3080 Podvědomé reakce čtvrté dimenze Marta

[ Ezoterika ] 2022-09-11

Podvědomé reakce čtvrté dimenze 28.8
Otec Absolut
Pokusme se pochopit, zda vás pohání vědomé, nebo nevědomé reakce. Proč jsem se rozhodl vrátit se k tomuto tématu, i když už bylo mnohokrát nastoleno? Nyní se stává obzvláště aktuální. V prostoru čtvrté dimenze se budou moci pevně uchytit jen ti z vás, kteří se dokážou jednou provždy zbavit negativních podvědomých programů vlastních člověku trojrozměrného světa. Jinak vaše duchovnost zůstane iluzí a vy navzdory veškerému úsilí nebudete schopni překročit hranici oddělující třetí dimenzi od čtvrté.

Nyní vám chci podrobněji vysvětlit rozdíl mezi vědomými a podvědomými reakcemi. Stručně řečeno, vědomou reakci můžeme nazvat vnější a podvědomou reakci vnitřní. Každý z vás může jejich projevy sledovat na svém vlastním příkladu. Před obtížnou situací nebo v rozhovoru s člověkem cizích názorů jste se tedy naučili krotit své vnější emocionální výlevy a reagovat na vše bez agrese a odsudků. Ale co se děje uvnitř vás? Jste opravdu klidní, nebo jste se jen zahrabali do svých starostí a podráždění z člověka, který je vám nepříjemný? Myslím, že zatím je jen málo lidí, kteří mohou na první část této otázky odpovědět kladně. Je to proto, že vaše podvědomé reakce ještě nebyly zcela překonány. V extrémních situacích se ve vás stále probouzí strach a nepříjemní lidé vás stále dráždí. A je to zcela pochopitelné, protože takové reakce byly zakořeněny ve vašem podvědomí během nesčetných inkarnací v trojrozměrných světech. Takový je pud sebezáchovy každé živé bytosti a neměli byste si to vyčítat. Místo toho se snažte v klidu a pomalu začít fixovat nové podvědomé reakce, které jsou vlastní čtvrté dimenzi.

Jaké jsou tyto reakce? Nejdůležitější z nich jsou následující: ʺUrčitě to zvládnu.ʺ ʺKaždý má právo na svůj názor.ʺ Ve vysokovibračním prostoru čtvrté dimenze se vám skutečně nemůže stát nic zlého, protože všechny negativní emoce, lidé a události zůstanou za vámi - ve třetí dimenzi, jejíž hranici jste již překročili. Totéž platí pro lidi, kteří jsou vám duchem cizí. Zůstávají v jiném - trojrozměrném - světě a vy je jen pozorujete - klidně a nezaujatě, v případě potřeby reagujete na jejich slova, ale bez negativních emocí, nedostáváte se s nimi do zbytečných sporů, a tím neznehodnocujete svou komunikaci. Pro začátek se snažte vědomě sledovat své reakce. A pokud se vám to podaří, velmi brzy přerostou v nevědomé reakce, což pro vás bude obrovský krok vpřed a vaše vibrace se pevně usadí na úrovni čtvrté dimenze.

Zbavení se vnitřních ʺsabotérůʺ 29.8.22
Znovu o podvědomých reakcích lidí ve čtvrté dimenzi. Proč věnuji tolik pozornosti podvědomým reakcím? Především proto, že je pro vás velmi obtížné je sledovat a mnohým z vás brání udržovat energetickou obranu na správné úrovni. Přestože ji neustále obnovujete, prolamuje se zevnitř a už to nejsou vaše negativní emoce, kterých jste se většinou zbavili, ale právě vaše podvědomé reakce, které si žijí vlastním životem, nezávisle na vás. Pro vás se tyto reakce změnily v jakési neviditelné vnitřní ʺpodvratné činiteleʺ nesoucí nízkovibrační energie vašeho podvědomí, které prolamují vaši energetickou ochranu zevnitř. Takové ʺodbočkyʺ ve skutečnosti představují přirozenou reakci člověka na nebezpečí, které se v jeho podvědomí zafixovalo od inkarnace k inkarnaci v trojrozměrných světech.

