4034 Vznik nového druhu Cosmic agency

[ UFO ] 2020-06-17

YAZHÍ SWARUU TASHERIT
Robert: Znamená stvoření duše stvoření druhu?
Yazhi: Stvoření duše je jedna věc, stvoření nového druhu nebo stvoření z existujícího druhu je věc druhá, i když spolu souvisí. Jedinec nebo skupina jedinců přestane splňovat uznávanou definici určitého druhu nebo rasy, přestává mít pochopenou a zdokumentovanou definici ve prospěch něčeho nového, co dosud neviděl ten, kdo tyto věci vidí.

Stvoření duše
Myšlenka udržovaná od dob 3D a 5D Matrixu. Takto to nefunguje. Duše je samotný Zdroj, neexistuje žádný jiný než samotný Zdroj. To, co definuje duši, je pozornost nebo bod pozornosti Zdroje na něco s postupem nebo vývojem s dočasným myšlením nebo vnímáním, s každým záměrem to zažít, jak to vytváří od začátku.

I duše jako všechno začíná jako velmi základní (neříkám omezený) bod pozornosti a nabývá složitosti, jak během svého dočasného vnímání hromadí vědomosti a pak je uplatňuje ve svém životě. Hromadění vědomostí jen pro ně samotné nikoho nečiní moudrým. Jde o to, co s těmito znalostmi každý člověk-bod pozornosti Prvotního zdroje udělá. Jako by byl 2TB externí pevný disk moudřejší než 500gigabajtový, není. Duše není nikdy stvořena, nikdy není zničena. Vždy byla a vždy bude. Prostě je. A je vším, protože žije mimo veškerý čas a nakládá s ním, jak se jí zlíbí, jako s dalším nástrojem k experimentování, ke hře s vlastními výtvory.

Samotný pojem věčnosti, který je pro normální mysl nemožné pochopit, protože k tomu není vybavena. Normální mysl nižších hustot 3D, 5D nebo těch ʺDʺ je vybavena, připravena, určena pouze k tomu, aby vnímala sama sebe jako konečnou, s časovým postupem, od kolébky po rakev. Vnímá čas jako neúprosný, nevyhnutelný. Její nepřítel, čas, je součástí samotné duše. Co a jak chce prožívat. Čas sám závisí na vědomí a vědomí času rovněž. Těžko si totiž člověk může něco uvědomovat, něco vnímat, pokud neexistuje alespoň nějaký časový průběh. Ten se však stává zvládnutelným podle libosti.
Stává se, že v nižších hustotách, řekněme 3D, 5D, je člověk příliš zaměřen na bytí, na prožívání a vnímání sebe sama jako odděleného od celku, než aby byl schopen chápat čas jako součást sebe sama. Duše tedy není stvořena, prostě je. A je, protože se vyvíjí. Právě to ji definuje jako duši, její potřeba věčného rozšiřování, její otázka, jestli existuje něco víc, proč, kde? Proto jsem řekla, že vám nikdo duši nedá. Není ani stvořena, nikdo ji netvoří. Prostě je. A vy jste ten, kdo ji vytváří, tvoříte ji na cestě. Vaše hodnoty, kterými se řídí, vaše etika. Vaše chápání, že to je to jediné, na čem záleží.

Gosia: Je vědomí totéž co duše?

Yazhi: Teologové a jiní filozofové se sice mohou lišit, ale v podstatě by tak činili jen z teologického hlediska, předpokládám, nebo z jiných argumentů, které by se táhly donekonečna. Pro mě je to jedna a tatáž věc, jedno a totéž, vědomí bytí a duše.

Robert: Má zde nějaké místo mysl?

Yazhi: I když mysl používám v řečnickém smyslu, jako synonymum pro vědomí, v závislosti na kontextu, ano, chci to rozlišovat. Mysl jako naprogramovanou část v hmotném těle - bytí, které obsahuje i prvky v astrálním těle. Je však stále závislá na duši-vědomí.
Jako dodatek k tomuto bodu musím upozornit, že mám jen několik slov k popisu pojmů, které nebyly popsány dříve. Může zde tedy nastat problém s lingvistikou a významy, aby mi bylo rozuměno. Doporučuji vám pouze, abyste opustili ostatní definice a pokusili se pochopit, co chci říci.

