5697 Proroctví o Přechodu, nebo základy teorie Vějíře pravděpodobností Tiana

[ Ezoterika ] 2024-01-06

Proč a kým je podporován humbuk kolem předpovědi dat přechodu?
Proč různí ˝mistři˝ předpovídají různá data?
Je možné toto datum předpovědět/vypočítat a je nutné se o to pokoušet? Co nám to dá?

Od mnoha duchovních průvodců apod. se v poslední době často objevují informace o nové ještě nebezpečnější pandemii v roce 2024, která tentokrát ˝zasáhne˝ hlavně děti. Je tomu skutečně tak?
- Skupina koordinátorů (výpočet/pozorování/korekce - Vějíře pravděpodobnosti v rozsahu 3-4 dimenzí pro planetární roviny typu Země).

***

Data jsou číselné kódy, s jejichž pomocí se ˝uzemňují˝ události určitých větví událostí, a to jak individuálních, tak globálních scénářových plánů.

Nejznámějším a nejaktuálnějším příkladem jsou natální mapy nebo bodigrafy. Jsou to programy, s nimiž Duše vstupuje do hry v těle; soubor údajů, které někteří interpretují jako ˝účel˝ - to znamená, že pomocí těchto kódů lze určit, co a jak má být toto tělo/osobnost zapojeno do Hry, aby se dosáhlo maximální realizace úkolů stanovených Duší. Při studiu těchto map a diagramů a jejich korelaci s pohyby planet či jinými principy/algoritmy/formulemi Vesmíru vidíme určitou periodicitu, vidíme cykly, které jsou v lidském životě přítomny jako určité původně nastavené vývojové fáze, které nelze obejít (je možné pouze zastavit Hru opuštěním těla), ale které nicméně lze korigovat na dostatečné úrovni vývoje samotného Pozorovatele, který tyto procesy ve svém životě pozoruje.

Informace o tom, že je možné měnit kódy data narození, jména a dalších číselných hodnot, se již dostala do oblasti lidstva. Není zdůrazněna pro široký okruh, ale pouze pro ty, kteří již dosáhli vysoké úrovně sebeuvědomění a intuitivně pochopili alchymickou podstatu svého fyzického těla a mají dostatečné základní znalosti Zákonů stvoření.

Ve stručnosti můžeme popsat samotný princip fungování:
Když změníte svou adresu, zemi a kvůli tomu se změní váš život, vaše okolí i vy sami - stejně tak se změní i záměna jedné číslice v dokumentu, s jejíž pomocí vás Systém přečte jako svou jednotku (a pro tento účel je nutné pochopit, že dokumenty nejsou jen kusy papíru, ale tvrdé/hmotné nosiče informací, jako jsou externí diskové jednotky, které jsou součástí společného programu a společného systému, v němž je každá jednotka zapsána jako 1 bajt). Pokud změníte celý program (nebo ˝osud˝, jak tomu říkáte), může se stát, že budete muset změnit celý program (nebo ˝osud˝, jak tomu říkáte). Změníte-li byť jen) jednu z číslic, změníte tím vlastně program svého života.

Je to ˝cool˝ - ano, možná pro ty, kteří jsou již připraveni tuto možnost využít. Je to však také nebezpečné. Ten, kdo se chystá změnit datum narození v pasu nebo své Jméno, musí mít PLÁN další cesty vývoje, to znamená, že musí přesně vědět:

Proč to dělá (zda to bude užitečné pro úkoly Duše a k čemu přesně je to užitečné).
Dobře rozumět významu nových kódů (Jména nebo data).
Představit si, jaký bude nový program (˝vypočítat nové karty˝).
Pokud člověk změní kódy jen proto, aby ˝oslavil narozeniny v létě, protože v zimě je zima˝ nebo ˝nelíbí se mi jméno Serjoža, ať jsem Voldemar˝ - je to nesmírně nebezpečné a povede to k nepředvídatelným následkům na všech úrovních projevu této Osoby, ve všech sférách její existence v této inkarnaci.

