2635 Přechod CElena

[ Ezoterika ] 2022-06-04

Architekti vyšších sil vesmíru Rada pro rovnováhu Civilizace nové osy Gikon Kaun

JAKÉ VLASTNOSTI MUSÍTE MÍT PRO PŘECHOD DO 4D A 5D? JAKÉ JE PLÁNOVANÉ PROCENTO LIDSTVA?
Architekti vesmíru (Tiana)
Plnění článků diskrétními koherenčními toky prakticky dosáhlo požadované sady konstant, ale celkové napětí nestačí. Proměnné složky mřížky jsou podmíněně stabilní. Napětí musí být vytvářeno kolektivními strukturami nouze, aby hmota rostla do kvantity a množství struktur vytvořilo průlom maticových kódů zapnutím toku vertikálního postupu. Počet je zase určen přítomností potenciálních ʺjaderʺ, kolem kterých se tvoří kolektivní struktury mimořádných situací. Čili k tomu, aby se Přechod uskutečnil, nestačí, aby se všichni ʺprobudiliʺ, ale je třeba se shromáždit do takových struktur, kterým říkám ʺcelekʺ. Noví kurátoři budou číst struktury, nikoli jednotlivé impulsy konfigurace osobních vibrací. Struktury jsou vytvářeny nejen podle principu egregorové ʺmagnetizaceʺ, ale tato metoda je nejrychlejší a nejúčinnější.

Q: Jaký je minimální počet struktur potřebných k ʺzapnutíʺ nejkomprimovanějšího přechodu?

A: Struktury by měly pokrývat planetu z 80 % a tvořit síť. V tomto případě bude vědomá vůle považována za jediný mentální impuls lidstva a všechny scénáře negativních událostí budou zastaveny. Počet článků v 1 struktuře není tak důležitý, důležitá je síla napětí, které vytvářejí. Počínaje číslem 12 a všemi násobky.

A: Lze myšlenky ekovesnic a nového typu kolektivních rodin považovat za struktury, kandidáty na další úrovně prostorů?
A: Toto je znak i forma struktury, ale ještě to není podstata. Budou se číst pouze shromážděná vědomí. Zda jsou na stejném místě nebo ne, zatím není důležité.

Q: Existuje šance, aby se jednotlivá vědomí, NEzahrnutá ve struktuře, ale vědomá, posunula do další dimenze? Budou je ʺčístʺ kurátoři?

A: Pokud je napětí jednoho takového jednotlivého shluku Vědomí srovnatelné s napětím alespoň jedné malé struktury. Otázka ale není úplně správná. Pokud je individuální vědomí vysoce shromážděné, automaticky se začne strukturovat do buňky s ostatními stejného druhu.

Q: Ten, kdo chce jít odděleně, není ʺcelekʺ?

A: Samozřejmě. Zůstat ve stabilním vysokofrekvenčním rozsahu a zároveň si neuvědomovat další krok vpřed je nelogické. (pozn. vždy musí být někdo první)

Q: Jaké procento uvědomělých lidí je potřeba k dokončení Přechodu?

A: Přechod začal podle plánu a bude dokončen bez ohledu na procento množství mimořádných situací. Mezi procesem separace pravděpodobnostních větví a načasováním lineárního časového toku neexistuje žádná souvislost. Princip lze spíše charakterizovat vaším způsobem "kdo si poradil, ten si poradil." Nikdo nebude čekat, až bude dosaženo 20 %. Ale ve standardu byste se o to měli snažit i na vyšší procento.

Q: Často se nám říká, že negativní scénáře začínají právě kvůli tomu, že je nutné probudit a nasbírat těchto 20 %, aby došlo ke konečnému Přechodu. A vy říkáte, že neexistuje žádná souvislost.

A: Na konci závěrečných období vývoje během přechodu jakéhokoli druhu z úrovně na úroveň jsou vždy zahájeny intenzivní tvrdé destruktivní transformační toky. Takový je zákon dokovacích rozměrů. Jiná věc je, že jak se úroveň rozvoje destruktivního zvyšuje, jsou potřeba méně a méně, a v důsledku toho zůstávají další hnací síly, které pomáhají tyto ʺvyššíʺ Přechody provádět. Z vaší pozice to lze samozřejmě chápat i tak, že lidstvo dostane šanci a kurátoři ʺčekajíʺ, až bude sestavena nová ʺarchaʺ. Ve skutečnosti se tak děje pouze v rámci předepsaného vývojového programu. Existuje určitý algoritmus, podle kterého se ta či ona posloupnost událostí odvíjí, v tomto případě je negativní, takže události vypadají ʺhůř a hůřʺ. Úkolem kurátorů je jednoduše tyto větve korigovat a třídit ʺprobuzenéʺ a ʺspícíʺ.

