6653 Žijete poslední fáze totálního kulturního a sociálního resetu Cosmic agency

[ UFO ] 2024-05-28

Mari Swaruu
Po staletí se člověk zajímal o důvod své existence, proč je naživu a co je vědomí, díval se na noční oblohu a přemýšlel, co jsou malá blikající světýlka bez představy vzdálených hvězd. Člověk si začal vymýšlet příběhy s hrdiny a zvířaty, která ho obklopovala v jeho každodenním životě a přeložil je na oblohu. Tehdy se zrodila souhvězdí a odtud se astrologie vyvinula jako disciplína a stala se základem prvních kalendářů, které se staly nezbytnými pro poznání správného času pro setí plodin a jejich následnou sklizeň. Zrodilo se zemědělství a se zemědělstvím lidstvo přestalo být lovcem, usazujícím se na příhodných místech, vždy v blízkosti řek, nebo velkých mas. Tehdy se zrodily první národy a s nimi lidská civilizace. Pak se rozvíjely propracovanější příběhy, stejně jako složitá pozorování Slunce a Měsíce, což vedlo astrologii k vývoji v moderní astronomii, která nakonec vedla k položení velké otázky: Jsem ve vesmíru sám?

Tak praví oficiální příběh. Otázka lidstva - Jsme ve vesmíru sami - je možná druhá nejdůležitější existenciální otázka, která kdy byla položena, hned po té původní: Co se stane, když zemřeme. Po staletí byla běžná populace nucena věřit všem druhům existenciálních vysvětlení, ság a příběhů, které jim byly vnuceny jejich vládci a pány, kteří nikdy neměli na mysli jejich nejlepší zájmy, a proto vždy poskytli lidem to, co je výhodnější s ohledem na zájmy a agendy vládců, nikdy ne pravdu.

width=
Někdy bylo lidstvo o něco svobodnější, a to je místo, kde se vyvinuly skutečné vědecké průlomy. Podle oficiálního historického příběhu a časové osy bych řekla, že k tomu došlo hlavně během renesance, pak znovu během průmyslové revoluce a na úsvitu. Vzhledem k tomu, že většina vědeckých poznatků a pokroků byla vyvinuta během 20. století, alespoň oficiálně. Možná během této doby, bylo vyvinuto příliš mnoho dobrých a pravdivých vědeckých průlomů, alespoň v očích vládců Země, kteří rychle dospěli k závěru, že lidstvo se stává příliš moudrým a znalým, a v důsledku toho je stále obtížnější ho zvládnout a kontrolovat. Byli nebezpeční pro ně a jejich pravidla. Dovedně využívajíce velkou lidskou žízeň po vědění, obrátili informace, kterých si cenili, proti lidstvu a použili je jako zbraň ve svůj prospěch tím, že zavedli dvousečný meč zvaný internet.

Papírové knihy a jejich pomalé a obtížně udržovatelné knihovny v očích široké veřejnosti a se všemi koncentrovanými daty na digitálních platformách zastarávají. Pohodlně získali úplnou kontrolu nad informacemi, znalostmi a tím, co lze považovat za fakta, a s nimi monopolizovali pravdy samotné. Pokud si kontroloři mohou monopolizovat to, co je považováno za fakt, pak kontrolují pravdu a to znamená totální kontrolu nad tím, co považují za realitu samotnou: Pokud je vše, co si lidé myslí a vnímají jako svou realitu, své hodnoty, svou etiku a spiritualitu, stejně jako svou vědu a technologii. Pod jejich kontrolou mohou dovedně vést a využívat síly manifestace reality běžné populace. Cokoli se populace rozhodne manifestovat ve svých životech, bude účelné pro ty, kteří ovládají Zemi, její globální společnost a její kulturu, protože samotné jejich vnímání reality a jejich hodnoty, stejně jako jejich potřeby a touhy, jsou ovládány zezadu.

