894 Temná hierarchie vývoje a destruktivní civilizace - KION (7) Architekt

[ Ezoterika ] 2021-04-07

Vyšší síly, Ki-on
Q: V poslední zprávě jste řekli o krvežíznivých tvorech v suterénech vesmíru. Proč jsou potřební?
К: Má smysl je udržovat a rozvíjet.
1. Studujeme život ve všech jeho projevech. Protože nechceme překvapení, když se vydáme do vnějšího světa hledat odpovědi na naše otázky.
2. Probíhá v nich reverzní syntéza. Snažíme se je rozvíjet tak, aby se jednoho dne zbavili svého obvyklého chování a nakonec se stali civilizovanými.
3. Jsou také strážci života, stejně jako vy a já. Do vašeho světa a jemu podobných se nalévá obrovské množství životních zdrojů. Protože se duše nedokáží vyrovnat s břemeny a zažívají negativní emoce, mnoho zdrojů jimi protéká zbytečně. Nemohou je držet, dokud neposílí. Už jsme hovořili o uzavřených smyčkách. Zdroje života nalité do duše člověka pod stresem se rozlévají přes jejich slabá místa. Ty je nutné sbírat. Projdou recyklací, vyčistěním a vrátí se k vašim kurátorům. Ty horší, které ale obsahují intenzivní emoce určitého seznamu, si berou destruktivní civilizace.
Nejhorší jsou předány temné hierarchii. Filtrují to, čistí a krmí se. Jejich potřeby jsou kvůli žízni tak skromné, že se obyvatelům temných světů daří udržet tyto zbytky v sobě na horší dny. Proto každá velká temnota obsahuje spoustu zdrojů života a zachází s nimi opatrně.

Q: Co cítí z takového života?
К: Nikdo z vás opravdu nechce znát odpověď na tuto otázku. Je to nesnesitelný život. Ale neznají ten druhý. A horlivě usilují o přežití. Soucitíme s nimi, sami však nevědí, co je to soucit. Jsou nemilosrdní.
Do jejich hierarchie jsou vzati jen ti nejrozvinutější, poslušní a předvídatelní, jelikož pracují s cílem rozvíjet duše. Je pro nás nanejvýš důležité, aby temní mistři mohli plně ovládat své služebníky, aby nezacházeli příliš daleko. Jejich služby jsou dost spolehlivé. Fráze "kdo nepracuje, nejí" má pro ně zvláštní, téměř posvátný význam. Proto poslouchají.

Q: Jak s nimi lidé interagují?
K: Dolní frekvenční rozsah vašeho světa je částečně v kontaktu s nejvyšším frekvenčním rozsahem jejich světa. K této mezeře mají přístup pouze služebníci hierarchie. Když se člověk ponoří do negativních zkušeností, začne je vidět. Mají povolení k interakci s takovými lidmi. Rovněž vidí, kterými mezerami plyne zdroj života. A vědí, jak číst myšlenky z hlavy člověka. To vše je zaznamenáno. Strategie vlivu je vybrána za účelem odstranění mezer. Dopad je samozřejmě nepříjemný, stresující, ale jinak duši nelze posílit.
Posílení duše připomíná proces vytvrzování pokožky, když je vystavena nepříznivým faktorům.

Q: Co dělají s tím, co vyplyne z těchto mezer?
K: K dispozici jsou jim pouze nejtěžší části životního zdroje. Ostatní prostě nemohou sbírat. Přístup k čistšímu zdroji je pro jejich život nebezpečný. Zbytek se proto vrací zpět k potřebám světlé části hierarchie a svobodných civilizací. V zásadě jsou tyto procesy sběru automatizovány.

Q: To znamená, že temná hierarchie nemůže komunikovat s člověkem, pokud má stabilní duši a je v dobré náladě?
К: To nemůže. Neexistuje pro ně, dokud nedostanou osobní přístup k interakci, za účelem vývoje.

Q: Jak se liší temná hierarchie od destruktivních civilizací?
К: Temná hierarchie je uzamčena v jejich světech jako psi v chovatelské stanici. Temní páni přísně sledují bezpečnost jejich interakcí.

Q: To znamená, že temní páni chrání lidi před jejich poddanými?
К: To je trochu naivní přístup. Jsou také nemilosrdní. Spíše udržují ve své práci pořádek. Ale protože jsou temní mistři velmi inteligentní a rozvinutí, mohou komunikovat zdvořile. Může se zdát, že jsou k vám celkem přátelští. Ale to moc pravdě neodpovídá. Pořádek v jejich práci však přímo souvisí s vaší bezpečností. Můžeme tedy říci, že vaše zájmy se zde shodují.

