6695 Předvídavé sny a vzpomínky na budoucnost Cosmic agency

[ UFO ] 2023-11-15

Za´el: Vítám tě a doufám, že se máš dobře. Tady Za´el, děkuji ti, že jsi mě přišel poslouchat.
V počátcích tohoto channelingu jsem začal mluvit o faktoru, který, jak ho vidím já, je zásadní pro pochopení toho, jak funguje vesmír, manifestace, ideje a vědomí. Všechno je ve skutečnosti součástí téže věci, nebo spíše téže věci samotné. Tím faktorem je čas. Doporučuji shlédnout související videa, abyste lépe porozuměli tomu, o čem budu nyní diskutovat.

Mnoho lidí, včetně mě, v sobě objevuje schopnost, abych tak řekl, prožívat ve spánku scénu, nebo kontext, který se později odráží v realitě, kterou zažívají v bdělém stavu. Někdy hned ten samý den, jindy o několik dní, nebo týdnů později a jindy mohou vidět, jak se věci v průběhu měsíců, nebo dokonce let postupně vyrovnávají, aby se shodovaly se situací, o které se jim před dávnými sny zdálo.

Tyto sny mají obvykle jednu zvláštnost, a to, že přitahují velkou pozornost těch, kteří je zažívají. Mají jinou auru než většina ostatních snů a zůstávají vryty do nás samých, někdy v těch, kteří je měli, vyvolávají strachy, nebo dokonce traumata, nebo naopak intenzivní štěstí a nesmírnou touhu, že se jednoho dne naplní.

Přitahují pozornost těch, kteří je prožívají, natolik, že často cítí nutkání je co nejdříve zvěčnit, ať už tím, že si je zapíšou, zaznamenají, nebo podrobně vyprávějí někomu jinému. A ti, kteří vědí, že mají tuto vlastnost, si někdy vyvinou určitou paranoiu, nebo zvláštní pozornost věnovanou obzvláště úplným, souvislým a pozoruhodným snům, protože si myslí, že by snad mohly být varováním, nebo předpovědí toho, co by se mohlo stát v budoucnosti, pokud budou pokračovat v této cestě.

Proč ale takový jev existuje a jaký je jeho důvod? Sny jsou, jak možná dobře víte, dokonalým a rychlým projevem toho, co nejvíce žije v našem nevědomí. Čistá reprezentace, i když někdy metaforická, těch věcí, které nejvíce znepokojují ty, kteří je mají, nebo těch, po kterých nejvíce touží. Proto je velmi logické se domnívat, že dříve, nebo později se tyto věci nakonec projeví v životě subjektu, ať už tyto sny má, nebo ne.

To je také důvod, proč většina snů, které skončí jako předvídavé, bývá negativní, protože strach vyvolává obzvláště silnou tvůrčí pozornost. A důvody, proč jsou některé z těchto věcí uvnitř nevědomí subjektu, může znát pouze subjekt sám, i když jsou samozřejmě obvykle konglomerátem myšlenek vyvinutých v nevědomí jako výsledek zkušeností, které se odehrály v jeho životě, a to jak současném, tak dřívějším i pozdějším, stejně jako v tom, co byste mohli nazvat mezi životy. Vše spolu úzce souvisí poetickým, krásným a někdy až ironickým způsobem.

Takže to, co jsem právě řekl, by tento jev vysvětlovalo lineárně. Stručně řečeno, vaše zážitky a nápady, které na jejich základě rozvíjíte, se usazují ve vašem nevědomí, což je reprezentováno v některých takových snech. Později, když je jim věnována dostatečná pozornost, se stávají součástí reality, která bdícího jedince obklopuje. To znamená, že je to zároveň pozornost věnovaná samotnému snu, která by ho nakonec zhmotnila, nebo přivedla do jiné reality.

Všimněte si, že se vyhýbám rozlišování mezi snem a realitou a zacházím s nimi jednoduše jako s odlišnými realitami, protože to je to, čím jsou. Ve skutečnosti se na těch rovinách, kde existujete ve spánku, vše manifestuje mnohem rychleji, a to může být ve skutečnosti dobré vysvětlení, proč jste to v těchto rovinách zažili jako první. A zároveň, když jste to zažili na těchto rovinách, pokud jste schopni si na to vzpomenout, když se probudíte, je to také součástí vaší životní zkušenosti, což z toho všeho dělá součást stejné reality, nebo stejné existenciální roviny, s vědomím, které si jednoduše hraje na rozlišování mezi jedním a druhým, ale vše je součástí téže věci.

Můžete to také interpretovat z pohledu toho, že jste prožili situaci, nebo výsledek patřící do časové linie, která nemusí být nutně stejná jako ta, kterou můžete žít, když se probudíte, a brát to jako varování, nebo kompas, který ukazuje, kde na nich budou vaše nevědomé myšlenky pracovat, nebo je posílí v závislosti na tom, co chcete ve svém životě zažít.

