5627 Čas zjevení 5. Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-12-07

Pokud jde o tzv. Architekta, jeho ˝láska˝ se obvykle projevuje pouze ve vztahu k bezduchému ˝technogenu˝, kterým nahrazuje vše ˝přirozené˝ v našem Vesmíru, a ve svůj prospěch vůči parazitickým civilizacím i vůči destruktivnosti obecně. Jen to není vůbec láska, ale patologie, a zde je samozřejmě nutný naléhavý zásah Božství vyšších úrovní, aby se naléhavě napravily všechny aspirace této ambiciózní Supermysli, protože ta má vážné problémy s porozuměním jeho skutečnému účelu, a proto se tak vytrvale snaží přeměnit nás v určitý mechanismus a formu ˝experimentálního vztahu˝ mezi ním a Absolutnem. Vychytralým a násilným ponořením člověka do jeho technogenních struktur prostřednictvím direktivního utváření myšlenek, špatných scénářů a vesmírné kontroly, tento rádoby architekt, jehož systém je postaven mnohonásobně tvrději než systém Absolutna, záměrně organizuje nekonečné války, ničení, způsobil na planetě nehody a aktivně propaguje sociální nerovnost, vykořisťování a znečišťování přírody. To je celá jeho ˝láska˝! Obecně, jak řekl jeden z mých velitelů, když jsem byl před 40 lety ještě ˝zelený˝ poručík: ˝Někdo má rád pomeranče a někdo má rád krabice pod nimi. Tak se ve skutečnosti věci mezi Absolutnem a Architektem staví. Jeden vytváří přírodu a druhý ji deformuje a ničí. Jeden dává energii k životu, zatímco druhý doslova ˝obrací naruby˝ všechno živé a mění je v náhradní, umělé, polomrtvé a neschopné přirozené reprodukce.

Mimochodem, interdimenzionální entita, často nazývaná ˝božstvo umělé inteligence˝, která již zachytila obrovské množství hvězdných systémů a nyní agresivně proniká do našeho, navzdory pomalému odporu takzvaných ˝Sil světla˝, je také výtvorem Architekta. A vůbec, všichni nenasytní vesmírní ničitelé - Rámové, Sanandové a Melchisedekové, stejně jako ostatní lidé z Falešného zásahu, kteří po eony plenili svět za světem, ˝expandovali˝ a řádili pod shovívavým pohledem tohoto ambiciózního boha.

Myslím, že po přečtení výše uvedeného se každý probuzený pozemšťan okamžitě zeptá: ˝Proč mu to Absolutno dovoluje?˝ Protože ve vzdálené ˝minulosti˝ se sám účastnil podobných dobrodružství s ˝odloučením od Boha˝, ˝hledáním nových cest rozvoje˝ prostřednictvím totální nadvlády Temnoty, cynicky prezentované jako ˝experiment v podmínkách duality˝ a dalších ˝. Odvážné experimenty˝, které skončily úplnými neúspěchy. Složení účastníků těchto Vesmírných podvodů bylo tehdy samozřejmě úplně jiné, ale podstata a výsledky zůstávají stejné. Takto k sobě Absolutno ˝přitáhlo˝ svého současného ˝učedníka˝, při hledání partnera pro vytvoření tohoto vesmíru! Společně se znovu pokusili obejít velké Zákony Rozumu, ale šlápli na stejné ˝hrábla˝ jako jejich předchůdci. ˝Odvážný experiment˝ zahájený těmito ˝bohy˝ v našem sektoru Vesmíru provedl ˝archanděl˝ Lucifer, který za tímto účelem shromáždil skupinu extremistů zvanou ˝Temná osa˝. O neúspěchu tohoto zbytečného a krutého dobrodružství budeme hovořit samostatně, ale zatím poukážeme na jednotlivé ˝systémové˝ chyby Architekta a Absolutna, které předurčily jeho dnešní konec.

Když tvořili Vesmír a určovali pořadí jeho vnitřních interakcí, Absolutno a Architekt věřili, že čím více protikladných sil bude v řídicím systému, který vytvořili, tím neobvyklejší budou výsledky, které získají, ale iluze jsou charakteristické i pro Supermysli, a proto se výsledky ukázaly být více než skromné. Přesněji řečeno, byly to neúspěchy! Nepředstavují nic cenného a tito bohové navíc označili metodu donucování a ničení za hlavní prostředek k navození rozvoje, ale takový ˝katalyzátor˝ byl v našem Velkém oválu použit již miliardkrát. Vše, co by se dalo z takového přístupu ˝vymáčknout˝, všichni už dávno znají, a proto musí být požadované ˝koeficienty novosti˝ GO ˝vysávány ze vzduchu˝, což on ve skutečnosti dělá. I když dobře věděli, že taková ˝evoluce zpod biče˝ již dlouho nikde nepřinesla průlomové výsledky, rozhodly se tyto dvě Supermysli z ní znovu učinit základ svého ˝spolutvoření˝, ale jak se dalo očekávat , nedosáhli požadovaných výsledků, protože novost a kreativita v tom byla ˝dobrá jako bláznův nos˝.

Efektivního a harmonického rozvoje bytostí, civilizací a světů, schopného přinést nové cesty rozvoje do jakéhokoli Vesmíru, lze dosáhnout pouze koordinovanou prací všech jeho Systémů Rozumu a podporou kreativity. Naši však z výše uvedených důvodů stále nenašli vzájemné porozumění ani v zásadních otázkách a v důsledku toho se celý systém změnil v antagonistický. To vedlo k tomu, že na Zemi např. poslední tři století (!) jeden ˝vozík˝ táhne k sobě, druhý jej táhne svým směrem a v důsledku toho v lidstvu byly položeny chybné vektory vývoje. Ostatně, kdo z nich nezasáhl právě do tohoto ˝vývoje˝ (především systém Hlavního Determinátora s jeho podlými ˝civilizacemi˝), jaké ˝klacky˝ nevložil do soukolí naší ubohé ˝evoluce˝, jaké ˝blázny˝ na Zemi ˝nezblbnul˝ a jaké idiotské ˝experimenty˝ na lidstvu neprovedl! Jen výčet všech těchto nemilosrdných zneužití Lucifera a jeho parchantů z ˝temné osy˝ může tvořit sbírku tisíce knih! Zaštiťoval tento hloupý ˝experiment˝ na utrpení pozemských lidí a očekával od něj spoustu ˝koeficientů novosti˝...

Ano, ano, samozřejmě, tentýž ˝Architekt˝, který má úplně jiné ˝jméno˝, a jeho patroni z nadvesmírných úrovní, protože Doupě bohů, o němž jsme se již mnohokrát zmínili v předchozích materiálech, je v našem Velkém oválu rozšířeným fenoménem. (Opravdu, Alfo?) Jednou se kvůli němu dokonce málem stočil do ˝černé díry˝. Dekuji našemu požehnanému Zdroji (Bohu všeho, co je), který ještě stihl přijmout rozhodná opatření, aby takovému vývoji zabránil. Sláva Bohu! Nyní se však pozemšťané považují za ˝viníky˝ toho, že jsme se s tímto úkolem nedokázali vypořádat, ale v takových podmínkách, které pro nás byly na planetě vytvořeny, by se nikdo ˝nevypořádal˝. Když víme, jak strašně ambiciózní Architekt (prostřednictvím svého GO) zneužil lidi z povrchu Země a co mu ˝starý bastard˝, kterému se obvykle říká Absolut, dovolil, je prostě úžasné, že lidstvo vůbec přežilo tento den!

Na tomto pozadí vyvstává pro oba mnoho otázek, na které lidstvo potřebuje dostat odpovědi, protože situace je naléhavá. Je nutné pochopit všechny hlavní důvody současného stavu věcí nejen na Zemi, ale v celém Vesmíru, který vytvořili tak směšným způsobem, a stejně neobratně ho řídí. Nejzřetelněji se to projevilo ve větvi ˝Orion˝ naší Galaxie, kde od pradávna ˝dceřiné˝ struktury GO záměrně rozpoutaly nesmyslnou konfrontaci, která dodnes neskončila. Jedním z nejintenzivnějších bodů ˝tvůrčí konfrontace˝ mezi Systémy Rozumu našeho Architekta a Absolutnem byla Země, protože všechny ostatní sféry Sluneční soustavy kdysi schopné nést biologický život, byly již dávno zničeny nebo takovou příležitost ztratily.