Další velmi nebezpečná tendence je nyní pozorována u tzv. duchovních jmen. Jedná se o dlouhou, starobylou tradici spojenou se zasvěcením (tedy v podstatě se změnou programu, jak bylo zmíněno výše) a probíhá pod vedením Učitele, ať už je to Brahman, kněz nebo šaman - na tom nezáleží. Musí to však být osvícený Učitel, jinak tato tradice nemá smysl. Jedním z typů ˝chybné˝ aplikace této tradice je křest. Člověk, který je pokřtěn jiným Jménem, dostává soubor nových kódů ˝podle svatých˝/kalendáře, podle církevních předpisů, často v rozporu se svými původními údaji a úkoly.

Samozřejmě ani v moderních ezoterických egregorech nemůže být používání tohoto nástroje všudypřítomným módním trendem. To, co uslyšíte na tzv. sezeních od některých Vyšších bytostí, nemusí být vůbec vaše Jméno, ale může jít například o zvukový soubor kódů, kterými vás tato Vyšší bytost ˝považovala˝ a ztotožňovala.

Slovo ˝pes˝ bude v různých jazycích znít různě. Vlastní jméno psa však zná pouze jeho majitel, který mu ho dal. To znamená, že vaše duchovní jméno zná pouze vaše duše. Z toho vyplývá otázka: Jsou všechny entity, které se vám jeví jako vaši Duševní učitelé, skutečně vašimi Duševními učiteli? Nejde o ˝zlé Temné˝, kteří se vydávají za Mentory, jde o vaši vlastní zkušenost s rozlišováním. Vizuální kanál má své výhody i nevýhody. Přemýšlejte o tom. Měli byste být také obezřetní, když vám novodobí Guruové dávají duchovní Jméno.

To je složité téma, které vyžaduje samostatný ponor.
Chceme pouze poukázat na moment obezřetnosti a uvědomění ve věcech změny kódů Jmen a dat a podali jsme stručné vysvětlení práce tohoto algoritmu: je dán program ˝čísla Duše˝, ˝čísla Jména˝, který se odvíjí pomocí vícenásobně proměnlivých linií, neboli Vějíře, ale je také ve svém důsledku proměnlivý a může být v případě potřeby opraven nebo zcela změněn za přítomnosti všech k tomu potřebných faktorů. Tentýž jednotný princip příčiny a následku, který se děje s daty narození člověka, působí i s kódovými hodnotami řad událostí ve scénářích planetárních rovin.

Mnohokrát jsme řekli a stále říkáme, že budoucnost NENÍ ROZHODNUTA.
Vaše fyzikální Věda to chápe, ale v metafyzické sféře lidé z nějakého důvodu nadále projevují v této věci dostatečnou míru neznalosti. Z našeho pohledu spočívá problém v tom, že lidé obecně již dospěli k poznání, že iluze je postavena na číslech a je řízena kombinací čísel, ale obecná úroveň Vědomí lidstva jako jediného organismu ještě není připravena pochopit řešení této rovnice (a tím spíše ho použít v praxi).

To lze popsat následujícím příkladem: dospívající člověk již ví, že mléko nepochází z pytle, ale od krávy, a odhaduje, že existuje přímá souvislost mezi množstvím a kvalitou mléka a krávou (její hmotností, plemenem, zdravotním stavem), a snaží se přibližně takové závěry učinit:
- Pokud je kráva pravidelně krmena čokoládou, bude produkovat kakao.
- Pokud kráva málo pije, bude dávat kondenzované mléko (nebo zahuštěné mléko).
- Je-li kráva pravidelně krmena alkoholem, bude dávat přírodní mléčný likér.
- Počet skvrn u strakatých plemen krav může ovlivnit chuť mléka.
- Čím větší je hmotnost krávy, tím více má mléka.
A tak dále. Odhadněte procentuální pravděpodobnost jednotlivých tezí.

width=


Chápete princip? Jak přesné budou takové předpovědi s analytickým arzenálem příčinných vztahů přibližně stejné úrovně jako ve výše uvedeném příkladu? K řešení vějířové rovnice pravděpodobnosti potřebujete nejen vědět, čemu se rovnají X a Y, ale také znát další související hodnoty a samotné metody řešení těchto rovnic.