Rada rovnováhy
Kvality nezbytné pro existenci v nové dimenzi jsou určovány úkoly lidských duší (myšleno ʺmalá dušeʺ, vědomí avatara, a nikoli obecné zkušenosti hromadící Duše) Každý z nich může být jiná, ale obecnou kvalitou je synchronizace a rovnováha vln myšlení na mentální úrovni (minimum), v daném frekvenčním rozsahu odpovídajícím prostoru 4 a 5 D. Kvality také závisí na samotných cestách, kterými se avataři (osobnosti) ubírají jako samostatná vědomí, na jejich sadě nástrojů vnímání: talenty, dary nebo neřesti (pro ty, kteří jdou do negativních vrstev nových dimenzí). Pokud se budeme bavit o konkrétních kvalitách, pak můžeme identifikovat 2 oblasti, o kterých už někteří z vás vědí. Toto je cesta srdce a cesta mysli. Logoidi půjdou na 5, srdcaři na 4. Někoho zajímají stavy a jejich aplikace, jiného zase struktura jevů a aplikace znalostí. V souladu s tím budou mít jiný soubor kvalit a bude existovat také jiná úroveň úkolů.

Q: Můžete odhalit klíče kvalit pro některé a pro druhé?

A: Pro srdcaře: Začnou více cítit přírodu, chápat poselství zvířat, rozumět rostlinám atd. Budou mít bezpodmínečné přijetí - každou událost považují za lekci. Emocionální reakce, kromě těch vznešených ʺzobecněnýchʺ, se sníží nebo úplně zmizí. Začnou chápat, jak přeměnit negativní energii na neutrální, nebo přímo do pozitivního stavu zdrojů. Bude zájem o léčení a otevření vhodných kanálů. Budou cítit energie, vidět záři předmětů. Pro logoidy: Aktivace 6. smyslu, ʺecholokaceʺ (pozn. bude ze mě netopýr, tristní po Wuhanu). Schopnost vnímat budoucí události. Kanál jasnozřivosti se stává trvalým orgánem a je zabudován do jiných orgánů vnímání. Vypadnou z větví, svýma fyzickýma očima pozorují lámání matrice. Vidí mnoho znamení na obloze a kolem, podoby energií lidí a předmětů, záře, deformace. Často mají pocit, že jsou na více místech současně. Ve skutečnosti často přetrvává pocit, že se jedná o sen. Ve snech existují řetězce spontánních falešných probuzení, kdy po probuzení není jasné, zda je to bod, kde byl vstup do snu, nebo zda se má člověk ještě probudit dále.


Obecné vlastnosti pro všechny vyvíjející se prostory připravené na změnu:
Odhalení 5 smyslů na nové úrovni. Schopnost číst informace z objektů a subjektů Schopnost myslet abstraktně a paradoxně, beze slov a obrazů, Pochopení lidské struktury, energetického systému, genetiky, všech úrovní Člověka na různých úrovních sestavení. Všeobecné zvýšení úrovně inteligence. Prudká aktivace latentních, ʺspícíchʺ tvůrčích schopností.

Q: Jaké je procento lidstva nezbytné pro přechod podle Rovnováhy?

A: Upřednostnili bychom vzorec, podle kterého je tento prostor sám uspořádán. Jakékoli akce a transformace v rámci tohoto vzorce duality jsou nejméně bezbolestným procesem pro všechny vrstvy života na planetě. Doufáme, že 20 % bude stačit. Existují však odvětví, kde mohou křečovité možnosti rozvoje, průlomy od kontrakce až po ostré odhalení potenciálů ʺvystřelitʺ. Poté se může poměr měnit podle předpisu jiných odpovídajících algoritmů.

Nové civilizace
Osy Pomáháme vám urychlit proces Přechodu v čase (v těch prostorech, kde existuje) a co nejrychleji a masivně projevit ty vlastnosti, které vám umožní provést transformaci, dostat se z husté simulace a ʺdohnat planetuʺ. ʺ. Všech 12 vrstev/dimenzí této sestavy Vesmíru existuje současně, pouze se pohybujete nahoru a dolů (podmíněně) podél osy, když jste dosáhli určitého frekvenčního rozsahu, kdy můžete vnímat tenčí sousední prostor. Připravenost je určena rezonancí frekvenčního pole.

Q: Jak je tedy možné, že někde ʺčekáʺ planeta bez lidstva?

A: Ve větvi, kterou jste již prošli, došlo k dalšímu přerušení (vodičů), což ovlivnilo všechny ostatní větve. Tentokrát jsme se ale rozhodli nezačít od nuly, ale vrátit vás do omezeného období lineárního času. To je důvod, proč vašemu simulačnímu procesu pomáhá tolik entit, které jsou těmito důsledky tak či onak ʺzaháčkovanéʺ, a je to opět priorita civilizací a Hierarchie. Země odpočívá a regeneruje se. (Země bez lidí... nepříliš radostné. Zdá se, že ʺuzdravováníʺ je míněno doslova. Určitý druh melancholie nebo smutku, možná naděje. Emoce jsou moje slabá stránka, stejně jako obrazy, takže přesněji to nepůjde.)

