5766 Je odstranění Kabaly vhodné? Holistická společnost 2. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-21

Mari Swaruu
Každý si přeje, aby zlá Kabala, která ovládá Zemi, zmizela - zejména lidská populace, která si je vědoma, že vůbec existuje, protože naprostá většina lidí stále věří v země, politické strany, demokratické volby, lži a pohádky. Nejméně dvě hvězdné rasy, které jsou oficiálně členy Galaktické federace, mají plán, jak by Kabalu na Zemi odstranily: Taygetané a Urmahové. Jsem si vědoma existence několika článků a videí na internetu, které všechny pochází ze společensky uznávané komunity New Age a které uvádí, že pokaždé, když se Kabala stáhla, a nechala lidi prostě být sami sebou a svobodně se rozvíjet bez jejich zásahů, lidstvo vzkvétalo a rozvíjelo krásné politické systémy založené na skutečné rovnosti všech svých členů. Jako příklad uvádí, že když se Kabala naposledy stáhla a nechala lidi, aby se vyvíjeli sami, lidé vytvořili Spojené státy americké s jejich ústavou a listinou práv, která se později zkorumpovala a degradovala do dnešní podoby, jak říkají. I když nemohu popřít, že původní koncept Spojených států zní velmi dobře a byl obrovským zlepšením proti politickému systému té doby, musíme si povšimnout několika detailů.

Skutečná historie se neodehrála tak, jak se oficiálně uvádí; odhalujeme stále více důkazů, že jde o výmysl. Dále, i když mám podezření, že to někteří autoři mohou popírat, Spojené státy byly zcela vytvořeny svobodnými zednáři a jejich tajnými společnostmi, které jsou nepopiratelně součástí Kabaly. Proto to s největší pravděpodobností byla součást plánu a plánované evoluce lidstva. S největší jistotou proto, aby se rozvinula globální politická polarizace, která také o něco dále vytvořila svůj protipól a která se nazývala Sovětský svaz, o němž dnes víme, že Říjnová revoluce byla plně financována Kabalou. Znám jména a všechno, ale nemohu zde zveřejnit údaje. Jako trest proti ruské SARS za to, že je neposlechla během americké občanské války, protože tehdy proti pokynům Cabal aktivně pomáhala prezidentu Lincolnovi zejména ruským námořnictvem, a vytvořila tím globální polarizaci, která udržuje lidi ve vzájemném konfliktu, princip rozděl a panuj.

Ani během druhé světové války nebyli Sovětský svaz a Spojenci přátelé. Dovolte mi, abych vám všem připomněla, že Sovětský svaz byl zpočátku spojencem Německa a obrátil se proti Hitlerovi, až když se zájmy Kabaly změnily. Ale to už je jiný příběh. Svobodní zednáři nejsou Cabal; jsou pouze jednou z mnoha tajných společností či sektorů, který je nejblíže širokému obyvatelstvu a odkud pochází jmenovaní loutkoví vůdci společnosti. Nejsou tím, kde je skutečná moc. Ti mají tendenci nebo modus operandi pracovat v dualitě, kdy některé jejich skupiny pracují altruisticky ve prospěch lidí, lidstva, zatímco jiné skupiny jmenované nad nimi pracují pro zájmy těchto tajných společností, a tedy proti lidstvu jako celku, protože v lidech nevidí nic menšího než dobytek k vykořisťování na mnoha úrovních. Členové těchto tajných společností, včetně takzvané elity, označují lidskou populaci za zvířata. Sami sebe považují ve všech ohledech za nadřazené lidské populaci, protože jsou to oni, kdo vytvořili základní koncepci, která ovládá a řídí lidstvo a která není ničím jiným než manipulativní lží.

