5607 ˝VE SVĚTĚ ZVÍŘAT˝ - kolektivní channeling Q&A Tiana

[ Ezoterika ] 2023-12-23

Informace obdrželi různí lidé v různých časech během 2 týdnů. Odpovědi v průběhu procesu nebyly vyslovovány, tj. je vyloučeno ˝opakování˝ a ˝kopírování˝ jednoho po druhém.

OBECNÉ OTÁZKY
Q: Existuje nesmrtelná Duše u zvířat? A pokud ano, jak se liší od naší, lidské?

- Existuje, je součástí celku, objemnější a neosobní. Je jedna pro svůj druh a nemá žádné individuální zvláštnosti. Je jako oceán šplouchající v nádobě a rozdělující své ˝šplouchání - duše˝ jednotlivým bytostem. Má své vlastní období zrání a vývoje, svou vlastní hierarchii a stupně zralosti odlišné od lidských. Ty fragmenty vědomí sjednocené duše, které vykrystalizovaly do připravenosti vyšší úrovně - se spojují v jediné vědomí a vyrážejí z lůna sjednocené Duše - lůna a přecházejí na vyšší úroveň do kolektivního vědomí nového druhu.
- U zvířat nesmrtelná duše - v samostatných představitelích, vyznačujících se chytrostí, zvláštním chováním, inteligencí nebo citlivostí. Nebo do ní nějakým způsobem vlétla ˝magie˝ a posloužila k vytvoření Duše. Nebo se na ni někdo z Bohů, Mocností, Archetypů, velkých Totemů atd. zvláštním způsobem podíval a ona se projevila. Nebo šlápli na výron Síly, pak se Duše objeví a v budoucnu nezmizí, vyvíjí se, reinkarnuje se atd.
Od té lidské se liší menší multidimenzionalitou, vibracemi atd.
- Existují duše, které jsou podmíněně nesmrtelné. Podmíněně nesmrtelná znamená, že dochází k cyklu a duše již může přejít do nového vývojového stádia ve shromážděném stavu. Jde o postupný vzestup, magnetizaci zkušeností a zdokonalování vědomí.
- Existují reinkarnace duší, které pocházejí z minulých životů lidí. Kteří byli nežádoucí, kteří dělali nezákonnosti, byli posláni na Zemi v podobě zvířat, aby si mohli odpočinout, relaxovat. Poslání, které plní tím, že přicházejí v těle zvířete, v tomto světě - aby sloužily a aby se o ně pán postaral.
- Ano i ne. Záleží na kategorii vývoje vědomí. Existují například kočky s velmi rozvinutým vědomím. A jsou takové, které ještě vědomí nemají, tedy stejně jako lidé. Duše v širším slova smyslu je nesmrtelná, jako každá duše. Z těchto malých duší, kapek-jednotlivců (v tělech zvířat) se vlévá do velkého ˝jezera˝/kolektivního pole, ˝egregoru˝ obecné Duše), ale ta zvířata, která prošla mnoha inkarnacemi, již u svého druhu stojí na vysokém stupni vývoje. Takové zvíře se do obecného egregoru vrátit nemůže. Jde o stejnou analogii jako v případě Sansary. Odpověď na otázku, zda je duše nesmrtelná, nebo ne, je tedy ano/ne. Přiblížit se k vyvinutějším bytostem znamená opustit ˝egregor˝ duše svého druhu. Většinou však NE. Protože nedosahují ˝skutečné˝ nesmrtelnosti, vysedávají někde ˝mezi˝......

Q: Jak vidí svět, jaké emoce mohou cítit?

- Emoce jsou dostupné podle úrovně rozvoje čaker. Každý má astrální tělo, takže funguje tělo emocí. Může se vyskytovat menší intenzita a jejich nasycení, ale to souvisí s energetickou kapacitou astrálního těla.
- Astrální emoce - smutek, radost, smích atd. - jsou jim zcela přístupné.
- Vidí svět hologramově. Mnozí z nich promítají své vidění nejen zrcadlově, ale podmíněně a inverzně. Emoce-stereoskopické vidění. Větší spektrum vnímání, ale menší spektrum chápání.

