3085 Arcturiané: Vnější odrazy Marilyvn Rafaelle

[ Ezoterika ] 2022-09-04

Věci na Zemi se rychle mění a nikdy se nevrátí přesně tam, kde byly, i když mnozí na to nadále trpělivě čekají. Vnější projevy jsou vždy odrazem těch vnitřních, a protože se kolektivní vědomí posunulo a stále se posouvá mnoha novými způsoby, jeho vnější projevy nemohou nebýt jiné než v minulosti.

Zdálo se, že ʺstaré časy a způsobyʺ fungovaly pro většinu lidí dobře, a to je důvod, proč je stále tolik nostalgie po dřívějších dobách, ale věci se tak jevily jen proto, že většina zůstala zcela nevědomá negativních a temných aktivit, které se živě a dobře odehrávají v zákulisí po celém světě. Svět se zdál být z větší části harmonický a šťastný a většina tomu věřila, protože jim ti, kdo byli na vedoucích pozicích, tvrdili, že věci jsou přesně takové, jaké mají být. V minulosti před internetem většina většinou nikdy neslyšela o tom, že někde umírají stovky lidí hlady, že lidé s vyléčitelnými nemocemi umírají, protože si nemohou dovolit lékaře, nebo o krutostech, které jsou důsledně páchány na velkých skupinách společnosti jen proto, že jejich kůže nemá správnou barvu. Obecně si většina z nich byla vědoma stovek temných a zlověstných aktivit, které se odehrávaly přímo pod jejich nosem a často s plným vědomím těch, kteří byli u moci.

Vysoké rezonanční energie, které v současné době pronikají na Zemi, nutí mnohé skryté plány vyjít na světlo a většina má konečně zájem o nich slyšet. Zdá se, jako by se vše zhoršovalo, ale není to horší, jen si lidé konečně začínají uvědomovat rozsah úponků těchto aktivit, které zasahují a ovlivňují vše a všechny a postupem času dokonce vyúsťují v pravidla, zákony a společenské normy, které je ospravedlňují. Nepřiměřený patriotismus je falešný a škodlivý a silně odráží vědomí oddělenosti. Svět dospěl do bodu, kdy musí začít uznávat, že každý člověk, nejen ten z ʺmé zeměʺ, je projevem Boha. Svobodná vůle opravňuje každého člověka k vlastnímu přesvědčení, ale vnucovat své osobní přesvědčení ostatním, zejména ve jménu Boha, je samospravedlivá činnost ega, že ʺmoje přesvědčení je jediné správnéʺ - vědomí oddělenosti v té nejlepší podobě. Ti, kdo nadále očekávají, že za ně budou rozhodovat druzí, se dočkají ʺprobuzeníʺ, zkušeností, které je donutí myslet samostatně a přestat se spoléhat na přesvědčení bohatých a slavných, politiků, náboženských vůdců, lékařů a právníků a generálních ředitelů - mnozí z nich uvěřili ve svou vlastní důležitost do té míry, že jejich cesta je jediná správná bez ohledu na myšlenky, názory, otázky a obavy druhých.

Právě o tom je vzestup a uvědomění si JEDINOSTI a to je příčinou současného stavu chaosu ve světě. Kolektivní vědomí světa se postupně otevírá JEDNOTĚ díky práci vás, kteří jste přišli právě proto, abyste to učinili prostřednictvím uvědomění si svého rozvinutého stavu vědomí. Změny na celém světě se setkávají s velkým odporem, protože mnozí si změny nepřejí. Staré způsoby některým velmi dobře sloužily a jakékoliv změny by znamenaly, že jejich nekalé plány a způsoby, jak si zajistit nezaslouženou hojnost na úkor ostatních, zmizí. Jiní jsou prostě jen unavení a nevědomky věří, že všechno by bylo v pořádku, kdyby se věci vrátily do starých kolejí.

Vědomí jednoty je klidné a jemné a neznamená, že bude vždy existovat vnější aktivita. Většina z vás již tohoto stavu vědomí dosáhla, jinak byste tato poselství nečetli a ani jim nerozuměli. Prostá starostlivost, soucit a poskytování důvěry těm, kteří jsou podle měřítek třetí dimenze považováni za ʺméně nežʺ, automaticky odráží vědomí JEDNOTY. Energie Jednoty prolamují těžkou oponu oddělenosti, která po celé věky obklopovala Zemi. Lidé se odklánějí od aktivit ʺkonání dobraʺ, kdy se považují za něco, co je nad těmi, pro které ʺkonají dobroʺ, a oddělují se od nich, a přechází k pocitu služby svým bratrům a sestrám.