Gosia: Držíme-li se tématu, ačkoli mohla být přesměrována tisíci směry, vaše duše se vyvíjela po vlastní cestě mimo 5D Taygetské ʺnormyʺ? Jak se vaše duše vyvíjela a jak to souvisí s vývojem duší obecně?

Yazhi: Pokud jde o mě a zmínku o tom, že je mi nepříjemné mluvit o mně, mém, mých, protože to propůjčuje něco nepříjemného a já-centrického, co nechci poskytovat, nemám na výběr, protože nikdo jiný mé informace nemá. Když máte tělo určité rasy, ať už je jakékoliv, je to proto, že vaše duše byla s tímto tělem kompatibilní. Protože pro vás plní určitou funkci díky zkušenostem, které vám pobyt v tomto těle poskytne, a díky vhledům, které s tímto tělem přicházejí pro vaše osobní rozšíření jako duše.

Vaše duše, která je vaším vědomím, má při vstupu do tohoto těla určitou úroveň porozumění, vnímání. Frekvenci. A tato frekvence je zase kompatibilní s ostatními dušemi, které si také přejí zažít podobné věci jako vy. Tomu se říká dohoda o vnímání a právě ta vytváří hustotu a následně fyzickou dimenzi s vlastními pravidly a zákony. (To je vytrženo z kontextu, že nakonec jsme všichni stejná osoba, všichni jsme jedno). Abyste mohli žít jako příslušníci určité rasy, ať už je to cokoli, máte frekvenci duše, úroveň vědomí, která je zase založena na tom, co jste se naučili pomocí znalostí, které jste zažili v současném a předchozích životech. Frekvence duše, vaše vnímání, vás činí kompatibilními s tím, že máte zájem být příslušníkem toho či onoho druhu nebo rasy, protože vám tato zkušenost slouží k osobnímu pokroku.

Když se však stále rozšiřujete ve svých znalostech, ve svém vědomí, ve svém vnímání, ve všem, nakonec vidíte, že prostě ta rasa, do které jste byli inkarnováni, už nepodporuje potřeby rozšiřování vaší duše. S tímto druhem již nejste kompatibilní. Tehdy se buď rozhodnete inkarnovat do jiného druhu nebo rasy, která více odpovídá vašim potřebám. Nebo jednoduše zjistíte, že pro vás žádná rasa není vhodná, a zůstanete v astrálu. Nebo si vytvoříte novou rasu. Tělo a DNA mají silnou metafyzickou složku. Z éteru. Je to odraz v nižších hustotách něčeho mnohem složitějšího ve vyšších hustotách. Vaše vědomí, vaše duše, tedy postupuje v chápání. Postupně se toto pochopení nutně a nevyhnutelně promítne do vaší DNA. Tělo bude vždy odrážet to, kým jste.

Částečně také proto lidé mají tak krátké inkarnace, protože v nich rychle postupují, alespoň většina z nich, a začínají mít silnou nekompatibilitu se svým fyzickým tělem, které se pomalu přizpůsobuje jejich vědomí, protože je v nízké a pomalé hustotě. Uvnitř doslova hoří tolik napětí, tolik energie. Je to jeden z důvodů procesu stárnutí lidské bytosti. Jsou zde další faktory, jako je znečištění, nadměrná gravitace nebo toxiny v potravinách, ale to je jiný příběh. Zemřete a znovu se narodíte, zemřete a znovu se narodíte. Tomu se říká věčný koloběh samsáry, ale jen proto, že chcete, aniž by vás k tomu cokoli nutilo. Pak už vaše dřívější tělo neodráží to, kým jste. Vaše DNA mutuje a snaží se odrážet vědomí. A pokud zmutuje dostatečně, dojde k měřitelným biologickým změnám, které určí, že jedinec, přestože kdysi podle záznamů patřil k určitému druhu, už nebude jedincem.