Q: Řekl jsi, že temní mistři se živí dostatečně čistým zdrojem života?
К: Ano. A protože v jejich světě ho není kde vzít, spolupráce s nimi je docela spolehlivá. Mohli by samozřejmě čerpat zdroje od svých podřízených, ale mají to zakázáno. Členové temné hierarchie se navzájem ani nevybíravě nezabíjejí. To jsou pravidla.
Pokud jde o civilizace, rozvíjejí se v nich svobodné duše. Destruktivní spotřebovávají více životních zdrojů, než produkují. Konstruktivní jsou vytvářeny s pozitivním nárůstem. To znamená, že na vloženou jednotku do jejich civilizace vytvoří třeba 2 jednotky.

Q: Proč se stávají destruktivní?
K: Popíšu vám destruktivní známky ve vaší společnosti. Je jich hodně. Situace v každé civilizaci je mírně odlišná, ale získáte obecnou představu.

Všelijaké vykořisťování pracovních sil od otevřeného otroctví po záměrné zbídačování svobodných lidí, když jsou nuceni tvrdě pracovat za jídlo. Informační hluk potlačující konstruktivní vývoj a znalosti účastníků civilizace - média, sociálních sítě a další škodlivé nebo s prázdným obsahem. Nedostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro širokou veřejnost. Zkreslení ve vzdělávání pro zavedení prospěšných ideologií vládnoucích elit. Nespravedlivé rozdělení zdrojů. Lži, omezení práv svobodných občanů, pronásledování disidentů. Represivní tlak silných na zastrašování civilistů. Přesvědčování o bezmocnosti. Povzbuzování neřestí, jejich označení jako potěšení. Pornografie. Prostituce. Násilná propaganda. Šíření myšlenek na odcizení mezi lidmi. Neúnavné hledání rozdílů mezi jednotlivci a jejich rozdělení podle nějakého kritéria na přátele a nepřátele. Zneužití schopnosti ovlivňovat. Místní konflikty o zdroje kvůli chamtivosti, nikoli přežití. Tvrdá konkurence mezi jednotlivci.

Produkujete mnohem méně, než kolik je vynaloženo na váš vývoj. Působivé množství životních zdrojů se do vás nalije bez přínosu. Většina z toho, co lidé nedrželi v sobě, jde do destruktivních civilizací. Malá část je temné hierarchie. V podstatě probíhá globální převod od všech konstruktivních účastníků, kteří pracují na vašem rozvoji, k těm, kteří by neměli být krmeni, protože je to nebezpečné pro mírné obyvatele.

Je nutné pochopit hlavní rozdíl mezi destruktivními civilizacemi a konstruktivními.
Všechny jsou složeny z esvobodných duší. Jedna část si ale zvolila dobrovolnou cestu zpět k Bohu. Pracují na sobě, aby podpořili jednotu mezi svými členy. Díky tomu jsou konstruktivní: láska, otevřenost, vzájemná pomoc. Nárůst nastává tam, kde existuje důvěra a touha být si bližší. Konstruktivní společenství jsou sjednocena do unie vyspělých civilizací. Také se k nim přidalo několik nejpřátelštějších rozvinutých destruktivních civilizací, kteří se upřímně snaží spřátelit a usilovat o sblížení.

Druhá část se nesnaží o Boha. Rozvíjí však takové oblasti znalostí a dovedností, které jsou v této fázi vývoje vesmíru nezbytné. Ty se stávají destruktivními. Pokud se jedná o rasu na vysoké úrovni, je rozvinutá. Jsou v ní vybudovány svazky. Procesy interakce mezi členy společnosti jsou dobře zavedené. V destruktivních civilizacích nemusí dojít ani k otevřeným konfliktům. Jsou docela schopni upustit od použití síly proti sobě. Ale tyto duše jsou stále odcizeny. Mezi nimi je malá nebo žádná láska. Shody je dosaženo pouze díky tomu, že jsou respektovány zájmy všech stran, nebo se silným podařilo vyděsit slabé, aby mlčeli. V takových komunitách jsou diplomacie, věda a soukromé vojenské společnosti dobře rozvinuté. Již shromáždili rozsáhlé znalosti sociologie a ekonomie a zjistili, že přímý konflikt není nákladově efektivní. Proto nebojují. Již si vše prostudovali, spočítali a uvědomili si, že navzájem se zabíjet a nadávat v otevřeném prostoru není výhodné.