Q: Jaké vlastnosti by měli lidé prokázat, aby se vrátili na Zemi, která ʺčekáʺ?

A: Především se s ní chtěj znovu shledat. Nalaďte se na její magnetická pole. Osvojte si nácvik ladění na její rezonanční charakteristiky. Synchronizujte své vibrace s jejími vibracemi. ʺVejděte seʺ do jejích konstant na úrovni simulace, tato informace se přenáší na hlavní nosič ve formě odlitku. Pomocí úprav a naladění si můžete vytvořit buňky prostoru, do kterého se chcete při změně dimenze dostat.

Q: Je změna dimenze nutně smrtí?

A: Absolutně to není nutné, ale záleží na tom, zda Duše zaregistrovala zkušenost se zachováním těla při změně dimenze, nebo ne. Co se stane s těmi, kteří zůstanou v simulaci? ʺSimulace tak, jak je nyní, bude zrušena a na vrstvě zůstane pouze 3D, kde vždy byla. Budou tam lidé, stvoření. Trojrozměrnost jako danost, jako prostor, není simulací ve formě, ve které ji chápete. Rád bych v tomto tématu pokračoval, pokud to bude možné, později. Toto je samostatné téma, nikoli v rámci nyní zkoumané problematiky.

Q: Poslední otázka. Jak jsou na tom nyní kandidáti na přechod? Kolik procent v tuto chvíli vidíte a kolik je potřeba, aby se přechod uskutečnil?

A: Věci nejsou tak dobré, jak jsme očekávali, ale ne tak špatné, aby se vše obrátilo na nulu. Zatím nevidíme východisko, jak spustit řetězovou reakci masového začleňování zdrojů lidského vědomí BEZ negativních scénářů. Scénáře se budou zatím stupňovat, až do určitého bodu. Snažíme se tento proces zmírnit tím, že vystopujeme ty, kteří to již nepotřebují, a umístíme je do ʺchráněnýchʺ zón událostí, ale ten proces je masivní. Pokud se vyskytnou chyby, nemůžeme je vždy předvídat a předcházet jim. Vaše Země je nyní zónou Chaosu, ze které se rodí nový Řád. ALE, aby se narodil, potřebujete minimum zásahů. Pouze jemné opravy již existujících algoritmů - pro ty, kteří jsou již na Cestě. Těm, kteří potřebují stres, budou poskytnuty vhodné události a odpovídající šance na duchovní rozvoj. Proto je pro nás obtížné vyjmenovat požadované procento. Zaměřujeme se na kvalitu, nikoli kvantitu. Přechodový bod je ve skutečnosti KVALITATIVNÍM, nikoli kvantitativním ukazatelem připravenosti. 10 může svítit jako 1 a 1 jako 10. Tyto indikátory jsou důležité, nikoli číselné.


====================================================
(Galina)
Civilizace nové osy.
Q: Budete muset pracovat s lidstvem po dlouhou dobu, provádět proměny a všechny své plány v životě s využitím lidských zdrojů. Jaké vlastnosti a nasbírané zkušenosti by měl mít člověk, aby přešel na +4D a +5D? Bude co sklízet?
A: Jo, to by bylo hezké. - Po velmi dlouhou dobu, po mnoho tisíciletí, byli lidé ve 3D prostoru, získávali různé rozmanité zkušenosti, různé pocity, rozmanitost všeho, co na planetě existuje, včetně klimatu, podmínek existence, různých podmínek pro pohyb planety, energie na planetě, včetně různých probíhajících změn. Vaše struktury také prošly změnami v energetických tocích, tělesných strukturách, buňkách. Všechno se změnilo a zlepšilo. Nyní nastal podmíněný konec podmíněného období, kdy je nutné udělat krok vpřed, a těchto kroků je několik v různých směrech. Jak vám bylo řečeno, je jich 6, v tom přechod na + 4D a + 5D.
1. Lidská struktura tělo - vědomí - duše
2. struktura sestávající z vašich 7 čaker
3. struktura sestávající z vašich energetických těl, která obklopují vaše husté fyzické tělo. Všechny tyto struktury musí dosáhnout určitého stupně rozvoje, aby mohly skočit do té či oné dimenze. Tělo by mělo být světlé, s nezkaženými kódy absolutna, s nezkaženými kódy interakce s matrixovými kódy, velmi vyrovnané z hlediska energií jin / jang, bez bloků a přetížení. Vaše duše musí mít velký zážitek z pocitů jako výsledek mnoha inkarnací. Vaše vědomí by mělo být na úrovni uvědomění si sebe sama a svých struktur nejen v poznání, ale také v aplikaci tohoto poznání v sobě. Pro přechod na +4D musí člověk rozumět svému tělu a rozumět své duši.