Nyní je však čas zbavit se těchto vzorových reakcí, které vás táhnou zpět. K tomu vám nabízím meditaci, kterou nazveme ʺZbavení se vnitřních sabotérůʺ. Požádejte o pomoc všechny své nebeské pomocníky a vstupte do poměrně hlubokého meditačního stavu. Představte si své podvědomí v podobě obrovského temného sklepa, ve kterém se skrývá mnoho neviditelných ʺsabotérůʺ - shluků negativních energií strachu, nebezpečí, nedůvěry, podezíravosti, mrzutosti, agrese.... Všechny tyto energie vám pomohly přežít v trojrozměrném světě, kde na vás skutečně čekalo mnoho nebezpečí ze strany nevlídných lidí a pro vás nepříznivých situací. Když však nyní přecházíte do světa čtvrté a poté páté úrovně, stávají se tyto energie nejen zbytečnými, ale také pro vás nebezpečnými, protože brání vašemu pokroku.

Abychom je vynesli na světlo, doporučuji vám následující. Umístěte svůj krystal lásky doprostřed ʺsklepaʺ svého podvědomí. Aktivujte ji co nejvíce a představte si ji v podobě obrovského zářivého ʺmagnetuʺ s neuvěřitelnou silou. Nejenže osvětlí tento ponurý ʺsklepʺ, ale také přitáhne všechny negativní energie žijící ve vašem podvědomí. Před tímto oslnivě jasným světlem se již nemohou skrývat a nemohou odolat síle tohoto mocného ʺmagnetuʺ Lásky, který pohlcuje všechny negativní energie a ʺpřetavujeʺ je ve Světlo a Lásku... Z meditace vyjděte, až když cítíte, že proud energie vycházející z krystalu lásky zcela ustoupil. Tuto meditaci několikrát opakujte, abyste si výsledek zafixovali a vytvořili prostor pro nové podvědomé reakce čtvrté a poté páté dimenze. A o nich budeme hovořit v mých dalších zprávách.

ʺČekárnaʺ čtvrté dimenze 31.8.22
Jaké vědomé a podvědomé reakce jsou vlastní obyvatelům čtvrté dimenze, která je předchůdcem páté. Nejprve bych vám však rád vysvětlil, jak se liší od reakcí člověka třetí dimenze. A rozdíl mezi nimi je ve skutečnosti obrovský, a zde je důvod. Zatímco svět Třetí dimenze je plný nejrůznějších nebezpečí, ať už zjevných, nebo skrytých, svět Čtvrté dimenze je již zcela jiným energetickým prostorem. Vzhledem k vysokým vibracím je pro člověka relativně bezpečný. Jistě, lidé s extrémní zásobou charakteru mohou kvůli svému riskantnímu jednání v tomto prostoru také utrpět nějaká zranění, ale obecně se člověk čtvrté dimenze většinu času nachází v klidné, laskavé atmosféře. Nikdo se ho nesnaží oklamat nebo podkopat, natož aby ho fyzicky ohrožoval nebo vůči němu projevoval vnitřní agresi.

Obrazně lze čtvrtou dimenzi přirovnat k čekárně, kde se shromažďují lidské duše, které již stojí na prahu světa páté dimenze. Zde však nečekají jen na svůj vlak, který je odveze dál - do nového vysokovibračního světa, ale zároveň se učí poslední lekce: upevňují si látku, kterou se naučili v trojrozměrném světě. A jednou z takových lekcí je přetvoření jejich vědomí a podvědomí novým způsobem - zbavení se navyklých trojrozměrných stereotypů a vzorců. Podezíravost postupně vystřídá důvěra. Strach je odstraněn jako ʺatavismusʺ trojrozměrného světa. Ego, které řídí člověka ve třetí dimenzi, je nahrazeno Duší, která dokáže číst energii okolních lidí a zachytit nejjemnější nuance jejich kompatibility. V důsledku toho se hlavním motivem chování člověka čtvrté dimenze stává hledání duchovně blízkých lidí, s nimiž může spolupracovat a budovat společnou budoucnost. Nebude se však již jednat o rozdělování lidí na ʺpřítel-nepřítelʺ, jak je tomu v trojrozměrném světě, ale o vědomý výběr lidí podle jejich zájmů a povahové podobnosti, respektive jejich vzájemné kompatibility. Lidé si tak najdou pár, se kterým budou žít, nebo profesionální partnery. V důsledku toho začne jejich vědomí a následně podvědomí registrovat zcela odlišné energetické impulsy přicházející od lidí. Budou to důvěra, zájem, zvědavost, sympatie, které buď přerostou v něco většího, pokud je intuice přiměje pokračovat ve vztazích s touto osobou, nebo budou nadále vyhledávat lidi, kteří jsou jim duchem nejbližší, a zároveň nebudou cítit podráždění nebo nároky vůči nikomu v souvislosti s nesplněnými očekáváními. Postupně se lidé v ʺčekárněʺ začnou shromažďovat do zájmových skupin, aby každý z nich mohl nastoupit do ʺvagónuʺ vlaku do Páté dimenze.