Emoce vlastní zvířatům mají odlišnou škálu. Mnohé mohou pouze pozorovat a vydávat reakce, zatímco jiné se blíží lidskému spektru a mohou překvapit nejen reakcemi, ale i mimikou, v mysli defilují jejich starší bratři.
- Pociťují různé emoce, jsou do značné míry závislá na náladě svého pána. Když si s nimi majitel hraje a má dobrou náladu, má dobrou náladu i zvíře. Je vždy šťastné, za jakýchkoli povětrnostních podmínek připravené být člověku nablízku, chránit ho a ochotné mu sloužit. Přišla na tento svět, aby člověku dávala lásku, zmírňovala stres a negativní emoce. Zvířata jsou inteligentní.
- Žádné emoce. Instinkty. Instinkty se nerovnají emocím, instinkt se rovná nějakému shromážděnému pocitu (konstantě), a protože pole je kolektivní, tento pocit je společný všem jednotkám (členům této rodiny, druhu). Například: mohou cítit hněv, vztek, strach, lásku, náklonnost. Prožívají ho, ale z nedostatku řeči ho nedokážou vyjádřit. Nelze říci, že mají ˝nerozvinuté vědomí˝. Je to prostě JINÉ, jako rostliny a minerály.
Dalo by se to říct i jinak: že cítí všechny stejné emoce jako lidé, ale v daném okamžiku, jako stavy. Neuvědomují si, že jsou to emoce. Cítí je jako proud Života, který se vlévá do každého dalšího okamžiku. Nemají žádnou dlouhodobou paměť.

Q: Pamatují si minulé inkarnace?
- Ne, pamatují si kolektivní zkušenost svého druhu. To znamená, že kočka si nepamatuje, jakým druhem kočky byla v minulém životě, ale podvědomě, reflexivně si uvědomuje, že byla kočkou, a ne krávou (jsou v ní předepsány reflexy koček, ne krav). Reinkarnace z egregoru do egregoru jsou velmi vzácné. Pokud existuje egregor koček, budou to stále kočky. Podle rodin. Zpravidla se neinkarnují z druhu na druh. Existují však výjimky. (pozn. potvrzuji... z osmáka se stala kočka... v Putimi)

Q: Jak se duše zvířete znovuzrodí? Existuje pro zvířata ˝nebe a peklo˝?

- Nebe a peklo neexistuje, za zvířata je zodpovědná duše - lůno. Reinkarnace probíhá rychle, protože délka života zvířete není dlouhá. Rozdělení jejich fragmentů vědomí často zůstává stejné na 80 %, protože kvůli krátké délce života potřebují delší dobu, aby se nasytila energií a rozvinula nové kvality. Proto často složení duše nově inkarnovaného zvířete nese pečeť a vlastnosti zemřelé bytosti.
- Neexistuje pro ně žádné nebe, peklo, očistec atd., ale ze stavu soucitu lásky k lidské bytosti mohou některá z nich jít na nějakou posmrtnou cestu společně s člověkem. Po určitou dobu se pak oddělí a odchází odděleně.
- Freya je na chvíli nechala běžet po Bihwestu, Duze světů. Pak se vrátí zpět do inkarnace. Počty jsou pro každý druh jiné.

V jiných vírách Existují také místa, kde zvířata čekají, odpočívají, mění se: božská pole Eliasia, louky Lughnasadh a tak dále. Větší totemy si také mohou vzít některé k sobě. Kočkovité šelmy obecně se snadno proměňují jedna v druhou, malé i velké. Existují démonické kočky: Nekomata, velká kočka s jedovatou špičkou ocasu, Julekatt na Islandu atd. Na území Skandinávie jsem viděl, že tam byly velké kočky, vysoké jako člověk. Jsou to právě plemena Bayun, Kota Lukomorya atd.

O Begemotovi - zde již získává Mysl a přechází do magie. Cheshire Cat a Schrödingerova kočka přešly do nesmrtelného stavu a putují po světech.....
- Nic takového jako peklo nebo nebe neexistuje. Existují zkušenosti, které vyžadují projít a vstřebat do sebe určité vlastnosti pólů. Každé zvíře prochází ve svém cyklu zpracováním či sestavením všech zkušeností. Na to se neklade žádný velký důraz. Probíhá spíše krok za krokem. Duše prochází zkušeností a vstupuje do nového cyklu, vyššího, již ve větším a kvalitativním energetickém objemu.
- Vidím duhu. Pocit, že se v ní setkávají všechna zvířata. Nemají žádné hříchy. Nevidím v ostatních zvířatech rozdělení, vidím jako společnou nádobu, planetu, kde se všichni shromažďují, panuje tam harmonie a pocit radosti. Tam se duše reinkarnuje, stejným způsobem může přejít do lidského těla. Tato reinkarnace je dána za určité zásluhy. Zvířata mají kolektivní vyšší ˝já˝ jako egregor, který zaštiťuje všechna zvířata. Stejně jako lidé mají svůj začátek a konec, jenže nemají ráj a peklo, ale je to místo jako Disneyland, kde každý cítí pozitivní emoce a radost.
- Duha. Výraz je ˝chycen v duze˝. Zvířata mají posmrtný život v duhových energiích. Zůstávají v duhovém stavu. Ne v přímém smyslu ráje, ale v zásadě - můžete o tom uvažovat v širším smyslu ráje, protože je přítomna blaženost a dobrota / bytí ve Světle.
Rozdíl je v tom, že pokud se například člověk může posmrtně realizovat, pak se vědomí zvířat okamžitě rozpustí, splynou s kolektivním polem Duše. Peklo neexistuje, protože zvířata zlo nevytvářejí (nevytvářejí ho vědomě). Neexistují žádní maniaci a násilníci. Nezabíjejí vědomě, ale naplňují instinkt přežití nebo dodržování hranic (ochrany). Pokud dojde k selhání a zvíře se stane maniakem, je předčasně ˝odstraněno˝ z těla. Egregor dostane signál o selhání a tělo umírá. Neexistují však žádné tresty za hříchy, protože zvíře je bezhříšné. To znamená: je tu duha, ale není tu peklo:).