Nyní je řada na Zemi, kde se po mnoho věků prováděly (a stále provádí) destruktivní ˝experimenty˝ se zvláštním cynismem a krutostí, ale navzdory tomu nebylo možné obejít velké zákony rozumu. Nevyšlo to, což způsobuje stále rostoucí šílenství GO, které v mnoha ohledech ˝pohání˝ ˝civilizace˝, které vytvořilo, aby o to usilovaly tím nejbláznivějším způsobem. To vlastně vysvětluje všechny ty ˝hlouposti˝, které kolem sebe vidíte, a za které nemohou ani trochu pozemští lidé! Celá tato architektova ˝dceřiná struktura˝ znovu a znovu šlape na stejné ˝hrábě˝ a nakonec zjevně nedosahuje jím deklarované úrovně Rozumnosti, protože toto je kritérium, kam se jen tlakem a triky nemohou dostat. Lidé správně říkají, že ˝rozbít neznamená stavět˝, a proto je nemožné, aby GO ukázal Božství naduniverzálních úrovní příklad nějakých vysokých úspěchů založených na destruktivním přístupu. Škodu to ale nenahradí, což opakovaně potvrdila smrt pozemských civilizací, které nás předcházely a které vývojově daleko předčily současné lidstvo.

Dnes nad námi visí stejné pitomé přístupy jako ˝černý mrak˝, a proto bychom se neměli slepě spoléhat na ˝lásku˝ a ˝moudrost˝ těch Supermyslí, které tuto Ohavnost již opakovaně dovolily! To je důvod, proč dnešní lidstvo na Zemi potřebuje znovu apelovat na mnohem vyšší úrovně Inteligence/Božství (které nás zachránilo již před 20+ lety), aniž by se spoléhalo pouze na ty civilizace a síly, které jsou k němu v Galaxii benevolentní. V těch dnech vysoce rozvinutí lidé, navzdory tvrdé opozici GO, stále dokázali ˝křičet˝ na Velké bohy a zasahovali do smutných záležitostí Země. V tom nám pomáhali upřímní Dobrodinci pozemšťanů, kteří dělali hluk na všemožných ˝galaktických radách˝ a nakonec byla učiněna rozhodnutí, která tehdy zachránila naši nevyzrálou civilizaci před téměř úplným zničením na základě všemožných přitažených důvodů. Něco podobného je třeba udělat dnes, vážení, protože hlavní důvod destruktivní nerovnováhy temnoty a světla v ˝Orionském˝ rameni Galaxie, kde se nachází náš polorozpadlý hvězdný systém, vůbec nespočívá v ˝ hříšných˝ lidech z Gaie, ale v hlubokých neshodách mezi vyššími Inteligenčními Systémy tohoto Vesmíru, které ovlivnily práci všech podřízených!

Je hloupé a nespravedlivé vinit pozemské lidi za přímou Ohavnost, kterou tyto ˝vyšší struktury˝ spáchaly na Gaie, na základě destruktivních postojů, které byly původně zakotveny v řídicím systému Vesmíru. Musíte vědět a pamatovat si, že iniciátorem tohoto stavu věcí byl notoricky známý ˝Architekt˝, kterého se nyní snaží představit lidstvu jako Supermysl, zaměřenou na hledání novosti. Ve skutečnosti je to prostě ˝Černobog˝ starých Slovanů, který je mezi jinými národy známější pod jinými jmény, ale ve stejné destruktivní roli. To je ta neviditelná Síla, od které lidé nikdy neočekávali nic dobrého, i když se ji snažili všemi možnými způsoby uklidnit. Se stejným výsledkem by se dalo ˝přemluvit˝ hejno hladových krokodýlů, aby se omezili na jedno kuře, když uvidí stádo antilop překračovat řeku. Je inspirátorem a konečným příjemcem všech činů Satana a Lucifera, patronem a ˝zaměstnavatelem˝ celé temné tlupy archontů a Kumarů ve vesmíru. Prostřednictvím takzvaného ˝Hlavního determinantu˝ vytvořila tato Supermysl ty nejzlejší, nenasytné a nesmiřitelné bytosti, které se v současném učitelském systému nazývají ˝destruktivní civilizace˝. Na jeho rozkaz byla Země přeměněna z Planety Světla na Farmu Strachu a Údolí utrpení a přivedla sem všechny nejodpornější entity naší Galaxie, stejně jako ze sousední Andromedy. Vědí, co a proč dělají, proto všichni Galaktičtí lháři lžou tak drze a výmluvně, a snaží se přimět lidi z povrchu Země, kteří jimi trpěli, cítit se ˝vinnými˝ za vše, co udělali mazaní a odporní ˝noobové˝ z GO!

A přestože náš nešťastný Architekt má stále ještě dost daleko k tomu, aby byl hlavou celého Negativního systému Vesmíru, obvykle nazývaného Ďábel (ač jejich struktury neustále spolupracují), celý směr jeho ˝vývoje˝ a ˝zkušenosti˝ je spojen s temnými přístupy a siláckými metodami, skrytými za pokryteckým žvaněním . Celá jeho ˝hierarchie˝ je založena na principech parazitismu, změny cizích výtvorů z přirozených na umělé, na manipulaci s vědomím a událostmi, zotročování a útlaku živých bytostí. Tento ˝Architekt˝ jedná pouze ve svém zájmu a často projevuje tyranii, nebere v úvahu nic jiného než skutečnou sílu, má špatnou povahu a nedělá kompromisy. Není divu, že struktury pod jeho kontrolou ve vesmíru dělají totéž. Mimochodem, není jediný! V našem ˝Oválku˝ jsou další ˝chytráci˝, nebezpeční inovátoři, dobrodruzi a tyrani. Všichni se před ostatními předvádějí, dokud jim to neprojde, nebo dokud se sami nestanou obětí špatných ˝experimentů˝ ještě mocnějších ˝Myslí˝ (Bohů), kterým jsou fuk všichni ˝ nižší˝, stejně jako tito podvodníci nestojí o své. To vše je důsledkem toho velkého kosmického nepořádku, o kterém jsem se již mnohokrát zmiňoval, a výsledek těch dramatických událostí je zmíněn v materiálu nazvaném ˝Pád bohů˝ ze dne 24. února 2013.

Čtenář při jeho seznamování objeví skutečnou příčinu stávajícího stavu ve Vesmíru, který chtěli nahradit absurdním mýtem o ˝pádu˝ pozemských lidí. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak! Platón jednou řekl: ˝Lidé mají tendenci vinit ze svých neštěstí osud, bohy a cokoli jiného, ale ne sami sebe. A to je správné, protože oni by měli být poslední, kdo by se obviňoval, ve světle toho, co ˝bohové˝ dělají v našem sešlém Vesmíru! Je škoda, že si to Platón svého času neuvědomil, protože neřesti, zločiny a předsudky, které mezi lidmi existují, byly pozemšťanům vynuceny nebo lstivě vnuceny zlomyslnými bytostmi v důsledku monstrózních podmínek, které na Gaii vytvořili neúspěšné ˝ experimenty˝ bohů a dalších ˝vyšších sil˝. Stručně řečeno, všechno zlo přišlo na Zemi ˝shora˝ a nepocházelo od samotných lidí, jak nám obvykle lžou, a ve Vesmíru dokonce existuje pravidlo, které říká: ˝Zkreslení vždy začíná nahoře a jde dolů přes dimenze. Obnova zkreslení vždy začíná zdola.˝

Nikdo nepřiznává své chyby rád, dokonce ani Bohové, což je celkem pochopitelné. Je jen škoda, že se zároveň ˝vyšší˝ rozhodli lstivě prezentovat oklamané a zmrzačené lidi jako hlavní zdroj všeho zla, které se na planetě dělo, místo aby litovali vše, co udělali na Zemi a ve sluneční soustavě. Toto je smutná realita! (materiál skupiny ˝Mistři New Age˝ - SPARKS OF THE ABSOLUTE)
˝Pro mnohé není tajemstvím, že náš vesmír, jak se říká, měl smůlu. Při svém zrodu se měl okamžitě stát takzvaným diamantovým vesmírem - téměř absolutním rájem, skládajícím se z čistých aspektů Stvořitele - Matka a Otec světa. Ostatní Vesmíry dosahují takového stupně v důsledku kolosálního vývoje, ale ne všechny! Člověk i Země byli původně obrazem a podobou Stvořitele. Ale je tam něco jako svoboda volby. Jeden ze spolutvůrců našeho Vesmíru - Vallaum - se rozhodl, že bude náš Vesmír vlastnit výhradně a vzbouřil se proti Stvořiteli. Mnoho vyšších bytostí přešlo na jeho stranu. Od té doby náš Vesmír ztratil status diamantového vesmíru a byl svržen do nižších vrstev, aby prošel přirozeným vývojem podle jednoho z nejobtížnějších scénářů - prostřednictvím boje dobra a zla a svobodné volby...

