5762 Holistická společnost, nazývaná také Holografická společnost, a Královská rodina ve vesmíru Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-19

Mari Swaruu
Toto téma může být bráno jako science fiction nebo jak to posluchač nejlépe vidí, ale já beru své informace velmi vážně. Kdo má oko, aby viděl. Obsah tohoto videa schválila sama královna Alenym Alexandra První.

Mnoho jiných autorů na webu v dnešní době používá termín ˝holografická společnost˝, možná se vztahuje k tomuto tématu, o kterém budu dnes mluvit. Já ani moje skupina nemůžeme vědět, co říkají, jaké jsou jejich koncepce a představy o holografické společnosti obecně. Moji předchůdci se tedy rozhodli pojmenovat naše představy o tom, co by mohlo být stejným typem společnosti, jako ˝holistická společnost˝. Ostatně si myslíme, že tento název je stejně vhodnější.

Holistické společnosti a jejich mnohé varianty jsou politické systémy, které jsou nejpoužívanější nebo nejběžnější mezi vyspělými mezihvězdnými rasami po celé galaxii, které jsou také velmi vyspělé po etické a duchovní stránce, protože holistická společnost je nejlepší systém, který dokáže zajistit skutečnou rovnost mezi všemi svými členy a občany.

Holistická společnost ve své nejčistší podobě, alespoň tak, jak ji popisuje Spojená federace planet, je ta, kterou používá andromedská rasa, která je velmi stará. Spolu se svými blízkými přáteli Arkturiány ve svých třech variantách - Korendiáni, Devoniáni a Dieslentiplex byli údajně první, kdo ji úspěšně přijali jako politický systém pro své planety a společnosti.

Andromedská holistická společnost je strukturována či charakterizována dalším způsobem. Každé městečko na planetě má svou radu, která je integrována lidmi, kteří v daném městě žijí, místními obyvateli, a kteří se jí účastní dobrovolně bez nutnosti voleb. Každý může vstoupit na schůzi a zúčastnit se jí se svými názory na projednávanou věc, přičemž v případě potřeby mohou být k účasti přizváni místní občané - odborníci na jednotlivá témata či problémy, které je třeba řešit. Například v případě problému s distribucí chleba povolá pekaře a zemědělce, v případě problému s generátory elektřiny povolá inženýry a elektrikáře, kteří se rovněž účastní dobrovolně a v rámci své služby ostatním ve své komunitě.

Během zasedání rady budou její členové diskutovat o nejlepším postupu při řešení dané otázky, problému nebo plánu za použití logiky a rozumu, přičemž není třeba hlasovat pro ten či onen výsledek, protože holistické společnosti vědí, že hlasování nepřináší výsledek, který by byl v nejlepším zájmu komunity, protože se vždy přikloní k představám a zájmům těch členů rady, kteří hlasovali.

To, co dělají, je, že o dané otázce diskutují, někdy celé týdny či měsíce, dokud nedosáhnou logické shody mezi všemi členy. Není třeba dodávat, že tento proces může být velmi pomalý, ale to přirozeně závisí na každém problému nebo tématu.

Pokud je povaha problému příliš složitá nebo příliš velká na to, aby ji město a jeho místní rada zvládly a vyřešily, požádají o pomoc další větší radu, což bude rada regionální, tedy rada, která se stará například o zájmy velkého ostrova. A pokud je otázka nebo problém ještě větší, požádají členové rady o pomoc ještě větší radu, která se stará o zájmy ještě větší oblasti nebo zóny dané kultury.

A tak je tomu i v případě, že se problém stále nedaří vyřešit. Bude se posouvat po řetězci rad, dokud se nedostane k takzvané Nejvyšší radě dané kultury, tedy té, která zastupuje celou jejich rasu a která může být celoplanetární, jako v případě Lyřanů na planetě Lyře obíhající kolem hvězdy Vega, nebo mnohoplanetární, v případě kultur, které sídlí na více planetách, jako je například Taygeta.