Q: Která zvířata mají vědomí stejné nebo vyšší než člověk?
- Neexistuje žádná přísná shoda. Jednotliví zástupci druhu mohou mít tyto vlastnosti (slon, delfín, vlk, pes atd.), ale tak, aby je měl jako celek celý druh - ne.
- Vědomí vyšší než lidské - u delfínů, vorvaňů, kosatek, slonů.
Kolektivní Duše u zvířat rozhoduje o tom, kolik populace (jednotek toho či onoho druhu) je třeba například na rok, a pomáhá jim přežít těžké časy. Podílí se na vývoji jak jednoho druhu, tak všech živočišných bytostí.
- Všichni živočichové mají určitý stupeň vědomí. Savci a některé skupiny ptáků mají vědomí vyššího stupně. Jsou to již vědomí, která urazila dlouhou cestu na cestě svého rozvíjení, expanze. Mnohá z nich zůstanou v živočišném cyklu, některá z nich přejdou na Novou úroveň pozorovatelů a možná, že jejich kvality jednoho dne umožní dosáhnout humanoidního typu.
- Humanoidní opice mají vědomí, ale není vyšší než vědomí lidské. Opice mají ze všech zvířat nejvyšší vědomí, mohou se naučit některé každodenní dovednosti, které jim předá člověk. Zvíře má na rozdíl od člověka omezené vědomí.
- Vědomí není ˝vyšší nebo nižší˝, je jen jiné. Existují funkce, které lidem chybí. I rovnováha těla je lepší, stabilita. Orientace v prostoru. Mají větší schopnost vnímání. Rozdíl je v uvědomění. Funkce člověka spočívá v realizaci prožitku, zatímco funkce zvířat spočívá ve shromažďování a prožívání. Kolektivní pozorování světa, včetně lidí. Existují egregory zvířecích rodů, které již dosáhly velmi vysokého stupně vývoje. Delfíni jsou potomky nejstarší civilizace, jejich vědomí se rovná lidskému, ale zároveň se liší. Hlodavci jsou nám blízcí i z hlediska stavby mozku. Je třeba vzít každou jednotlivou čeleď a zjistit, nakolik odpovídá lidskému vědomí. ˝Inteligentní˝ zvířata to nejsou, mysl se nerovná vědomí. Například hadi - kolektivní moudrost je vyšší než lidská. Některé kolektivní duše mohou být dokonce nad ˝průměrným˝ lidským vědomím, pokud jde o některé funkce. Neexistuje však mezi nimi ROVNOVÁHA s člověkem, jednoduše proto, že se jedná o různé soubory vědomí. Není správné stavět rovnítko s člověkem jako etalonem, každý tvor má svůj vlastní úkol Poznávání.

Q: Jak je organizována kolektivní Duše zvířat (pokud je kolektivní).
Je třeba říci, že dokud existuje život na Zemi, neexistuje pojem ˝navždy˝. V bance genetických dat, která je uložena v jeskyních atd. je vše zachováno. A pokud to bude nutné, matka příroda znovu vynese mamuty, dinosaury, mastodonty, trilobity atd. A zapojí se do toho i kolektivní duše.

- O tom není pochyb. Je to centrum řízení a distribuce. (Jako slunce s paprsky.) Jakýsi kompresor/distributor, který vysílá součástky, aby budoval a obohacoval svou strukturu. Některé jsou kvalitnější, ale jsou i ˝automaty˝, které se z této úrovně nikdy nedostanou.
- Vyšší já zvířete je Kolektivní duše. Pomocí různých praktik je možné najít zvíře prostřednictvím vyššího já, například pomocí meditace. Vypadá jako substance jasně bílé barvy. Zvířata se tam objevují jako zářivé substance různých barev.
- Kolektivní duše je uspořádána na principu Světového oceánu. Příklad: Egregor koček (Kolektivní duše) je pole, z něhož jsou odebírány ˝částice˝ světelné informace a umisťovány do těl koček. Z tohoto vývaru jsou odebírány a vracejí se do něj. Každé pole je jako samostatný rezervoár, ale všechny duše všech čeledí/druhů zvířat se spojí v obrovskou společnou nádrž, do níž všechna kolektivní pole jako kapky stékají.
Existují také druhy, které zmizely, a ty, které se teprve objevují a mutují. Například dinosauří egregor se vyčerpal nebo zůstal v některých paralelních větvích. Světové pole - zásobárna všech zvířecích duší na planetě - je jako společný Světový oceán, kde je každá Rodina propojena podle principu Monády, od menšího k většímu, sjednocujícímu Principu. Druhy, které již nejsou inkarnovány, jsou uloženy ve formě paměti, určitých dokončených sfér. Některé jednotky však mohou odejít na jinou platformu.

