2868 Éterický nebo efemérní příběh o pronikání! Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2022-07-20

Jedná se o svérázný přístup k dějinám zvládnutí poznání tajemného éteru. Mnozí, zejména ve vědeckých kruzích, jsou si tak či onak vědomi vědeckých snah a jejich následných krachů, zejména všichni ti, kteří se snažili proniknout do tajemství éteru, kteří vytrvale hledali uplatnění svých jedinečných poznatků o tajemné substanci definované jako éter.

Vlna těchto znalostí stále stoupá, zejména v poslední době. Technologie, které využívají energie vírů, se vytrvale hledají a vyvíjejí. Informace tohoto řádu jsou v časovém horizontu posledního desetiletí stále dostupnější. Někteří lidé nacházejí pro tyto poznatky praktické využití a montují takové generátory jednoduše ve svých garážích. Geniální Nikola Tesla samozřejmě hrál a stále hraje v tomto hledání určitou a dokonce určující roli. Málokdo se však zamýšlí nad tím, proč Nikola Tesla sám nepředal své jedinečné znalosti, které měl, a navíc se objevují zprávy, že na konci své pozemské cesty jednoduše spálil veškerou svou práci.

Dodnes všechny pokusy o prolomení bariér skončily neúspěchem, ne-li porážkou. A v současné době takový technický průlom není možný. Někdo řekne, že je to otázka času, ale není to tak.

Nyní, když jsou nám, lidem na Zemi, odhaleny mechanismy cestování mimozemských civilizací a tyto objevy nám předává sama Galaktická rada, je zřejmé, co mocná Síla před námi, obyvateli Země, skrývala. Vyvstává přirozená otázka - jaký je účel tohoto skrývání? K účelu se ještě vrátíme, ale mechanismy, které toto utajování provádějí, jsou zajímavé samy o sobě.

Náš pozemský svět, jeho informačně-energetické pole, v podstatě není pozemské ani svou energetickou složkou, ani svou informační složkou. Pravé pozemské energie - emocionální zátěž Země, jsou uzamčeny v útrobách Země a jen občas se prodírají na povrch, kde jsou téměř okamžitě zachyceny informačním polem, aby tyto energetické toky kontrolovalo a eliminovalo jakékoli nekontrolované působení. Velkou pomoc při této práci informačnímu systému poskytují právě mimozemské civilizace ve svých energetických nebo hmotných tělech. To, že je prakticky nevidíme, je způsobeno pouze tím, že rozsah vizuálního vnímání pozemského světa, který je nám otevřen, je velmi úzký.

Tento stav není náhodný. Náš pozemský svět je uzavřen do velmi přísného programového rámce, kde programy ovládající naše myšlenky zaujímají samostatnou niku. Jednoduše jsme neměli právo podívat se za svůj obzor. Proto žádný z pokusů takzvaných mentalistů, tedy mentálně orientovaných lidí, kdy logická složka ve vnímání reality pozemského světa je hlavní a určující, technické hledání takových lidí nových možností založených na volném éteru, nepřivedlo takové lidi k záhubě, nebo je neuvedlo do takových životních rámců, které je prakticky zbavily jakékoliv vědecké činnosti, nebo dokonce jen prostředků k obživě. Takové mocné síly samozřejmě působily prostřednictvím lidí a nebylo jiné cesty. Tito lidé však byli a jsou pouze vykonavateli vůle programů svého jednání. Tento obor, respektive celý Systém, který funguje jako Jednotný celek, totiž striktně vymezuje místo každého z nás. A i to, že se tu stále ʺperemeʺ, je také akce na tomto poli.

Neodvažuji se určovat správnost či nesprávnost zemského pole, protože to je dáno. Otázka zní: v čem tato danost spočívá? Vychází ze skutečnosti, že energie, která byla nám, lidem na Zemi, dosud skryta, je tak mocná, že každý, kdo touto silou disponuje, může nejen jednat s maximální svobodou, ale může také snadno ovlivňovat svou vlastní realitu. Proto bez uvědomění si své osobní odpovědnosti za vlastnictví této Síly neměl žádný pozemšťan právo na ni ani pomyslet. Neboť vesmír, který dříve dovolil, aby se tato Síla dostala do jeho držení, si nyní na základě vlastních trpkých zkušeností uvědomil, jakou hrozbu představuje pro samotný vesmír, pokud ji mají v držení ambiciózní bytosti.

