5791 Jak čas mění Owen Waters

[ Ezoterika ] 2024-01-22

Součástí Posunu k nové realitě je změna našeho prožívání plynutí času. Lidé často komentují, jak se jim zdá, že čas dnes plyne mnohem rychleji než před deseti či dvaceti lety. Není to proto, že bychom stárli, ale proto, že se mění naše prožívání času.

Dochází k tomu proto, že se zvyšuje frekvence lidského vědomí, takže se prožívání plynutí času zrychlilo. Rychlost oběhu planet je stále stejná, rychlost světla je stále stejná a vše ve vnějším světě je stále stejné, ale naše prožívání se změnilo. Zkušenostní čas je zkušenost s časem, jako když ˝čas letí˝ nebo ˝čas se vleče˝. Je subjektivní, na rozdíl od objektivního času vnějšího světa.

Naše vnitřní prožívání plynutí času se může značně lišit. Když například člověk není spokojený ve své práci, zdá se mu, že se hodiny na zdi otáčejí celou věčnost a že konec pracovního dne trvá celou věčnost. Na druhou stranu, když je člověk radostný a veselý, a jsou nadšeni tím, co dělají, jejich vědomí vibruje na vyšší frekvenci a čas pro ně rychle plyne.

Jak se říká: ˝Čas letí, když se bavíte.˝
Energeticky je rozdíl v tom, že radost se projevuje vyšším, na srdce zaměřeným vědomím, zatímco nuda člověka zavede hluboko do nižší frekvence centra vědomí solar plexu. Když se nudíte, vaše vnímání času běží pomalu, protože vaše vědomí vibruje na pomalejší frekvenci. Když jste naplněni radostí a věnujete se oblíbeným činnostem s lidmi, které máte rádi, vaše vědomí vibruje na vyšší frekvenci a vnímání času běží rychleji. Funguje zde princip, že vnímání prožitkového času se mění podle frekvence vědomí. Při vyšších frekvencích běží prožitkový čas rychleji.

Proč je tento rozdíl důležitý

Posun od vědomí Staré reality k vědomí Nové reality, zaměřenému na srdce, zahrnuje i posun ve vnímání času. Vědomí zaměřené na srdce s sebou přináší rostoucí míru osvobození od objektivního času. Díky němu jsou pro vaše vědomí důležitější životní zkušenosti než plynutí času. Život se stává řetězcem zážitků, které se zdánlivě rozšiřují a smršťují o čas, který potřebují k tomu, aby nastaly. Objektivní časové kontinuum je stejné, ale vnímání prožitku je jiné. Klíčem k pochopení je to, že vzhledem k tomu, že život v objektivním světě je projekce větší reality, která ve vás existuje, pak vás posun k vyššímu vědomí přiblíží k realitě uvnitř vás. V tomto okamžiku ztrácí objektivní čas na významu a větší důležitost získává vnitřní prožívání času.

Jak se v budoucnu změní čas

Jak bude frekvence vědomí lidí stoupat prostřednictvím vědomí čtvrté hustoty, budou se více orientovat na synchronicitu, kterou nabízí prožitkový přístup k času. Čím více se lidé mentálně naladí na ostatní, tím více se v jejich životě projeví synchronicita. Nakonec, když je prožitkovému času věnována větší pozornost než času objektivnímu, si lidé domluví vzájemné setkání, a to nikoliv tak, že si ve svých kalendářích stanoví schůzky, ale tak, že oba vědí, kdy je pro takové setkání vhodná doba. V práci bude naladěný člověk na základě své intuice živené duší vědět, který úkol je pro něj právě v tu chvíli nejdůležitější řešit, a to povede k ještě větší synchronizaci s myslí jiných, intuicí řízených lidí.

Důvod, proč intuice funguje

Intuitivní mysl vnímá realitu všech situací způsobem, který objektivní mysl fyzických smyslů nedokáže. Když se situace rozvine do podoby, v níž ji lze nejlépe řešit pro dosažení co největšího účinku, intuitivní mysl má tento dokonalý smysl pro načasování a může pomoci všem zúčastněným při řešení situace. Ve čtvrté hustotě, ve vědomí zaměřeném na srdce, protože je více pozornosti věnováno vnitřní realitě než vnější svět pohybu hodinových ručiček, je život plynulejší a méně strnulý, založený na intuitivním smyslu pro to, co je v daném okamžiku správné. Načasování se stává vším, ale způsobem, který objektivní fyzická mysl nemůže pochopit. Intuice živí synchronicitu, takže prožitek času s jeho rozpínáním a smršťováním nabývá většího významu než pevné tempo objektivního času vnějšího světa. Vyšší vědomí přidává další schopnosti k těm, které jsme si již vyvinuli. Intuitivní vnímání vedoucí k dokonalé synchronicitě je dokonalým příkladem růstu, který nás čeká při vstupu do Nové reality.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/22/how-time-is-changing/

Zpět