Ukazatele vašeho bytí ve čtvrté dimenzi 1.9.22
Budeme pokračovat v rozhovoru o vědomí a podvědomí člověka ve čtvrté dimenzi. Nyní však chci zdůraznit, že i tyto pojmy se v novém vysoce vibračním prostoru začnou měnit. Postupně se lidské vědomí a podvědomí dostanou na stejnou úroveň, nebo jinými slovy, splynou, protože nová realita nebude od člověka vyžadovat ty latentní přirozené instinkty, které mu pomáhaly přežít v trojrozměrném světě. Vysvětlení spočívá v tom, že s rostoucími vibracemi bude člověk schopen neomylně číst informace o ostatních lidech, a proto jeho podvědomí už nebude potřebovat ukládat do sebe programy zodpovědné za sebezáchovu. Ve čtvrté dimenzi však nezmizí úplně samy od sebe, jako je tomu ve světech vyšších dimenzí, a proto byste měli vynaložit velké úsilí, abyste se jich zbavili, a přiblížili tak svůj přechod do páté dimenze. Jak to můžete udělat? Samozřejmě hodně záleží na podmínkách a prostředí, ve kterém žijete. Duchovní člověk, jehož vědomí překročilo hranici oddělující třetí dimenzi od čtvrté, je však zpravidla v relativním bezpečí. Jsou vedeny Vyššími silami, které ho nejen energeticky chrání, ale také vytvářejí takové podmínky jeho života na fyzické úrovni, které podporují rychlejší duchovní vývoj. Mnozí z vás si pravděpodobně všimli, že jakmile se váš záměr uskutečnit Přechod stal konečným a neotřesitelným, okolnosti vašeho života se začaly rychle měnit k lepšímu.

Samozřejmě to není náhoda: Vesmír tak reaguje na žádosti čistých lidských duší, které upřímně usilují o Světlo. Pokud je váš život stále nestabilní a neklidný, znamená to, že se stále nacházíte na hřebeni změn a vaše vědomí se ještě zcela nevymanilo ze zajetí trojrozměrného světa. Jinými slovy, současné okolnosti vašeho života jsou fyzickým ukazatelem dimenze, ve které se právě nachází vaše vědomí. Lidé s vysokou úrovní vědomí, a tedy s vysokými vibracemi, si intuitivně vybírají takové životní podmínky, které jim umožňují další rozvoj a postupný odklon od rozbouřeného oceánu vášní duálního světa. To samozřejmě neznamená, že se musíte stát poustevníkem a žít daleko od civilizace a lidí. I ve městě je možné vytvořit si kolem sebe oázu čtvrté dimenze, obklopit se vysoce vibrujícími lidmi, ponořit se do tvoření a věnovat se věci své Duše. Hlavním ukazatelem toho, že se již skutečně nacházíte ve čtvrté dimenzi, je váš vnitřní stav míru, štěstí a harmonie. Pokud se vám ho podařilo dosáhnout již nyní, znamená to, že vaše vědomí je na úrovni čtvrté dimenze a nyní do ní musíte pouze ʺnapasovatʺ své podvědomí.

Připraveni na přechod 10.9.22
Jak se naučit žít současně ve dvou dimenzích - třetí a čtvrté. Nyní se mnoho lidí začne ʺodpojovatʺ od trojrozměrného světa mnohem rychleji než dříve. Důvodem je, že se lidem otevírají oči, aby si uvědomili, co se skutečně děje: lži a cynismus úřadů a médií začínají být příliš do očí bijící. Lze zde rozlišit dvě skupiny lidí. První z nich jsou ti, kteří se starají o svůj vlastní blahobyt a jejichž vědomí navzdory novému chápání reality stále zůstává v rámci trojrozměrného světa, protože se zabývají výhradně materiálními ztrátami spojenými s rostoucím chaosem na planetě. Tato kategorie lidí zpravidla živí chaos pouze svými negativními emocemi. Jejich nespokojenost s úřady je založena na strachu, rozhořčení, agresi...