A pak nejen rozdělení světů a civilizací podle úrovní reality, ale prohloubení těchto procesů do té míry, že samotný fakt existence v tomto rámci vymezuje jedinou cestu, a tou je cesta postupného sebezničení, ať už prostřednictvím degradace, nebo stagnace. Uvědomění si této skutečnosti na různých úrovních realit Vesmíru vedlo k uvědomění si nutnosti procesů syntézy, vědomé syntézy vyvíjející se myslí a vědomím Sil Světla a Sil Temnoty, které se v každé vnímající bytosti spojí v jeden celek.

A právě za tímto účelem byla stvořena naše Země - místo našich životů, kde se prakticky uskutečňují procesy vědomé syntézy, splynutí Sil Světla a Sil Temnoty v každém jednotlivci. Moc Síly byla hlavním důvodem úplného zákazu jakýchkoli znalostí o ní. A zde bylo ovládnutí Síly, aniž by byla vybudována její celistvost, rozhodujícím důvodem pro úplný zákaz jakéhokoli poznání této Síly. Kromě toho technogenní ovládnutí této Síly již proběhlo v mnoha technogenních civilizacích v rozlehlém vesmíru. A přijetím naší Totality, lidí Země, jsou stanoveny další Cíle, které nejsou technogenní povahy. Tyto vlastnosti nebo schopnosti máme za úkol získat díky stavbě našeho těla. A to už je úroveň bohů. Proto je princip nulového bodu v našich strukturách, včetně našich fyzických těl, rozhodující pro budování naší totality. A to je důvod, proč se masově nekoupeme v nejbohatších emocionálních energiích Země, právě v tomto éteru, ale nadále žijeme v rigidních programových omezeních našeho informačního pole, protože za prvé většina lidí prostě není připravena ani vnímat tyto pravdy a nadále pohání stávající realitu svými negativy, a za druhé ti, kteří se probudí, se nemohou nijak najít kvůli pochybnostem a kolísání ve vztahu k realitě tohoto odcházejícího světa Země.

Tento studijní cyklus je však dokončen, a to zcela uspokojivě. Stupeň uvědomění je samozřejmě u každého jiný, u probuzených a v Pentamerice nám bude dána možnost hlubšího smyslového vnímání emočních energií Země. A právě zde se objeví mnoho pokušení, jakmile si tuto Sílu osvojíme. Za těchto podmínek budou samozřejmě naše vůle a vědomí pod zvláštní kontrolou, ale jak jinak? Vždyť vše, co se nám, lidem na Zemi, děje, nemá obdoby. Nikdo nezná naše budoucí reakce na přicházející příležitosti. Dříve jsem si dovolil dávat doporučení, dokud jsem se nepřesvědčil, že chápání každého z nás striktně odpovídá úrovni našeho vědomí a mysli.

Téma, kterého jsem se dotkl, je natolik rozsáhlé, že jej nelze dokončit v jednom článku. Proto mě čeká vývoj tohoto tématu, ale tentokrát je velmi žádoucí mít zpětnou vazbu, aby problém našeho růstu prostřednictvím procesů sebeuvědomění nezůstal v prázdnotě, tj. měl odezvu ve vašich myslích a srdcích.

https://absolutera.ru/article13417
Citové bohatství pozemského života

Nyní se více než kdy jindy dostává do popředí přehodnocení báječného období pozemského života, kdy byl přírodní systém Země neobyčejně blízko projevům svých nejlepších principů. V tomto období se mnoho druhů biologických organismů projevovalo harmonicky a vzájemně si nekonkurovaly. A to vše bylo možné díky tomu, že galaktické pole nezasahovalo do přírodních procesů na Zemi, tj. systém interakce mezi druhy byl založen na principech symbiózy, nikoliv na konkurenci a vytváření potravních řetězců. V té době se mnoho klíčových rysů každého druhu koncipovalo a vytvářelo nikoli jako mechanismus nebo prostředek přežití, ale jako způsob sebevyjádření. A právě tyto charakteristické rysy se projevovaly jako projevy emocí, které byly ochotny sdílet jak daný druh, tak mimozemské rasy, které tento druh kurýrovaly.

