5789 Historický výzkum 4 Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2024-01-23

Nebuďte skromní
Naše skutečná historie vypovídá vše o naší budoucnosti, až tuto řadu ˝historického výzkumu˝ pochopíme, bude jí otevřeno více lidí. Od té doby bude historiografie populární, široce známá, studovaná a vyučovaná na školách, univerzitách a vědeckých institucích. Využijte toho a začněte již nyní, abyste získali znalosti a porozumění nezbytné pro přechod do světa 5D. - Prosím, šiřte tuto informaci dále!

Svědomí a uvědomění
Kvůli komu a s jakým posláním přišel Ježíš na zem? Ježíš nám to říká jasně: ˝Jsem poslán pro ztracené ovce z domu Izraele - Semity˝. Nebyl tedy poslán ke Slovanům a árijcům, ani k nim nikoho neposlal. Důvod najdeme v páté kapitole evangelia, v Ondřejově apokryfu, kde se Ondřej ptá Ježíše, ke kterým národům mají jít šířit jeho učení. Kristus je posílá k národům na jihu a západě a výslovně je napomíná, aby nechodili k Samaritánům, kteří žijí na severu, protože neznají hřích domu Izraele. Termín Samaritáni je odvozen od slov ˝Sámové, Árijané˝ a je znám spíše jako slovo - Samaritáni, tj. příslušníci bílé rasy, v ˝oficiálních˝ biblických textech svědomitě skryté.

Kristův pokyn dával dokonalý smysl, protože lidé bílé árijsko-slovanské rasy se již narodili s Vědomím, a proto nebylo nutné, aby přijali Ducha, aby se jejich Vědomí zrodilo. Bible popisuje původ Semitů. Každá rasa má zcela odlišné kulturní kořeny původu. V případě slovanské Bílé rasy jsou základem slovansko-árijanské védy a jejich božský, ˝mimozemský původ˝ neboli dřívější osídlení Hyperborey prostřednictvím Bílé rasy.

V případě semitské rasy je však původ odvozen a popsán jinak v knize Genesis (2,7) a o původu se píše následující:
˝Bůh stvořil člověka z hlíny země a vdechl mu život do chřípí, a tak se stal živou duší.˝ (srov. Bůh, 1. Mojžíšova 1:1).
Tak byl získán první prvek, duše. Genesis (3,21) a pokračuje: ˝Bůh stvořil pro člověka a jeho ženu oděv z kůže a oblékl je do něj.˝ A to je vše. Je to duše a tělo, nic víc. Bytost, která má pouze duši a tělo, není plně vyvinutá. Všechny bytosti ˝světů Světla˝ se rodí s dalším prvkem, kterým je Vědomí.

Každá bytost, která má Vědomí, je schopna rozlišovat mezi dobrem a zlem. Pro bytost bez Vědomí je tato schopnost neznámá a nahrazuje ji rozhodovací proces, který rozlišuje pouze mezi tím, co je výhodné nebo nevýhodné. To, co je výhodné, však může znamenat i krutost a utrpení pro jiné bytosti, nicméně tento rozměr dravé bytosti je pro jedince bez Vědomí zcela nepochopitelný.

Pojem dobra a zla je u bytostí s nízkou vibrací nahrazen faktorem osobního ˝prospěchu˝ nebo ˝škody˝, a to bez ohledu na dopad na přírodu nebo jakoukoli újmu, kterou jejich jednání může způsobit těm, jichž se týká. Je příznačné, že zejména ve slovanských jazycích se slova Vědomí a Uvědomění jasně odlišují jako dvě velmi rozdílné schopnosti. Toto jasné oddělení se například v angličtině zcela ztrácí, neboť výraz ˝conscience˝ zahrnuje oba významy.

Z toho je zřejmé, který jazyk je starší. Jazyk, který dokáže oba pojmy rozlišit a definovat, nebo jazyk, který je pouze směšuje. Takto se vytváří záměrná dvojznačnost, která je jedním z nástrojů manipulace s lidstvem ze strany Temných mocností, jíž bylo dosaženo degenerací jazyka.

V tomto smyslu je angličtina na rozdíl od slovanských jazyků mnohem drsnějším, primitivnějším jazykem, který lidstvo dále vzdaluje od jeho přirozené a citlivé lidskosti. Tím, že ˝osekává˝ květnatý a obsahově bohatý jazyk, který nese poselství Světla poznání, a postupně jej mění v jazyk strohý, šedivý a filozoficky prázdný.