Protože se tento politický systém skládá z řady rad, které se zvětšují podle rozsahu své působnosti, nazývá se také stupňovitá rada celostní společnosti. Všichni občané těchto společností se mohou účastnit jakéhokoli zasedání rady, ať už je jakkoli velká nebo malá, což poskytuje plnou účast a politický vliv všem členům kultury.

Zde je ode mne poznámka. Takto to oficiálně popisuje Galaktická federace, ale v praxi jsem se setkala s tím, že lidé se nemohou účastnit tak svobodně, jak se říká, protože je prostorové omezení uvnitř budovy rady, jak tvrdí. Ve skutečnosti vidím spoustu výmluv a omezení, které dobrovolníkům ukládají, a tyto výmluvy a omezení mohou být logické, nebo ne.

Poté, co po Velké expanzi a Orionských válkách vznikla Spojená federace planet neboli Galaktická federace, jak se o ní oficiálně vypráví, přijal tento model jako základ nespočet dalších vznikajících mezihvězdných společenství. V podstatě převzaly hlavní koncept a přizpůsobily jej tak, aby odpovídal představám a tradicím jejich kultur. Například Centauři nebo Alfratané používají model holistické společnosti, v níž jsou členové jejich Nejvyšší rady voleni způsobem, který je podobný tomu, co dělá demokratická společnost, a tito členové Nejvyšší rady jsou obdobou senátu. Podle mého názoru se touto volbou koncept holistické společnosti hroutí a mění se v něco podobného pozemské demokratické společnosti se všemi jejími problémy a nectnostmi.

Jako další příklad lze uvést jiné kultury, například kultury Urmah, Taygeta nebo Engan, které používají politický systém stupňovité rady andromedské holistické společnosti, ale s úřadujícím králem v případě Urmah a Enganu nebo královnou v případě Taygety, jak je tomu nyní. Přeměnili je na monarchickou holistickou společnost, kde král nebo královna působí jako předseda nebo předsedkyně Nejvyšší rady a odtud mohou silně ovlivňovat její rozhodnutí. V monarchické holistické společnosti nemají král nebo královna neomezenou moc, protože všechna jejich rozhodnutí musí před schválením projít Nejvyšší radou nebo Senátem. Ačkoli v některých kulturách, jako je například Taygeta, má královna pravomoc zrušit rozhodnutí Nejvyšší rady, i když důvody musí být stále zjišťovány a zpracovávány.

Král nebo královna jsou ve své kultuře považováni za příklad k následování a jsou také využíváni k zastupování na jednáních, někdy velmi vzdálených od domova, jako jsou ta, která se konají v radách Galaktické federace, kam by nebylo možné přesunout všechny členy Vysoké rady dané kultury a kde nestačí velvyslanec.

Teoreticky může být v monarchické holistické společnosti jmenován králem nebo královnou kdokoli, kdo splňuje potřebné požadavky, což jsou velmi vysoké etické standardy, vysoká osobní integrita a velké politické zkušenosti a znalosti, zejména řízení exopolitiky a zahraničních vztahů, zvládání obtížných interakcí mezi hvězdnými rasami, které mohou být velmi odlišné a kde může být velmi obtížné dosáhnout dohod.

width=


Král nebo královna musí být před svým jmenováním do této funkce velmi dobře vyškoleni a musí mít mnoho obecných zkušeností, protože král nebo královna jsou vnímáni jako jejich kultura, jejíž hodnoty a vše je zhuštěno do jednoho jediného člověka. Splnit všechny nezbytné požadavky na to, aby se člověk mohl stát králem nebo královnou v celistvé společnosti, není jednoduchý úkol, a jakmile je jednou jmenován, je společenský, politický a pracovní tlak velmi silný.