Čakrový systém má svůj vlastní vývoj. K přechodu do 4. dimenze je třeba propracovat první tři čakry, to znamená získat zkušenosti. Každá čakra má řadu svých projevů. Zkušenosti ve 3D prostoru je třeba získat v plném rozsahu každé ze tří čaker. Vitalita, kreativní rozvoj a touha posouvat se vpřed prostřednictvím nashromážděné síly vůle musí být plně vyvinuty, abyste prorazili vaši membránu a přesunuli se do 4. čakry. Pak je potřeba k nashromážděným třem nižším přidat kvality 4 čaker. To znamená, že stav lásky, srdečnosti, stav přijetí a odpuštění by měl proudit do stavů tří nižších čaker, vnášet do nich stavy zvýšených vibrací, zvýšených frekvencí, stavy lásky a radosti při interakci s jakýmkoli organismy a bytostmi.

Q: To znamená, že láska, radost, interakce s lidmi na konstruktivním základě, na základě dobré vůle, přijetí a porozumění, na základě vděčnosti by se měla rozšířit na jakoukoli činnost vykonávanou člověkem.

A: Ano. Dalším krokem je úroveň vašich energetických těl, éterických, emocionálních, mentálních, těch, která se vás během života týkají. Musíte si být vědomi všeho, co je ve vašich tělech, neustále sledovat, co jde dovnitř a ven, abyste udrželi svá pole čistá, aby skrze vaše pole procházela energie konstruktivních změn, energie dobra, lásky, energie stvořitele - Bůh klidně vstupuje přes vaše pole v srdci a dal výživu vašemu dalšímu šíření této energie kolem vás. Vaše pole musí být tak průhledná a čistá, že musí být vodiči energie lásky, která se bude šířit ven skrze vaše srdce skrze vaše pole. Shora do srdce, a pak se lámat do vás, prostřednictvím vašich myšlenkových forem, prostřednictvím vašich pocitů, distribuovat to ven při interakci s ostatními lidmi.

Q: Když vše spojíme dohromady, co dostaneme?

A: 1. Zvládnutí kategorií prostoru +4D: svoboda, nezávislost, radost, láska, harmonie, štěstí. Harmonický rozvoj je přijetí světla i tmy v sobě, jejich harmonické spojení a vyrovnání. Není to vyvážený mistr, ale je to jako +4D přechod. Tedy přijímat a chápat kvality jedné i druhé strany, nic si neodepírat, s vděčností a láskou v sobě, spojováním a zabudováním do sebe. Vysoce zkušená duše s různými inkarnacemi, s bohatým prožíváním duchovních kvalit, duchovních pocitů. Rozšířené vědomí se zkušenostmi s aplikací těchto znalostí a dovedností. Hromadění různých teorií, spojení těchto teorií do jediného světového názoru, který je možný v budoucnu rozšiřovat, tedy neomezovat ve světonázorech, ale spíše přijímat různé verze, paradigmata a pokusit se je vetkat do jediného kanálu.

Energetický stav. Nejen vaše tělo, ale i stav vašich energetických těl, stav vašich energetických center. Tyto energie mohou být úplně jiné, mít úplně jiné odstíny, frekvence, ale v součtu by měly dávat malou plusovou hodnotu. Toto plus posune energii člověka do rozvoje, do expanze, nahoru. A chuť učit se novým věcem. Volba vektoru ve vývoji, volba vektoru duše směrem, kterým by se chtěla vyvíjet. Toto je prioritní úkol duše, jít do vektoru vývoje, na který je napojeno vědomí, ve kterém jsou již určeny směry rozvoje tohoto vědomí; podmínky osoby, která se tomu nebrání, ale následuje, přebírá plnou odpovědnost za provedenou volbu a bere na sebe všechny důsledky této volby.

Q: Přechod na + 5D

A: Ve 4D se člověk dále vyvíjí, přeměňuje své kvality v další rozvoj. Vědomí se stále rozšiřuje, objevují se nové poznatky, do těch, se kterými přišel, jsou zabudovány nové teorie. Smyslná pole rozvíjejí nové odstíny. Rozdíl mezi +5D a +4D je vědomé ovládání své duality, stran světla a temnoty. Rozvíjení energie lásky, harmonie, radosti do všech procesů, které se vyskytují v životě člověka. Pokud člověk neudrží tento stav za žádných podmínek, za jakékoli události, za jakýchkoli vesmírných jevů, pak může sklouznout zpět. Stav 4. čakry určuje přítomnost člověka v prostoru + 4D. Pro přechod do +5D prostoru se musí mentální struktury hlavy a energetické struktury srdce propojit v 5. čakře. Všechny informace a veškerá energie nasbíraná ze tří čaker v energii lásky 4. čakry by měla být obohacena o energii 6. čakry a projevovat se prostřednictvím 5. čakry. Pátá čakra je sebevyjádření prostřednictvím řeči, prostřednictvím činů, prostřednictvím kreativity. Rozvoj 5. čakry, která využívá znalosti 6 a energii 4, umožní člověku projevit se v + 5D. Lidé stabilní, vyrovnaní, harmonicky rozvinutí, jsou ve stavu harmonie a lásky, kterému se říká ʺa prioriʺ, to znamená, že nemají žádné jiné stavy, žádný jiný postoj k probíhajícím událostem, k různým cestám lidského rozvoje, k různým projevům informací a energie. Na +5D je potřeba mít velmi výkonný tvůrčí aparát, který začíná druhou čakrou, obohacuje se na 3 a 4 a obohacuje se o znalosti šesté, přes pátou se začíná projevovat v podobě vědomých fantazií, vědomého projevu hmoty. Když si můžete vytvořit vlastní obrazy, vytvořit si vlastní iluzi, pokusit se vytvořit své vlastní světy a pomocí svých schopností a vlastností se naučit ovlivňovat lidi, kteří jsou ve snížených prostorách.