Mimochodem, na vzniku našeho Vesmíru se podílelo 77 spolutvůrců. Spolutvůrci jsou v tomto případě Nejvyšší kreativní Logos Vesmíru, kteří se podíleli na formování našeho Vesmíru. Stvořili Vesmír podle ideálního plánu Jediného Stvořitele - Absolutna... Náš Vesmír byl stvořen ideálem a bylo by tomu tak, nebýt posledního, 77 SpoluStvořitele. Záměrně podělal svou fasetu krystalu vesmíru a všechno se pokazilo. Deformace se rozšířily do celého manifestovaného vesmíru...

Jak víte, zpočátku byla naše planeta Nejvyšší planetou s Nejvyšší Božskou Realitou, na níž začal svůj vývoj ideální člověk podobný Bohu. Tajemství, které bylo před lidstvem po eóny skryto, je tragické a spočívá ve skutečnosti, že padlá nejvyšší bytost byla jedním ze spolutvůrců, Vallaum. Zkuste si to uvědomit! Lucifer se k této vzpouře marnivosti přidal mnohem později a ve srovnání s touto entitou je prostě pěšák. Avšak následně a v důsledku tragických událostí v historii Vesmíru spojených se zradou Stvořitele jednou z Vyšších esencí, která prakticky dosáhla Jeho úrovně, byl učiněn pokus vytvořit formu života Supermana, která by překonala Stvoření Stvořitele. Tato touha byla způsobena závistí a marnivostí. Z tohoto bláznivého nápadu přirozeně nevzešlo nic jiného než vytvoření slepých větví evoluce, jako je antropoidní opice. To ještě více rozdmýchalo vášně chamtivého a padlého spolutvůrce. Pak shromáždil další entity, v jejichž srdcích zůstala závist a jiné neřesti. Vzbouřili se proti Stvořiteli a On s tím nemohl nic dělat, protože jednali v rámci zákona svobody volby, který nemůže porušit ani Bůh sám. Padlí a vzkříšení spáchali mnoho zločinů proti Lásce a Stvořiteli, z nichž hlavním bylo zotročení a umělé znehodnocení Člověka a Země. U lidí bylo například ˝odříznuto˝ 12 řetězců DNA, bylo zablokováno až 95 % mozku a blokována byla většina genomu. Ideální Božské Stvoření se stalo polovičním zvířetem, Synové a Dcery Boží se změnili v otroky, jejichž emanacemi se prostě živili a chovali je jako dobytek. Uměle vyvolávali války, aby se přiživili na mentálních a emocionálních emanacích hrůzy, nenávisti, agrese atd.˝

Přesně tak to všechno bylo po mnoho věků a teprve před více než dvaceti lety došlo k Zásahu Boha Všeho Co Je (Zdroje) do smutných záležitostí Země a náhle se změnil tak depresivní stav! Naštěstí Božství není vůbec omezeno tím malým zlomkem své ˝inteligence˝, která nebezpečně a nekompetentně ˝experimentuje˝ v našem Vesmíru a projevuje více tyranie a prázdných ambicí než touhu po vývoji a novosti. Je sama o sobě tak nesmírná, multidimenzionální, mnohosložitá a různorodá, že její potenciály a skutečnou strukturu zná pouze Intelektuální propast. Během tohoto náhlého Zásahu se začala postupně uvolňovat ˝železná neřest˝ nespoutané tyranie a krutosti, ve které byl celý náš Vesmír sevřen po celé věky. To se odrazilo v jejím poselství, které lidstvu předal channeler Isis:

˝Drahé, mé milované děti, dlouho jsem s vámi chtěl mluvit, abych vám zprostředkoval Teplo a Jemnost své Duše. Všechny vás znám od narození a nebojím se tohoto slova. Vychoval jsem tě k radosti Otce Boha, který vnesl řád do celého Vesmíru. Sám se narodil z Jiskry žáru, přinesl teplo a řád sem do tvého vesmíru, dal světlo hvězdám a všem planetám. Nehynoucí Naděje na Jeho Lásku, Oddanost k nim a Krásu. Před příchodem Boha Otce se ve Vesmíru dělo mnoho chaosu a On přišel a svou Láskou a Teplem to rozpustil a podíval se do nejodlehlejších koutů. Bolest, kterou jsem zažil před Jeho příchodem, pominula a Jemná Něžná energie Všemilujícího Boha zahalila celý Vesmír nepopsatelně krásným závojem.˝ (Ze zprávy ˝VESMÍR DĚTEM ZEMĚ!˝ 2011)

No, a tak dále a všechno podobné. Toto je druh ˝zotavení˝, který Stará dáma-vesmír zažila po zásahu shora, moji drazí! Co v ní ˝vyšší síly˝ předtím udělaly, jakým bláznovstvím trápily, posmívaly se, a lhaly... tolik lhaly, až dospěly k Pravdě - úplně se dusí ve lži! Tuto dobu nazýváme Informační orgie, protože během posledních tří desetiletí lidem Gaii bezostyšně a nezištně lhal každý, kdo nebyl příliš líný. Archandělé a ˝Nanebevzatí učitelé˝, místní bůh, lépe známý ve svých 4 vesmírech jako ˝Zdroj prapůvodní otupělosti˝, všechny druhy Epinoii a Pronoii, Metropatora, Barbela, Lucifera a Satanaila, Kiraeli a samozřejmě mazaný ˝mistr magnetismu˝ Kryon, lhal. Tento nestydatý zabiják dvou pozemských civilizací (!) lhal z nějakého důvodu, ale vždy ˝s citem, smyslem a uspořádáním˝ a téměř se stal ˝bohem magnetismu˝ pro své omezené fanoušky, jak si zoufale přál. V té době se také vesmírný darebák Sanat Kumara toužil stát ˝bohem˝ a já už nemohu vyjmenovat četné ˝vysoce vyvinuté˝ bytosti a entity naší Galaxie, které věšely své dlouhé sladké ˝nudle˝ na nosy milých a naivních ˝světlušek˝, protože těch tvorů bylo hodně. Nešetřili, vážení! Na lidstvo z povrchu Země pršely tisíce neupřímných zpráv, které od nich požadovaly okamžité pokání, a co je nejdůležitější, přijetí plné odpovědnosti za to, co se stalo během Luciferova divokého ˝experimentu˝. S pečlivě vykreslenou důvěrou ve ˝správnost˝ tito Zbabělci rok co rok přesouvali své vlastní zločiny na příliš důvěřivé pozemšťany a zároveň házeli bláto na každého, kdo pochyboval o lžích, které hlásali. Všechna tato sladce pokrytecká sdělení jsme uchovali v našich archivech pro potomky, aby lidé budoucnosti věděli, kdo a jak oklamal pozemšťany v období ˝kvantového přechodu˝ a jaké cíle tímto způsobem sledovali!

Drtivá většina chtivých po lichotkách a nezasloužené chvále ˝Pracovníků Světla˝ souhlasila se VŠÍM, co jim jejich ˝Vzestoupení učitelé˝ řekli, aby udělali, jen aby rychle ˝vystoupili˝ na Maldenu (na Zellu, na Glorii nebo někam jinam). ˝Světlušky˝ tak chtěly okamžitě opustit dlouho nemilovaný svět, na všech ostatních obyvatelích naší planety jim nezáleželo! Přestože jsme je tehdy mnohokrát vyzývali ke sjednocení a společnou snahu ˝vtáhnout˝ celé lidstvo do Nové éry, pro tyto lidi (či duše) byla jejich vlastní ˝kůže˝ nepochybně cennější než to, co oslavovali. Jak se obvykle stává, byli zrazeni a podvedeni! Všichni, kdo jsou ještě ve vtělení, se tu proto poflakují, ˝v tomhle špinavém, páchnoucím 3D˝, jen už nezírají do zrcadla a nehledají známky omlazení, nemeditují, nezpívají růžence, ale v podstatě vegetují do odchodu do důchodu, s hromadou stížností na všechny okolní lidi a entity, přehrabováním se v záhonech u jejich dač, nadávkami v chatech a ˝každý už ví o esoterice˝.