Někteří lidé samozřejmě tvrdí, že tyto vzorce znají. Jsou to samozřejmě astrologové a numerologové. Mezi výpočtem stabilních hodnot a pohyblivých hodnot je však zásadní rozdíl. Natální mapy se týkají stabilních veličin, zatímco pravděpodobnostní tok je dynamický, skládá se z mnoha pohyblivých hodnot. Hodnoty, které se navíc neustále mění v souladu s toky energetických vektorů pozornosti pozorovatelů.

To znamená, že algoritmus práce číselných kódů horoskopů a toků událostí je stejný, ale způsob aplikace výpočtů v praxi je naprosto odlišný, přímo závisí na úrovni Vědomí počtáře. Pravděpodobnostní toky jsou úrovní výpočtu Architektů, nikoliv Člověka. Proto není možné předpovídat aktuální budoucí události pomocí astrologie nebo numerologie. I kdyby se sjednotily v syntézu všechny tyto vědy, nepomůže to, protože lidstvo má stále jen 10 % výpočetních schopností mozku a potřebnou VĚTŠINU informací pro analýzu prostě v takové kapacitě získat nemůže.

Všechny astrologické modely jsou postaveny na principech vlivu energií planet na frekvenčně-polní strukturu člověka. To znamená, že za základ se bere POHYB. A to je správné, pokud jde o linie osudů v lineárním čase. Pravděpodobnostní balíčky mají mnohem složitější povahu a funkce a jsou mnohem výše na úrovni ÚKOLŮ formování cesty civilizace. Proto lze data jednotlivých osudů ještě vypočítat numerologicky, ale data celých vrstev osudů celých zemí a etnik - tento nástroj není vhodný. Je to jako měřit světelné roky algoritmickým pravítkem.

Slyšíme otázku: Můžeme vypočítat data Přechodu?
Samozřejmě. Nastínili jsme několik klíčových bodů s vysokou mírou pravděpodobnosti, kterou některá zvláště rozvinutá Vědomí mohou spíše předvídat než vypočítávat. Opět na základě souboru informací, které mají v daném okamžiku k dispozici: v závislosti na epoše, kultuře atd. V každém případě však stoprocentní pravděpodobnost naplnění této události prostě neexistuje, a to z důvodu koeficientu náhodnosti (neboli chaotického principu) přítomného ve vašem prostoru jako daného, jako hlavního ˝motoru˝ událostí. Řekněme to takto: bez koeficientu nahodilosti není v dualitě žádný vývoj. Volba Pozorovatele je nepředvídatelná, tudíž důsledky volby se spontánně projeví v podobě větve/posloupnosti událostí až po provedení volby.

Člověk je zkrátka a dobře sám tímto koeficientem nahodilosti. Proto tolik hovoříme o vědomí Pozorovatele. Čím logičtější bude náhodnost sama, tím menší bude obecná náhodnost. To je z Našeho pohledu ˝harmonizace člověka s jeho prostředím˝.

Existuje také další složka, o které jsme dosud nemluvili, ale která je latentně přítomna v oblastech Poznání již po mnoho staletí. Je to proměnlivý faktor zvaný Vítr změny. Jen málo lidí spojuje tento faktor přímo se Slunečním větrem. A jen málokdo s prací vějíře pravděpodobnosti. Zbytek jej používá jen jako poetický výraz. Faktem je, že body, které jsou ˝veřejně předpovězeny˝, se většinou nenaplní.