Opět jste to vy, kdo si hraje na to, že žijete a prožíváte to, co chcete zažít. A já říkám, že je to vlastně lineární myšlení, když se na to podíváme z toho pohledu, že nevědomé myšlenky vedou ke snu, který posiluje pozornost k těmto myšlenkám tím, že si je pamatuje, což nakonec způsobí manifestaci těchto myšlenek v realitě, ve které žijete jako v reálném světě. sice to tak nerad nazývám, ale jen abyste mi rozuměli.

Nicméně, jak jsem vysvětlil ve výše uvedeném příkladu týkajícím se minulých a budoucích životů a také ve videích o čase, vše je ovlivněno v režimu příčiny a následku dopředu i dozadu, nebo všemi možnými směry, čímž se posouvá tam a zpět mezi následkem a příčinou v závislosti na tom, odkud situaci analyzujete.

Ve skutečnosti pouhý fakt, že tyto sny berete jako varování před tím, kam směřujete, je sám o sobě analýzou z hlediska nelinearity, protože budoucnost, nebo jedna z těchto budoucností, ovlivňuje vaši přítomnost tím, že ji znáte, což by mohlo skončit vyvoláním nového výsledku.

Také z pohledu dohod duše, které si sami určíte, je pro vás již napsán vývoj, nebo příběh, který se musí stát tak, jak si to naplánujete. Právě tímto způsobem můžete přivést vaši pozornost přesně k tomu, co je nezbytné k manifestaci tohoto výsledku, a způsob, jak na to obrátit svou pozornost, by mohl být jedním z těch snů, které bychom nakonec nazvali předvídavým snem. Pak by to byl samotný výsledek, který ovlivnil vaši přítomnost.

Z tohoto hlediska by předvídavé sny skutečně existovaly. Ale jak jsme již diskutovali v jiných videích o čase a dohodách, vše je perspektiva a já nejsem zastáncem toho, aby se tento pohled na věci vyvyšoval, protože to nutí lidi vstupovat do deterministické mentality, i když je to o nich samotných, kdy věří, že nemohou ovládat svůj osud.

Nedělejte si starosti s tím, že se budete snažit manifestovat to, po čem toužíte ve své přítomnosti a budoucnosti. Až se vrátíte do posmrtného života, budete mít čas uvědomit si, že jste žili přesně to, co jste si naplánovali. Nyní, když víte, že teď je vše, co existuje, napište stejný plán. Nyní, s vědomím, že minulost, přítomnost a budoucnost existují současně a vzájemně se ovlivňují.

Všechno výše uvedené bych také aplikoval na to, co můžeme nazvat vzpomínkami. Pamětí rozumíme tu zkušenost, kterou si můžeme přehrát v mysli, nebo která nám přijde na mysl, aniž bychom ji někdy hledali, a kterou připisujeme minulému času v našem životě, nebo dokonce v jiných životech před tím současným.

Jak jsem vysvětlil při jiné příležitosti, žil jsi všechno, co tě dělalo takovým, jaký jsi, protože kdyby ne, nebyl bys takový, jaký jsi. A vy jste takoví, jací jste, protože jste prožili vše, co vás sem přivedlo.

Co je to minulost? Jaká je budoucnost? Žádná není. Vše je příběhem zachyceným v knize, která již existuje a jejíž stránky se přitom teprve píší. Takže když si vzpomenete na nějaký život, znamená to, že je to minulá zkušenost? Dokonce i když přemýšlíte z linearity dočasného vnímání duše, adma, katry, bodu pozornosti, vědomí, nebo jakkoli to chápete, co vám brání v tom, abyste nejprve prožili vyšší, vědomější zkušenost, pak hutnější a pak se vrátili k něčemu lepšímu? Jedno připomíná druhé, a přesto přichází lineárně před těmi, kteří vnímají ono adma.

A opravdu, jaký je smysl hledání linearity v nich? Z mého pohledu jste dnes již vším a máte přístup ke všem těm verzím sebe sama, které ve své zkušenosti získávají všechny ty různé zkušenosti a znalosti, někdy nutně vyjádřené jiným, nebo zdánlivě omezenějším způsobem než jiná verze vás samých, ale stále zde, zářící, toužící vyjít ven a vytvářející krásné vyjádření toho, kdo jste. někdy, aniž byste si to uvědomovali.

Jak jsem řekl, někdy se věci projevují nad tím, čemu říkáme čas, poetickým způsobem, čehož si většinou všimneme, když si začnete uvědomovat určité jiné věci, většinou na vyšších úrovních, nebo mezi životy. Čas není jen plastický, není jen nelineární, nejen že existuje v přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Vyjadřuje se také sama sebou a ovlivňuje se ve všech svých fázích, protože sami o sobě jste to vy, váš příběh.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/premonitory-dreams-and-memories-of-the-future

Zpět