2456 Absurdistán Lisa Renée

[ Ezoterika ] 2022-04-19

Když se vynořujeme z temného aeonu, máme lepší pohled na to, jak zchátralé a destruktivní byly myšlenkové formy minulé reality ovládané myslí. Během tohoto masivního posunu věků tyto konstrukce pomalu ztrácejí celistvost, což umožňuje mnohem větší svobodu pohybu mimo vysoce kontrolované struktury a myšlenkové formy. Z tohoto důvodu se ti, kdo pracují proti lidstvu a rozšiřování vědomí, zoufale snaží rozpadající se a zastaralé struktury podepřít, což nás přivádí k tématu Absurdistánu. Absurdismus se vyskytuje v rámci praktikujícího satanismu, neboť sdílí společnou teoretickou šablonu s existencialismem a morálním nihilismem. Absurdismus stojí v protikladu k duchovnímu kontextu, zastává zásadní popření existence a účelu duše a naprosté popření vyššího vědomí při dosahování vyšší morálky nebo Dokonalého míru. Buď za života, nebo po smrti absurdismus tvrdí, že vše, co existuje, je ve stavu utrpení, což nutí lidi žít ve světě, kde jsou důležité pouze jejich bezprostřední potřeby, touhy a přání, nikoliv jejich bližní.

Tato filozofie je hnacím motorem sociálního inženýrství kultury smrti, kterou utváří NAA, aby vštípila absurdismus do myslí mas, aby zcela ignorovaly život. Proto podporuje bezuzdné zabíjení a deviantní chování, podporuje destrukci a chaos, aby se staly normalizovanými a přijímanými ve společenském chování. Toto negativní chování odpuzuje vnitřního ducha od jedince, což zvyšuje pocit osobního utrpení, který falešně potvrzuje absurdistickou filozofii. Čím chaotičtější a destruktivnější je lidstvo, tím absurdnější je vnější realita, což umožňuje generování a získávání Looshe pro satanistické záměry.

V absurdistické filozofii vzniká Absurdita ze zásadní disharmonie mezi hledáním smyslu jednotlivce a nesmyslností vesmíru. Jako bytosti hledající smysl v nesmyslném světě absurdističtí filozofové odvážně tvrdí, že lidé mají tři možnosti, jak toto dilema vyřešit. Je zřejmé, že žádná z těchto tří předkládaných možností není ve své podstatě duchovní a neuznává božský smysl hledání duchovních lekcí v životě člověka. Filozofie "absurdity" se místo toho vztahuje ke konfliktu mezi lidskou tendencí hledat vrozenou hodnotu a smysl života a lidskou neschopností je nalézt.

Absurdismus je tedy filozofická myšlenková škola, která tvrdí, že snahy lidstva o nalezení vrozeného smyslu nakonec selžou (a jsou tedy absurdní), protože obrovské množství informací i rozsáhlá oblast neznáma znemožňují naprostou jistotu. Absurdismus jako filozofie dále zkoumá základní povahu absurdity a to, jak by na ni měli jednotlivci, kteří si absurditu uvědomí, reagovat. Absurdistický filozof Albert Camus prohlásil, že jedinci by měli přijmout absurdní stav lidské existence a zároveň vzdorně pokračovat ve zkoumání a hledání smyslu.

Společenské normy zrcadlí divadlo absurdity

Aby se maximalizovala účinnost postupného ovládnutí planety Negativní mimozemskou agendou prostřednictvím psychologické války, je jejich cílem záměrně zničit umírněné společenské normy a humanitární hodnotové systémy, aby mohli skrytě proniknout do hlavních společenských organizačních struktur lidstva. Společenské normy jsou založeny na známých dohodách, které řídí chování členů ve společnosti. Úloha norem jako reprezentací kolektivního vědomí účinně kontroluje a řídí lidské chování prostřednictvím mentálních reprezentací, které informují o vhodném chování. Skrytou agendou mainstreamu je formovat společenské normy do podoby většího extremismu a fanatismu, vyvolat Divadlo absurdity a absurdní chování. V podstatě formování bubliny reality, která postrádá smysl, prostřednictvím vyhasínání humanitních hodnot, osobní odpovědnosti a zdravého rozumu, rozkládající společnost na dobře promyšlenou parodii tragikomedie.

Absurdismus je filozofická myšlenková škola hlásající přesvědčení, že lidské bytosti existují bez smyslu, bezúčelně plují v chaotickém vesmíru. V kulturních válkách propagujících Divadlo absurdity se bojuje s lidskou tendencí hledat vrozenou hodnotu a smysl života a Boha, i když žádný smysl ani Boha nelze nalézt. Ničivé a krvavé následky druhé světové války podnítily absurdistické názory k racionalizaci lidského utrpení a zániku, což umožnilo jejich populární rozvoj v mnoha válkou zničených společenských prostředích. Black Sun Programming využil tohoto zranitelného období lidských dějin k tomu, aby zintenzivnil svou hru, a to prostřednictvím pokrokových experimentů sociálního inženýrství v oblasti absurdity. Proto se s využitím stejné příručky stal covid novým náboženstvím.

Náš trojrozměrný svět byl tedy společensky vytvořen tak, aby vytvářel krátkozrakou mentální polarizaci zaměřenou na uspokojování čistě fyzických pocitů a nadměrné materialistické záliby, což vedlo k duchovnímu úpadku obyvatelstva. Když se v této fázi rozdvojení podíváme navenek a přemýšlíme, jak se lidstvo dostalo do tohoto bodu absurdity, je nám jasnější, že to byl vždy plán Správců. Takto povrchní kultura je nastavena tak, aby si cenila získávání moci a kontroly jakýmkoli způsobem, který podporuje okamžité uspokojení sobeckých motivací a odměňuje ty, kdo nemají kontrolu impulzů ani empatii. Když není životu přikládána žádná hodnota ani smysl, neexistuje žádná odpovědnost, žádné morální nebo etické ohledy na důsledky činů, které přímo souvisejí s radikálním zvyšováním světové bolesti a lidského utrpení, jako tomu bylo například za druhé světové války. Toto absurdní společenské klima tedy záměrně ničí integritu, aby produkovalo psychopatické chování, což stále více ztěžuje energetickou interakci s mnoha zkorumpovanými 3D systémy.

Protilátkou proti absurdistickému chování pohánějícímu satanismus je volba jednat a chovat se jako etický člověk. Mnoho filozofů starověké moudrosti napsalo hluboké pojednání o etice, morálce a ctnostech a většina z nich má základ v dodržování Univerzálních přírodních zákonů, které jsou vodícími mechanismy zanechanými lidem. Nelze se však striktně držet náročných označení, která se snaží definovat a popsat podstatu etiky, protože všechny aspekty si může každý člověk vykládat jinak. Proto musí každý člověk najít pravý význam etiky založené na ctnostech v obsahu svého vlastního srdce a duše. Na závěr vám zanecháváme inspirativní citát Marka Aurelia, který dokládá hodnotu toho, že je třeba měnit věci k lepšímu prostřednictvím etiky:

"Neztrácejte čas dohadováním o tom, jaký by měl být dobrý člověk. Buďte jím."

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3777-absurdism

Zpět