ʺDobročinnostʺ neodsuzujeme, protože je prvním krokem vedoucím k hlubšímu pocitu jednoty. Služba sama o sobě se rychle mění s tím, jak se vědomí otevírá vyšším úrovním služby, v nichž ten, kdo slouží, začíná vidět do duše těch, kterým slouží. Nemůže tomu být jinak, protože energetická mřížka oddělenosti třetí dimenze se rozpadá, když má pouze víru, která ji podporuje nebo udržuje. Někteří lidé mají vědomí oprávněnosti a oběti a místo toho, aby mysleli a dělali sami za sebe, jak nejlépe dovedou, prostě očekávají, že za ně všechno udělají druzí. Buďte si toho vědomi a důvěřujte své intuici, že vás povede k tomu, koho a co skutečně potřebujete, a ne jen chcete. V této době vládne chaos. Staří lidé nechtějí opustit to, co jim vyhovuje, protože se to stalo jejich jistotou, pocitem posílení, a dokonce i sebeúctou, protože jim to, aniž by si ještě uvědomovali, kým skutečně jsou, umožňuje cítit se ʺlépe nežʺ ostatní. Nic není náhodné. Vězte, že mysl třetí dimenze neřídí představení, i když si to myslí.

Pokud pochybujete o tom, že patříte mezi probuzené, o kterých mluvíme, ohlédněte se zpět na svůj život a uvědomte si, že jste nikdy plně nerezonovali s většinou toho, co tvořilo systém přesvědčení třetí dimenze. Mnozí z vás se velmi snažili zapadnout, často se zapojovali do činností a řídili se protokoly tří dimenzí, které s vámi ve skutečnosti nerezonovaly, jen aby vás rodina a přátelé přijali, zejména v období dospívání.

Nikdy jste nebyli přitahováni k tomu, abyste slovně nebo fyzicky napadali druhé, i když někteří z vás se možná občas v takové situaci ocitli. Možná jste si o sobě mysleli, že jste divní, outsider zvenčí, který se dívá dovnitř, a přemýšleli jste proč. Jednoduše váš stav vědomí nebyl v souladu s většinou myšlenek, pravidel, přesvědčení, které lidé kolem vás považovali za důležité, ale jako mladí jste to nechápali.

Existuje pouze jedno Božské vědomí, které se projevuje samo a všemi svými vlastnostmi jako vše, co existuje - všechny formy života. Ostatní formy života se nechovají jako lidé, protože jim to nebylo určeno. Představují Božskou ideu v Boží mysli pro svou konkrétní formu života. Bůh se neomezil na to, aby se zformoval pouze jako lidé, a přesvědčení, že lidé jsou vrcholem Božího stvoření nad všemi ostatními výtvory, je opět jednoduše falešné a velmi trojrozměrné.

Jelikož Bůh je všechno, co existuje, odkud by se mohl vzít člověk nebo z čeho by byl vytvořen, když existuje jen jedna substance? Posuňte své osobní uvědomění jednoty na novou úroveň. Začněte vnímat svět ani ne tak jako planetu plnou lidí, kteří nevědí, kdo jsou, ale tak, že prohlédnete přes jejich přesvědčení o sobě samých a poznáte pravdu o nich a pro ně. Nepřišli jste změnit svět prostřednictvím trojrozměrných aktivit, i když tyto věci mohou být někdy nezbytné. Když sledujete zprávy, vidíte lidi při nakupování nebo jste s přáteli, řekněte si: ʺPoznávám tě, božské vědomí v projevu.ʺ Lze to udělat během vteřiny a brzy se to stane vaším stavem vědomí projevujícím se automaticky.

Neznamená to, že přijímáte trojrozměrné činy a přesvědčení druhých, ale znamená to, že je prohlédnete. Pokud někdo potřebuje nějaký čas ve vězení, budiž. Pokud někdo padne na hubu kvůli drogám nebo alkoholu, budiž, protože za vším existuje volba, která může sahat stovky životů zpět a může být dokonce součástí jeho zvoleného procesu učení. Vaším úkolem není zachraňovat každého před jeho trojrozměrnou volbou, i když je vám řešení do očí bijící. Mějte připravenou ruku, abyste mohli uchopit ruku, která se možná natahuje a hledá něco vyššího a lepšího, ale nenuťte nikoho, aby opustil své zvolené výtvory. Držte ve svém vědomí Světlo pravdy a vždy rozpoznávejte stejné Světlo v každém člověku, kterého potkáte, o kterém slyšíte nebo kterého osobně znáte. Toto je práce.

Existuje pouze jedno všudypřítomné, všemocné, vševědoucí, božské Vědomí, které se projevuje v nekonečné formě a rozmanitosti. Zeptejte se sami sebe: ʺOpravdu tomu věřím?ʺ.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/05/the-arcturian-group-outer-reflections/

Zpět