Byla doba, kdy se rozvíjely více či méně pravdivé znalosti, stejně jako dobré významné vědecké objevy aplikované na užitečné technologie, ale nyní, když je internet používán k monopolizaci, řídí vnímání a eliminují to, co je v dobrých papírových knihách. Pozemští kontroloři opět restrukturalizují minulost lidstva, účinně vymazávají všechny znalosti, a dokonce i vědecké a technologické znalosti, které byly nedávno považovány za pravdivé a užitečné. Internet byl prodán veřejnosti jako prostředek k získání svobodných informací a efektivní komunikace, čímž se svět zmenšil. Lidé mohou komunikovat mezi sebou a tím se zmenšují vzdálenosti jako nikdy předtím. Internet se obrátil proti lidem a nyní se stává vysoce kontrolovaným prostředkem k vnucování dat a faktů, které kontroloři chtějí, aby lidé viděli jako absolutní pravdu. Nutí obecnou populaci myslet si, že vše staré je zastaralé a proto špatné; internet nejen vymazává užitečné a platné informace, ale formuje hodnoty, etiku a vnímání reality obecně, což lidi nutí manifestovat to, co kontroloři chtějí a co jim vyhovuje. Také se stává prostředkem ke špehování všech lidí, k poznání jejich nejintimnějších plánů, tužeb a potřeb. Díky tomu mohou kontroloři znát nejen myšlenkové tendence celé lidské populace, ale také myšlení každého jednotlivce, protože výpočetní výkon potřebný ke zpracování všech těchto dat lidskému chápání uniká a vede je k tomu, aby si mysleli, že to není možné, i když právě tato situace je sama o sobě kolektivním projevem.

I když je kontrolován a manipulován, internet je také nepopiratelně mocným zdrojem komunikace a informací, se mění ve zbraň na ničení skutečných užitečných znalostí a hlavní nástroj pro restart civilizace, který se stává realitou. Můžeme tu vidět, proč dochází k ničení tolika dalších věcí, protože to dokonale zapadá do tohoto nového restartu civilizace. Systematické bombardování starobylých a krásných měst během neospravedlnitelných válek je také součástí agendy zničení a vymazání minulosti. Správci Země zasévají myšlenky extremistickým skupinám, které pak ve jménu svého vyznání ničí starověká archeologická naleziště, protože jejich primitivní mysl nedokáže zpracovat složitější pravdy. Vidíme, že lidstvo v planetárním měřítku je vedeno přímo k totálnímu sociálnímu, kulturnímu, i paměťovému rozvratu, který lze provést pouze na planetě se silným závojem zapomnění. I když se tam inkarnují duše, aby si masa populace vzpomněla, není to možné, protože všechny ideje a hodnoty lidské populace jsou řízeny vládci Země.

Vidíme také jasné známky úplného sociálního a civilizačního resetu, jednoduše přidáním dalších agend, jiných společenských trendů, které se na první pohled nezdají být propojené. Práva menšin všeho druhu a způsobů se proměnili ve zbraně proti lidské společnosti. Dovedně využívali potřeb těchto menšin a utlačovaných sociálních skupin a jejich dychtivosti bránit se, aby prosadili důsledky takového druhu planetární destrukce, které jsou v souladu s tím, co potřebují pro svůj další reset. Tím také zničili to, co tyto menšinové skupiny potřebovaly a původně zamýšlely. Proměnili je v užitečné idioty a pěšáky pro zničení lidstva. Nikdo nemůže menšinovým skupinám bojujícím za svá práva objektivně odporovat, ani je za to kritizovat, ale důsledky přílišné poslušnosti vůči těmto menšinovým skupinám jdou příliš daleko - záměrně. Pro anulaci a přehlížení práv a potřeb většiny a lidské civilizace a její budoucnosti, vládci Země účinně a obratně použili jako zbraň samotné myšlenky několika málo lidí, aby šli proti kolektivu a donutili ho změnit své hodnoty požadovaným směrem, což je totální reset společnosti a civilizace. Jak lidstvo získalo více znalostí, a s výslednou dobrou vědou a technologií, museli kontroloři zastavit lidský rozvoj, postavit svou vědu proti lidstvu.