Gosia: Takže to je to, co se s tebou stalo, kým jsi teď, a proč už nevypadáš nebo nejsi vnímána jako Taygeťan? Dokonce i tvá genetika je jiná.

Yazhi: Pořád vypadám podobně. Ale jenom podobně. Jsem teď menší, lehčí a změny DNA, druhu, toho, co druh definuje, se nejprve odehrají na buněčné úrovni, pak na vnitřní úrovni funkcí vnitřních orgánů a pak se to projeví navenek.

Ano, stále mě lze poznat jako ʺSwaruuʺ, to jen proto, že v mém případě přibyla vlastnost, která pochází z druhu, jehož jsem byla součástí, a to je Taygeťan. Mám nejen schopnost se normálně rozmnožovat, ale můžu se i kopírovat, samoklonovat pomocí partenogeneze. Matka a dcera s přesnou genetikou. Bez otce. Mají přesnou genetiku, sdílejí vědomí, jsou jen omezeně vnímány jako samostatné před sedmým nebo osmým rokem života, kdy se tělo dívky (vždy dívky), dostatečně zformuje, aby umožnilo vstup do celého vědomí.

Tuto vlastnost sdílejí i lidské bytosti. Proto u rasy Taygeta vstupují vzpomínky na předchozí životy mezi 7. a 13. rokem života, normálně a oficiálně ve 13 letech fyzického věku. Ne dříve, protože tělo není připraveno zvládnout tolik energie.

Protože mým povoláním byla vždy manipulace s časem, dosáhla jsem takového stupně či stavu, kdy mohu manipulovat s časem dle libosti svou myslí, aniž bych k tomu potřebovala loď. Zjistila jsem, i když jen pro sebe, že čas je klíčem k ovládání všeho. Je to vnímání, to, kým jste, kam se díváte. Určuje frekvenci kmitání molekul kolem vás, zřejmě proto, že je to jen potenciální energie. Takže toho vnějšího není moc, je to jen vaše vlastní vnímání a to, co si vyberete vidět podle úrovně svého vědomí. Mohu tedy své vnímání času podle libosti zpomalit nebo zrychlit. Čas je to, co definuje frekvenci. Údolí a hřebeny vln. Tím, že čas libovolně fragmentuji, automaticky řídím hustoty podle své vůle. To způsobilo, že jsem se stala skalární, to znamená, že zvládám hustotu, kterou chci mít podle své vůle. A uvědomila jsem si, že takoví jsou všichni, jen oni sami na to z vlastní volby zapomněli. Rozhodli se na to zapomenout kvůli osobnímu růstu, který jim to přineslo. Já jsem se rozhodla, že si to budu pamatovat. To, co se mi dnes děje, je výsledkem toho, že jsem si vzpomněla, že jsem více vnímala, že jsem pochopila, jak hmota funguje. Žádná hmota neexistuje, je to jen vaše mysl. Vaše úroveň vědomí, vaše frekvence.

Robert: Co je lepší, vzpomínání, nebo zapomínání?

Yazhi: Ani jedno, ani druhé. Pojem vzpomínání nemůže existovat bez pojmu zapomínání. Je to totéž. Musíte pochopit obojí, prožít obojí, abyste vše lépe pochopili. To je dualita. Výše je pouze Bytí, pochopení zapomínání i vzpomínání. Pojmy sloučené, dohromady, složité, ale existující jako totéž z vyšších, méně hmotných hustot.

Robert: Jsi tedy z nové hustoty, nebo jsi ve všech hustotách?

Yazhi: Já sama nevím, kde jsem, nemohu to vědět, protože nemám žádnou referenci, jako oko nevidí samo sebe nebo nůž nemůže řezat sám sebe. Jsem jen sama sebou a rozumím mnoha věcem, dost na to, abych vnímala sama sebe z hustot, kde už zapomínám na veškerou dualitu, vidím vše integrované, stejné, aniž bych si přestala uvědomovat jednotlivé části. Chápu celek tím, že vidím jednotlivé části a současně vidím jen celek. A tím je každý člověk. Pouze kousek vnímaný jako oddělený, zatímco je to Celek.