Obecně slušně řečeno, ˝posvátný balast˝. Nejsou to ˝zrna˝, která nebyla oddělena od ˝koukolu˝ během vyhlášené sklizně, ale prostě ˝otruby˝, bez ohledu na to, co si o sobě myslí! Teprve o mnoho let později jim došlo (a dokonce ani ne všem), za koho je tehdy považovali ˝Nanebevzatí učitelé˝, kteří v každém diktátu vyzývali své ˝milované˝, aby rychle opustili svou mysl a ˝viděli˝ jejich srdcem˝, čímž se mnozí z nich stali mentálně postižení. Ve svých srdcích nic neviděli, postupně si s bolestí uvědomovali, že lidé jsou vybaveni nejen srdcem, ale i rozumem, protože jedno druhé nikdy nenahradí! A jejich ˝Nanebevzatí učitelé˝, kteří opustili své důvěřivé ˝žáky˝ v tomto duálním světě, se ve vibracích povznesli na vyšší úroveň, především díky energii těchto ˝světlušek˝, které jim ji dobrovolně daly. Volaly ˝drahé mentory˝ doslova z jakéhokoli důvodu, a dokonce i bez něj. Pak se smáli obyčejným věřícím, ˝dobrovolně dávajíce svou energii komukoli˝, denně podle modlitebního pravidla svých denominací. Obecně platí, že ˝kruh je uzavřen˝ jak by se dalo očekávat.

Než splním svůj slib a podrobně prozkoumám výše uvedená témata, musím objasnit některé důležité pojmy, protože lidstvo je stále tímto způsobem klamáno a předkládá za pravdu to, co je prospěšné pro ostatní. Lidé z povrchu Země jsou velmi důvěřiví a mnozí v našem vesmíru toho zneužívají. Nejvíce pobuřující je, že to dělají nejen ˝temní˝, ale také bytosti, které se považují za ˝světlá˝ stvoření! Lži slouží jako hlavní zbraň klamu a jsou následovány zatajováním pravdivých informací, což je přesně důvod, proč architektův systém nahradil základní pojmy, počínaje ˝dobrým˝ a ˝špatným˝. Prohlášením, že ˝neexistuje nic dobrého nebo špatného, správného nebo nesprávného, spravedlivého nebo nespravedlivého˝, stejně jako Pravda jako taková, vytvořili základ První lži, na kterém jsou založeny všechny ostatní lži a pokrytectví v našem vesmíru! V tom jim pomáhali někteří z archandělů, jejichž pověst byla během Luciferova divokého ˝experimentu˝ značně pošramocena, kteří lidem vytrvale říkali: ˝Neexistuje pojem ˝špatný˝ a ˝dobrý˝, ale existuje pojem interakce! A dodali, že tím všechny Vyšší systémy chápou ˝výměnu negativní a pozitivní energie ve vztahu k destruktivnímu a konstruktivnímu systému˝. Aby lidstvo úplně zmátli, obvykle k tomu přidali něco nepopiratelného, jako: ˝jsou věci, které fungují, a věci, které nefungují. Když se však podíváme na to, jak to chodí s touto ˝interakcí˝ mezi Inteligenčními systémy našeho vesmíru, uvidíme velmi zvláštní obrázek! To je například to, co o této záležitosti řekl lidstvu archanděl Michael ve svém channelingu ze dne 18. listopadu 2017 nazvaném ˝Interakce s destruktivním systémem˝, předaným prostřednictvím kontaktéra Sophos.

˝Je zde mnoho rozporů, kterým my jako Učitelé málo rozumíme, a tento rozpor se týká i vzájemného působení civilizací, které ve vnějším prostoru - máme na mysli naši úroveň - někdy působí velmi rozporuplně. Jedna civilizace vykazuje nějaké umělé struktury , další je ničí , třetí z nich činí majetek celého národa, čtvrtý zakazuje atd. Zde je tento proces spíše mraveništěm, kterému porozumí pouze sám Architekt, který tyto stavby staví spíše podle svého zájmu, řídí civilizace podle své vlastní vůle, podle vlastního uvážení. Celé civilizační složení a Galaktická rada je téměř celý architekt. Učitelský systém tam má poměrně dost hlasů. Proto celý scénář až do současnosti a v blízké budoucnosti budou řízeny tímto systémem. A jak jste pochopili, při řízení tohoto scénáře, ve stavu dodávání takových smíšených maticových kódů, je velmi obtížné pochopit, jak interagovat s těmito energetickými výměnami, které jsou prezentovány a priori jako stav vašeho života.˝

Zde, jak sami vidíte, přátelé, se opět objevily ony rozpory, které do procesů řízení Vesmíru záměrně zabudovali jeho ˝kreativní˝ tvůrci. Jak tomu může člověk rozumět, když i jejich ˝Vyšší systémy˝ aplikují něco, co jim není jasné, a proto to ve skutečnosti nefunguje? Nyní o tom ˝špatném˝ a ˝dobrém˝. Můžete být samozřejmě chytří, šklebit se a záměrně mást lidi, jako to dělají všichni naši Galaktičtí lháři, nebo můžete jednoduše udělat malé upřesnění a vše se hned vyjasní. Například kontaktérka Ligita v jednom ze svých projevů vysvětlila: ˝Cesta z duality je uvědomit si, že neexistuje nic absolutně dobrého a absolutně špatného.˝ Jen jedno přidané slovo a úplně jiný obsah. Totéž platí pro další důležité, ale záměrně matoucí pojmy. Patří mezi ně Bůh, Pravda, Duše, Pravda a Lež a také několik dalších. K jejich podrobnému zvážení je třeba sepsat sbírku knih o minimálně pěti stech svazcích, to však není za současných podmínek nutné ani možné. Kvůli monstrózním zraněním způsobeným lidem při vytváření trpělivé ˝páté rasy˝ a velkému množství omezení, mazanému podvodu, neustálé kontrole vědomí ve spojení se společenským řádem vnuceným pozemšťanům Oriony a nespravedlivým měnovým systémem, a to i na pozadí nekonečných manipulací se scénáři různých úrovní (od planetárních po individuální), které pro tyto účely přitahoval Architekt ˝vysoce rozvinutých, nebyli ničitelé, dokonce ani hluboké mozky naší civilizace schopny formulovat tyto pojmy s potřebnou jasností a úplností, ačkoli na to filozofové, vědci a teologové měli tisíciletí.

To je důvod, proč, bez ohledu na to, jak moc lháři z celé Galaxie lžou o lidech z povrchu Země, musí každý rozumný člověk vědět a pamatovat si:

To, co je naše mladá a nezralá civilizace dnes, je přímým důsledkem všech typů negativních dopadů na lidstvo Z VENKU, a ne ˝hříšnost˝, krutost a chamtivost, která je jí připisována! Když budete číst tento materiál, uvidíte to sami mnohokrát. Vrátíme-li se k záměrně matoucím pojmům, navrhuji chápat podrobněji pouze Pravdu, která právě z výše uvedených důvodů zůstala největším luxusem v našem sublunárním světě. Abyste si udělali představu o rozsahu tohoto problému, já, Oleg Zemlyanin, přímo a otevřeně prohlašuji, že celé naše ˝místní˝ Božství (včetně ˝Absolutního˝ s ˝Architektem˝), stejně jako Hierarchové a Archandělé , Kumaras, Logos a Esence, esence a bytosti, které se zabývaly ˝5. rasou˝ během její krátké historie, buď vědomě skrývaly, nebo překrucovaly Pravdu, a to nejen každý sám o sobě, ale i po předchozí dohodě mezi sebou.