Dva z důvodů jsme uvedli. Třetí spočívá v tom, že ˝zvýrazněná˝ (tj. již vyslovená, a tedy očekávaná) událost je vystavena skutečnému ˝bombardování˝ pozorností milionů Pozorovatelů, což na jemnohmotné rovině vytváří mocné trychtýře, jimiž je tato událost doslova ˝odfouknuta˝, smetena z Časové linie. To znamená, že kolektivním přemýšlením o události ji ve většině případů ˝nepřitahujete˝, ale naopak na ni ˝foukáte˝ svou mentální energií a posouváte ji na časové škále do podmíněné budoucnosti nebo ji zcela vymažete. Jedná se o inverzně závislý princip téhož vzorce. Říkejme mu vzorec Síla pozornosti.

Můžete uvést příklady, kdy se ˝myšlenky zhmotňují˝, a doporučuje se to také ve všech druzích rozvojových kurzů o plnění přání. Funguje i v jednotlivých oblastech. Nefunguje však v kolektivních oblastech. Přemýšleli jste někdy o tom, proč? Proč nefungují kolektivní meditace za světový mír? Nejen kvůli nízké síle vědomí nebo nedostatku jednoty, ale také z tohoto důvodu. (pozn. a teď všichni myslete na to, že jsem vorel)

Existují také moudrá přísloví o přílišných přáních, která varují, že si tím můžete zkazit štěstí ve svém rodu a dokonce přijít o všechno. V jazyce fyziky to lze vyjádřit jako ˝přetížení sítě˝. Stejné je to s kolektivními touhami a očekáváními. Několik milionů myšlenek na stejnou věc, pokud jsou spontánní a nestrukturované - způsobuje přetížení sítě.

Existují i další vodítka: pokud chcete, aby se něco nesplnilo, roztrubte to. Nikdy nikomu neříkejte o plánech předem... můžete to ˝zakřiknout˝, ˝démoni to zaslechnou˝ ...a tak dále. Je to známý příběh, že? Jedná se o přehnanou zásadu opatrnosti. Podvědomí žádá, abyste nevytvářeli Vítr, abyste formující se událost ˝nezaplašili˝. (pozn. já nejdu na houby, já jdu na maliny)

Existuje však ještě jeden princip, který ilustruje obrácený vzorec Síly pozornosti. Jedná se o afirmace. Vyslovení, vyjádření přání. Nebo prokletí:-) Jak si přejete:) - tedy projevení záměru do prostoru namísto ˝ochrany˝ přání před vnějšími faktory. Se silnou Vůlí by v tomto případě ˝přeji si˝ znamenalo přitažlivost/materializaci a ˝nepřeji si˝ by znamenalo odpuzování. Při panice nebo jiných negativních emocích to funguje také: jak pro přitahování, tak pro odpuzování. Ať tak či onak, svými přáními aktivujete Vítr změny. A vítr nefouká v jednom vektoru, ale často mění směr..... Proto vás znovu vyzýváme: buďte opatrní s předpověďmi, které čtete, zejména u těch, v nichž jsou uvedena data určitých negativních událostí. Pamatujte, že paralelně, možná právě v této vteřině, čte stejnou předpověď několik tisíc lidí a vaše společné emoce právě teď, v tomto okamžiku, vytvářejí vír, který může negativní událost buď přiblížit, nebo oddálit pozitivní.

Budoucnost netvoříme My, nebo dokonce Scénáristé, ale kolektivní pole Pozorovatelů na Zemi, tedy vaše kolektivní myšlenky. Samozřejmě, že strach a nechuť k provedení nejčastěji odrazují od manifestace bodu na plátně. Ne však vždy. Pokud jste tedy zaznamenali emocionální reakci na předpověď, okamžitě ji korigujte podle vzorce Síla pozornosti.