Internet se jako informační dálnice prodává veřejnosti jako prostředek sdílení znalostí. Používá se ke zmatení lidí tím, že pohřbívá informace, samotnou pravdu, pod vrstvami dezinformací a vysoce protichůdných dat, což z internetu činí mocný nástroj, který vytváří zmatek a jako důsledek fakta, která byla výsledkem let, ne-li staletí výzkumu v minulosti, jsou nyní sporná. Například agenda ploché zeměkoule vede lidi k tomu, aby si mysleli, že vlády skrývají skutečný tvar Země jako agendu, zatímco skutečným účelem je zmást a vymazat základní znalosti o Zemi. Skutečný tvar Země, to vše vysvětluje, proč existují pozůstatky starověkých budov a artefaktů, stejně jako vědecké údaje v knihách, které poukazují na existenci velmi vysoké úrovně technologie na Zemi, a velmi nedávno. Jak data naznačují, došlo k poslednímu resetu mezi lety 1750 a 1850. Je to jen poslední stádium toho samého s tím vším. Také říkám, že celá historická chronologie, jak je prezentována veřejnosti oficiálně a v historických knihách, je falešná. Minulost Země byla velmi odlišná od toho, co se všem říká, protože ještě nedávno měla velmi vyspělou civilizaci, možná dokonce mezihvězdnou, jak skrývá Galaktická federace spolu se spoustou informací. Bokuje úsilí všech lidí i nelidí, kteří se odváží tuto záležitost zkoumat a odhalit. Mám velké podezření, že byla Země mezihvězdná. Informace, které mám - například existence hvězdných přístavů po celé Zemi, linie Nasca, které jsou nepopiratelně naváděcími systémy a přistávacími plochami pro propracované lodě, nepopiratelně z mého pohledu odtud, Gíza, mimo jiné místa v Egyptě a nespočet dalších pozůstatků velmi vyspělých civilizací po celém světě.

Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů toho, že Země měla v poslední době zcela mezihvězdnou civilizaci, je existence takzvané Lemuřanské hvězdné lodi, což je starobylá loď, která sem připlula před necelými deseti lety, řízená pouze svými automatizovanými systémy bez posádky na palubě, a vykazovala silné důkazy o masivním boji uvnitř. Možná byli napadeni agenty pozemských kontrolorů, aby jim zabránili v návratu na Zemi a tím odhalili lži, kterými kontroloři krmili lidstvo a tím odhalili své plány ohrožující jejich milovaný Matrix. To také vysvětluje, proč se Galaktická federace vždy tak zdráhala umožnit vyšetřovatelům vstoupit do této lodi, aby prozkoumali její vnitřek a rekonstruovali, co se skutečně stalo. Galaktická federace nedávno uvedla, že případ znovu otevře, ale není to poprvé, co to říkají, a vždy to skončí v patové situaci a výmluvách, jako jsou obavy o bezpečnost vyšetřovatelů, nedostatek vybavení, možná přítomnost monomorfů na lodi, nebo mimozemských zvířat, která mohou být nebezpečná a další výmluvy, proč nezkoumat tu starobylou vesmírnou loď, která nemusí být tak stará, jak jsme se původně domnívali.

Celý tento sociální, nebo civilizační reset vyžaduje hodně plánování a spoustu času na dokončení, stejně jako hodně přesného pochopení toho, jak lidstvo myslí a vyvíjí se, což znamená, že ti, kteří to všechno organizují, znají lidi, jejich mysl a jejich psychologii lépe než lidé. Znají sami sebe. Mějte na paměti, že ti, kteří toto vše ovládají, žijí a pracují v jiném časovém rámci, kde je klíčová trpělivost a kde jednodušší pozemšťané by to nemohli udělat bez lidí na mocenských místech s jejich tajnými společnostmi. A to vše proto, že výsledky jejich plánů nelze předvídat, ani je nelze vidět a uskutečnit za celou dobu jejich života, nebo dokonce několika z nich.

Tato sociální transformace, kterou vidíme na Zemi, si vyžádala několik lidských životů a je výsledkem pečlivého plánování a kontroly klíčových aspektů a částí lidské společnosti a kultury v době, kdy masa lidstva na Zemi nemůže být lidská a ruce Galaktické federace jsou tím vším špinavé, tak špinavé a provinilé, jak jen mohou být a být. Jen proto, že jsem tady nahoře a mám přístup ke všem těmto informacím, neznamená to, že mohu s absolutní přesností vědět, co se děje, protože tady nahoře je více Matrixu, který je také řízen a manipulován federací mléčné dráhy, která není ničím jiným, než další vládou. Dělám, co je v mých silách, abych věděla všechno a shromáždila všechny důkazy, které mohu získat.

To bude pro dnešek vše, doufám, že jsem vás přiměla přemýšlet.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=xBAqmSA6Ldw

Zpět