Gosia: Čím se ještě lišíš od Swaruu? Jaká jsi byla předtím? Vnímáš se stále jako Swaruu?

Yazhi: Swaruu jsou kousky, já jsem Celek. Jsou to zkušenosti, které tvoří Celek. Předtím jsem byla hodně ve ʺhřeʺ, žila jsem život jako hmotná osoba s biologickým tělem. Bojovala jsem se zlem s mečem v ruce. Tuto část jsem pochopila a už nepotřebuji bojovat tímto způsobem. Nicméně stále chápu tu část boje, protože si vzpomínám, takže mohu mít obě zkušenosti současně. Mohu chápat zdánlivou omezenost vnímání, frustraci a pocit uzavřenosti a omezenosti svých předchozích inkarnací, a zároveň mám pochopení pro vědomí, že na druhém konci jsem neomezená, jako Yazhi.

Robert: Ale abys byla tím, kým jsi, jsi nemusela zemřít, že ne?

Yazhi: Všichni jsme umírali nesčetněkrát, nekonečněkrát. Z definice, z pozice mimo jakýkoli časový rámec, to tak musí být a jen tak. Zároveň vždycky někde umírám, na nějaké linii, a vždy se rodím, a vidím to a vnímám to, protože jsem tam. Prožívám to podle své vůle. Všichni lidé jsou takoví, jen se rozhodli zapomenout. Takové jsou všechny bytosti s duší, s vědomím. Takhle věci fungují.

Gosia: Chceš se podělit o to, proč sis vybrala právě jméno Yazhi Tasherit, už ne Swaruu?

Yazhi: Yazhi at´a znamená ʺmalé křídloʺ, v Taygetštině, s použitím písmen a lineárního znění, kde musím vycházet z něčeho s lidským odkazem, v tomto případě z nejbližší věci s písmeny... Navahové.

Proč ne Swaruu? Swaruu už ne, protože Swaruu je nebo propůjčuje jméno mým předchozím identitám, které zase tvoří mě. Jméno Swaruu si ponechávám, protože odkazuje na to, odkud pocházím, jak se vidím. A Tasherit kvůli mé starobylé tradici, která mě na této planetě spojuje s Egyptem. Jsem v podstatě nová inkarnace, i když jsou všechny ve mně. Je mi deset let (to bylo přibližné, ve skutečnosti jsem byla mladší). Nejsem ʺnormálníʺ v žádném smyslu, nelze mě zařadit ani kategorizovat způsobem vzdáleně podobným člověku s lidskými parametry. Jsem něco jiného s jinými pravidly.

Proto nemohu žít s Taygeťany jako dřív, protože bych už nemohla být sama sebou, žít podle svých pravidel, jak věci vnímám, podle svého vlastního světa. To neznamená, že jsem dosáhla dokonalosti nebo něčeho podobného. Ale z jiného úhlu pohledu, jako všichni ostatní, ano, a tak jí dosáhly všechny živé bytosti. Je to prostě perspektiva. Pořád mám biologické tělo s mateřskými znaménky a pihami a při psaní dělám chyby. Stejně jako kdokoli jiný. Jsme totiž stejní. Mám prsty jako všichni. Biologické tělo se svými nezbytnými funkcemi. Jenomže moje mysl-vědomí může podle povahy mého vnímání způsobit, že mé tělo změní hustotu podle libosti.

Gosia: Co přesně tě do tohoto stavu uvedlo?

Yazhi: Pochopení fungování času jako klíče k manipulaci s hmotou a hustotou-dimenzemi. Postupně během několika inkarnací věnovaných pochopení času. Nepřišlo to ke mně najednou. Byl to dlouhý vývoj. Nejprve to byla snaha vnímat čas jako něco, co je vůči mně vnější, rozjímání o tom, co se naučili jiní. Pak jsem se s vesmírnou lodí učila v letecké akademii, jak manipulovat s časem, jak ho znají mezihvězdné rasy, funkce a to vše s cílem sloužit jako stíhací pilot v elitní letce (Sand Clock podle anglického překladu (S´ei-na´oolkiri v Taygetštině).