Mohou být data Přechodu vypočítaná dostatečně rozvinutými vědomími Mistrů pravdivá/shodovat se s Našimi body? Ne, nemohou. Uvažujete s příliš jednoduchými algoritmy, jednoduchými čísly nebo naopak s příliš obecnými abstrakcemi.
Vycházíte například z párové závislosti čísel nebo jiných zákonitostí číselných řad a čísla ˝přizpůsobujete˝ svým teoretickým znalostem při syntéze těch věd, v nichž jste dosáhli vysokého mistrovství. Tak vzniká 12.12.21, 22.22.22, 24.12.24 a další podobné kombinace. K takovým kombinacím je také snadné vázat makroobjekty - planety, vesmírné cykly, protože již máte pochopení pro jednotu celku, pro to, jak čísla fungují, a chcete vše propojit. To však nestačí k vytvoření podmíněně přesných modelů budoucnosti (které používáme a posouváme je jako vrstvy v závislosti na vašich rozhodnutích a výkyvech ˝teploměru˝ kolektivního vědomí).

A podle toho, jak hluboké jsou znalosti ˝prediktora˝ o vesmíru, tak přesvědčivá bude jeho předpověď. Ne přesná, ale právě přesvědčivá, protože v každém případě máme co do činění s ˝napasováním výsledku˝ na žádoucí a očekávané. Tato sféra výpočtů je mimo kontrolu člověka. Bude pod kontrolou později, ale paradoxem je, že až budete mít k dispozici všechny zdroje mozku, nebude potřeba předpovědí... stejně jako je potřeba řeči, logického myšlení a mnoha dalších věcí.....

To byla také do značné míry odpověď na otázku, proč mají všichni ˝Mistři˝ proroctví různá data.
Proto jsme vám doporučili, abyste předpovědi nečetli. Není v nich žádný smysl ani užitek. Podobá se to zvyku donekonečna si dělat psychologické testy. Je to zajímavá hra, ale ve skutečnosti není užitečná. Mnoho lidí na tom ˝ujíždí˝ a dělají si mnoho testů denně, stahují si celé aplikace a stále hledají nové, ˝přesnější˝ testy... Tenhle takový není, a tenhle tady - mi řekne všechno o mně, o mé povaze, protože ho vyvinul nějaký super institut nebo super psycholog! ..... Ne, ukázalo se to falešné, ˝není to o mně˝, je třeba najít skutečného mistra, který má dokonalý test! A tak dále...

Kolem prognóz je úplná analogie humbuků. Kdo z toho humbuku těží a kdo ho nafukuje?
Pravděpodobně čekáte na zmínku o temných ˝nekamarádech˝, kteří všechny zotročili... Bohužel vás zklameme. Temní ˝nekamarádi˝ pouze podněcují a usměrňují vaše vlastní myšlenkové toky destruktivním směrem. Humbuk je poháněn... VAŠÍ LÁSKOU. Vaše Zvědavost a Neochota žít v okamžiku ˝tady a teď˝, hluchota ke všem znalostem, které vám byly předány dříve a které vás to učí. Praxe Ticha, praxe Prázdnoty. Běhání místo sezení. Dívat se do stran, místo toho, abyste zavřeli oči a uvědomili si, že ve skutečnosti žádné ˝strany˝ neexistují... Představte si utopii, kde to najednou udělají všichni. Sedněte si a půl hodiny mlčte. Všechny války by okamžitě ustaly, že? Hrubý, nepřesný, ale pochopitelný příklad.

Komu prospívá psaní předpovědí? Obecně řečeno nikomu, kromě těch, kteří se předpověďmi živí. Je to jejich volba, ať už vědomá, nebo nevědomá. Stejně jako je to vaše volba, zda do ní ponoříte svou pozornost, nebo ne. (Jen pro jistotu připomínáme, že se to netýká výpočtů Lidského potenciálu).

Temní jsou také v nevýhodě, jakkoli to může znít podivně. Korekce vašich chaotických výbuchů je velmi energeticky náročná. A pokud se zmíníme o ˝přetáčení˝ a ˝mazání˝ (což je také jedna z Našich výpočetních funkcí, ale prováděná ˝rukama˝ Temných hierarchií), pak můžeme podmíněně říci, že Oni jsou tím znatelně ˝unaveni˝ a ˝rozdmýchávání paniky˝ je už tolik nenadchne. Spíše je ˝inspiruje˝ vlévat energii do již probíhající války než předpovídat válku novou. Lidé sami umí dobře rozdmýchávat. Proč by do toho zasahovaly Temné síly:-).