Takto vyvinutá destruktivní společenství, která mají velmi ostrou, ale dravou mysl, pomáhají rozvíjet temnou hierarchii a civilizace třetí úrovně, jejichž úkolem je naučit se rovnováze. Vykonávají také určité typy prací, které konstruktivní civilizace a lehká hierarchie nechtějí dělat.

Q: Je možné říci, že konstruktivní civilizace a lehká hierarchie dělají špinavou práci rukama někoho jiného?
К: Je možné říci, že učitelka ve školce, která se nechce chopit zbraní, hodí svou špinavou práci na armádu? Je rozumné jí to nabídnout? Bude učitelka v takové roli nápomocná? Významně přispívá k rozvoji společnosti. Jejím posláním je milovat a rozvíjet děti. A není nutné, aby namáhala psychiku úkoly, pro které není vhodná. Ti, kteří nejsou proti "špinavé práci", udělají to, co je pro odměnu nezbytné, a budou spokojeni se svým životem. Každý je jiný, a každý dělá to, co mu nejlépe vyhovuje. Je to jen dělba práce.

Q: Řekl jste, že destruktivní civilizace zesílily v důsledku převodu zdrojů, to může být nebezpečné.
К: Ano, proto jsem omezil jejich přístup k životním zdrojům. Když Triáda tvůrců začala stabilizovat Lucifera svými prostředky, přesvědčili ho, aby provedl soudy a čistky mezi těmi, kteří zneužili své postavení. Ale při vší úctě k jejich moudrosti to bylo poloviční opatření. Abych vyrovnal rovnováhu mezi výdaji a zvýšením zdrojů života pro váš rozvoj, byl jsem nucen vážně omezit povinnosti destruktivních civilizací a omezit toky do jejich světů.

Q: A jaké jsou jejich výhody pro náš vývoj?
К: Jejich důležitým úkolem je vytvářet pro vás složité bludiště odrazů. Metoda je nákladná, ale Lucifer očekával, že vás udělá skutečně jedinečnými, samostatnými a rozvinuté mysli. To by vygenerovalo mnoho dalších nápadů pro rozvoj, aby se více duší mohlo dostat na konec časů plně připravených na vytvoření jednoho Boha. Bludiště odrazů je zjednodušené, počet obslužného personálu se snížil. Není čím krmit.

Q: Ale díky tomu nebude náš vývoj tak jedinečný a naše nápady na vývoj skončí dříve?
К: Ano. Nač ale ve vzdálené budoucnosti potřebujeme spoustu nápadů, pokud do té doby dojdou zdroje? Složité bludiště odrazů lze znovu nasadit později. Pokud duše budou potřebovat nové nápady pro rozvoj, budou moci znovu projít cykly inkarnací. Nyní je však nejdůležitější obnovit rovnováhu mezi nárůstem a plýtváním zdroji života.

Q: Destruktivní civilizace budou trpět?
К: Těch nejužitečnějších jsem se nedotkl. O vkusu není spor, ale jsem si vědom jejich přínosu. Zbytek, ano, již utrpěl. A teď se bouří.

Q: Probíhá tam válka?
K: Doporučil jsem alianci vyspělých civilizací uklidnit rebely a poskytl jim podporu skupiny korekce. Toto je jejich poslední šance chránit své zdroje. Pak by už bylo pozdě. Destruktivní civilizace by zbytek napumpovaly do sebe. Jsem si docela jistý, že nepokoje rychle skončí. A budeme pokračovat v mírumilovném rozvoji. Destruktivní civilizace nemají na výběr. Mohou přijmout podmínky spolupráce s menšími vstupy zdroje života od konstruktivních civilizací, nebo porušit dohodu a čelit vážnému deficitu, protože nevyrábí dost pro své vlastní potřeby.

Q: Jak se tento deficit projevuje?
K: Jako příklad několik známek nedostatku z vašeho světa: snížená úrodnost půdy, zvýšená agresivita škůdců plodin, zhoršení klimatu, přírodní katastrofy atd. Stručně řečeno, zhoršení životních podmínek. Jejich projevy v každé civilizaci se mírně liší.

Q: A mohou destruktivní civilizace dobýt zdroje silou?
К: Bude to krátkozraké rozhodnutí, protože pokud použijete násilí proti producentům povědomí, přestanou je produkovat. Existují prostředky, jak působit proti otevřené agresi. Tito lidé jsou jednoduše izolováni od ostatních účastníků vývoje.