Lidé jdou do prostoru +5D s vědomím, že se musí, zhruba řečeno, dostat do hlav druhých lidí a učit je "moudrosti" na základě jejich minulých zkušeností, na základě scénáře, který jim duše stanovila. Na žádost duše, pokud se z této cesty člověk odchýlil z osobních pohnutek, pokusit se ho tím či oním způsobem obrátit. Lidé jdou na 5D:
1. harmonicky vyvinutí
2. odolní
3. vyvážení
4. s vektorem svého rozvoje pro službu lidem, vesmíru
5. s rozsáhlými zkušenostmi s životem ve 3D v jiných světech
6. s vyvinutým vědomím, které může činit nezávislá rozhodnutí na základě vlastních vzorců, algoritmů, nashromážděných složitých paradigmat.
Tak bude tato osoba na +5D užitečná všem vyšším silám a bude moci prostřednictvím své kreativity interagovat s jakoukoli entitou ve světech nižších hustot.

====================================================
(Irina)
Příznaky přechodu lidí do nové 3D reality? Na které planetě bude nový 3D prostor?
Kain
Pozemské duše jsou rozvrstvené v souladu s vyvinutými kvalitami. Většina lidí nedosáhla úrovně 3,2 a ještě nižší. Ti, kteří se dostali nad 2,8 až 3,2, se přesunou do nové 3D reality. Země musí být vyčištěna pro novou rasu. Jsou to lidé, kteří ve svém životě projdou více lekcemi. Jejich hlavním rysem je, že vidí pouze realitu. Tedy to, co se děje okolo nich, a budují jejich životy v souladu s těmito událostmi. Pojem Duše je pro ně jako pohádka - podobenství zděděné po rodičích. Necítí její signály. Navíc nevidí zákony, na kterých je vesmír postaven, kromě právních. To neznamená, že jsou to zlí lidé. Laskavost je získaná vlastnost. Takoví lidé žijí reakcemi na okolní svět. V souladu s těmito reakcemi budují svůj život. Bojují o své místo pod sluncem (nemluvím o válce), dokazují svou pravdu, urážejí se nebo se zachraňují. Jsou to lidé, kteří si uvědomují sami sebe pouze jako fyzické tělo, ne jako mnohotvárná bytost. Takoví lidé tvoří většinu planety. A i když se vám zdá, že celé státy žijí podle principu uvědomění, není tomu tak. Státy vytvářejí prostředí. To ale neznamená, že se tamní lidé probudili.

Testem je, jak se člověk chová v jiné zemi, která není chráněna takovými zákony. Pokud žije ʺsprávněʺ, spoléhá se pouze na odpovědnost za své činy, je to jedna věc. Ale pokud se člověk chová stejně bez ohledu na okolnosti, tak to už je kvalitní studium, uvědomění. To jsou nabyté vlastnosti duše. Naprostá většina lidí dělá věci ve strachu z trestu. Je to účinný vzdělávací nástroj. Jsou to právě ty vlastnosti, podle kterých se budou lidé při přechodu dělit na různé větve. Abyste se dostali do nové 3D reality, potřebujete stabilní vibrace 3,2. Ne průměrně, ale udržitelně. To nejsou lidé, kteří půjdou na scénář apokalypsy. Toto je nejlehčí varianta. Lidé usnuli a probudili se v nové realitě. S novými příběhy v mysli. Dojde k masivnímu přepisování životních příběhů. Tam, kde není možné odstranit paměť, bude přístup jednoduše uzavřen. Myšlenka člověka tímto směrem ani nepůjde.

Q: Na co se tedy Země připravuje, když odsud budeme všichni odstraněni?

A: Země splnila svůj program. Připravuje se nový projekt, ale ne teď. Možná vaše duše znovu přijde k životu na Zemi. Ale bude to jiný program.

Q: Bude nová 3D realita prostorově oddělena od 4D a 5D?