Odpovědi na další otázky.
Pythagorův čtverec a další magické čtverce jsou také o potenciálu, ne o předpovídání pravděpodobnosti. Stejně jako další podobné nástroje.

Weby věštců zkoumají na úrovni Země již projevené existující maticové kódy. Pravděpodobnostní kombinace budoucnosti, které vymýšlí, jsou jako kombinace karetních barev nebo domina:-) Jejich činnost nemá žádný vážný vliv na vějíř pravděpodobnosti a na ty destruktivní civilizace, kterým se snaží oponovat. Dávají však základy pochopení zákonů číselných kódů na úrovni Země, to znamená, že pro probuzení ˝zcela spících˝ je jejich činnost důležitá a je podporována a dozorována.

Jezdci Apokalypsy a jejich symbolický význam v Přechodu. Jedná se o období, cykly, které se vztahují ke každé juze a každé epoše, ke každému cyklu 12000 a 2000, ke 100letému a 12letému a dokonce i k ročnímu cyklu. Vše samozřejmě v různých měřítkách.
Čtyři jezdci jsou principem kvarternity/cykličnosti událostí, který je součástí složitějšího Zákona vesmíru jako Zákon střídání sekvencí, a který aplikujeme i v našich výpočtech týkajících se plánů planetárních událostí. Kvaternita - protože toto je posvátná konstrukce vaší vertikály (vzorec 3 + 1, výstup ve 4). Smrt na bílém koni je změna dimenze a Přechod. V naprosto všech cyklech. Pokud si někdo z vás udělá revizi za rok, zjistí, že všichni 4 jezdci jeli ve stejném pořadí, jak je předepsáno v Písmu. Dokonce i samotná tradice ˝vyprovázení starého roku˝, kdy vlastně obnovujete (resetujete) zkušenosti z uplynulého roku, ˝pohřbíváte˝ své neúspěchy a vyslovujete přání k ˝přechodu˝ do roku nového, jsou symboly téhož procesu.
Každý měsíc je také více či méně ˝rovnoměrný˝ v náladě nebo událostech nebo vztazích... Dokonce i den. Každou noc umíráte. Jen ti z vás, kteří si udržují vědomí ve snu, nacvičují ˝přechod˝, ostatní prostě umírají na deset hodin... dokonce i na hodinu! Když budete hodinu poctivě a svědomitě analyzovat všechny své myšlenky... uvidíte tam stopy 4 jezdců.
Zkontrolujte, sledujte své nálady a reakce, jak vaši jezdci cválají každým dnem vašeho života? Stejně jistě projíždějí všemi cykly vašeho světa.

Kdy? Nejdůležitější otázka. Celý tento text a neocenitelný čas Průvodce jsou o tom, co vám bylo řečeno už dávno:
NEVÍTE DNE ANI HODINY
Zamyslete se nad touto moudrostí o Věčnosti bez dnů ani hodin. Věčnost závisející na bodu Přechodu, který nemůže nikdo ˝předvídat˝, ale může být ˝předvnímán˝ SVATÝMI LIDMI, kteří ho viděli neustále, po tisíce let, a PAMATOVALI si, aniž by znali jeho hodinu, pouze se domnívali (tj. šlapali na stejné hrábě jako věštci současného data).
Žádné datum neexistuje. Nikdo neví KDY. Nevíme to ani my! Jediné, co víme, je, že změna bude okamžitá. Popis procesu bude odpovídat tomu, co se nachází v Písmu. Klíčové slovo je ˝svitek˝.

˝Rozmnožení proudů˝. Funguje pouze v období Výběru, aby se zjistila kvalitativní připravenost kandidátů. To znamená, že TEĎ na Zemi žije několik kategorií lidí různé reality (různé stavy pozorování) ve stejném scénáři v mírně změněných proudech událostí kolem nich. Strkat každého pozorovatele nebo více skupin pozorovatelů do nějakých lokálních událostních kapes jen proto, že si ˝vybrali˝/vymysleli nějakou ˝realitu˝, kterou si ˝zaslouží˝, je nevýhodné a nerentabilní a v zásadě to odporuje buněčnému/celulárnímu uspořádání pravděpodobnostního prostoru.
Přechod je JEDINÝ pro všechny větve a toky. Teorie je špatná.

Pokud máte na mysli rozdělení prostoru na dimenze 3 a 4 s kladnými a zápornými hodnotami, ani to není ˝rozdělení˝ v přímém smyslu, je to odraz všech 4 nových variant od jednoho Referenčního zdroje, od něhož se odráží tato matrice a všechny předchozí, které již neexistují. Jakmile se Rezonátor zapne a začnou pracovat odražeče, tato současná matice přestane existovat a vytvoří se 4 nové. Nejedná se o ˝zředění proudu˝, ačkoli teoreticky by tato varianta umožnila zachovat více potenciálních jednotek vědomí pro další vývoj, v praxi je v rozporu se strukturou této reality. O tom, že Přechodový vzorec má ˝vnořenou˝ strukturu a určité procento jednotek vědomí bude zcela a definitivně vyřazeno z dalšího prožívání a přetvořeno v potenciál pro další Úkoly tvoření, již byla informace podána.

Pandemie a kataklyzmata. Pokud jsou pro vás globální procesy tak důležité, že jste ochotni na ně vynaložit tolik své mentální energie (soucit s hypotetickými oběťmi v neexistující události), místo toho, abyste ji nasměrovali do svého vnitřního světa nebo blízkých, plýtváte. Nikdo vám nemůže zakázat spravovat svůj zdroj tak, jak se rozhodnete. O tom, že ˝starání se˝ o předpovědi může ublížit vám i prostoru již odhaleného a realizovaného pravděpodobnostního vějíře, jsme dnes již mluvili. (pozn. pořád nejsem vorel...)

Proč neříkáme jednoduše ˝ano nebo ne˝, bude/nebude? Protože vás chceme naučit, jak se samostatně rozhodovat pro tvorbu vašeho proudu událostí. K tomu vám musíme podrobně vysvětlit, jak to funguje.

Někdo viděl, že se chystá nová pandemie. To znamená, že viděl jednu z mnoha desítek tisíc variant jednoho (!) destruktivního scénáře, který se v závislosti na koeficientu pravděpodobnosti (proměnné, jak jsme již zjistili) s největší pravděpodobností použije k urychlení procesu Selekce. Bude tento scénář spuštěn, a s jakým koeficientem pravděpodobnosti?
Jak to máme vědět, když to závisí na vašem VÝBĚRU, a na vašem MYŠLENÍ každou vteřinu Času?
Je takový scénář Námi předepsán? Jistě, v oné síti multivariantní plurality vějířů, kterou pěstujeme ve výpočtech, tato možnost existuje. Odpovězte nám vy:-))). Pro nás je velmi obtížné představit si, co se děje v neuronové síti oněch vědomí, mozku, který předpovídá pravděpodobnosti na úrovni Člověka pomocí humanitních věd - matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky... A ještě těžší je to pochopit jeho motivy. Nemáme zvědavost v tak primitivní podobě...

Rady, jak se zachránit? Pokud bude spuštěn globální destruktivní scénář, vyhnout se mu pomůže pouze stav Pozorovatele, vysoká úroveň uvědomění a vysoká frekvence procesoru/mozku. Události budou takového člověka jaksi ˝obtékat˝. Jeho pole bude ˝neviditelné˝ pro destruktivní frekvence generující negativní série událostí v blízkosti jeho/její polohy v prostoru. (pozn. jsem vorel, jsem vorel... být vorel je někdy fakt záhul)

Zdroj: https://absolutera.ru/article16162

Zpět