O PSECH
Q: Co je to entita Cerberus a jaké funkce ve vesmíru plní?

- Je to strážce prahu nízkého astrálu. Strážce je beztvarý, jen slovo ˝strážce˝ je často spojováno se psem.
- Strážce tří bran. Podmíněná bytost, která objasňuje kvalitu tří v jejich jednotě. Brány jsou úrovně přechodu do různých stupňů stávání se. Každý poutník jimi musí projít ve svém cyklu duše. Otevřít, poznat a uskutečnit. V jediném proudu splynout a stát se v jeho síle budováním osy.
- Cerberus je strážcem říše mrtvých. Vidím tři hlavy jako tři kruhy. Pán tří světů.
- Strážce prahu. Strážce struktury. Chrání řád před chaosem. Paralelní s ostatními strážci Propasti, vchodu do Temných světů. Je to Strážce, který bdí nad pořádkem na hranici přechodu mezi světlým a temným světem, mezi projeveným a neprojeveným. Trojhlavost - princip trojice. Která hlava střeží průchod do Propasti. Stejný obraz jako trojhlavý drak a další. Všichni ˝tříhlaví˝ v pohádkách plní podobné funkce Strážců, aby se vesmír nerozpadl na kousky. Proč právě pes - protože obecnou sakrální funkcí psího egregoru je ochrana. Všeho, ať už je to cokoli. Egregor Psů na Zemi plní funkci bezpečí pro člověka i přírodu. Cerberus-jako ˝Bezpečnost bezpečnosti˝, kolektivní avatar všech psů na Zemi, kteří střeží své objekty, každý na své úrovni. A Cerberus jako vyšší Struktura střeží vše, co je třeba ve Vesmíru střežit. Před Temnotou, aby neprosakovala. Nepropouští nepřipravené přes Práh.

Q: Proč má Anubis tři psí hlavy, jaké jsou jejich funkce? Jak (a proč) souvisí Anubis s alchymií?

- Žádné informace o hlavách (slyším o tom poprvé). Anubis je pánem říše mrtvých. Alchymie je proces transmutace vlastností jedné látky v jinou, tedy jakési znovuzrození. Kdo jiný než pán mrtvých by měl na tento proces dohlížet...).
- Transmutace do tří plných kvalit duše. Anubis má toto vědění a je samotným klíčem-cestou Duše, která se snaží sjednotit své části. Jako prvek pomáhá duši přejít do obrazu nové kvality. Avatarem snu pro jeho dokončení pomocí jednostupňového stávání se. Anubis vidí skrze všechny úrovně a ví, zda duše dozrála, shromáždila všechny kvality a je připravena na další proměny.

Q: Co má Anubis společného s alchymií? - Anubis dokáže proměnit živé v mrtvé a mrtvé v živé. Vidím něco jako zlato.

- Anubis je PRINCIPEM trojice v egyptském panteonu. Velmi staré chápání tohoto principu, odkaz na alchymii, na první stupně, základy (negredo). Rozklad, rozpad a transformace. Je strážcem 1. alchymistického stupně. Tehdy potřebné znalosti, na nichž se vzdělávali faraoni, kteří komunikovali právě s tímto panteonem bohů, kteří byli velmi úzce spjati se zemskými a podzemními energiemi. S hutnými zdroji, s energiemi jádra planety. Alchymie přeměny těžkých prvků (země) na prvky lehčí.

Q: Kdo jsou Psohlavci: skutečná rasa, paralelní civilizace, nebo něco jiného?

- Představitelé Síria? Nebo jedna z hvězdných ras. Skutečné osobnosti pomáhající lidem v jednom z období jejich vývoje. V pravoslaví existuje svatý Kryštof s hlavou psa.
- Civilizace ze vzdálené galaxie, která vstoupila časovým portálem do zemské větve 3 glóbů. Prováděli pozorování. Při přechodu na nový globus ztratila civilizace schopnost projevovat se v tomto prostoru.
- Je to rasa, nadpozemská, vzdálená od Země. Ovládají létající stroje. Nepříliš velké dopravní prostředky. Jejich prostřednictvím se přenášejí znalosti týkající se planety Země. Nejsou příliš početní. Mám pocit, že jsou přátelští, a vidím je v bažinaté barvě s nádechem bílé. Jsou opatrní při komunikaci s pozemšťany. Naše lidstvo není připraveno na změny, které nastanou.