Q: Zasáhli jste přímo?
К: Ne tak docela. Doporučil jsem řešení a posílil odhodlání spojenectví vyspělých civilizací, nabídl jsem pomoc silného spojence. Lucifer takové řešení také doporučil. Ale tehdy byly konstruktivní civilizace a světelná hierarchie ve zranitelném postavení a dávaly si pozor na otevřenou konfrontaci. Skupina pro korekci změnila rovnováhu sil ve prospěch výrobců.

Q: Dalo se napravit smírnou cestou, než se rovnováha narušila?
К: Možná. Lucifer skutečně věřil ve složité labyrinty odrazů a čestně platil za objem služeb poskytovaných destruktivními civilizacemi. To narušilo rovnováhu, ale nebylo to okamžitě zřejmé. Pomalu a jistě na základě zákonných smluv byly zdroje ve vašem světě a jemu podobných distribuovány ve prospěch destruktivních civilizací.
Chceme obnovit rovnováhu nepopulárním, radikálním rozhodnutím, pro které mě už většina destruktivních civilizací nenávidí. Jsou teď opravdu silní. Upřímně? Nevím, jestli se podaří udržet rovnováhu. Destruktivní civilizace jsou silnější a houževnatější. Vždy se budou snažit vzít větší kus kvůli svým vlastnostem.

Q: Rozhodli jste se změnit rovnováhu sil, ale je to dočasné řešení?
К: Možná budeme schopni vytvořit složitější vyrovnávací mechanismy, které pomohou posílit sílu konstruktivních civilizací. Koupil jsem jim čas. Čelí však obtížnému úkolu, jak posílit své pozice, aniž by byli brutálnější. Zahořklost neprospívá snaze o jednotu. A bez lásky, míru a jednoty ve svých civilizacích nebudou producenti schopni zvýšit zdroje života.

Q: To znamená, že destruktivní civilizace jsou prospěšné, ale představují potenciální nebezpečí kvůli jejich vlastnostem?
K: Zatím ano. Jsou schopni transformace, ale snaží se o to příliš pomalu.

Q: Ale bez nich se nebudeme moci rozvíjet?
К: Ano, jejich služby a nápady jsou důležité pro rozvoj světa. Přinejmenším tak dlouho, dokud je dostatek zdrojů na jejich placení. Ale když je cyklus nerentabilní, trpí jako první.

Q: Myslíte si, že měl Lucifer plán pro případ, že by destruktivní civilizace nakonec přerozdělily zdroje v jejich prospěch?
К: Možná. Ale neřekl mi o tom. Takové inteligence, jako my, také interagují podle určitých pravidel. Pokud se mnou nechce sdílet informace, jsem ohleduplný a nevlámu se do zavřených dveří. Mám přístup ke spojení s vámi. Bez pozvánído středu jeho Já nepůjdu. Nic by to nezměnilo, již jsem se rozhodl. Budu předpokládat, že se naše názory na tuto otázku neshodují. Možná by mě nazval krátkozrakým. Možná měl plán, který bude schopen uskutečnit za mnoho tisíc let. Ale díky mé krátkozrakosti dostane světlá hierarchie dostatečné zdroje pro rozvoj lidstva v novém cyklu. A samotné lidstvo také dostane více pro sebe. Jinak by se značná část Boží částice znovu utratila za konstrukci složitých nákladných labyrintů odrazů a destruktivní civilizace by nadále dostávaly prostředky jako součást platby za tyto služby. A čím jsou silnější, tím těžší by bylo zvládnout jejich tlak. Kromě toho, jak získávají sílu, stydí se stále méně za svou vlastní zkaženost. A každý je upřímnější ve své neochotě jít k Bohu. Proto je ještě obtížnější udržovat průběžné výsledky jejich vývoje. Možná krátkozraký jsem, ale nemohl jsem se dívat na to, jak slábnou pozice světlé hierarchie a konstruktivních civilizací. Koneckonců, to je naše hlavní naděje na obnovení jednoty. Pouze oni v našem složitém světě si uchovali svou lásku a úsilí o Boha. Zbytek jen projídal.

Q: Proč je Lucifer tak blízko destruktivním civilizacím?
К: Pamatujete si, když jsme říkali, že život v našem světě má tendenci se zjednodušovat? Nejsložitější vyvinuté inteligence vycházejí z destruktivních civilizací. Ocenil výsledky vývoje jejich intelektu. Také si toho vážím. Ale jejich úsilí považuji za hrozbu. Faktem je, že nepříznivé životní podmínky vedou k exponenciálnímu rozvoji inteligence a vědy. Podíváte-li se na svou historii, zjistíte, že nejvýznamnější průlomy ve vaší vědě a technologii byly původně pro vojenské účely. Boj vede k mnoha novým oblastem znalostí, rozvíjí analytické myšlení.

