3268 Jak pochopit, poznat a procítit iluzi 3D prostoru Gaauarme

[ Ezoterika ] 2022-10-17

Vyšší Já:
Porozumět, být si vědom a cítit okolní 3D prostor jsou tři různé věci.

První fáze - nejprve POCHOPÍTE, že svět a prostor kolem vás je iluze, konstrukt vytvořený Vyššími silami a architekty různých úrovní. Toto je zabudovaný materiál, nejvyšší úroveň komplexní, multidimenzionální technologie, kterou nemůžete pochopit, když jste v tělech.

Druhá fáze spočívá v tom, že si uvědomíte iluzi, kterou architekti vytvořili. Její existenci a bytí vnímáte nejen svou myslí a intelektem, ale také ji CÍTÍTE svým VĚDOMÍM, což je metafyzický aspekt vaší duše.

A teprve potom to můžete CÍTIT - třetí závěrečná fáze.
To je REALITA uvědomění si iluze o vlastním bytí BEZ ČASU A PROSTORU. V tomto okamžiku se vaše duše spojí s Vědomím přímo, již bez odloučení kvůli fyzickému tělu. V tomto okamžiku se mysl a logika podřizují Vědomí a duši. Když cítíte a vidíte iluzi prostřednictvím vnímání senzorů třetího oka a aparátu vědomí - vidíte absolutní ʺtmuʺ a zažíváte absolutní ʺprázdnotuʺ, není doslova NIC. Existuje úplná a nekonečná Prázdnota. To je skutečná realita, pokud ʺrozložíteʺ 3D iluzivní konstrukci na části, podobně jako váš konstruktor Lega.

Vizuálně se konstrukt podobá mřížce nebo kleci, těsně sestavené k sobě, rámu, na kterém jsou připevněny různé složité prvky, které tento rám posilují a plní funkci energeticko-informačních přenosů, jako proud. Tyto ʺupevňovacíʺ prvky připomínají prastaré bizarní formule nebo starověký sanskrt, abychom uvedli příklad pro vaše lidské vnímání. Když je tento ʺrámʺ vyztužen energeticko-informačními ʺprvkyʺ, jsou do něj zabudovány vizuální ʺgrafickéʺ obrazy se všemi spektry vnímání života, které vnímáte jako ʺživotʺ. Jedná se o nejsložitější technologii architektů (nejen) zodpovědnou za budování matric viditelných světů, na nichž jsou postaveny, ʺnavlečenyʺ viditelné obrazy prostorů včetně jejich barev, vůní, tvarů, zvuků, naprosto všeho viditelného, slyšitelného a hmatatelného. Toto je iluze, ve které vaše duše prožívají život skrze vás, avatary.

Je nemožné pro vás slovně popsat samotný proces budování tohoto rámce matric, protože tyto věci jsou mimo rozsah vašeho vědomí, vnímání a chápání. Naučte se chápat a vnímat informace NEVERBÁLNĚ a vaše vědomí a znalosti budou mnohem bohatší.

Q: Jak přijít do těchto stavů porozumění, vědomí a pocitů iluze?

A: Každý má svou vlastní cestu. Neexistuje jedna obecná odpověď, která by uspokojila každého.
Každý z vás je individuální a dokonalý svým jedinečným způsobem pro každého z vás budou vhodné jiné cesty sebezdokonalování a seberozvoje. Víte, jak si vybrat to, co je pro vás vhodné. Neexistuje
žádná zázračná pilulka pro každého. Jste obdařeni intuicí a vědomím, které je nástrojem vašich duší, víte, jak tyto nástroje používat k dobru.

Q: Je lidský život také iluze?