Ačkoli teoreticky může být v tomto typu holistické společnosti jmenován králem nebo královnou kdokoli, obvykle se tak děje v rodinách, často jsou jejich členové od útlého věku vychováváni k tomu, aby byli schopni vykonávat tuto funkci a těžkou roli ve své společnosti. A je to obvykle král nebo královna, kdo jmenuje svého nástupce a předkládá ho Nejvyšší radě své kultury. Úřadující král nebo královna si pak svého budoucího nástupce bere jako svého stážistu a chráněnce, kde stážistovi předávají všechny možné potřebné znalosti, a ten je také doprovází při práci a působení v jejich funkci, aby získal zkušenosti a znalosti.

Zajímavé je zde dodat, že mnoho hvězdných lidí z rodin, které tyto tradice dodržují, královských rodin a jejich budoucích králů a královen jejich hvězdných kultur se chodí na Zemi školit pro své budoucí společenské role. Zemi si vybírají proto, že život na ní je velmi těžký; mnozí říkají, že je to nejtěžší úroveň inkarnace. Učí se velké sebekázni, statečnosti a odolnosti v těžkých dobách, stejně jako tomu, jak komunikovat s lidmi, kteří se od nich velmi liší. Někdy mohou mít hvězdní budoucí králové a královny určitý stupeň příbuznosti s některými z nejstarších pozemských královských rodů, ale obvykle tomu tak není. (pozn. stojí za to sem lézt?. . )

A jedna věc, kterou zde musím velmi jasně zdůraznit, je, že hvězdní králové a královny celostních společností se ve všech ohledech velmi liší od tvrdých, krutých a narcistických královských rodin na Zemi, z nichž mnohé mají přímé spojení s reptiliánskou krví. Jsou to většinou příklady k následování, zástupci a vyslanci své společnosti, kteří s nimi pracují pro svůj lid s ohledem na jeho nejlepší zájmy, na rozdíl od toho, co se děje na Zemi. A to proto, že celá jejich mentalita je jiná.

Na Zemi se vydávají jako hvězdná semínka na jednu nebo několik inkarnací, případně jako vstoupení, kde jsou plnohodnotnými mimozemšťany, žijí mezi nimi jako lidé a po několik let používají normální lidské jméno a identitu jako součást výcviku budoucích králů a královen. Poté mnozí z nich zůstávají v blízkosti Země v orbitálních hvězdných lodích po dobu svého prodlouženého učení, protože mohou vidět a studovat všechny problémy Země z ještě jiného úhlu pohledu a podílet se na jejich možném řešení.

Zde je opět vidět, jak je Země brána či považována za školu pro duše. To je případ Taygety, kde královna Alenym Alexandra První žila na Zemi jako obyčejný člověk, přijala normální jméno a několik let žila v normální rodině, protože potřebovala na vlastní kůži poznat, jaké to je žít na Zemi, a naučit se co nejvíce o tom, jak čelit problémům a jak je řešit.

Taygeta byla na Zemi vždycky cílem Kabaly, která se ji už dlouho snaží ovládnout nebo ji nějakým způsobem napadnout a udělat z ní kolonii, jak mnozí tuší, aby se stala odrazovým můstkem k invazi do jiných kultur v hvězdném systému Plejád. Při jednom z posledních pokusů plánovali dosadit loutkovou královnu, která by pracovala pro ně a jejich zájmy, ale naštěstí byla královnou jmenována Alenym, která se ujala moci dříve, než k tomu mohlo dojít.

Jak mnozí z vás vědí, Taygeta a její politika nejsou Galaktickou federací zcela dobře vnímány a schvalovány, protože Taygeta a Alenym jsou považovány za poněkud vzpurné a nespolupracující s jejich zájmy. Hlavně proto, že Taygeta a Alenym považují postupy a zájmy Galaktické federace za dosti pochybné, nejasné a někdy dokonce regresivní, což je velmi proti tomu, jak by měly vypadat skutečné holistické společnosti.

Vzhledem k tomu, že má tak blízko k Zemi a její Kabale, a také s vědomím, že ji Galaktická federace neschvaluje, pohybuje se Alenym vždy s maximální opatrností, i když k žádnému jasnému ohrožení její integrity nedošlo. Královna Alenym Alexandra si navíc již vybrala svého nástupce, především z preventivních důvodů, který se nyní po jejím boku zaškoluje, i když v nejbližší době neplánuje rezignovat ani opustit svou roli a funkci.