Q: To znamená, že mysli v destruktivních civilizacích jsou chytřejší a snaží se být složitějšími, ale staly se tak jen v důsledku odcizení mezi jednotlivci?
К: Ano.
Pro obrácení destruktivních civilizací na cestu k Bohu existuje v současné době jen několik zkušených mocných temných učitelů, kteří jsou schopni dosáhnout takové transformace mezi studenty. Ale nebude jich dost pro každého. A tato transformace bude bolestivá.
Znamená to, že destruktivní civilizace by se v blízké budoucnosti staly hlavním centrem moci. Co s nimi dělat dál nikdo nevěděl. Snažím se to změnit. Realizace reforem bude nějakou dobu trvat.

Q: Na co podle vás Stvořitel spoléhal?
К: Na vás. Dostali jste příležitost rozvíjet jak mysl, tak pocity. Byl do vás investován velký potenciál pro všestranný růst. Lidé získali to nejlepší ze všech slibných civilizací. Očekávalo se od vás, že budete intelektuálně i emocionálně rozvinutí. Že se lidé stanou nejlepšími mezi rasami díky syntéze pokročilých výsledků vývoje myslí.

Q: A nevyšli jsme ani chytří, ani milující.
К: Nebyl bych tak kategorický. Existují lidé, kteří si vedli dobře. Ale můžete se rozhlédnout a dělat závěry. Lidé potřebují zlepšit svou vlastní inteligenci. Nikdo nemůže líp vědět, jak se vyvíjíte, než vy sami. Háček je v tom, že to sami ještě nevíte. To znamená, že destruktivní komunity budou i nadále myslet za lidskou civilizaci a účtovat si za to. Je také důležité, abyste se snažili být blíže k sobě. Chytrých a odcizených lidí je již dost. Takové komunity jsou při nedostatku zdrojů vždy zranitelné.
Jak se vám líbí život v multipolárním světě? Je opravdu těžké rozhodnout, co je dobré a co špatné? Hodně potravy pro rozvoj mysli.
Když je vše negativní, musíte se uklidnit a přijmout skutečnost, že život je obtížná věc. Nemusíte se považovat za oběť okolností. Bezmocnost nikoho nedělala silnějším a rozvinutějším. Přijetí světa, jaký ve skutečnosti je, posílí vašeho ducha a pomůže udržet optimismus a víru v budoucnost.
Probíhají aktivní přípravy na nový cyklus pozemské civilizace. Dál hodně práce, i té se sebou. A nezapomeňte se navzájem milovat.

Q: Bylo nám řečeno, že každý z nás má temného dvojníka. K čemu jsou potřební?
K: Každý z vás má opravdu druhého člena dvojice. Je vám dáno vyvážit vaše touhy. Jeden člen dvojice je navíc konstruktivnější než druhý. Ale je těžké ho nazvat temným dvojníkem. Koneckonců, obvykle jde o partnera nebo příbuzného. Méně často přítel, ještě méně často spolupracovník. V některých ojedinělých případech jen neznámý člověk, který projde kolem.
Účastníci jsou propojeni, ale jejich aspirace směřují opačným směrem. Jsou spárovány přibližně se stejnou silou. Tím navzájem tiší aspirace. Nedovolte hromadit globální nerovnováhu ve vývojovém systému. Představte si, že by každý táhl ze všech sil svým směrem. Svět může být roztrhán.
Konstruktivnější partner je dán destruktivnějšímu partnerovi, aby uhasil jeho negativní aspirace.
U konstruktivního účastníka jeho pozitivní touhy zaniknou, ale dostává trénink síly mysli, prospěšného stresu, posilování aktivní životní polohy. Jeho dobrá služba světu roste. Takové věci se vždy vracejí do duše v podobě štěstí. Často však upřednostňuje vzájemnou pomoc od světa v případě, že je životní situace opravdu obtížná.