Konečným cílem Temných sil je počítačový jazyk, jazyk nul a jedniček, který člověka degraduje na robota jako zcela nelidský objekt. Náš Duch je svědomí, kterému je třeba naslouchat a které je třeba respektovat Temné síly podnikají vše pro to, aby spojení s naším duchem nebylo navázáno. Aby toto spojení bylo trvale přerušeno nebo aby signál, který k nám proudí, byl co nejslabší. Tento kosmický parazit se záměrně snaží poškodit naši DNA, která slouží jako přijímací anténa pro vyšší vědomí. Proto ˝temné síly˝ všemožně podporují odvápnění naší šišinky prostřednictvím fluoridu v pitné vodě, sítí 5G, chemtrails, skrytých toxinů v potravinách, propagují nadměrné používání mobilních telefonů atd. Tím podkopávají naši přirozenou tvořivou mysl a zahlcují nás nepřesnými, zbytečnými a falešnými informacemi. Tento proces nyní prostřednictvím toxických informací a reklam infikoval celou mediální sféru. Jsou nám vnucovány nesmyslné cíle. Ovládá nás chudoba a nedostatek. Tato situace nás nutí soustředit pozornost na existenční problémy a odvádí naši pozornost od probuzení, kritického myšlení, vnímání věcí kolem nás a jejich zasazení do reálných souvislostí.

Když jsou lidé spojeni se svým Duchem, se svým vyšším vědomím, a chtějí se s ním spojit, jednají podle svého Svědomí. Jako mávnutím kouzelného proutku se celý jejich život náhle promění a získá svůj pravý smysl. Uvědomit si to je jediná cesta, jak uniknout z šedé 3D reality a ˝znovuzrodit se˝ do světa vyšší evoluční úrovně. Změna takové osobnosti je obrovská. Ze skořápky ješitného, úzkoprsého, materialistického a sobeckého jedince se náhle vynoří sebevědomá, velkorysá osobnost, která jedná podle svého svědomí, a ne pro svůj vlastní prospěch.

Velké probuzení
Třetí ˝dimenzionální realita˝ dneška, není skutečná. Ve skutečnosti je dnešní realita touto pastí vědomí. Kdo a co skutečně jsme, je nám stále skryto. Naše duchovní podstata je naší jedinou skutečnou podobou. A především v tom je také síla tajných společností, která nás nutí zapomenout, a proto nás může držet v zajetí. Pokud lidé neznají minulost, jsou v pasti a vidí jen iluzi, která není skutečná. Ta nemá žádný vztah ke skutečnosti nebo pravdě, je to zmanipulovaný aglomerát lží, nepravdivá klamná iluze. Teprve když si člověk tuto skutečnost uvědomí, začíná Velké probuzení. Chcete-li se dozvědět více o skutečné minulosti, přečtěte si dřívější informativní články o výzkumu v této sérii a také o Atlantidě a Tartárii na těchto stránkách.

Různé epizody lidských dějin na Zemi vznikly díky posloupnosti mimozemských kolonií, které na Zemi uplatňovaly svůj územní a kulturní vliv. V historické realitě se skrývají odpovědi na často kladené otázky ˝kdo jsme˝, ˝odkud jsme přišli˝ a ˝jak jsme se vyvinuli˝, abychom se stali bytostmi, kterými jsme dnes. Počátky našich životů sahají mnohem dále do minulosti, než je běžně známo - a ještě méně známo, jako epizody lidských dějin. Hrdinské činy začínají za hranicemi této planety a mají svůj původ ve hvězdných královstvích, galaktických federacích a mimozemských civilizacích, jako byly například civilizace v Tartárii, Atlantidě, Lemurii, Mu a ještě starších civilizacích, které byly objeveny nedávno, a dalších.

V blízké budoucnosti se o tom přesvědčí mnoho lidí, jakmile si přečtou a pochopí toto vysvětlení naší historie. Nezapomeňte; v současnosti známá historiografie je diktována elitami a bankéři, kteří jsou vším jiným než historiky. Může to nějakou dobu trvat, protože jazyku probuzeného vědomí spící mysli žijící v kolektivní hypnóze MSM nerozumějí. Tato věda je srozumitelná pouze probuzeným duším.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/23/historical-research-4/

Zpět