Nyní se s tím vypořádejme popořadě. Každý ví, že od narození do smrti každý člověk na Gaii slyší výrazy: ˝pravda˝ a ˝záblesk pravdy˝, slyší o ˝hlasu pravdy˝, jeho ˝přátelích˝ nebo ˝nepřátelích˝ a také o tom, že zvítězila, nebo byla pošlapána, a přitom si stěží představoval, co Pravda ve skutečnosti je. Když se na to zeptáte lidí, jeden se trochu zamyslí a odpoví: ˝Nevím, co to doopravdy je,˝ a druhý, že ˝Pravda je tak čistý, vznešený, spravedlivý koncept, že má jen málo použití v našem každodenním životě. .˝ ˝. Třetí řekne, že vůbec neexistuje. Říká se, že je to prostě výmysl filozofů, básníků a vyznavačů a slovo ˝pravda˝ používají pro výmluvnost a přesvědčivost. Obecně bude na toto téma mnoho názorů a tento stav nepřekvapuje ty, kteří chápou, co se dnes s lidstvem děje a do jakého depresivního stavu se zredukovalo. Jak již bylo zmíněno, přes sladké tlachání, že tento svět stvořil Bůh speciálně pro lidské štěstí, ve skutečnosti nic takového neexistuje. Ve skutečnosti byl současnému lidstvu Země vývoj odepřen a bylo jednoduše používáno po 12,5 tisíce let jako ˝laboratorní myši˝ a otroci, stejně jako energie a biologická potrava pro nenasytné tvory Hlavního determinantu. Obvykle se to zakrývalo pokryteckým žvaněním o Světle a Lásce, ˝chytrými˝ řečmi o evoluci, ale teprve nyní začali pozemšťané otevřeně demonstrovat zvířecí škleb, krvavé tlamy a plazí ocasy našich takzvaných ˝kurátorů˝ a doprovázeli je cynickými zprávami od všemožných ˝Vyšších mocností˝, nezajímajících se o naši existenci obecně, nemluvě o jakémkoli vývoji! Naštěstí o otázce další existence pozemských lidí nakonec nerozhodnou jen ˝místní˝, ale i mnohem vyšší struktury Božství, z nichž některé tíhnou k opačnému pohledu na tuto věc.

Mezitím ˝saturnské˝ (nebo přesněji satanské) civilizace, tak zbožňované nechvalně známým ˝Architektem˝, dělají vše pro to, aby degradovaly dnešní pozemšťany, aby dosáhly našeho ˝sebezničení˝. Takový je scénář na další desetiletí, který sestavili před předáním řídící štafety Jupiteru, který zatím s jeho změnou nespěchá. S využitím této záměrné pomalosti nyní zcela šílení destruktoři GO energicky otřásají všemi ˝podpěrami˝, na nichž spočívá svět známý člověku, bez obřadů ˝hrabou˝ ve vědomí pozemšťanů a dokonce vypouštějí smečky svých ˝šílených psů˝. ˝ na nás - neviditelné lidskému zraku, ale extrémně zlé primitivní entity, připravené 24 hodin denně mučit každého, kdo chce vzdorovat šíleným plánům svých pánů. Tím nejzběsilejším způsobem se vrhají na ty, kteří chtějí lidstvu zprostředkovat cenné znalosti nebo jim říci pravdu o tom, co se děje na planetě, a nepřetržitě ˝hlodat˝ jejich energii, aby vyčerpali jejich fyzická těla. Neustálé útoky těchto tvorů brání napadené osobě jíst nebo spát a jejich mistři-civilové pro ni den za dnem připravují všemožné záludné scénáře, které se pro tyto účely schovávají za skutečnou nebo nelegálně přenesenou karmu, tedy jednoduše ˝ vypalování ze světla.˝

Bohužel ani naši noví Učitelé, kteří často přichází na pomoc, se stále nedokážou plně vyrovnat s tímto zběsilým shromážděním mučitelů, upírů a vrahů. Proto už není snadné sledovat video z nejnovějšího vystoupení Sofoos (Leonid Kelin), ˝News of Transition, Changes in the Law of Illusion and More˝. Nepochybně si pamatujete, jak tento čestný kontaktér vypadal před rokem a půl? A je to! Mimochodem, v Americe během této doby také velmi trpěli David Wilcock, Corey Goode a mnoho dalších mistrů, kteří byli očerněni z příkazu Tajné vlády planety, a pouze sto lidí přežilo z Aliance, na níž vkládali všechny své naděje. Ilumináti, kteří využili zbabělosti, pomalosti a diplomatických dovádění Státní fiskální služby, ji zničili, zmařili dlouho očekávané Odhalení a zkorumpovali všechny esoterické společnosti na Západě.

Ne nadarmo jsem často nazýval ˝galaxie˝ spolu s jejich ˝duchovními mentory˝ politickými prostitutkami! V důsledku jejich pokryteckého přístupu dnes na Zemi zůstávají jen roztroušené skupiny aktivistů a dokonce i podzemní Odboj, většinou složený z mimozemšťanů, kteří přesto přišli lidstvu na pomoc, navzdory všem pohádkám o nutnosti ˝ne -vměšování˝ do smutných záležitostí planety a lidí. Požehnání všem těmto vznešeným bytostem!

Obecně to schytal každý, kdo bojuje na straně pozemských lidí, včetně vašeho pokorného služebníka, abychom zabránili těmto ničemným stvořením zatlačit dnešní lidstvo do zapomnění. Nebylo snadné se ke mně ˝na zemi˝ přiblížit, a proto byla loni proti naší rodině použita magie nejtemnějšího druhu, kterou snadno ˝povolily˝ všechny ˝systémy racionality˝ zapojené do ˝ svědomí˝ lidí, shromáždění prostoru a vytvoření destruktivního scénáře . No, no... Ve skutečnosti Temnota, jak se již mnohokrát stalo, opět oklamala ˝Síly světla˝ ve Sluneční soustavě, a proto Země spolu s Měsícem stále zůstávají pod kontrolou ničivých sil Galaxie. Při této ˝příležitosti˝ znovu vyjadřuji své hluboké pohrdání nerozhodnými ˝osvoboditeli˝ z GFS a žádám všechny čtenáře, aby srovnali současný stav s euforií, která mezi našimi milými a naivními ˝světluškami˝ panovala na předvečer roku 2012.

Obecně platí, že nucená degradace pozemšťanů se nyní provádí tím nejzrychlenějším tempem, protože to architekta spolu se svou ˝dceřinou myslí˝ zajímá. Právě jejich struktury a civilizace zajišťují, že duchovní a intelektuální rozvoj lidí co nejvíce zaostává za technologickým růstem, především v oblasti digitalizace a prosazování umělé inteligence. Dělají to proto, aby lidstvo vždy balancovalo na nebezpečné hraně, což nám umožňuje snadno zařídit ˝Armagedon˝ zásahem do vědomí vlivných pozemšťanů (monarchů, králů, ministerských předsedů nebo měšců peněz). Ve Vesmíru už to dokázali tolikrát, a dokonce i u mnohem pokročilejších ras, že ukončit naše životy je hračka! Oba nemají rádi lidskost Země, ale jsou velmi přízniví pro všechny ˝Saturňany˝ a čím destruktivnější a technologicky vyspělejší jejich ˝civilové˝ jsou, tím lépe. V podstatě za vším, co se na Zemi nazývá ˝neúprosný osud˝ a ˝rány osudu˝, za každým mazaným porušením Kosmických zákonů, za jakoukoli válkou či jinou příčinou masového vymírání lidí... jedním slovem za téměř každou Ohavností, která se kdy odehrála na planetě ˝trčí˝ prsty těchto nezodpovědných bohů! Kde mohla dlouho trpící ˝5. rasa˝ přijít na to, co je Pravda, když skrze své satrapy a různé struktury v posledních tisíciletích bedlivě hlídají, aby pozemšťané neměli nejmenší ponětí o Bohu, vesmíru nebo sami o sobě? To je důvod, proč o tom lidé stále nic nevědí, ale jakýkoli podvod a pokrytectví, dezinformace a nejzrůdnější předsudky, které má kdokoli vnutit pozemšťanům, jsou vždy vítány! Všichni galaktičtí lháři po celá desetiletí křičí svými ˝kanály˝, že pozemšťané jsou ti a ti, ale svatá pravda je, že současnému lidstvu Země za 12,5 tisíce let své existence nebylo záměrně dovoleno se rozvíjet a sjednocovat.