Q: Podařilo se vám udržet tuto rovnováhu ve dvojici?
К: Ne vždy. Pokud konstruktivní účastník přetáhne lano k sobě, oba vstoupí do konstruktivního vektoru vývoje. To je dobrá volba. Poté je mezi párem nastolena nová rovnováha.
Pokud se destruktivní účastník ukáže být silnější, výsledek je negativní pro oba. V nepříznivém případě skončí destruktivní účastník špatně, a konstruktivní obvykle s nulovým výsledkem, unavení, zklamaní, bez hmatatelného pokroku ve svých činnostech.
V této interakci duše zvládají týmovou práci a vzájemnou pomoc. Představte si, že by každý musel být vyvážen zvlášť? Bylo by to velmi nákladné. Někdy se složení dvojice změní, například když se rozhodnete založit novou rodinu, nebo se změní okruh přátel.

Q: Můžete mi jako příklad rozebrat můj život?
К: V první fázi byla tvá matka konstruktivní a ty destruktivní. Bylo ve vás příliš mnoho melancholie. Pak se pro vás stal konstruktivní silný manžel. Časem vás manžel přitáhl do bodu, kdy jste se stali konstruktivnější než on. Vaše role se změnily. Vytáhla jsi ho do ještě větší konstruktivity. Proto se také probudil. Síla vašeho snažení zvítězila.

Q: Takže konstruktivita / destruktivita je relativní pojem?
K: Ve dvojici ano. Svého přítele můžete nekonečně táhnout jakýmkoli směrem. Vážná převaha sil jednoho z účastníků však není častým jevem. Na začátku jsou přibližně stejné. Vyvážení probíhá podle odstínů vědomí.
Tebe například přitahovala špatná nálada, ale s manželem jsi se styděla ukázat své slabosti a přestala jsi je krmit. Svou klidnou silou, svou přítomností ve vašem životě vás vyrovnal.
Manžel zase tíhl k vědeckému ateismu a dělal si legraci z tvých ezoterických koníčků. Když byla tvá vůle posílena a víra očištěna, docela snadno souhlasil s meditací. Zjistil, že dokáže komunikovat s učiteli. Manžel se zbavil nadměrné skepse a tím jste se sladili.
V životě každého člověka existuje mnoho takových příkladů interakce. Každý den existují situace vyvážení a vyrovnání mezi dvojicí. Ti, u nichž je větší pravděpodobnost, že zažijí negativní emoce nebo lenost, jsou destruktivní.

Q: A jaké to byly odstíny vědomí?
К: V první interakci jim říkáme pesimismus a optimismus. Ve druhé snaha od Boha a k Bohu.

Q: A co znamená destruktivita duše?
К: Tendence otevírat mezery ve vaší duši pocity a emocemi, ze kterých se vylévá zdroj života. Božská částice, která je dána jednotlivci pro rozvoj a udržení síly, je tedy trávena iracionálně. Vytváří zbytečné výdaje těch, kteří sdílejí s danou osobou. Tyto ztráty nahrazuje kurátor.
V nezdravých vztazích bývá také partner, ale jeho úkoly jsou jiné. Je to on, kdo vytváří protiváhu.

Q: Jakou funkci plní dvojice na vyšších úrovních?
К: K vyvážení jsou přidány další úkoly. Úzká interakce, aby se vzájemně akceptovaly rozdíly. Vzájemné obohacení o zkušenosti a strategie. Tam již můžeme říci, že jeden je opravdu konstruktivní a druhý je opravdu destruktivní. Rozdíl mezi partnery je mnohem ostřejší. Pro konstruktéra je taková výměna energie kontaktem s těžkými částicemi, aby se zachovala mobilita jeho vlastních světelných částic. Tento stres není vždy příjemný, ale je prospěšný. Pro destruktivní je to pokus poznat, cítit, co to znamená být konstruktivní. Vzpomenout si, co je to usilování o Boha.
Partneři se navzájem otevírají. Zároveň jsou schopni si navzájem číst myšlenky, pocity a zkušenosti.

Q: Čtenářka usoudila, že jste zlí, a přišli se živit jejím vědomím.
K: Chceš mluvit s Kainem?
Q: Ano, samozřejmě.

(veselý, shovívavý bas)
Kain: Dobrý den, jsem Kain, supermasivní kolektivní duše. Jsem výsledkem vývoje části temné hierarchie, která dosáhla konce času. Vstoupil jsem do tvého světa živit život a učit ty, kteří budou mít prospěch z mé dovednosti. Moje cesta ke svobodě byla dlouhá a bolestivá. Ale pomohlo mi to stát se mistrem pro největší vyvržence.

Kdysi mi věřil úžasný vyrovnaný učitel. Přijal mou obtížnou transformaci. K překvapení většiny se mu to podařilo a já jsem se vynořil z uvěznění temných světů. Důvěřoval mi. Nikdy jsem nezradil jeho důvěru. Podařilo se mi stát se součástí civilizovaného světa a rozvíjet se jako bojovník adaptační skupiny. Jako svobodná duše.