Ale všechno plyne, všechno se mění: galaktické pole postupně zvyšovalo svůj vliv a pak zcela ovládlo pole Země ve svém pevném programovém rámci. Výsledkem byla dramatická převaha programů pro přežití a stejné charakteristické rysy každého druhu se z prostředku sebevyjádření změnily ve zbraň.

Je třeba poznamenat, že všechny charakteristické znaky druhů, ať už v bájné éře nebo později, byly a jsou energií druhů, které získaly své deformace pod vlivem programů přežití. A jak jsem již uvedl, jsou to všechny naše životní energie a jsou to energie emocionální. A každý člověk může ve větší či menší míře stále cítit čisté emoce všech druhů organických bytostí z jejich minulých inkarnací. Kdysi to totiž byli lidé na Zemi, kdo zprostředkoval přenos cizích mimozemských genů na jiné pozemské druhy, které se pak staly pozemskými. A to vše zajišťovala atmosféra vzájemné podpory, která určovala smyslovou povahu zemského pole. A samotný přírodní systém na tomto základě učinil zásadní kroky k projevení svých skutečných principů. Byla to kolektivní zkušenost lidstva jako celku. Spočívala v tom, že lidstvo, které bylo původně mimozemskou rasou ještě před osídlením Země, dokázalo ovládnout mnoho planet a spolupracovat s jejich obyvateli. Tato spolupráce v bájné epoše byla maximální, neboť byla produktivní, protože cizí geny přenášené na lidi byly lidmi pociťovány, byly pociťovány jejich principiálními vlastnostmi a jakoby řetězově se přenášely na ten či onen přírodní druh. Pro samu podstatu přenosu vlastností byl jejich mechanismem kontakt na úrovni emocí, tedy nikoliv cestou biologické reprodukce, ale prostým fyzickým kontaktem, který zahrnoval rezonanční složku. To znamená, že neobyčejně pružná fyziologie lidského organismu té bájné doby snadno usnadňovala a iniciovala jakékoli genetické rozbití, jehož plody byly snadno pozorovatelné a projevily se v jednom životě konkrétní bytosti. To vše poskytovalo mimořádné bohatství v projevech životní energie, jejímž zdrojem byla sama Země. Tato životní energie je nám pozemšťanům stále k dispozici, ale za jedné velmi podstatné podmínky - my pozemšťané se musíme vymanit z omezení, která nám klade naše pozemské pole. Zástupci mimozemského života totiž i v těchto omezeních cítí mimořádný energetický potenciál pozemšťanů a obracejí se na nás, protože si přejí získat přístup k tomuto zdroji.

V poslední době se objevilo mnoho takzvaných ascendentů, které energicky dokazují veškerou zhoubnost emocí nás pozemšťanů, protože podle jejich slov je to břemeno, které je třeba nejen překonat, ale i odhodit. Uvědomují si, že navrhují zlikvidovat samotné životní energie, to, čím žijeme? To je totiž bohatství, které si prostě nijak neosvojujeme a neovládáme. Ano, naše energie jsou velmi silné a tato moc nám není dána, obrazně řečeno. Chladná mysl na otevřeném prostranství vesmíru už má dost všech se svou strnulostí a krutostí, protože emoce nejsou její oblastí života.

Proto je třeba s emocemi pracovat, nikoli je zavrhovat. Takového bohatství života je třeba si vážit. Skutečnost, že své emoce nedokážeme ovládat, svědčí jednak o jejich síle, jednak o tom, že jsme si dosud nevyvinuli sílu vůle, která by je dokázala udržet pod naší kontrolou. Způsob, jak se zbavit emocí, těchto životních energií, je způsobem, jak se zbavit ʺstruskyʺ.

Zajímavé je, že jsme zapomněli, jak se soustředit na své životní emoce a dostat se do rezonance, abychom mohli komunikovat a cítit a předávat své pocity na úrovni pocitů bez agresivní složky. A to je přesně to, co zoufale potřebujeme, abychom mohli ovlivňovat okolní realitu prostřednictvím rezonance. Stejnou rezonanci potřebujeme pro volný pohyb alespoň v rámci Země bez technických prostředků, což je definováno jako teleportace.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13414

Zpět