5860 Poslání Ježíše Krista Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2024-02-04

Nikde v zaznamenané historii se umění vydělávat peníze z ničeho nerozvinulo lépe než ve starověkém imperiu Chazarů, které se vyvinulo z kočovných lupičských klanů operujících na západních cestách karavan na Kavkaze severně od Iráku - mezi Černým mořem a oblastí Kaspického moře. Do 10. století vytvořili Chazaři říši táhnoucí se od severu Černého moře k pohoří Ural a od západu Kaspického moře k řece Dněpr.

Obrácení k judaismu
Chazarští vojevůdci se rozhodli, že směna a půjčování peněz bude výnosnější a méně nebezpečné než přepadávání karavan. Byl tu ale jeden problém. Chazarská říše byla téměř rovnoměrně rozdělena mezi křesťany, muslimy a židy. Křesťané i muslimové věřili, že účtovat úroky z půjčky, tehdy nazývané lichva, je hřích. Pouze Židé směli otevřeně účtovat úroky z půjček. Ať už to dělali z praktičnosti, nebo skutečné religiozity, chazarská aristokracie vyznávala konverzi k judaismu. Stejně jako Rothschildové, kteří po dvě století finančně ovládali Evropu a nadále to dělají svou nadvládou světového peněžního systému. Jsou také podporovateli Rockefellerů a dalších 13 bohatých rodin na Zemi. Je důležité poznamenat, že žádný z těchto obrácených Chazarů neměl ani nemá žádné spojení s Židy, přesto tvrdí, že jsou sionistickými Židy. Židé nejsou sionisté a sionisté nejsou Židé. Moderní ˝kouzlo˝ vytváření peněz z ničeho má své kořeny ve starověkém městě Babylon, asi 600 let před narozením Mesiáše - Ješuy, běžně známého jako Ježíš Kristus. Obchodníci s tímto obchodem byli historicky známí jako ˝penězoměnci˝, přesněji; ˝vyměňte si peníze v naší ruce˝. Když Ješua vtrhl do chrámu se spravedlivým hněvem, převracel stoly směnárníků a udeřil je tvrdě do hlavy a ramen, vyběhli z chrámu. Ješua pak prohlásil:

˝Nedělejte z domu mého Otce dům zboží.˝

Tito směnárníci volali po Jeho smrti o několik dní později. To byl důvod, proč byl Ježíš Kristus ukřižován. Ježíš a jeho následovníci byli ukřižováni, protože směle vystupovali proti zlu Římanů a jejich falešným izraelským loutkám farizeů. Římané již byli následovníky stejných babylonských zákonů o obchodu s otroky. To naznačuje, že spojení římských obchodníků s otroky a farizeů bylo více než pouhá náhoda. V určitém okamžiku historie římští obchodníci s otroky a farizeové Izraele sdíleli společnou kulturní linii.

Čas přítomnosti Ježíše na zemi je sporný, navzdory opačným tvrzením katolické církve. Podle moderních ruských historiků byla Svatá říše římská záměrně ˝starší, než ve skutečnosti je˝, protože ji založil teprve císař Otto Veliký v letech 800 až 962. Nevznikl tedy s ukřižováním Ježíše Krista v roce 33 našeho letopočtu, jak by nás historikové hlavního proudu chtěli přesvědčit. Védské a jiné zdroje ukazují, že skutečné jméno tohoto ˝spravedlivého˝, duchovně aktivního kněze nesoucího světlo, církev popisuje jako Radomir. Jeho žena se jmenovala Magdalena a měl s ní několik dětí. Byl poslán do jižní Tartarie, aby šířil, vysvětloval a předával ˝vyvolenému lidu˝ doktrínu, že člověk je z masa a kostí, má ˝inspirovanou˝ duši a od nižších forem člověka se odlišuje svým svědomím, které je védské. - slovanský princip. Aby se člověk mohl úspěšně vyvíjet, musí aktivovat dar Ducha svatého a být vystaven zaříkávacím silám, jejichž prostřednictvím může dojít k probuzení, poznání a osvícení. Takový člověk je pak dále veden božským vědomím a napojen na božské vesmírné principy. Radomír učil lidi, jak rozvíjet svou spiritualitu, jak se probouzet prostřednictvím rozšířeného vědomí a jak se spojit s Duchem svatým. Tento Radomirův ˝Kristův posel˝ světla byl 16. února 1086 ukřižován na hoře Beykoz poblíž Konstantinopole. On a jeho jméno nesli myšlenku ˝Světla˝, aby ˝přineslo světu radost˝. Aby temné parazitické síly mohly správně interpretovat ˝křesťanský příběh˝ a eliminovat myšlenky lidské čistoty, soucitu a spolupráce, byl v roce 1325 svolán první křesťanský koncil v Nicae, aby prohlásil Ježíše za židovsko-křesťanského spasitele, zatímco jeho poselství o Světle bylo zředěno, přepsáno a upraveno.

