5598 Náboženství, jiný pohled, Falešná historie, Realita a Egregory Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-14

Mari Swaruu
O náboženstvích toho bylo mými předchůdci řečeno mnoho, vždy v souvislosti s tím, jak vznikla a k čemu, většinou jako kontrolní mechanismy pro lidi. Kontrola mas a populace. Moji předchůdci vysvětlovali, jak byly vnuceny obyvatelstvu, jako by byly realitou, jako by se zakládaly na tvrdých faktech. Vysvětlovali, jak byla Bible napsána, proč a kým, také na základě osobních zkušeností římského císaře Vespasiána a jeho psychotického syna Tita. Ukázalo se, že načasování historických událostí je chybné, což naznačuje, že Bible byla napsána ve 13. století. Nový zákon byl navíc sepsán dříve než Starý zákon, což je vědecky bizarní.

Naše nejnovější údaje, stejně jako údaje jiných lidí, silně naznačují, že celá lidská historie byla silně zmanipulována do té míry, že téměř nic z toho, co je v historických knihách, není skutečností. Přestože historie může být psána v elegantních, drahých knihách z nejlepšího dostupného papíru, s vynikajícími obrázky, fotografiemi nebo dobovými malbami, s elegantně přidanou zlatou podšívkou a tvrdou vazbou, obsah byl silně zmanipulován. A kontext drahé knihy, tedy kdo ji napsal a kdo ji vyrobil, je spíše něčím, co nabádá čtenáře, aby uvěřil pochybným faktům jen proto, že pocházejí od autority, která je obecně společensky uznávaná, přestože mohou být v rozporu s tím, co čtenář může znát například z jiných zdrojů nebo z empirické zkušenosti, a to kdykoli je to možné.

Každopádně je jasné, že všechna společensky přijímaná velká náboženství byla vytvořena pány společnosti na Zemi s jediným cílem - ovládat chování mas - a každé z nich bylo pečlivě zkonstruováno tak, aby zapadalo do kontextu, dřívějších systémů víry a tradic kultury, k níž mělo být každé náboženství přiřazeno. Ti, kdo nová náboženství vnucovali, používali jako hlavní hnací mechanismus strach, aby usměrnili chování obyvatelstva ve svůj prospěch.

Vnucovali extrémní duální koncepty, které vyžadovaly, aby se obyvatelstvo podřídilo jejich pravidlům a zákonům. Pokud by se například chovali špatně, byli by potrestáni těmi nejhroznějšími myslitelnými způsoby, zatímco pokud by se chovali jako poslušní a pokorní služebníci svých vládců, byli by odměněni a bylo by s nimi dobře zacházeno.

Všichni známe starou frázi, která říká, že dějiny psali vítězové, a to je přesně tento případ. Navíc to vypadá, že je to mnohem horší, než se dříve věřilo, protože nyní se po celém webu i mimo planetu pokaždé vynořuje více důkazů o tom, že ve skutečnosti byla celá historie smyšlená a skutečná minulost lidstva nevypadala a neměla nic společného s tím, co se lidem namlouvá.

Navíc moje hvězdné informace nyní dávají větší smysl, protože načasování, které bylo kdysi považováno za špatně přijaté nebo vypočtené, začíná vypadat přesněji. Jednotlivé události v dějinách mohly být skutečné, ale to, jak a proč se odehrály, bylo pozměněno tak, aby zapadalo do kontextu celkové vymyšlené a falešné historie, a to platí zejména pro načasování jednotlivých událostí.

Také při studiu symboliky kolem každé historické postavy nyní vidíme, že přinejmenším mnohé z těch nejdůležitějších byly vymyšlené a nikdy ve skutečnosti neexistovaly, a to je případ téměř všech nejdůležitějších lidí v dějinách, kteří byli později a stále jsou používáni jako příklady k následování masami.

To je celkem logické pozorovat, protože když chce skutečný vládce vymýt mozky obyvatelstva, je snadné mu vnutit falešnou historickou postavu s jejími falešnými činy a událostmi, aby zapadla do nového vyprávění, nebo násilně zdůvodnit, proč se dříve známá historická událost nebo souvislosti vyvinuly do současného výsledku, který je jednoznačně ve prospěch současného vládce u moci.

Vědění je moc a historie obecně je také vědění, kdy žádný současný vládce nechce, aby lidé věděli, odkud skutečně pocházejí a co měli předtím. A nejlepším příkladem pro to je, že Kabala dnes nechce, aby lidé věděli, že v nedávné a vzdálené minulosti měli volnou energii, protože by ji chtěli i dnes. A svobodná energie znamená svobodu pro lidi, tedy méně moci pro vládce.

Proto je manipulace s vnímáním a znalostmi lidí o jejich minulosti základním předpokladem pro účinnou kontrolu populace. Novou realitu pro lidi, nový Matrix nelze vytvořit, když si lidé stále pamatují ten minulý, a právě takové vykořisťování může probíhat pouze v existenciální sféře, kde si lidé nemohou pamatovat své minulé životy, kde existuje závoj zapomnění. Po pochopení toho všeho dává fabrikace náboženství pro kontrolu populace velký smysl, protože s jejich pomocí mohou vládci manipulovat lidmi a využívat jednu z jejich nejhlubších, ne-li nejhlubší podstatu, kterou je potřeba expandovat a mít spojení se Zdrojem jako duše, jimiž jsou.

Proto když se v zaznamenaném vývoji odehrávají skutečné události, musí být vytvořeno nové paradigma s jeho historickým kontextem a jeho náboženstvím, které jde v souladu s ním, aby bylo možné účinně ovládat obyvatelstvo. A to musí být provedeno tak, aby délka života jedinců, kteří v něm žijí, a to, co si pamatují, nebylo v rozporu s novým vyprávěním a muselo vymazat i nedávnou minulost.

A těch několik málo starších jedinců, kteří si pamatují, jak to bylo dříve, může být snadno společensky potlačeno, aby se podřídili a přijali nové vyprávění, nebo mohou být jednoduše ovlivněni, aby uvěřili, že to, co vědí, není pravda. Náboženství jsou tu proto, aby kontrolovala, jak se lidé budou vztahovat ke svému vnitřnímu vědomí, že v existenci je mnohem víc než jen to, co je v hmotném světě. Uzavírají své mysli a duše do pečlivě vytvořeného souboru pravidel, která budou vždy ve prospěch vládce, který je zavedl.

Víra ve Zdroj není náboženství. Zdroj je pouze základním konceptem větší Jednoty, která zahrnuje doslova vše, včetně zavedených náboženství. Zdroj není kontrolním mechanismem, jakým jsou náboženství. Koncept Zdroje je klíčem k naprosté svobodě rozhodnout se, v co chcete věřit, na základě toho, co vám nejlépe vyhovuje. Takže podle úrovně pochopení a duchovního vývoje každého člověka na jeho osobním vědomí a uvědomění všichni věří v to, čemu odpovídají jejich frekvence.

Podle mého názoru jsou lidé, kteří věří v nějaké náboženství, na správné cestě, i když se dostali do další pasti Matrixu. Nehaním je, protože dělají, co mohou, aby se napojili na Zdroj na základě toho, co měli k dispozici, na základě znalostí a souvislostí v jejich životě a na základě jejich osobního stavu duchovní evoluce. Dobře v sobě vědí, že jsou duchem a že nejsou jen výsledkem chemických a elektrických interakcí uvnitř svého fyzického těla z masového pytle, jak jim to energeticky vnucuje moderní věda na Zemi. Jejich Bůh a jeho mnohonásobní avataři jsou pro ně reprezentací Zdroje, a nakonec řečeno, Zdroj zahrnuje vše. Jejich bohové jsou také Zdrojem.

Jsou prostě na takovém stupni duchovního vývoje, kdy ještě potřebují zprostředkovat spojení se Zdrojem, protože jejich fyzická těla je udržují v iluzi, že jsou něčím jiným než samotným Zdrojem, se kterým se snaží spojit. To dává přímý a silně správný význam větě ˝Bůh je uvnitř˝. Realita jako taková nemůže být konečnou pravdou, protože bude vždy relativní vůči něčemu jinému, relativní vůči kontextu každé duše, vědomí, které ji prožívá.

Jak bylo vysvětleno v mých videích o astrálu, myšlenky a představy plodí realitu a rychle. Ti, kdo pevně věří v zavedená náboženství a jejich různé formy, je považují za realitu; jejich nezpochybnitelnou skutečnost, podle níž musí žít. A když se k jejich silné víře přidá ještě víra pocházející od podobně smýšlejících lidí, stávají se tito náboženští avataři skutečně egregory, kteří jsou dokonale skuteční, ale jen pro ně a jejich skupinu.

Ačkoli jsou tyto egregory pro ně skutečné a hmatatelné, nejsou pro ostatní lidi, kteří mají také silné systémy víry, jež tyto egregory zavalují. Na ně nepůsobí. Protože koncepty, které definují realitu pro tyto skupiny věřících lidí, jsou na Zemi vytvářeny a ovládány vládci Matrixu, můžete zde vidět, jak lze vytvořit existenciální říši pouze pomocí vnímání a ovládání mysli.

Pokud jim to slouží k jejich duchovnímu vývoji, pak je to pro ně přínosné, ale co nemohou dělat, je používat náboženství jako záminku k napadání a ničení životů jiných lidí. Žádná jiná záminka k válce nebyla používána častěji než náboženství, ale záminky to vždycky byly a jsou, protože vládci Země plodí válku jen kvůli výhodám, které z ní budou mít. To vše i přesto, že právě ta náboženství, která používají jako záminku k válce, válku samotnou odsuzují, což je zajímavý paradox.

Ale izolovaně řečeno, náboženští lidé jsou na správné cestě, i když jsou v duchovně ovládané krabici, ze které se jen těžko dostanou, a to je samozřejmě řečeno z jiných hledisek. Rozšiřte své vědomí, moudří lidé tam venku. Mějte se hezky a doufám, že se tu uvidíme příště.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/religions-another-perspective-false-history-reality-and-egregors-english

Zpět