A: To je těžká otázka. Chceme z těch, kteří přešli na 4D a 5D, vytvořit novou civilizaci, která bude moci vstoupit do společenství mezigalaktických civilizací. To dá neuvěřitelný impuls jejich rozvoji, budou představena nová schémata rozvoje lidstva. Mějme na paměti, že jejich největší hodnotou jsou nestandardní řešení. Člověk se vší zranitelností těla a malou silou vždy najde způsob, jak přežít a získat dobrou práci. Další rozvoj těchto vlastností je výsadou lidstva. Proto s největší pravděpodobností zůstane nějaký druh komunikace mezi těmito úrovněmi a 3D. Každá z nových 3D realit může růst ve vývoji. Tyto problémy jsou v řešení. Na druhé planetě se objeví nová realita. Vaše vnímání bude vyladěno tak, že mu nebudete rozumět. Teprve časem vědci vyvinou novou astronomii. Něco jako přesun z ploché země na kulatou. A nějaký pokrokový vědec vás seznámí s novou pravdou. Skutečný příběh o Zemi zůstane pouze v mýtech. Chceme přenést většinu lidí do nové reality, protože zde byly všechny reality smíšené. Člověk, i když se probudil, kvůli jistým událostem znovu usnul. Na Zemi neexistuje způsob, jak rozlišovat mezi přísně dočasnými větvemi. Neustále dochází k překrývání. (pozn. hlásím se za Koperníka, Bruna hrát odmítám)

Úkolem nové 3D reality je odříznout tvrdou negativitu, aby se většina lidí mohla prosadit a zvyknout si na nové vibrace. Aby se ostře nevrhly do negativa a nesrazily nastavení, i když se to někdy hodí. Spadnout je snadné, znovu vstát je těžší. Zemi to trvá roky. V nové 3D realitě simulátory zůstanou, ale ne v tak tvrdé kvalitě. Pro ty, kteří si zvolili cestu tréninku vůle, je tu cesta do mínus 4d a mínus 5d. Tím vymezíme toky. Je to jako by se na zemi se na stejné škole učily současně základní, vyšší a vysoké školy. Malé děti poslouchají vyšší matematiku a nerozumí. A studenti sedí na pískovišti a snaží se porozumět vzorcům. Přechod spočívá v tom, že jste vyšlechtěni do různých tříd v souladu se získanými znalostmi. To usnadňuje učení všem. K tomu byl zaveden testovací systém v podobě 4 jezdců apokalypsy. Toto je automatický systém. Vaše reakce, pocity a myšlenky nám řeknou, do které třídy vás přeřadit.

Q: Jaké vlastnosti by měl mít člověk při přechodu na plus 4d?

A: Za prvé, úroveň vibrací je od 3,5 a výše. 4D bude také heterogenní Na úrovni 3, 5 a trochu výš. To jsou lidé, kteří mají intuici. Stále nemají jasnou představu o Duši, její struktuře. Existuje ale předtucha, že svět není jen venku, ale i uvnitř. Jsou to lidé prodchnutí myšlenkami dobra a světla. Aplikují tyto myšlenky do svého života. Vědí, jak se ponořit do skupinového pole, mají pocit, že ne všechno je tak jednoduché. Vnímají oddělené vrstvy reality, ale to je jen začátek. Od vibrací 3.8 začíná rozlišování různých struktur ve vnitřní realitě, pokusy, někdy úspěšné, ji ovládat. Stále to je nestabilní chápání všech procesů. Je to instinktivní touha tam jít. A čím vyšší úroveň uvědomění, tím větší touha prozkoumat nový prostor. Nový vnitřní prostor pro člověka. Stále více dovedností a schopností spravovat vnitřní i vnější prostor. Od úrovně 4.5 je to studium algoritmů a vzorců a schopnost naplnit je energií. Toto je typ nového člověka. Člověk, který již umí komunikovat s jinými civilizacemi, neboť rozumí zákonům vesmíru, a přijímá jakýkoli její projev.

Civilizace nové osy
Q: Jaké jsou výzvy přechodu?
A: Jsme několik civilizací, a nyní vedeme lidstvo. Ke splnění nových úkolů, které nás budou zajímat, je nutné pozvednout obecnou úroveň lidskosti. Nyní je hlavní úkol oddělit zrno od plev. Nechte část lidstva dále růst: dokončete úkoly jejich duší. Chceme však lidstvo zapojit do galaktické komunikace. Aby se vaše civilizace stala plnohodnotným členem globálního společenství galaxií. Na jedné straně to bude poučná zkušenost a na druhé straně uvidí lidskou rasu mnoho civilizací. Společenství je důležitým cílem pro rozvoj univerzálního společenství.

Q: Jaké jsou charakteristické rysy lidí, kteří budou přeneseni do nové 3D, 4D a 5D reality?

A: Testování osob zajišťují jiné struktury. Naším úkolem je připravit půdu pro nové skutečnosti. To jsou obecné podmínky pro rozvoj lidstva. Musíme definovat, čeho chceme dosáhnout. I když u lidí je těžké cokoli předvídat. Prvek bezprostřednosti se vyvinul v důsledku evoluce. Nepředvídatelnost. Víme, že mnohé civilizace mají své zvláštnosti, ale vždy je možné předvídat vektor událostí. Předpovídat lidstvo je nevděčný úkol. Proto nyní nastiňujeme široké rozsahy vývoje lidstva ve skupinách, které jsou z hlediska uvědomění těsněji spjaty.

