.

Neexistuje, nikdy neexistoval a nikdy nebude existovat žádný jazyk, který by dokázal popsat nebo vysvětlit to, co lze osobně zažít pouze jako individuální vztah s Bohem. Mnozí se o to pokoušeli a existuje nespočetné množství diplomových prací, disertačních prací, hypotéz a svatých výkladů, které se pokoušely tuto záhadnou a neproniknutelnou hádanku vysvětlit. A přestože mnozí nacházejí oblasti, v nichž se shodují, nakonec je jakékoli její pochopení, i když stále naprosto nedostatečné, zcela jedinečnou a individuální zkušeností. Jak opakují ti, kteří prožili zážitek blízké smrti (NDE) a hovořili o něm, ̎je to zážitek Lásky, který se zcela vymyká popisu a chápání ̎. Prostě JE a je to nejvelkolepější a nejúžasnější zážitek naprostého a zcela láskyplného přijetí a uznání, jaký kdy člověk zažil. Všichni, kdo si uvědomili možnost takového transcendentního setkání, ho přirozeně chtějí zažít na vlastní kůži, a právě o tom je kolektivní lidské probuzení! Probuzení, ačkoli je kolektivní, je individuálním zážitkem nejvyšší krásy a zázraku, s nímž se každý setká prostřednictvím své vlastní jedinečné, nanejvýš podivuhodné a zázračné podstaty, zvláštní a nesrovnatelné božské bytosti, nesrovnatelné bytosti, kterou Bůh ve své moudrosti stvořil, aby byla právě ona.

Ano, Všichni jsou Jedno, ALE v rámci tohoto Božského a Nejvyššího Jednoho se každá jednotlivá vnímající bytost, stvořená v Lásce Bohem, prožívá jako diferencované individuální bytosti v osobním vztahu s tímto Jedním a stejně tak mezi sebou navzájem. Je to stav naprosté a nekonečné radosti, je to Boží Vůle, která se vyjadřuje jako Láska v každém jednotlivém člověku, a tak se tvořivě rozšiřuje a nejkrásněji dává poznat, že je nekonečná a neomezená. Je to božská nádhera, nekonečně a věčně vyjádřená, nyní a navždy! Všestrannost Jednoho a Jednota Všeho je naprosto nepochopitelná pro ty, kdo prožívají omezení života ve formě, protože v tomto stavu bytí jsou všichni a všechno zdánlivě odděleni od všech a všeho ostatního.

Moderní fyzika sice poukazuje na to, že její vědecké experimenty skutečně naznačují, že žádné oddělení neexistuje, že vše je uzavřeno v neomezeném či obrovském poli vědomí, ale pro praktické účely je to skutečně nepochopitelné. Zatímco ti, kdo prožili NDE, vědí, že existuje pouze Láska, pole vědomí, v němž Bůh obklopuje všechny své milované děti v každém okamžiku jejich existence. Bez nadsázky mohu tvrdit, že každý z vás, každé z milovaných Božích dětí, je VELKÝ, obrovský, přesahující i ten nejobrovitější pojem, který si pro toto slovo dokážete představit. A přesto si je vaše jádro či srdce neustále plně vědomé i toho nejmenšího prvku své podstaty a všeho, co může prožívat. Neexistuje žádné oddělení od Jednoty, která je. Dovolte si tuto Pravdu přijmout. Přijměte ji a ctěte ji. Je to Matka/Otec/Bůh a je to každý z vás. Zázrak vašeho bytí je ohromující! Z lidského hlediska je skutečně ohromující. Prostě přijměte, že cokoli se Bůh rozhodne stvořit, bude vždy takto, jiná možnost neexistuje. Každý z vás je také TAKOVÝ!

Až budete žít svůj každodenní život ve formě, připomínejte si tuto božskou Pravdu a snažte se pravidelně a často ctít a respektovat sami sebe - a všechny ostatní -, i když se vás vaše ego bude snažit přesvědčit, že to tak být nemůže. Ego spoléhá na váš pocit malosti a na vaše přesvědčení o vaší nehodnosti vůči Boží Lásce, pocit, který ve vás upevnilo, abyste žili ve strachu a nechali se jím vést při prožívání svých lidských životů. Zbavte se svých zcela neplatných obav a úzkostí, které jsou řízeny egem, a přijměte, že jste, vždycky jste byli a navždy budete nejdražšími milovanými dětmi Boha. To je neměnný stav, v němž jste byli stvořeni pro svou vlastní věčnou radost a pro nekonečnou radost Boží. Bůh je Láska a Radost, která nekonečně vytváří více sebe sama. Bůh je Skutečnost. Vaše zkušenost života v lidské podobě zcela omezuje vaši schopnost toto pochopit, protože tím, že jste se záměrně stali omezenou bytostí ve formě, jste se všichni svobodně rozhodli ztratit vědomí své pravé podstaty.

Zdá se vám, že vaše lidská forma je vaší identitou, protože právě skrze ni se k vám prostřednictvím vašich fyzických smyslů dostávají všechny vaše zkušenosti, které vám neustále poskytují zpětnou vazbu, jež to potvrzuje. Všichni jste však také přesvědčeni, že v životě je mnohem více, než vám mohou poskytnout vaše fyzická těla, jinak byste nečetli toto a další povzbudivá a povznášející poselství. A máte pravdu. V životě je mnohem víc, než jste schopni zažít ve svém každodenním životě, a vaše kolektivní probuzení vás navrátí k plnému vědomému uvědomění si vašeho přirozeného a věčného stavu, kdy jste v jednotě s Matkou/Otcem/Bohem a jste jím plně a s láskou objímáni. Vaše probuzení se blíží, proto se denně snažte vstoupit do svého nitra a pozvat Lásku, aby vstoupila do vašich srdcí. Učinit tak znamená rozhodnout se pocítit hluboké vnitřní vědomí, že Bůh je a že i vy jste bytostí nesmírné Lásky. Pocit, který vás nesmírně povznáší a zesiluje sílu vaší přítomnosti, která je právě ve formě, základní přítomnosti v tomto nejúžasnějším okamžiku slavného procesu probuzení. Připomeňte si, že nikdy nejste sami, a že pokud se cítíte osamělí, je to proto, že jste dovolili svému egu, aby vás rozptylovalo svými děsivými scénáři ̎co kdyby ̎, které se neustále dožadují vaší pozornosti. Nechte to plavat a prostě BUĎTE!
Váš milující bratr Ježíš.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/27/jeshua-god-is-love-and-joy-creating-more-of-itself-endlessly/

Zpět