Vrátíme-li se k holistickým společnostem. Největší otázkou zde je, jak takovou společnost zavést na Zemi. To je téma na nespočet diskusí a videí, ale co mohu říci již nyní, je, že základem každé holistické společnosti a jedinou věcí, bez které nemůže fungovat, je vysoká etika a mentalita jejích členů. Právě zde se říká, že služba druhým musí být mentalitou, kterou by měla mít alespoň naprostá většina jejích členů, jinak se vznikající společnost opět zkorumpuje a upadne do dalších nerovných politických systémů.

Mnohá duchovní společenství slepě prosazují mentalitu služby druhým jako klíč k holistické společnosti, holografické společnosti, jak ji nazývají. A i když je to objektivně správné, problém je v tom, že pokud se touto mentalitou řídí jen několik lidí s dobrým srdcem a dobrými úmysly, na Zemi skončí vykořisťováni svými takzvanými průvodci a vůdci skupin, a to téměř do otroctví, a to vše ve jménu služby druhým. Na Zemi to tedy není tak jednoduché.

Situaci ještě zhoršuje rozšířená představa, že duchovní služby musí být poskytovány zdarma, a účtování poplatků za vaši práci, když děláte věci, které nepatří ke společensky uznávaným způsobům vydělávání peněz, je považováno za důvod k pochybnostem o bezúhonnosti a legitimitě těchto lidí.

Vnímám to jako vládou řízenou past New Age, protože lidé, kteří investují svůj čas a úsilí do duchovních aktivit, by v tom nemohli pokračovat, kdyby si za to, co dělají, neúčtovali. Museli by si totiž najít normální práci od devíti do pěti, aby zaplatili účty a jídlo, a nezbyl by jim čas a energie na jejich pozitivní práci, která může pomoci mnoha podobně smýšlejícím lidem a také přivést nespočet dalších lidí k onomu pozitivnímu způsobu myšlení a života, který může podpořit formování celistvé společnosti.

Na Zemi je třeba k věcem přistupovat s velkou opatrností, protože je nejlepší, aby pozitivní jedinci měli své potřeby uspokojeny dříve, než budou moci pomáhat ostatním, jinak se opět dostanou do nouze a tím by se veškerá jejich pozitivní dobrá práce zcela zastavila. Nejprve se postarejte o své potřeby a o svou stabilitu a teprve potom z tohoto bodu síly pomáhejte ostatním, jak řekl Ari, tygr Urmah.

A tím se dostáváme k dalšímu důležitému bodu, který je třeba vzít v úvahu pro utváření celistvé společnosti, a tím je mentalita života v nedostatku. Myšlenka nedostatku přiměje lidi k tomu, aby se zaměřili na své vlastní zájmy, protože jejich instinkty přežití budou silně ve hře, což je přiměje k tomu, aby vstoupili do mentality hromadění a také do služby sobě.

Než si lidé vytvoří dostatečně dobrou mentalitu, aby vůbec mohli začít vytvářet základy holistické společnosti, musí být uspokojeny alespoň základní potřeby. A aby toho bylo dosaženo, musí být odstraněna kabala na Zemi, a to je těžký podnik, protože všichni víme, že do hry vstupuje Galaktická federace a její nejasné plány. Například myšlenka, že Země musí být taková, jaká je, aby duše získaly zkušenosti s učením, které chtějí, a to vše prostřednictvím strádání a mnoha utrpení.

Holistické společnosti jsou obrovským tématem, kterému se budu věnovat v příštích videích, kde je budu nadále popisovat s největšími detaily, abyste je konečně všichni dobře znali. Abyste je mohli mít jako referenci a přivést na Zemi jednu vlastní.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/holistic-society-also-called-holographic-society-and-royalty-in-outer-space-english

Zpět