Ve 12. století upevnila moc Římské říše katolická církev v Evropě. Pod krycím názvem křížové výpravy proběhla děsivá vlna čistek. Cílem byl kdokoli, kdo šířil poselství lásky, míru a lidské pospolitosti, kromě dravé a ve své podstatě protilidské konfrontační filozofie prosazované církví, která představovala rozděl a panuj. Proto byly zmasakrovány miliony katarů, puristů nejčistších, přímých následovníků Světla. Kataři (odvozeno z řeckého slova ˝καθαρός˝ katharos, čistý), nebo albigenští (podle města Albi) dostali jméno nakonec všichni členové velkého původního středověkého křesťanského náboženského hnutí na Západě. Členové tohoto hnutí se považovali za křesťany a nazývali se pravými křesťany a dobří, neboli Bonhomme. Od počátku byli římskou církví považováni za nejnebezpečnější heretiky a odpadlíky. K potlačení katarství byla ve 30. letech 14. století zřízena papežská inkvizice. Kataři měli svou vlastní organizaci, nezávislou na strukturách římské církve, s vlastními obřady, doktrínami a cíli. Jedním z hlavních center hnutí byla Occitánie, oblast, která je nyní jižní Francií s některými italskými městy, ale byli aktivní i jinde. Je známo, že katarství souviselo s bogomilským hnutím na Balkáně.

První nesporné objevení katarství v západní Evropě je doloženo roku 1143 v Kolíně nad Rýnem a znovu se připomíná až na počátku 13. století, kdy bylo krvavě potlačeno. Od slova ˝Cathar˝ je český výraz ˝kacíř˝ odvozený přes německé ˝Ketzer˝. Láskyplná doktrína, kterou hlásali kataři, není známa celá, protože většina skutečné katarské literatury byla zničena inkvizicí a zbyly z ní jen fragmenty. Většina zbývajících informací tedy pochází ze současných kronik, protikatarských pojednání a rozsáhlých archivů inkvizice.

Abych to shrnul; Všechno je to jeden velký podvod, zdola nahoru a naopak. Lež je na každé úrovni jiná! Výsledkem je globální korupce, včetně úplatků, vydírání, vražd, obchodování s drogami, praní špinavých peněz, globálního ilegálního prodeje zbraní, ovládání mysli, obchodování s lidmi, pedofilie a nakonec dokonce satanské rituální krvavé oběti malých dětí, jak prokázaly vyšetřování PizzaGate a PedoGate.

A to je svět, ve kterém žijeme!

Tolik se teď tak rychle mění; Sledujte náš kanál Telegram denně, kde najdete aktualizace. New Age konečně začal! Je jasné, že vlády jsou nadbytečné. Je nesmyslné pokračovat v současném krypticky zkrachovalém systému, který utlačuje a ničím nepřispívá. Mnozí se budou ptát kdy? Pokud se protesty farmářů, kamioňáků, občanů a dalších dnes aktivních lidí budou nadále projevovat po celém světě, bude průlom o Velikonocích realitou. Potom vybudujeme náš nový 5D svět s novým Světlem v míru, prosperitě a harmonii. Prosím, probuďte se a šiřte to, naše svoboda je blízko.(pozn. Máňo, přines mi buřta a pivo..)

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/04/mission-of-jesus-christ/

Zpět