Q: Co znamená Nová osa civilizací, jaká osa?

A: Tvoří se nový vesmír, kde se naše civilizace a vaše lidská civilizace propojí na Ose.

Q: Jak vzniká nový vesmír?

A: Není snadné to lineárně vysvětlit. Všechny vesmíry jsou navlečeny na osách vycházejících z Absolutna, měli jste svou vlastní Osu zabudovanou tvůrcem Luciferem a řadou civilizací. Nyní je vše obráceno a základ lidstva s vibracemi nad 3,5 se přesouvá do zformované Osy se základem lidství a naše nové civilizace jsou na ní navlečeny. Postupně se tyto vesmíry rozdělí na samostatné útvary.

Rada rovnováhy
Q: Máme co do činění s vesmíry. Je to naše úroveň.
A: Pro přechod je důležité vybudovat správný teoretický základ. Aby vše proběhlo hladce na naší úrovni. To není snadný úkol. Máme zájem na zachování veškerého potenciálu, který duše získaly v procesu života v lidstvu. Důležité je neničit, nepřehnat to a dát nový impuls jejich rozvoji. Je důležité, aby se všem novým civilizacím umožnilo rozvíjet se a přinášet do lidské rasy novou ʺkrevʺ. Je důležité realizovat zcela nový svět, za zcela nových podmínek.

====================================================
(Oksana)
Gikon
Q: Jak pomoci příbuzným a blízkým lidem odejít. Stojí za to pomáhat duším na cestě?
A: Když mluvíte o přechodu, co máte na mysli jako pomoc? O čem přesně teď mluvíš? Chcete pomoci nervové, oběhové nebo vylučovací soustavě? Chcete některé kódy nahradit jinými? Jaký je váš dotaz? Ptáte se, zda je možné pomoci člověku dýchat, trávit potravu, jak chcete pomoci? A jak určíte, do které dimenze půjdou. Máte už plán, jak pomoci těm, kteří jdou do plus či mínus 4, 5 3D. Jak určíte typ nápovědy pro tok? Kam chceš jít ty sama a co vzít s sebou? Dříve, před pěti a více lety, šlo v první řadě o to, dostat se z 3D systému. Jděte dál, vydejte se na takovou cestu rozvoje, když budete sledovat svou činnost nebo nečinnost a sytit každou z nich svým vědomím. Dokážete určit úroveň vědomí konkrétní duše? Přebíráte funkci Boha? Víte, jak a kam jít?

Q: Chceš říci, že mohu konat dobro pouze tak, jak si to sama pro sebe a pro svůj způsob, scénář, představuji.

A: I Stvořitel má vícerozměrné množství scénářů pro každou duši zvlášť. Chcete své rodině a přátelům ukázat cestu, kam by se podle vašeho osobního názoru měli vydat, nejspíše s vámi.

Q: Chápu, že v první řadě myslím na sebe. O svých připoutanostech, potřebách a touhách neměnit své obvyklé rodné prostředí, nechat vedle sebe co nejvíce blízkých lidí.

A: Přechod není stěhování do vylepšeného bytu s vaší domácností, domácími mazlíčky a sušenkami. Už vidím, že chápete, že každá duše může mít jiné požadavky do budoucna, skryté. Člověk, který je z vašeho pohledu progresivní, probuzený a lehkomyslný, může jít do mínus 5D. Toto je volba jeho Monády. Co se nyní děje: duše, které se vydaly na určitou cestu vývoje, dostávají do svých polí záření, že jakákoli připoutanost je omezením. Jen málo lidí je připraveno se odlišit. Ale síla spojení už není tak silná. Lidé již většinou chápou, že děti nejsou jejich majetkem a manželský partner není otrokem manželství. Spojení není tak silné, protože mezi spojeními se zvětšuje prázdnota a vzniká možnost dezidentifikace. Bez ohledu na to, jak silná je vazba párů: manžel - manželka, matka - dítě, sourozenci. Spoluzávislost se postupně ztenčuje, děti se rychle osamostatňují, manželé se intuitivně cítí jako rovnocenní partneři a jsou spolu jen proto, že je to dnes jejich volba. Slovo ʺmanželʺ je v každodenním životě nahrazováno výrazem ʺpartnerʺ (včetně osob stejného pohlaví). Přechod je vnitřní přeformátování, při kterém se mění vnitřní spojení, struktury a řetězce duše. Jde o nové vnímání sebe sama ve světě a světa jako celku. Neznamená to, že matka své dítě nemiluje, znamená to, že matka neprotežuje (neoslabuje), ale dává možnost mimo jiné sebeidentifikace rostoucí osobnosti. Dítě, odhalující nové kódy, učí matku samo, pokud jsou na to oba připraveni. Není to jistota ve stáří. Je to spolupracovník a kolega.