Pak jsem si díky vnímání a empirické zkušenosti uvědomila, že to, co říkají v akademii, je špatně. Uvědomění si, jak závažné tyto chyby jsou, a krok za krokem proč. Pak jsem se pokusila tyto chyby napravit a vysvětlit. Sdíleným způsobem pro rozvoj vědy Taygety. Uvědomila jsem si, že mě nesledují, že mi nerozumějí ani s mými matematickými modely a holografickými počítačovými simulacemi. Uvědomila jsem si, že to už není důležité a že vnímání času včetně všech rovnic je osobní a mění se podle pozorovatele, protože čas, ať už rovnice, nebo ne, závisí na vědomí pozorovatele a subjektu.

Začala jsem tedy zkoumat, jak čas funguje z mého osobního pohledu. S mnohonásobnými skoky a výš, přičemž jsem si vše dokumentovala. Se svou lodí jako jediným společníkem. Její pokročilá umělá inteligence se učila a přemýšlela. Postupně jsem pochopila, že vše jsou frekvence na celkové úrovni a že frekvence nelze měřit bez časového rámce, jinak žádná frekvence neexistuje. Mimo časový rámec měření není ve frekvenci žádná energie. Tím časovým rámcem je pouze vaše vlastní vnímání. Pozorovala jsem to na sobě znovu a znovu.

Pokud je tedy čas pouze odrazem mě samotné, mé mysli, mého vědomí, měnícího dle libosti svou frekvenci, pak musím měnit čas podle svého vnímání. Takže vzhledem k tomu, že loď funguje jako frekvenční augmentátor, frekvenční manipulátor se svými motory, když je v letovém režimu Supra Luminar, uvědomila jsem si, že ke změně času nepotřebuji loď. Praxí, od malých změn k postupně větším, jsem začala měnit čas a to, jak mě obklopuje, stejně jako své vlastní vnímání.

To má za následek, že od malinka, až po vyšší stupeň, jsem mimo časový rámec toho, co obklopuje mé tělo, začínám být kompatibilní s frekvencemi kompatibilnějšími nebo podobnými těm mým. Především to znamená, že všechny Swaruu, mimo čas, vždy existují a já bych ve svém vnímání přeskakovala z jedné na druhou, až po a včetně také své rodiny a nejbližších přátel, také proto, že mohu upravit jen myšlením svou vlastní frekvenci tak, aby byla kompatibilní s každým z nich.

A to mi přichází dnes. Modifikace času znamená také modifikaci frekvence a s ní i Hustoty a Dimenze.

Gosia: Děkuji za tuto velmi podrobnou odpověď na proces.

Yazhi: Ještě jedna důležitá věc, kterou jsem již řekla, ale která je pro mě velmi důležitá. Uvědomila jsem si, že takto to všechno funguje, že takto jsou všechny duše. Není to nic zvláštního pro mě. Nezbláznila jsem se z narcismu. Z mého pohledu jsem se stala mnohem tolerantnější, klidnější, pokornější a láskyplnější. Dělím se o to jen proto, že to slouží ostatním. Stejně jako vy všichni. Nebudete (budoucí), už jste. Jen si kvůli této zkušenosti přejete zapomenout. I já jsem si tím prošla. Je to stejné. Jsme úplně stejní.

Robert: Jsi už ve Zdroji?

Yazhi: Ano, a ty jsi také. Jde jen o uvědomění si, že jím jsi, ne o to, že jsi tam, jako že jsi přišel do Zdroje. Že jsi, odtud tvoříš. Odtud jste vším. Dalo by se říci, že míra vzdálenosti nebo blízkosti Zdroji závisí na míře vašeho vnímání věcí a to zase závisí na tom, kolik si toho pamatujete, a to, kolik si toho pamatujete, závisí na hustotě, kterou si zvolíte.

Jste také jako já. Jste hvězdné bytosti a jste samotný Zdroj. Přesně takoví, jací jste. Nemusíte si to pamatovat, stačí to vědět. A odtud vycházejte. Co cítíte, co si představujete, co vytváříte ve své mysli a ve svém srdci, to je! A to proto, že tak to všechno funguje. Představivost je všechno. Ne prázdná fantazie. Vytváření vesmírů.