Genetické experimenty
Scénáristé vyzkoušeli různé formy lidských těl (pokračovali v linii ˝modelů˝ egyptských bohů). Takové bytosti byly mezi lidmi skutečné, ale přešly do vedlejší roviny. Protože jsme byli mnohokrát vymazáni a přepsáni, některé minulé události naší větve reality jsou silně vymazány a bude obtížné pochopit, jaké funkce tyto bytosti plnily, protože to nemáme v našem současném informačním poli (leží to v archivech).

Q: Co je to ˝psí oddanost˝ a ˝věrnost˝? Je to vysoká úroveň duchovní ctnosti, které nás učí, nebo něco jiného?

- Vlastnost programového kódu, který do nich vložili jejich stvořitelé, Pesiglavové. Pes je projevem jejich (psiglavijského) Boha a věrnost, statečnost a oddanost jsou jeho hlavními vlastnostmi. Tímto způsobem se Psoglavci snažili ˝naklonovat˝ své božstvo.
- Je to forma rozvíjení vlastnosti důvěry, služby jedinému principu. Oddanost s plným ponořením do jeho služby umožňuje formovat nové vlastnosti energie. Budovat jemné struktury. (Vidím modrá energetická vlákna vinoucí se na zlaté kouli energií).
- Ano, je to vysoká úroveň ctnosti, to nás učí.
- Psí věrnost je odrazem principu Vysoké lásky (z určitých důvodů nepoužívám slovo ˝bezpodmínečná˝). Pes jako podstata, jako vědomí, nemiluje svého pána ˝za něco˝, ale obecně. Nezáleží na tom, o jakého pána se jedná.
Psi jsou také principem Služby. Svým příkladem nám ukazují, že člověk může také sloužit Nejvyššímu pánu všeho existujícího. Ukazují nám princip Lásky, která nezná žádné podmínky ani pravidla. . Prostřednictvím jednotlivých psů se nám ukazuje zcela obecný princip Duchovní ctnosti, služby a vysoké lásky.

Q: Jak jsou duše psa a jeho pán spojeni na jemnohmotné úrovni?

- Ne více než s jakýmkoli jiným tvorem nebo zvířetem, k němuž člověk cítí upřímnou náklonnost a lásku.
- Psi pomáhají lidským duším budovat odpovědnost a službu prostřednictvím péče o zvířata. Věrnostní psí toky pomáhají změkčovat dříve vybudované rigidní struktury. Říká se tomu tání srdce. Prostřednictvím lásky ke zvířeti se v člověku probouzejí první tóny lásky. Je to počáteční fáze, která jako pomocník rozpouští ledy vnímání světa.
- Vzniká dvojice, kde jedna je hlavní, druhá doplňující. Tvoří společné pole, které se však formuje až během fyzického života. To znamená, že pokud žije člověk a pes (nebo rodina a pes), mají společný ˝rodinný˝ egregor a psí duše je součástí tohoto společného rodinného pole. A na jemné úrovni, až po mentální úroveň, může být toto spojení přítomno. Dále tam, kde u člověka začíná struktura jiných vyšších těl, psí duše tato těla nemá. Existují tři těla a pak duše vstupuje do kolektivního pole.
Pouto mezi pánem a psem může být během života silné, ale po smrti toto pouto zaniká a vše se stahuje znovu. Je to jako princip příbuznosti: stejně jako duše člověka přichází do nového příbuzenstva a nového času, tak i duše psa přichází do nového druhu a nové doby. Na skutečnost, že duše psa může cestovat společně s člověkem v inkarnacích, neexistuje žádná odpověď. Ale v podobě výjimek - pokud lidská duše tuto ˝kapku˝ přitáhla a zaregistrovala ji v sobě ve svých duševních polích, pak takové zvíře může přijít v příští inkarnaci do lidského pole jako součást programu, který mělo v minulosti. Tyto případy však závisí na vědomí člověka, nakolik si jde posmrtně uvědomit a nakolik si uvědomí, že v příští inkarnaci potřebuje pomocníka v podobě bývalého rodinného přítele.

O KOČKÁCH
Q: Proč jsou kočky ve všech kulturách tak silně spojovány s černou magií? (Dodatečně: proč je kočka Begemoth v Bulgakovově románu kočka, a ne nějaké jiné zvíře?