Ale právě to je v mnoha ohledech důvodem vzniku politické, ekonomické a sociální krize na Zemi: vyprovokovat obyvatelstvo k vyzařování nejsilnějších negativních energií. Tito lidé si neuvědomují globální dění na Zemi: změnu epoch, dimenzí, vědomí lidstva. Vše je pro ně omezeno na praktickou rovinu jejich vlastních zájmů. Pokud se najednou vše vrátí do koloběhu světa, uklidní se a nebudou chtít nic měnit ani ve svém životě, ani v životě své země, natož planety. Existuje však i druhá skupina lidí. Jsou to ti, kteří dokáží vědomím pochopit celý obraz toho, co se na Zemi děje - na všech úrovních: energetické, politické, ekonomické, finanční, sociální, náboženské. Tito lidé si uvědomují změnu epoch a přechod Země do nové dimenze. Proto se na vše, co se na planetě děje, dívají prizmatem nadcházejících změn. Jsou si vědomi nevyhnutelnosti temnoty před Úsvitem, a tak nepanikaří, ale tiše pozorují, jak se starý svět rozpadá a na jeho troskách se postupně začínají objevovat klíčky nového světa. Někteří se již aktivně podílejí na budování tohoto nového světa, zatímco jiní se na něj teprve morálně připravují a uklízejí svůj ʺocasʺ: zbavují se svých disharmonických vlastností a zastaralých programů ve svém vědomí a podvědomí. Někteří z nich se konečně usadili v energetickém prostoru čtvrté dimenze a někteří jsou stále na jejím samém prahu. A mé další vyprávění se bude týkat této kategorie lidí: těch, kteří jsou potenciálně připraveni na Přechod, a těch, kteří ho prakticky uskutečnili.

Proč jsem se rozhodl pro vegetariánství 11.9.22
Jak se budou budovat vztahy mezi lidmi, kteří již přešli do čtvrté dimenze, a těmi, kteří zůstali s vědomím v trojrozměrném světě, ale jsou potenciálně připraveni jej opustit. Na světě je nyní poměrně mnoho lidí, kteří se ocitli na hranici těchto dvou měřítek, a často potřebují jen malé postrčení - podanou ruku pomoci, aby se konečně přesunuli do energetického prostoru čtvrté dimenze nejen se svým vědomím, ale i se svým fyzickým tělem. Již jsme mnohokrát hovořili o tom, že nové vysoce vibrační energie, které nyní přicházejí na Zemi, mění nejen vaše vědomí, ale mají také významný vliv na fyzické tělo člověka. A lidé s jemnou psychickou organizací to dobře cítí. Často nechápou, proč najednou náhle odmítají jíst potraviny, které byly dříve obvyklé a oblíbené, a zejména ty, které obsahují těžké energie a spoustu chemických přísad. Ve skutečnosti je odmítá fyzické tělo probouzejícího se člověka, které se v těchto nových a v podstatě starých a původních energiích začíná vracet do svého původního božského stavu.

Možná jste si již všimli následující zákonitosti: čím vyšší je vědomí člověka, a tedy i jeho vibrace, tím přirozenější a jednodušší je jeho strava. Vysvětluje se to tím, že fyzické tělo takového člověka se intuitivně přizpůsobuje vysokým vibracím jeho vědomí. Není již schopen konzumovat alkohol, který zatemňuje lidské vědomí a umožňuje astrálním entitám přístup k jejich jemnohmotným tělům. Totéž platí pro konzumaci masa. Fyzické tělo vysoce živého člověka již není schopno přijímat a trávit maso zabitých zvířat a ptáků, které v sobě nese těžké energie utrpení, bolesti a strachu ze smrti. Lidé, kteří svým vědomím dosáhli úrovně čtvrté dimenze, tak intuitivně přitahují své fyzické tělo do tohoto vysokovibračního prostoru, čímž se dostávají na jednotnou energetickou úroveň. Právě vegetariánství se pro mnoho lidí stává hranicí, jejímž překonáním překračují hranice trojrozměrného světa. To se však děje pouze v případě, že vegetariánství není poklonou módě nebo snahou o zachování zdraví. U probuzeného člověka si nový systém stravování vybírá tělo a Duše, a ne mysl, která je ovlivňována zvenčí - úvahami a radami uznávaných ʺodborníkůʺ. V prvním případě jde o přirozený proces a potřebu těla vyhovět vysokým vibracím lidského vědomí, zatímco v druhém případě jde o stejný stereotyp trojrozměrného světa následování módy a autoritativního názoru druhých. Pokud tedy patříte k těm, kteří již stojí na prahu čtvrté dimenze, položte si otázku: ʺProč jsem se rozhodl pro vegetariánství? Co mě k tomu vede?ʺ, a hlavně si upřímně odpovězte na svou otázku.

Zdroj: https://tinyurl.com/2p8jh3t5

Zpět