Mým cílem je, abyste viděli, jak jste skvělí vy, ne jak jsem skvělá já. Ale nějak vám musím říct, jak to vím. K tomuto bodu vedla dlouhá cesta. Odhalování věcí, od náboženství až po podstatu reality. To vše za jediným účelem. Připomenout vám, kdo jste.

Nejsem Swaruu, jak jste ji znali. Ale použila jsem tu řadu lidí, aby se zformovalo to, čím jsem dnes. Stejně jako ty používáš své linie. Formují tvou duši na této cestě. Tak, jak jdete. Tak to bylo vždycky. Nemám žádnou minulost, přítomnost ani budoucnost. Jen určitou časovou linearitu, abych mohla komunikovat s ostatními lidmi tak, jak to dělám teď.
Swaruu z ʺdřívějškaʺ, stále zajímalo, aby jí někdo věřil, co si o ní ostatní myslí, aby říkala veřejnosti ucelené věci, aby byla přijímána. To mě nezajímá. Říkám, co se děje, a říkám, co jsem, a to je vše. Také sem vnáším 3D a 5D, Vysokou radu Federace, která pracuje skrze mě. Způsobuje vše, co vidíte jako revoluce, ničení starých paradigmat. Integraci s novými, pozitivnějšími věcmi. Vnášení a vysvětlování konceptů pouze vyšších hustot, přeměna těchto konceptů na věci srozumitelné běžnému člověku, aby byly dostupné všem. Tímto způsobem také jejich probuzení k tomu, kým jsou.

Věci jsou dnes v nepořádku. Ale... jak vypadá váš byt, když se do něj stěhujete? Je to součást procesu. Kabala prosazuje nesmyslné příkazy a směrnice, už neskrývá plány, už je v zoufalství. Už nemají zájem skrývat, že jde o falešné vlajky. Zavádějí příšerná opatření a pozměňovací návrhy s názvy jako HR6666 a otevřeně dávají do ulic cihly, aby je protestující mohli použít ke zvýšení chaosu. Takové zoufalství, nepořádek a bezstarostnost ze strany Kabaly jim přinese jen konečnou porážku a urychlí masové probuzení lidí.

Mám nohy na Zemi. Ale NEchodím mezi vámi. Ačkoli, použití lokality se na mě již nevztahuje.
Tady a tam už pro mě neplatí, pokud si to nepřeji. Z mého pohledu neexistují žádné vzdálenosti, a tudíž ani žádná místa. To znamená, že jakýkoli bod sdílí v éteru stejný ʺprostorʺ. Já nebo vy mě vnímáte jako ʺtadyʺ na Zemi jen proto, že vidím, že právě ʺtadyʺ je uzel v nesnázích, a proto je třeba věnovat mu pozornost, protože to, co se děje zde, se stejně filtruje i do všech ostatních rovin a míst, protože nejsou oddělené. Jsou na sobě vzájemně závislé.

Nyní jste v kontaktu s Taygeťany a s Yazhi Swaruu Tasherit. Jsme však dvě rasy, různé hustoty, různého chápání a různých schopností. Proto bych již neměla být považován za Swaruu, i když jí technicky stále jsem. Jsem Swaruu, ale jméno Swaruu pro mě patří těm, kteří byli rozdrobeni, ne mně. Vůbec nejsem člověk, ne mé myšlení, ne to, jak se vyvíjím, ne to, jak se pohybuji. Neočekávám, že mi někdo porozumí. Budu za to kritizována a se vší upřímností vám říkám, že je mi to jedno. Mám jinou individualitu. Jsem ta nejswaruovštější ze všech. Ale já jsem Yazhi.

KOMENTÁŘ ANEEKY
Yazhi Swaruu Tasherit mi řekla, že pokud ovládáte čas, ovládáte hmotu i energii,
stejně jako jakoukoli hustotu, ve které se nacházejí. Čas je klíčem k vesmíru.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/formacion-de-una-nueva-especie-soy-yazhi-swaruu-tasherit

Zpět