- Magie je jedno, černá + bílá = podstata jednoho. Kočka je velmi citlivé stvoření, které dokáže zahlédnout jemnohmotnou rovinu. Dokáže komunikovat s představiteli astrálních světů. Veškerá naše ˝magie˝ je jen běžnou fyzikou astrálu.
Kočka je samostatná bytost a zástupce Volandovy družiny Bulgakov spojil s člověkem, takže - Kočka.
- Po jejich srsti a fouscích stéká magie. V magii se snadno najdou a měsíc je pro ně přirozený, stejně jako noc. Navíc- alchymisté a mágové vyšlechtili plemena, která jsou v souladu s magií, a jejich potomci se někdy vyskytují v obyčejných kočkách.
- Kočka má více smyslových vjemů. Zkušené vědomí v kočičím těle může pracovat s jemnými prostory/dimenzemi a otevírat portály. V tandemu s mágem existuje další možnost, jak mága v jemnohmotném prostoru podpořit - hlídat portály a upozornit jejich majitele na vstup cizích struktur. Ne všechny kočky se mohou vydat do hlubin, ale všechny mají smysl pro prostor.
- Kočky mají vidění jiného světa, jsou jako portály.
- Kočičí rodina se odlišuje od zbytku zvířecí říše. Jsou to měsíční bytosti, noční. Jsou spojeny se Stíny, chodí po Stínech, proto ta magie. Vstupují do astrálu, vidí neviditelné věci. Psi jsou více uzemněni ve službě člověku a kočky jsou více uzemněny ve sbírání zkušeností Pozorování (včetně nás). Kočky mají náznak osobnosti a individuality a mají základy vědomí srovnatelné s lidským vědomím (intuice jako orgán). Existuje právo volby, zda budou sloužit Člověku, nebo ne.
Hroší kočka-Kočka ˝velkého druhu˝/starobylého plemene, ochránkyně mocného pole temné magie, která má moc a může rozkazovat a ovládat.

Q: Proč domácí kočky neslouží člověku jako psi nebo koně. A pokud ano, slouží jen určitým lidem (jako Ptáci).

- Kočky jsou roztříštěné ˝střípky˝ své stvořitelky Bastet, její prototyp, fraktální zobrazení. Tato zvláštnost chování (nezávislost) je jádrem každého kočkovitého zvířete, protože nezávislost je jednou z hlavních vlastností Bastet, stejně jako je věrnost a oddanost jádrem boha Psoglavů.
- Kočky jsou příliš nezávislé a příliš si cení svobody, než aby sloužily lidem.
- ˝Když se o mě člověk uchází, jsem bohyně!˝ (pozice) Kočky mají jakousi smlouvu, že mohou být v blízkosti člověka, ale nejsou povinny mu sloužit, na rozdíl od psů.

Kočky se objevují v blízkosti hostitele. Pokud je hostitel příliš uzemněn, pak k němu s největší pravděpodobností přijde základní kočka se standardním nastavením koček. Pokud měl majitel bohaté zkušenosti s jemnohmotným světem, a to i v minulých inkarnacích, pak přijde zkušenější kočka, která pro něj bude pracovat na jemnohmotné rovině, i když to nebude zřejmé. Existuje zde mnoho nuancí.
Kočka začne člověku sloužit, když cítí, že mu chybí nějaká energie. Vybírá si člověka podle charakteru.
- Rozhoduje se, zda bude sloužit, nebo ne. Chybí prvek ˝bezpodmínečné˝ Lásky. To, co se projevuje, je něco, co se kříží s lidským Egem, a je zde odkaz na příběh o tom, jak Měsíční Pitrí nechtěla dát lidem své vlastnosti, protože je považovala za méněcenné bytosti. Souvislost je přímá, neboť Kočky jsou odraženým PRINCIPEM lunárních energií. Kočky žijí spíše paralelně s námi než v naší blízkosti a nemají žádnou funkci služby. Službu si kočka musí zasloužit. To znamená, že člověk musí dokázat, že je hoden její pomoci, a pak kočka pomůže. Domácí už sloužit začínají, ale stále hlavně chrání své místo, dům, ale ne majitele. Jako by byla blízko, ale ne na jeho poli. Existují světy, které obývají kočky.

Q: Proč je bohyně Bastet kočka a proč má dvě tváře?