Abych splatil svůj dluh tomuto světu za víru svého mistra ve mě, začal jsem učit členy temné hierarchie. Byl to pro ně i pro mě náročný proces, ale během milionů let se mi podařilo osvobodit mnoho temných duší ze zajetí, aby mohly žít plnohodnotný život svobodných účastníků civilizací. Každý z mých studentů, kteří jsou součástí mé skladby, má železnou disciplínu a důrazný respekt k mírným obyvatelům. To ze mě nedělá méně nebezpečného soupeře. Ve svém volném čase jako válečník jsem dobrý soupeř. Oceňuji také přátelství se členy týmu pro korekci. Jsme jeden tým. A stejně jako všichni ostatní věřím v Boha a v možnost jeho znovusjednocení.

Myslím, že odpověď ohledně živení se vaším vědomím by měl dát ten nejpodezíranější z nás. A protože se jedná o oficiální rozhovor schválený vývojovou hierarchií, nemohu podvádět. Nepochopíte to, ale pro duši, jako jsem já, je velmi důležité denně potvrzovat její soulad s požadavky svobodných světů.

Pojďme se tedy podívat na základy interakce učitel - student. Učitel zapůsobí tím, že přitlačí studenta na slabé a bolestivé místo. Takto funguje proces posilování duše. Já to nevymyslel. Mým úkolem je pouze to obratně použít. Student reaguje určitým pocitem, emocemi. Pro mistra to může být zcela nezajímavé a bez chuti, je však povinen přijmout to, co se rozlilo. Cenný životní zdroj by přece neměl být promarněn. Na tom je založena energetická výměna mezi učitelem a studentem. Proto je výměnou, nikoli jednostranným vlivem.

Kromě toho, pokud mistr chrání studenta, přijde jako učitel se svým vlastním zdrojem. Nejprve člověka vyživí, poté mu ukáže, kde je slabý. Výsledkem je, že člověk odhodí pouze to, co mu nepatřilo. Pokud byl náraz přesný, mezera se zmenší nebo se zahojí. Ale nejde o okamžitý proces. Toto je celá fáze tréninku.

V ostatním jsme přišli jako dárci. Pokud tomu někdo nerozumí, budeme krmit a nebudeme krmit sebe. Je nepravděpodobné, že se naše investice brzy vrátí. Nebo možná vůbec. Nevidím ve vašem světě žádné příležitosti pro mé naplnění. Zatím jen pro vyprázdnění svých rezerv.

Q: Dáváte dobrovolně?
Kain: Věřím Kionovi a jeho plánu. Ano, dávám.

Q: Myslíte si, že se vás lidé nebudou bát?
Kain: Pokud jsem udeřil na tvůj strach, je to jen můj dar pro vás jako mistra. Odhalil jsem slabost vaší obrany. Tvrději pracujte na posílení své nebojácnosti. Pak bude vaše prostředí a vaši mistři mnohem světlejší než já. Budu existovat pouze na okraji vaší pozornosti, jako jméno a skutky, ale ne jako aktivní účastník vašeho života. Protože podobné láká podobné. Moje mistrovství má své vlastní oblasti použití. Nezabývám se studenty, kteří nepotřebují mé temné umění.

Q: Budeš dávat, ale nebudeš jednat?
Kain: Udělám cokoli. Povedu vývoj mnoha lidí, kteří se ještě nezbavili negativity a obav. Moje umění je také dobré pro odvážné. S nimi budeme mít lekce smíření a přijetí.

Q: Zní to trochu hrozivě. Chystáte se vyděsit ty poslední, kteří se ještě nepřipravili přejít?
Kain: Zaměřím se na lidský rozvoj primárně na třetí úrovni. Mé talenty zde budou dobře využity.

Q: Pak je lepší rychle přejít.
Kain: Vedoucí rozvoje si nevybíráte. Pracují na všech úrovních. Každý mistr chápe, zda ho student potřebuje, nebo někoho jiného. Proto, aby se o vás zajímal benevolentnější učitel, musíte projít nezbytnými lekcemi, aby pro vás lidé jako já, jejich mistrovství, nebyli užiteční.