Nyní je pro vás obtížné porozumět novým vztahům mezi osobnostmi. V budoucnu, až budou postaveny, vás již nepřekvapí konfigurace spojů. Pro ty duše, které potřebují být otřeseny deidentifikace spojení, bude prozrazen odpovídající impuls ztráty a bolesti. U těch duší, které potřebují být otřeseny rozpojením vazeb, se ukáže odpovídající impuls ztráty a bolesti. U duší, které se vydaly jinou cestou a již tuto zkušenost mají, budou příbuzenské vazby pečlivě a něžně zachovány. Paretův princip funguje i zde. A někdo si prostě nechá vymazat paměť, jako ji každý večer vymazávají. Když si vzpomenete na událost s očitými svědky, už jste pochopili, že je zbytečné dokazovat, jak se minulá událost odehrála. Každý má svou vlastní paměť, pravdu a lež. Navíc svým bytím, svým polem zabudovaným do pole partnera dosti silně ovlivňujete vývoj scénáře. Zvláště pokud se centra spojení shodují. Již mnohokrát jste obdrželi informaci, že vy sami jste brzděni ve vývoji, dáváte svou lásku a frekvenci vibrací svým blízkým, čímž jim dáváte příležitost probudit se v plném rozsahu svého potenciálu uvědomění na nanocelulární úrovni, vědomí a podvědomí. V kvantovém poli vše ovlivňuje vše, vše způsobuje vše a zduchovňuje. Váš život, vaše myšlenkové formy a činy ovlivňují myšlenkové formy vašich partnerů v mysli, jak v rodině, tak ve společnosti. V jakékoli kombinaci, v jakékoli skupině, kde jsou silnější nebo naopak slabší prvky, následování vůdce se znaménkem plus nebo mínus vždy nese své ovoce, zvýšení nebo snížení vlastního hodnocení, podle toho, na kterou stranu se díváte. Čím silnější je skupina, tím jasnější a barevnější je osobní výsledek.

Q: Pokud vím, nemůžu vlastně nic ovlivnit. Nezastupuji funkci ovlivňování nebo potlačování. Ale o matce a jejím malém dítěti nám dříve řekli, že kam jde matka, tam jde dítě do 12 let. Zároveň jsem dostala informaci, že lidé narození a inkarnovaní na Zemi tohoto století snadno přecházejí ve srovnání s těmi, kteří se narodili v minulém století, zejména před rokem 1970, pro které je přechod v těle prakticky nemožný.

A: Dříve jste dostávali velmi obecné informace. Vzrušovala vás už jen představa, že taková událost, jako je přechod, je možná. Vzrušovala vás už samotná možnost, jako obecná tendence. Jako kouzelný koberec. Nyní máte více strukturovaných informací. Už je vám jasné, že ne všichni jdou v jedné vrstvě jedním směrem. Dostali jste také informaci, že přejde jen velmi malý počet duší. Očekávalo se, že se od roku 2012 probudí více než 40 % populace. Kolik se jich probudilo? 12 - 17 %. A v rámci těchto procent existují pododdělení promíru spánku a zeměpisnou polohu. Maminka může jít do 4D, miminko do 5D nebo naopak. Rozhodně můžeme s jistotou říci, že matka a dítě do sedmi let nepůjdou do jiné polarity, úroveň hustoty pro takový pár lze vždy kombinovat ve prospěch nižší dimenze. Již dříve jste se dozvěděli o sběrači a seznamech, kde jsou duše seřazeny v pořadí a spořádaně čekají na přechod, každá do své dimenze. Datum je rovněž předem stanoveno. (pozn. a na jaře už nezaseju...)

Q: Bylo zdůrazněno, že seznam 3D plus lze přizpůsobit měnící se realitě. Příbuzní, kteří mají velkou ʺvibrační rezervuʺ plus mínus ovlivňují svůj bezprostřední okruh, snižují nebo zvedají laťku.

A: Pokud jsou pro vás rodinné a partnerské vztahy velmi důležité, pak jste s největší pravděpodobností stále ve 3D. Jakmile to pro vás přestane být podstatné, rozhlédněte se a rozeberte další body v definici dimenzí, možná už tam jste a váš manžel s vámi. Je to manžel? A můžete něco říct s jistotou? Ruku na srdce, řekněte si už teď, jak moc vás tato otázka trápí nyní a jak před třemi lety? Udělejte závěr. Pojďme si to shrnout! Jak můžeme pomoci příbuzným, přátelům, partnerům přesunout se do jiné dimenze. Je to nutné?
JE JEDNA ODPOVĚĎ - LIDEM POMÁHÁME POUZE SVÝM VĚDOMÍM. Rozšiřte svou mysl, pracujte. Milovat, přijímat, poděkovat, nechat jít. Nezasahujte. Držte se mimo. Jen buďte. Služte. Buďte zticha. Nic po druhých nechtějte, nevnucujte, nesuďte. Nezrychlujte. Jen Bůh zná hodinu X. Cestu zvládne každý. Udělejte svůj díl a bude to, jak bylo předvídáno.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13145

Zpět