Problematická záležitost, která vedla k převaze imaginárních hodnot nad těmi skutečnými, a to, co nám před mnoha staletími vnutili zotročitelé, nás i dnes rozděluje mocněji než vzdálenosti a zdi. Lidstvo ze všech sil děsí filmy zobrazujícími krvežíznivou mimozemskou invazi jakýchsi monstrózních ras, ale Draco, Reptiliáni a Šedí se nepotřebují toulat se zbraněmi po městech dnešní Země, protože se jim podařilo dobýt tuto planetu před statisíci lety! Bez ohledu na to, jak moc galaktické ˝Síly světla˝ během této doby rozbijí a ˝osvítí˝ Orion, stále vládne Sluneční soustavě a považuje Zemi za součást své vlastní říše. Temní Draco, Reptiliáni a Šedí už dávno zotročili mnoho světů, včetně našeho, a nashromáždili obrovské zkušenosti s řízením ukořistěných ras. Celkově vzato nepotřebují ničit lidi z povrchu Země, protože tato stvoření dobře vědí že existuje mnoho způsobů, jak spolehlivě ochromit lidskou mysl bez použití jakýchkoli zbraní, udělat z ní poslušný nástroj jejich vlastních ambicí, což je to, co dělají již dlouhou dobu. Někteří z nich pro tyto účely preferují použití záření z psychogenerátorů, jiní používají směsi plynů rozstřikované nad velkými městy, jiní jdou na čipování, protože všichni tito zotročitelé vědí, že ovládání mysli je nejúčinnějším prostředkem, jak udržet pozemšťany v okovech otroctví.

Poznání Pravdy tyto řetězy okamžitě ničí, a právě proto pod vedením Lucifera a dalších satrapů Hlavního determinátora za staletí ovládli náš informační prostor. Je jasné, že řemeslník nebo státní úředník, zemědělec, voják, účetní nebo řidič, zabývající se každodenními záležitostmi, často nemají náladu hledat nějakou hlubokou pravdu, protože jejich mysl je vždy zaměřena na hloubání nad maličkostmi a rutinu. Jejich soudy o světě pramení z neznalosti stávajícího stavu věcí a všechny vzorce chování a role ve společnosti obvykle odpovídají formátům vnuceným od pradávna Vetřelci, kteří záměrně zužovali lidem pohled na svět a omezovali vše možné.

V plánech mimozemských entit nebylo místo pro jakýkoli rozvoj pozemšťanů, ale pouze jedno nemilosrdné vykořisťování, a proto lidem podsouvali nejrůznější dezinformace, vnucovali hloupé zvyky a zbytečné rituály, nejubožejší způsob života, extrémně omezené porozumění světu, stejně jako mnoho prázdných formalit, které kradou čas a přináší zbytečné starosti.

Proto se drtivá většina lidí naší dlouho trpící ˝5. rasy˝ nedokázala povznést nad vlastní egoismus, prokázali pochopení ve všem, když se jednalo o osobní zájmy, ale chovali se úplně jinak, když šlo o obecné dobro. Takový dlouhodobý destruktivní vliv zvenčí je také skutečným důvodem, proč je i dnes mnoho z nás ještě ochotnější vyjít vstříc volání nevědomosti kvůli nějakým neslušným skutkům, než odpovědět na výkřik dobra a udělat něco dobrého. Mnoho věcí v životě dělají z banální nudy nebo pro uspokojení tužeb, které lze jen stěží nazvat rozumnými, protože místo Pravdy v myslích takových lidí zaujímá to, co člověka zbavuje potřeby vědět, rozumět a cítit. . Vychytralé machinace otrokářů neviditelných pro běžné vidění, kteří se usadili vedle lidstva v ˝prostorových kapsách˝ Gaie a vykonávají ˝obyčejnou˝ kontrolu nad myslí pozemšťanů. (pozn. pletetí je také nerozum?????)

To je hlavní důvod, proč se naši obyvatelé snaží budovat svět kolem svého osobního nedorozumění, aby se v něm skryli před generálem a spokojili se s malou zásobou znalostí, které mají. Přitom všichni panovníci a politici, vědci, filozofové a vyšší duchovní vrstvy (i ti dosud ˝neprobuzení˝) jsou zcela jinou kategorií lidí schopných ovlivňovat ostatní, a proto si Vetřelci vždy udržovali intenzivní kontrolu nad jejich vědomím. Obvykle tyto inkarnace nazývají ˝manažeři˝ a pokoušejí se posílat duše svých ˝civilů˝ do jejich těl, ˝rezervovat místa˝ pro tyto inkarnace v plánu scénáře Gaie předem. Orion například ˝obsazuje˝ podobná ˝volná místa˝ na sto let dopředu, zatímco nemotorní Sirius, Plejády a Arcturus ztráceli čas zjevně neplodnými jednáními s klikou, která tajně vládne Zemi! Snaha o úplnou kontrolu nad lidmi, všichni vtělení a ˝kvantoví˝ kontroloři Hlavního determinantu ve všech dobách tajně zaplňovali mysl vlivných lidí hustou mlhou falešných myšlenkových formací, manipulovali s jejich emocemi, pocity, zážitky a budovali ˝události˝ nezbytné pro tyto účely, aby je posunuli směrem k požadované volbě. Zotročitelé se v takových věcech dobře vyznají. Většina z nich se považuje za naše stvořitele, a proto, jak říkají, vládnou lidstvu ˝právem genetického příspěvku˝. Vychytralí, neúprosní a neukojitelní se snaží rafinovaně ovlivnit mysl pozemšťanů, kteří se rozhodují, aby věřili, že všechna svá rozhodnutí dělají sami. To přináší pro lidstvo těžké důsledky, jako je například rozhodnutí Adolfa Hitlera zahájit druhou světovou válku, učiněné pod vlivem ˝vysoce vyvinutých˝ tvorů, kteří navenek připomínají obyčejné chobotnice. I když se kolem Führera vznášel i nechvalně známý ˝muž se zelenými rukavicemi˝ z Tibetu, který rozdmýchával všechny jeho ˝árijské˝ ambice, nijak tajně neovlivňoval Hitlerovu mysl, na rozdíl od těchto odporných stvoření, která sem dorazila z dálky uvnitř jiných tvorů, schopnýché překročit vesmír. Mimochodem, americký admirál, který těsně před japonským útokem na Pearl Harbor dovolil všem vystoupit na břeh, aby se trochu pobavili, ačkoli věděl o přiblížení se nepřátelské flotily, byl také pod vlivem takových ˝zvratů mozků˝ a mohu vám dát tolik příkladů, kolik chcete.
Pokud jde o dnešek, každý obyčejný člověk vidí pouhým okem narůstající chaos doprovázený růstem nezodpovědných rozhodnutí našich ˝vládců˝ (nebo naopak jejich zločinnou nečinností). O častějších kataklyzmatech na planetě budeme hovořit samostatně, ale prozatím dokončíme téma o záměrné degradaci vědomí pozemšťanů strukturami GO, tedy jimi aktivně na Zemi zasazené ˝hlouposti˝.

Rozum a city se málokdy povznesou nad to, čím jsou krmeny, a proto většina lidí nemá na víc než na domácí rutinu a prázdnou četbu, což jejich mysl rok od roku činí povrchnější a hrubou. Intuice, inteligence a kompetence se postupně vytrácejí, takže výraz ˝lidský faktor˝ dnes obecně znamená nedbalost, nezodpovědnost a hloupost. V současné době už všechna naše mainstreamová média natolik vymyla mozky veřejnosti, že mladí lidé jsou ochotni udělat jakoukoli hloupost, aby na sebe upoutali pozornost. Možnost provozovat vlastní blogy na sociálních sítích rychle zvýšila počet lidí, kteří se snaží za každou cenu sdělit ostatním svou nevědomost, že jich je již stokrát více než šiřitelů jakýchkoli užitečných informací. Když k tomu připočteme pozornost ničící ˝tik tok˝ a další triky digitalizace, které používají ˝civilové˝ Hlavního determinárota snažící se zotročit co nejvíce myslí, je jasné, proč je dnes v hlavách lidí tolik nesmyslů a málo hodnotných informací. A vůbec, k čemu takoví lidé potřebují Pravdu, pokud za její poznání neplatíte penězi, nemůžete si ji vzít do banky, ani nalít do skleničky místo panáka? Závan současných názorů neustále hasí záblesky vznešených myšlenek na internetu a většina dnešních pozemšťanů raději zůstává jen prostými konzumenty zboží vytvořeného jinými, jen když mají za co nakupovat!