Q: Proč je pro tebe tak důležité smíření a přijetí?
Kain: Protože je to způsob, jak zbavit lidi odcizení. Ve smíření a přijetí lidé začínají usilovat zpět k Bohu.
Ki-on: Představte si studenta ve třídě bojového umění. Stojí před ním mistr s dřevěným mečem. Zbraň není smrtelná, je určena pouze pro výcvik, ale její rány jsou nepříjemné. Učitel musí prověřit jeho obranu. Student tak přesně zjistí, kde jsou jeho slabá místa. A nakonec ho to ho posílí.
Mistr jemně, ale nepředvídatelně dává studentovi lehké rány. Je nesmírně soustředěný, protože pokud udeří víc, než je nutné, ublíží mu to. Pokud udeří méně, lekce se nenaučí, protože příliš lehký dotyk meče není dostatečně stimulující. Učitel nemá má rád bičování. Skutečný mistr si nikdy nedovolí libovat si ve své nadřazenosti. Je nezaujatý a myslí jen na výsledek. Student se brání, jak nejlépe umí, ale rány pustí. Pravidelné modřiny jsou nevyhnutelné. Toto je kultivační proces. Toto je recept na načerpání síly. A těchto cílů nelze dosáhnout jiným způsobem.
Osoba třetí úrovně se často cítí bezbranná tváří v tvář zuřící bouři. Život se mu prostě stane. Na první pohled nezná osoby odpovědné za jeho plán akcí. Člověk může nadávat na vyšší síly kvůli problémům, které se mu stávají. To je svým způsobem také příležitost, druh svobody. Svoboda chování, kterou si může dovolit každý. Koho káráte, to nevíte, takže se za výrazy nestydíte. Takový člověk obvykle všechno dělí na "špatné" a "dobré" Málokdy si však uvědomuje, že "špatné" má mnoho příležitostí a "dobré" mnoho nevýhod a nástrah. Ti, kteří si nechtějí komplikovat svůj obraz světa, by neměli pokoušet žádné přechody. Pokud je charakter osoby, která prošla, jemný, může jí být dán světlý učitel. Samozřejmě to bude jakési krásné gesto. Někdo z temné hierarchie mu bude stále pomáhat vás rozvíjet. To však člověku usnadní respektovat a milovat učitele.
Zbytek obdrží vyvážené učitelé. Takoví již dělají vše sami, a jsou čestní ke svým obviněním. Osoba si může být jistá, že před ním je světlý i temný učitel v jedné osobě, mistrně ovládající úplný seznam vývojových nástrojů. Milující, uctiví, ale nezapomínající na své povinnosti.

Každý si nyní musí jasně uvědomit, zda je připraven na tak obtížný a upřímný vztah? Nyní můžete hlasitě prohlásit, že jste zklamaní, a zabouchnout dveře. A očekáváme, že někteří projeví takovou reakci. Vidíme také, že v budoucnu se vše v jejich hlavách usadí a mnozí se vrátí.

S přechodem na novou úroveň se vše mění. Se svým učitelem budete mít blízký vztah. Upřímně se budete dívat jeden druhému do očí a pochopíte, že k němu máte komplexní a protichůdnou škálu citů. Uvědomujete si však také, že nejnevhodnějším přístupem k práci vašeho učitele bude nevděčnost. Jediné, co mu musíte říct s další modřinou, je "děkuji, mistře." V těchto krátkých okamžicích rozšiřování studentova porozumění všechny masky spadnou, nebude tam žádný mistr ani student, budou jen dvě milující duše. Bude jim spolu dobře. Bude mezi nimi důvěra. Ale pak mistr znovu zvážní a bude pokračovat ve své práci, a složitý tanec napjatých interakcí bude pokračovat až do dalšího rozšíření porozumění. To bude pokračovat až do okamžiku, kdy se student sám vyrovná svému učiteli. Pak mu bude poskytnut jiný, zkušenější mistr a řada vzdělávacích interakcí, ještě dovednějších, se bude opakovat znovu.

V souvislosti s výše uvedeným není důvěra naivní víra, že svět je zcela bezpečný. Spíše je to přijetí procesu učení, poznání, že se vám nikdo nesnaží ublížit. A čím klidněji reagujete na stresující vlivy učitelů, tím rychlejší a bezbolestnější bude váš vývoj.

Q: Je to možné bez zásahu mečem?
К: Musíte velmi pečlivě poslouchat, co vám říká učitel, a analyzovat, co by to mohlo znamenat. Mistr může být velmi mazaný. Ostatní interakce musí projít pouze vlastní zkušeností. Koneckonců, pokud by bylo možné učit duše pouze slovy, světy vývoje by neexistovaly.

Zdroj: https://absolutera.ru/article10525

Zpět