- Bastet má takovou podobu, která odráží hlavní rysy jejího vědomí: divokost, nespoutanost, nezávislost, nepředvídatelnost, emocionalitu atd. Její kočičí vzhled zřejmě plně odráží tento koktejl. Proč by měla mít lidskou hlavu? Jen proto, že jsme lidé, ˝koruny stvoření˝?:)

2 tváře - princip duality
- Bastet má dvě tváře malé kočky a velkého razy Koshara, přecházející v Sekhmet, tvář bohyně války. V letech nepřízně osudu se aktivuje. Kočkobijci riskují, že se s ní setkají.
- Vidím ji jako princeznu kočkovitých šelem. Vyhovuje mi, že je rozsekaná, a to z ní dělá dvojí tvář.
- Bohyně vlastnící 9 klíčů jako kočka vtisknutých do 9 životů se může regenerovat ze svých potenciálů rozložených v různých dimenzích. To je analogie o možnosti kočky a bohyně.
- Jinový princip, ženský, lunární. Vyjadřuje se ve 2 tvářích. Analogicky (k odhalení tohoto principu duality v jiných kulturách). 1 vytvářející, 1 ničící. Obě tváře jsou spojeny s oběhem těchto energií v jemné rovině a v projevu. Milosrdný a trestající ženský binární princip jako symetrie k mužskému binárnímu principu. Tj. Bastet je stejnou jinovou podstatou jako např. kali, která se může lišit podle toho, jaké podmínky reality sama vytváří / tvoří nebo s jakými žádostmi se na ni obracejí.

Q: Jak spolu souvisí energie koček, Síria a Měsíce?

- Pascats jsou rasou inteligentních kočkovitých šelem ze Síria. O lunárních energiích - ticho v éteru.
...Na Síriu zřejmě žije město inteligentních mluvících koček. Na Měsíci kočky také cestují a pak přinášejí prach pro sny... .
- Kočky-jako služebnice neznámé fronty jsou vždy, jejich tvář je zahalena tajemstvím a závojem neviditelného, tedy Noci. Tato vlastnost se podobá Měsíci, který je chladný, temný a nepoznatelný. V jednotném proudu slouží jako průvodce na neprobádané cestě.
Kočka má klíč nejen k Měsíci, ale i ke genu Síria, který má moc otevírat portály. Ne každý to dokáže.
- Kočky jsou napojeny na lunární cyklus, čtou tyto informace zvenčí. Pokud se člověk zabývá černou magií, mohou kočky vidět nadpozemské bytosti.
- Lunární energie - ˝princip kočky˝ - princip projevu této lunární energie ve viditelném pro lidstvo rozsahu. Kočky komunikují s lidmi, ale nejsou součástí lidského pole, existují paralelně a sbírají vlastní zkušenosti. Pokud se podaří navázat mentální spojení a důvěru (na rozdíl od pole psů, které vzniká standardně při interakci s lidským polem, kočky ji standardně nemají!), získávají takoví lidé od svých kočkovitých šelem také citlivost na astrální rovinu.

Q: Jak jsou duše kočky/kocoura a majitele propojeny na subtilní rovině?
- Odpověď je podobná jako v bloku o psech.
- Odpověď je vyšší. Záleží na Duši člověka. Jak důležité je pro něj (jeho systém) v této inkarnaci, aby ho na jemné úrovni podporovala kočka. Souznění a doplňování toku pána při společném trávení času.

Q: Kočka dokáže přečíst, co se již projevilo na jemné rovině, a varovat svého pána.

- Duše kočky a pána jsou karmicky propojeny, kočka svého pána očišťuje.
- Zde je vztah složitější. Kočka napravuje atmosféru v domě, ale není go totéž, jako pole člověka. Spojení mezi lidskou duší a duší kočky se tedy podaří pouze tehdy, pokud člověk vynaloží určité úsilí. Spojení na jemnohmotné úrovni, kdy je kočka ve Službě, je tímto spojením. Ve skutečnosti je to často člověk, kdo se dostane do služeb kočky. Instinktivně cítíme, že se jedná o Vyšší bytosti (potomky Pitriho), a upadáme do určité závislosti. Není to náhoda, všechny ty internetové kočky a jejich zbožňování/obdiv. Dochází k převrácení ˝přesýpacích hodin˝ vnímání a Člověk začíná ctít a sloužit Kočce, nikoli naopak. Pokud je však mezi Kočkou a Člověkem již vytvořeno opravdové pouto důvěry, může egregor koček stabilně oddělovat částečku, která bude Člověka doprovázet v dalších inkarnacích. Z nějakého důvodu existuje informace, že egregor koček má větší volnost, pokud jde o manipulaci se svými jednotkami (s inkarnací ˝kapiček v tělech kočiček). To znamená, že pokud existovalo kotě a mně se po něm stýská a chci, aby se vrátilo, egregor může takové kotě poslat a my ho poznáme - jeho zvyky, pohyby, preference v jídle, hry, určité ˝staré˝ návyky atd. To znamená, že pokud je toto spojení pevně navázáno, funguje to dobře.

O KONÍCH.
Q: Kdo jsou kentauři, kdy žili, odkud přišli a kam odešli.

- Kentauři jsou děti matky Země, existovali v naší době v jednom z cyklů spolu s trpaslíky a elfy, poté po rozdělení prostoru odešli do jiných větví reality.
- Genetické experimenty. Snažili se vytvořit co nejodolnější a nejsilnější tělo. Existovalo několik kreseb sochy (ne antické), kde je vidět, že se jedná o skutečné tvory. Neujaly se, v podmínkách reality se ukázaly jako neperspektivní. Na Koni jako principu bytí je něco jiného. Spojení principu Koně a člověka. Mohou to být šachy (efektivita tahů) a také princip Koně a Jezdce (kvintesence síly). Spojit Koně a Jezdce v jedno. To je metafyzický/symbolický význam. Ale fyzicky jde vlastně o genový experiment.

Q: Pegas je okřídlený Kůň. Jaký posvátný význam se skrývá v legendách a jak souvisí s Lidstvem a našimi transformačními procesy.

- Pegas, stejně jako jednorožec dnes existují ve vyšších vrstvách dimenzionality, z našeho pole zmizeli po ponoření naší reality do 3D. Pegas je symbolem vysokého letu, je přítomen ve vyšších sférách bytí, je ukazatelem vývoje a růstu vibračního potenciálu, tj. přechodu.
- Stejný vývoj principu koně a jezdce, ale na úrovni Nebe. Na Pegasovi jezdí bohové, nikoli lidé.

Q: Kůň je mnohými badateli považován za zvíře s velmi rozvinutým Vědomím, blízkým lidskému. Je to pravda?

- Tato forma vědomí předcházela lidskému vědomí spolu s dalšími druhy vyšších savců. Existuje variace od minimálního projevu kumulativního potenciálu vědomí až po maximální. Je jasné, že ve sféře maxima plus se mohou vyrovnat člověku, nebo ho dokonce předčít.
- Rozvinuté ano, blízké člověku ne. Jiné. Více zaměřené na shromažďování a prožívání, spíše než chápání (zkušenost).

Q: Obraz/symbol Jezdce v duchovních naukách. Jezdci apokalypsy. Proč právě koně nejčastěji nesou Jezdce (bohy, bohyně, bojovníky) a mnohem méně často některá jiná zvířata.

- Obraz jezdce je označením syntézy a jednoty dvou vědomí různých úrovní, která se spojují a vytvářejí vědomí vyššího řádu. Jezdci apokalypsy jsou formulí pro dokončení Kali-jugy, 4 etap globální očisty před změnou dimenzionality. Nevidím zde zásadní esoterický moment, záleží na rychlosti a inteligenci nositele jezdce. Různá území používají to, co je k dispozici: slony, losy, medvědy, no a samozřejmě koně.
- Různé kultury mají různé ˝koně˝. Někteří mají slony nebo velbloudy:.) Důležitý je princip. Určitou hodnotu má KRÁSA koně ve srovnání s jinými kandidáty na ˝post˝ nosiče koní. Ale smysl tohoto významu nám uniká... Po celou dobu existuje paralelní slovo ˝ušlechtilost˝...(?).

Q: Odkud se v našem světě vzali Koně. Jsou to vyšší bytosti, které nám sestoupily na pomoc ve vývoji, nebo prostě vznikly v procesu evoluce druhů.

- Spolu s dalšími zvířaty vyšší úrovně byli usazeni na Zemi, aby prošli svými vývojovými lekcemi. Transformují své spektrum energií, které mají k dispozici, pro společné dobro všech, účastní se potravních řetězců a provádějí energetickou výměnu s ostatními vnímajícími bytostmi na této planetě. Považovat je výhradně za NAŠE pomocníky - znamená výrazné podcenění jejich potenciálu.
- Rozsévači zaseli, co mohli, a co vyklíčilo.)) Koně ˝klíčili˝ dobře a bylo jich hodně. I oni mají ˝kasty˝. Stejně jako lidé a jiná zvířata. Nejde o rody, ale o stupně vývoje v rámci jednoho rodu /druhu/poddruhu/. V jednom druhu (v jednom plemeni, nebo dokonce v jednom stádu) budou existovat jak vyvinutí ˝elitní˝ jedinci, tak ˝plebejci˝.

Q: Na čem závisí vyvinutost? Nikoli na počtu ztělesněných zkušeností, jako je tomu u lidí, ale na Síle, kterou Kůň dokázal ˝vytěžit˝ během období dětství a dospělosti. To není totéž co vůdčí vlastnosti, ale právě nahromadění ˝Koňské síly˝ (analogicky se stroji, jejichž výkon se podle nich měří). Kromě toho někdy egregor speciálně shromažďuje mocné Vědomí zvířete pro určité úkoly evoluce druhu/rodu/rodiny. Tito jedinci jsou bráni jako ˝blízcí˝ lidskému Vědomí.


Zdroj: https://absolutera.ru/article16060

Zpět