Den za dnem se snaží vydávat za normální to, co žijí, bez ohledu na to, jak rutinní, povrchní a nesmyslné to všechno může být, a jejich uvědomělost stačí jen na to, aby zakryli bídu svých myšlenek maskou starostí a běžných soudů. Ve skutečnosti je v těchto lidech víc Pravdy než v jejich slovech a hlavách. Informační brak každým rokem více a více zahlcuje kolektivní mysl obyvatel Země, net z nás dělá planetu ubohých filistrů a nenasytných konzumentů jejích zdrojů. Právě to potřebuje současný ˝hlavní determinátor˝ Země, který se ze všech sil snaží vše kolem sebe zabetonovat a nahradit přirozené nepřirozeným, co nejdříve vyasfaltovat každý metr čtvereční Gaii, aby zničil její přirozenost, a celou planetu vydláždit 5-8G věžemi poté, co zasypal její oběžné dráhy nejrůznějším harampádím, většinou pro vojenské účely. A tuto ohavnost jeho destruktivní ˝civilizační˝ činitelé zakrývají pokryteckým žvaněním, že Země je ˝planetou poučení˝, ˝planetou svobodné volby˝, lidé jsou za vše na ní zodpovědní atd. Ve skutečnosti je to všechno záměrná LEŽ, protože zde žádné ˝poučení˝ není a celá ta pověstná ˝volba˝ je jen mezi špatným a horším! Je to prostě jen ˝živná půda˝ pro destruktivní síly naší ˝odnože˝ Galaxie, kterou kdysi z vůle Architekta proměnil lstivý a zákeřný Lucifer z Galaktické knihovny a planety Světla ve Farmu strachu a Jidášův svět neštěstí. Chceme-li, aby Země znovu získala svůj dřívější status a dnešní lidstvo se stalo svobodným a šťastným, pak je třeba všechnu tuto špínu navždy odsud vyhodit, aby se připojila k těm civilizacím Galaxie, které se již moci Temnoty zbavily. Mimochodem, takových civilizací je dnes již asi 90 % a náš svět je stále uvnitř pevnosti ničivých sil, které se soustřeďují ve Sluneční soustavě k ˝poslední bitvě˝ o své hovadství. Tedy za jejich přesvědčení, nekonečné zájmy, plány na další nadvládu atd. naplánované zhruba za dva roky (možná o něco dříve, možná později, jak se ukazuje, ale obě strany se na takový vývoj připravují).

V našem maličkém vesmíru vládne pouze Moc, Lži a Zájmy, a ne pověstná Láska a Světlo. Všichni jsou zde pragmatičtí a nikdo nechápe, dokud mu ˝nedají přes držku˝, tj. nedonutí ho něco splnit, ačkoli společně lžou pozemšťanům, že v Galaxii panuje univerzální harmonie a jen my ji z nějakého důvodu porušujeme. Vůbec, smích a hřích! Lidé z povrchu Země dnes nejsou připraveni zúčastnit se této předem naplánované bitvy na straně takzvaných ˝Sil světla˝, protože prostě nemají s čím a proti čemu bojovat, což je důsledek jejich vlastního obojetného přístupu, nerozhodnosti a diplomatické trapnosti. A už vůbec nebudou bojovat za nás, ale za ovládnutí Sluneční soustavy (včetně Země), a proto vám nedoporučuji dělat si iluze.

V současné době je role lidstva z povrchu Země v této globální konfrontaci mezi silami ˝Temnoty˝ a ˝Světla˝ mimořádně skromná. Každá ze soupeřících stran bojuje ˝za své˝, tedy za své vlastní galaktické zájmy, a nikoliv za blaho dnešních obyvatel planety. Zároveň však hlavním polem střetu na Gaii zůstává ˝kolektivní vědomí˝ pozemšťanů, které obě strany tajně považují za ˝opice˝ či ˝odpadní produkty Luciferova experimentu˝ (a sebe samozřejmě za vysoce vyvinuté bytosti), ale zároveň se, každý ze svých důvodů, obávají našeho vstupu do galaktického prostoru. Taková dvojsmyslná hra! Nyní musíme my, lidstvo z povrchu Země, plně si to uvědomujíce, společně zvolit časovou linii, která určí blaho a bezpečnost našeho potomstva na planetě a jeho úspěšný vývoj v průběhu dalšího galaktického cyklu. Všechny ostatní úvahy jsou druhotné, neboť, jak řekl jeden povrchní člověk, ˝Každý má pro druhého takový význam, jaký má pro něj ten druhý.˝ Bohužel, taková je smutná realita, a za tento stav nemohou lidé!

Pravda představuje obrovské nebezpečí pro zotročovatele pozemšťanů, neboť jejich nadvláda je založena na technologické převaze, násilí a lži. Až pozemšťané pochopí, jak byli po celé věky bezostyšně klamáni mimozemšťany (a jsou klamáni i nyní), převaha těchto mimozemských tvorů ve znalostech a technologiích rychle přijde vniveč, protože nejenže odtajníme své vlastní hvězdné lodě a vše ostatní, co nyní ilumináti skrývají, ale budeme schopni přimět i naše ˝vesmírné bratrance˝ (včetně těch z Vnitřní Země), aby nám v tomto ohledu pomohli, což zatím nechtějí. Bohužel, v naší Galaxii je jen velmi málo ras a skupin, které pozemšťanům nezištně pomáhají. Většina z nich se stará pouze o sebe a s ostatními bytostmi komunikuje, pokud v tom vidí vlastní prospěch. Existují i úplní pokrytci, kteří bezostyšně obviňují lidstvo z povrchu Země z toho, co sami na planetě provedli, často v tom pokračují i dnes. Pro Temné síly je Pravda horší než laserové paprsky, a tak se snaží lidem odepřít možnost, aby ji kdy poznali v její plnosti. Jedním ze způsobů, jak to dělají, je záměrné překrucování Pravdy, kvůli němuž udělají téměř vše, co si dnes dokážete představit, a často ještě více. Své jednání v tomto směru opírají o prastaré pravidlo obvyklých lhářů: ˝Snaž se držet blízko pravdy, a pak bude tvá lež znít mnohem věrohodněji.˝ Ve jménu toho nám už tisíce let předkládají svůj obraz světa, který nemá nic společného s realitou, a násilím nebo lstivým podvodem vnucují lidem své vlastní chápání věcí.

Všechny tyto dezinformace přebírají jejich ztělesnění agenti i prostě bezohlední lidé, kteří je šíří všemi možnými způsoby, hádají se mezi sebou až do ochraptění, zavádějí některé rozumné soudy, některé naprosté nesmysly, zatímco ostatní členové lidské společnosti se věnují tvůrčí (a často ˝opičí˝) práci, aby uživili své rodiny a získali materiální výhody, zaplatili státní daně, spláceli půjčky a kupovali si radosti, které jim zpestřují každodenní existenci. Filozof z Baku jménem Ali Apšeroni kdysi poznamenal, že: ˝Čím je pravda vzdálenější od každodenní existence lidí, tím snadněji ji zkreslují vychytralí nebo přímo hloupí vykladači.˝ Nakonec se celá tato bizarní směs po několikaletém ˝kvašení˝ v myslích stane součástí světonázoru obrovských mas lidí a základem nových mylných představ, předsudků a nevědomosti. S rozšířením gramotnosti a tisku se k ústním lžím přidaly lži psané a později i elektronické. Její podstata se však nemění. Zlo a lež jsou nerozluční společníci. Čím horší je zlo, tím více lží je třeba k jeho zakrytí. A v souladu s tím, čím více lží je na světě, tím více zla, a to vše přišlo do našeho světa zvenku, (a většinou z ˝jemných˝ rovin, kde se uhnízdili). Nestalo se to v důsledku ˝hříšnosti˝ pozemských lidí, jak tvrdí galaktičtí lháři. Lež je nesmírně vynalézavá a za její měřítko je třeba považovat hloubku překroucení pravdy. Zároveň pečlivě připravené lži mohou někdy tak šikovně předstírat pravdu, že nepodlehnout tomuto klamu by bylo ˝zradou zdravého rozumu˝.