A: Lidský život prochází celou fází své existence v jednom bodě událostí. Celý váš život, od narození až po smrt, je jeden okamžik. Všechny životní události, které člověk prožije, mají svůj bod ve stejném bodě spojení, v jednom nezměněném okamžiku mimo prostor a čas. Právě tam je v tomto bodě zachycena synchronicita VŠECH vašich prožitých událostí v JEDNOM okamžiku.
Lidem se zdá, že jejich životy žijí v čase, protože fyzické tělo žije a funguje podle lineárního času, takže iluze je, že ʺcítíteʺ a ʺžijeteʺ život. Ve skutečnosti je vše JEDEN Okamžik a vy všichni v něm zároveň existujete. Z pohledu Vesmíru a Vyšších sil je nejen lidský život, ale i VŠECHNY životy ostatních bytostí ve 3D prostoru iluzí, protože procházíte zkušeností ve vytvořené a zkonstruované technologii týchž Vyšších sil. A tato technologie je iluze, kterou jsem popsal výše jazykem, kterému rozumíte.

Q: Proč by měly duše prožívat tuto iluzi? Proč to potřebují? Jak vypadá proces implementace duše do 3d světů?

A: Existuje přesvědčení, že Stvořitel Prvotního Absolutna je nyní opět ve stavu podobném hluboké stagnaci, abych uvedl příklad, který je pro vaše vnímání srozumitelný. V tomto stavu se zkoumá zvenčí. Vně je Jeho neprojevená část Bytí, podmíněně Temná Tvář Stvořitele, ke které patří i ʺprostorʺ Chaosu.
Uvnitř je projevená část Jeho Bytí, podmíněně Světelná Tvář Stvořitele, ke které projevený vesmír patří, Hierarchický systém Vyšších esencí a 3D prostor (všechny viditelné vesmíry, galaxie, nebeská tělesa a bytosti v nich obývané).
V této projevené části Existence se rodí masivní energeticko-informační struktury obdařené Vyššími Vědomími. Pro vaše pochopení a vnímání je lze nazvat ʺMONÁDYʺ. Jsou to takzvané ʺvelké dušeʺ. Na stavbě těchto Monád se podílejí i některé Vyšší esence. Každá z těchto Monad se dělí na 12 menších energeticko-informačních částí, které jsou ʺstředními dušemiʺ. Poté se každá z těchto 12 ʺstředních dušíʺ rozdělí na 12 menších energeticko-informačních částí - tzv. ʺ12 dvojčatʺ, která jsou již vtělena do pevných těl ve 3D prostoru.
Toto jsou ʺmenší dušeʺ, které zažívají život ve světech. To je přesně ta matérie, kterou nazýváte a vnímáte jako ʺdušeʺ, která skrze vás prožívá a plní své funkce a úkoly.

Před inkarnací do pevné skořápky těla si Monáda - ʺvětší dušeʺ spolu se svou ʺmenší dušíʺ vybere nejvhodnějšího kandidáta, aby pro ni splnil roli tělesného avatara. Tento proces také zahrnuje volbu rodičů včetně jejich DNA, jejich duší a také programů a energetického potenciálu jejich krevních linií.
Poté Monáda a ʺmenší dušeʺ společně vybudují energetickou matrici (lidské energetické tělo včetně všech jeho energetických center/čaker) budoucího tělesného avatara, který je nezbytný pro plnění úkolů duše ve 3D pevném prostoru. K samotné inkarnaci duše do jejího avatara dochází s prvním úderem srdce plodu budoucího člověka v lůně. Když došlo k prvnímu úderu srdce, duše se inkarnovala. V tuto chvíli je svázána se svým avatarem. Jsou jedno.

Proč se to všechno děje? Stvořitel Prvního Absolutna se poznává vně prostřednictvím rozdělení Sebe na menší částice a také shromažďuje VŠECHNY zkušenosti duší ve 3D světech jako svou vlastní zkušenost. Každá inkarnovaná duše do fyzického těla - včetně duší, které se inkarnují na Zemi - prochází zkušeností inkarnace nejen pro sebe, ale i pro Stvořitele, který se díky tomu ještě více poznává vně.

Q: Kde je ʺvyšší jáʺ v celé struktuře včetně ʺvelké duše monádyʺ a všech jejích dalších 12 ʺjednotek/dušíʺ?

A: Vyšší Já je společné Vědomí všech 12 ʺnižších dušíʺ dohromady, které procházejí zkušenostmi prostřednictvím avatarů. Lze to také nazvat ʺspolečnou vyšší myslíʺ všech těchto 12 avatarů. (pozn. střední duše?)

Zdroj: https://absolutera.ru/article13860

Zpět