Koncepty jako země, státy a vlastenectví, zákony a občanská práva, lékařská a potravinářská mafie, oficiální věda, ekonomika a náboženství, které byly vytvořeny a nastaveny tak, aby ovládaly lidskou populaci a omezovaly její duchovní rozvoj. Pohybují se volně po světě bez jakýchkoli omezení a k transakcím mezi členy používají zlato. Mají svou vlastní vědu a svou vlastní medicínu, která nemá téměř nic společného s tou, kterou dávají lidem. A mají také svá vlastní náboženství, pokud je tak lze nazvat, protože v podstatě ctí a uctívají své vlastní egregory temných entit. Práce těchto svobodných zednářů je rozdělena na části, kde ti na nižší úrovni jsou využíváni a zneužíváni k tomu, aby vykonávali práci, která je nejblíže veřejnosti, což bude zřejmě vysoce altruistické, a tito členové nevědí, co se děje ve vyšších patrech jejich tajné společnosti. Proto budou popírat jakákoli tvrzení o tom, že jsou negativní. Přesto vím, že mnoha členům nebo lidem, kteří byli pozváni, aby se k nim připojili, se mnoho věcí spíše nelíbí, silně cítí, ne-li vidí na vlastní oči, že je tam něco velmi pochybného, a všímají si toho od samého počátku.

I když plně uznávám, že nevím, na jaké úrovni přesně si toho začínají všímat. Vím také, že na těch altruistických nižších úrovních někteří členové nebo organizace, které se jich týkají, dělají mnoho dobrých věcí ve prospěch lidí. Proto je zbytečné a nedoporučitelné, aby kdokoli šel proti prostým prvkům a zasvěcencům na nižších úrovních, členům na úrovni vašich sousedů, protože, zobecním-li to, oni s největší pravděpodobností za nic nemohou a vůbec o tom všem nevědí. Jak jsem pochopila studiem všech těchto témat a problémů na Zemi po boku královny Alenym, která se plně angažuje ve snaze najít jejich řešení, nemůžete jednoduše odstranit cabal a očekávat, že se věci pohnou ve prospěch lidí, jak říkají mnozí z autorů New Age. Lidé totiž nejsou připraveni na úplnou svobodu, protože silně potřebují vedení, jinak by upadli do anarchie, a to by v podstatě zničilo společnost. Se všemi strašnými důsledky, destrukcí a utrpením, které by to způsobilo.

A co je ještě horší, svobodní lidé v současném stavu mysli a duchovního a etického rozvoje by jednoduše vytvořili skupiny kolem charismatických nebo krutých vůdců, kteří by vládli násilím a strachem. Pak by vytvořili klany, válčili by mezi sebou a vítěz by vytvořil stát podobný feudalismu. Rozvinula by se monarchie, jak ji chápeme na Zemi, a lidé by se pak ocitli zpět ve středověku. Lidstvo opět potřebuje přechodnou vládu nebo nějaký druh mentorství ze strany silných a zainteresovaných hvězdných ras a jejich kultur, které musí mít moc a kontrolu nad všemi systémy, které udržují společnost v chodu. Jinými slovy, loutky Cabal musí být buď nahrazeny vlastními loutkami hvězdných národů, nebo se ty stávající musí podřídit novému paradigmatu. To však vidím jako ještě obtížnější, protože celý systém a jeho hodnoty jsou zkorumpované a silně proti zájmům lidí.

Cabal někdy silně prosazuje koncept či myšlenku, že je třeba nejprve zničit, než se může znovu vybudovat. Můžete to vidět na podlých nedávných událostech na Havaji a Tenerife. A v případě skutečné tvrdé infrastruktury je to nevyhnutelné. Ale v případě společnosti je vhodnější, aby se vyvíjela žádoucím směrem. A Kabala to ví. Každý, kdo má oči k vidění, si může všimnout způsobu, jakým postupně usměrňují myšlenky a vnímání široké populace, zejména mladších generací, protože ty nemají paměť na to, jak se věci měly v nedávné minulosti, a potřebují diskreditovat a ovlivnit starší generaci. Samozřejmě s tím, že využívají závoje zapomnění, který existuje, když se duše inkarnují na Zemi, a vstupují do inkarnace bez vzpomínek na minulé životy, čehož plně využívají k co nejúčinnější manipulaci s obyvatelstvem.

Tato strategie by jednoduše nebyla možná ve vyspělých mezihvězdných společnostech, které nemají tak silný závoj zapomnění, když se v nich duše inkarnují, a proto je nelze tak snadno zmanipulovat. Obecná populace Země není v žádném případě ani zdaleka připravena na to, aby byla ponechána sama, a bez vnějších zásahů rozvíjela pozitivní společnost. Potřebují mentoring pocházející od vysoce vyvinutých bytostí s holistickou společností se silnými empatickými a emocionálními vlastnostmi, nejlépe lyrského, nebo vesmírného lidského původu, a ne od jiných vyspělých mezihvězdných ras, které nevypadají jako lidé, uvažují téměř čistě logicky a nemají takový práh a rozsah emocí jako lidští Lyřané. Snad s jedinou výjimkou, kterou jsou Urmahové, kteří jsou sice kočkovití, ale jsou velmi emotivní a empatičtí, a já je považuji za rasu blízkou ideálu pro mentorské lidi. Jejich etické a morální normy jsou vysoké a vhodné pro tuto práci a mají také silný charakter, který je pro tuto práci nezbytný. Na rozdíl od jiných hvězdných ras lyrského původu, které se mohou vyznačovat přehnanou empatií, důvěřivostí a až přílišnou nevinností pro takový těžký úkol.

Drtivá většina lidské populace není připravena vládnout sama sobě, protože byla indoktrinována, aby byla vedena jako dobytek, aby jí byl dán způsob života s jeho pravidly a omezeními. Umí pouze poslouchat a následovat vůdce; proto jsou tak zranitelní vůči charismatickým a demagogickým vládcům a vznikajícím gangsterským bandám. Jsou zvyklí na to, že je někdo poučuje, jak mají vůbec myslet; mají mentalitu jako přes kopírák. Přesto vím, že to naštěstí neplatí pro celou lidskou populaci, protože plně vím, že naprostá většina lidí, kteří mě právě teď poslouchají, je více než připravena se tohoto úkolu zhostit. Ale většina z vás, ne-li všichni, jste hvězdná semínka, a hluboko uvnitř všichni víte, i když si možná vědomě nepamatujete odkud, nebo jak, že existují mnohem lepší politické systémy, protože jste kdysi byli jejich součástí nebo jste žili ve vyspělé společnosti v jednom či mnoha svých minulých životech.

width=


Přesto jsou hvězdná semínka na Zemi udržována odděleně pomocí konceptu ˝rozděl a panuj˝ a mnozí z nich stále bojují mezi sebou kvůli zbytečným záležitostem, jako například kdo říká pravdu o mimozemských kontaktech, a kdo o tom lže, a tak dále, což vytváří konflikty uvnitř skupin hvězdných semínek, která si stále myslí, že musí následovat vůdce nebo duchovního průvodce, který jim údajně řekne, co je tvrdá pravda a jak mají jednat, a nepřebírají plnou odpovědnost za to, čemu věří a od koho čerpají informace. Přesto během přechodu k pozitivní lidské holistické společnosti budou hvězdná semínka těmi, kdo budou schopni stát se vůdci, a velká část transformace bude spočívat na vašich bedrech. Cabal, která ovládá Zemi, se může buď změnit, nebo být transformována v něco jiného, protože její úplné a náhlé odstranění by zcela jistě způsobilo chaos a zbytečné lidské utrpení. Na to, jak toho dosáhnout, existuje mnoho teorií a plánů, většinou pocházejících od mezihvězdných pozitivních ras a jejich holistických společností, a my se jimi budeme podrobně zabývat v budoucích videích.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/is-removing-the-cabal-advisable-holistic-society-part-2-english

Zpět