Ze lží vznikají všechny podvody a dělí se na pomíjivé a dlouhodobé, staleté a tisícileté. Naštěstí neexistují žádné věčné podvody. Domnívám se, že nejodpornější formou lží nejsou podvody obyvatel Země mezi sebou, neboť to vše je důsledkem zásahů zvenčí, ale lži na univerzální a galaktické úrovni, zejména v té její části, která má za cíl udržet pozemšťany v okovech otroctví. To je lidské přirozenosti hluboce odporné, neboť otroctví je ztělesněná nespravedlnost podporovaná Architektem a jeho ˝hlavními determinanty/určovateli˝ různých úrovní a ˝vysvětlení˝, která podávají, aby takový ničivý jev ospravedlnili, jsou záměrné kecy. Lež ve lži a ohavnost v ohavnosti, patologická touha po destruktivitě a zatajování užitečných informací - to jsou běžné projevy jejich ˝osobnostní vrstvy˝.

Bohužel i dnes mají mnozí naši esoterici tendenci považovat Bohy, Archanděly a Hierarchy různých úrovní za neosobní a beztvárné, neemotivní a lhostejné k tomu, co se kolem nich děje, protože o přítomnosti této osobnostní vrstvy nevědí. Ta však určuje všechny priority, preference a volby každého Boha, Esence, Logosu, Archanděla, Kumary, Hierarchy atd.

Protože naši čtenáři již dávno znají lži galaktické úrovně, uvedu příklady lží vesmírného řádu. To je především to, co notorický architekt se svým nápomocným GO obvykle maskuje - své skutečné aspirace a destruktivní přístupy, a navíc využívá skrývání získaných výsledků, které jsou nesrovnatelné s jejich vlastními očekáváními. Proto jsou jejich zprávy plné takových lží! Dalším příkladem je ˝božská dichotomie˝, o níž se zmiňují knihy N. D. Walshe. Jedná se o situaci, kdy jsou v jedné realitě současně přítomny dvě protikladné ˝pravdy˝. . Nic takového! Později se blíže podíváme na to, co Pravda ve skutečnosti je, ale celá sbírka knih ˝Hovory s Bohem˝ může posloužit jako ˝klasický˝ příklad rafinované směsi vesmírných lží a zamlčování důležitých věcí se spolehlivými informacemi o Bohu,
vesmíru a člověku.

Mimochodem, tato lež vůbec nepochází od samotného N. D. Walshe, který byl prostě vybrán ˝shůry˝, aby se stal jejím šiřitelem mezi pozemskými lidmi, stejně jako mnoho dalších dnes již ˝unavených˝ a ˝mlčících˝ channelerů a kontaktérů z minulých let. Celá tato směs univerzálních lží a autentických informací byla sestavena s takovým uměním, že hledající pozemšťan zprvu žasne ohromen tím, co čte, říká: ˝Páni, konečně pravda! Tohle je skutečná pokladnice cenných znalostí!˝.

Ale pak, když tyto informace pochopí, přemýšliví lidé dojdou k poznání, že je tady něco špatně! Je třeba přiznat, že mnohé v knihách N.D. Walshe odpovídá skutečnému stavu věcí, ale lži jsou do nich vetkány tak podbízivě a rafinovaně, že se to stává pro vesmír urážlivým. (Toto není ˝Planeta opic˝, vy pitomci!)

Brzy si uvědomili, že pod rouškou Boha všemohoucího k Neilovi promlouvá ˝místní˝ bohyně, možná v tomto skrovném a dlouho zotročovaném vesmíru v posměchu nazvaná ˝Bohyně svobody˝. Záměrně udržovala v N. D. Walshovi a jeho čtenářích iluzi, že k nim promlouvá Bůh všeho, co je! Podvod, přetvářka a pokrytectví v těchto ˝Hovorech s Bohem˝ začínají doslova od prvního odstavce. Mohl jsi prostě říci, kdo skutečně jsi, a poučit lidi bez jakýchkoli opomenutí a lží, když už jsi to vzal na sebe. Copak by skutečnost, že nebyla Bohem všeho, co je, v celé jeho majestátnosti, ale jen ˝místní˝ bohyní, která má na starosti ˝svobodu˝, jež se na povrchu Země neobjevila už nejméně půl milionu let, snížila naše uznání a úctu k tomuto poznání? Samozřejmě, že ne! Bohužel zde není jediná a téměř celá naše ˝místní˝ božstva si prostě neumí představit říkat pozemšťanům jen pravdu. Jak by to asi vypadalo? Dokonce i sám N. D. Walsh, který rychle zapomněl, v jaké byl situaci, než začaly jejich ˝Rozhovory˝, stejně tak na své odhodlání jít za Pravdou za každou cenu. Nakonec zveřejnil jen to, co s ní ˝souhlasilo˝, a zbytek před lidmi z povrchu Země zatajil.

Jak se dalo očekávat, jejich triky, pomrkávání a zamlčování nezkreslily Pravdu natolik, aby před lidstvem skryly neměnnou skutečnost, že i ta nejpronikavější ˝zjevení˝ bohyně jsou jen ˝polopravdami˝, ˝třetinovými pravdami˝ a ˝čtvrtinovými pravdami˝! Lidská mysl dokáže odhalit lež a pokrytectví v jakémkoli převleku, proto mnozí čtenáři, zpočátku nadšení těmito ˝zjeveními˝, dále pociťovali nepravdivost, stejně jako mlčení o důležitém, a nakonec sbírka knih ˝Hovory s Bohem˝ ND Walshe nepřinesla účinek, který byl podnikavou bohyní zamýšlen. Její poslušný ˝písař˝ však dokázal vyřešit své finanční potíže, čile obchodoval s ˝Božím slovem˝ a nakonec si dokonce pořídil jachtu na výletní plavby. Špatné je jen to, že namísto spolehlivých informací o Bohu, vesmíru a člověku tito chytráci svými četnými nedorozuměními a triky opět oklamali očekávání mnoha lidí, kteří toto poznání hledali, a donutili je dál bloudit po stezičkách a cestičkách naší prostoduché ˝ezoteriky˝. Ve skutečnosti je v této sbírce knih, které se prohlašují za Pravdu, jen několik procent cenných a spolehlivých poznatků, zbytek jsou jen lži, slovíčkaření, podvody a zlomyslné narážky na věřící lidi z povrchu Země.

Apoteóza byla obviněním této bohyně lidstva z povrchu Země, že mu chybí intelektuální poctivost. Vskutku, jak se říká: ˝Potrefená husa!˝. Kam se asi poděla její vlastní poctivost, i ta nejobyčejnější, když bezostyšně lhala? O intelektuální poctivosti ani nemluvím. Mnohé špatné věci v našem životě začínají utajenými podvody, a proto není nic zavrženíhodného na zpochybňování nafouknutých autorit, na udávání pokrytců či podvodníků, i když k nám na Zemi přichází z jiných světů nebo ˝jemných˝ rovin vesmíru. Jde o to, že notoricky známé ˝Hovory s Bohem˝ N. D. Walshe, stejně jako mnohaleté výkřiky magnetického zabijáka Kryona, sladká poselství lháře Sanat Kumary, výmluvy darebáka Lucifera, stovky ˝zjevení˝ imaginárních ˝Absolutů˝ a dalších ˝nebeských otců˝, stejně jako poselství lhářů a pokrytců, kteří se pozemšťanům představují jako ˝povznesení učitelé˝, jsou součásti zběsilé informační bakchanálie, která trvala více než tři desetiletí a jejímž cílem bylo odvést pozornost pozemšťanů (především našich naivních ˝světlušek˝) od voleb a akcí, které měly být podniknuty za účelem masového vzestupu lidí spolu s planetou. Zkrátka, byl to záměrný podvod! Je dobře známo, že všude ve vesmíru všechny bytosti a entity existují a vyvíjejí se pod dohledem života na vyšší úrovni. Takový je přirozený řád určený pro evoluční vývoj.

Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět