5596 Politika je řízena zpoza planety Galaktickou federací Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-16

Mari Swaruu
Pro YouTube. Vše, co zde bude řečeno, lze brát jako science fiction nebo tak, jak to divák vidí nejlépe a podle své úrovně chápání. Tyto informace jsou mým vzdělaným názorem po dlouhých hodinách studia exopolitiky a politiky na Zemi po boku královny Alenym Alexandry první, která je mou hlavní mentorkou.

Téměř vše je řízeno Galaktickou federací, o níž se říká, že je konečným vládcem Země. Ale já vidím, že ti, kdo všechno řídí, jsou vnímající duše, které se tam inkarnovaly kvůli zkušenostem, a Galaktická federace je tam proto, aby monitorovala, utvářela věci a události na Zemi tak, aby odpovídaly souboru zkušeností, které tamní duše chtějí.

Zcela shora to vypadá, že lidé, duše tam mají vše pod kontrolou, ale věci tak nevypadají, když se na dění podíváme z pohledu těch samých duší, které tam mají zkušenost; z pohledu jejich avatarů na Zemi, z pohledu toho, co znají a co si uvědomují během svého života a jak se cítí jako lidé a občané. Jinými slovy, z vyššího pohledu vše ovládají, ale zdola jsou obětmi.

Politika nemá výjimku z kontrolních mechanismů Galaktické federace, která také řídí veškeré peněžní toky a transakce celých regionů a zemí na Zemi. Oficiálně byla demokracie vynalezena nebo se poprvé objevila ve starořeckém politickém a filozofickém myšlení v městském státě Athény v období klasického starověku. Slovo pochází ze slov ˝demos˝, prostý lid, a ˝kratos˝, síla/moc, jako v případě síly lidu nebo moci lidu.

Na Zemi historie diktuje příběh o vzniku každého politického systému, ale velká část z nich, ne-li všechny, byla vymyšlena nebo smyšlena tak, aby vyhovovala potřebám kontroly vládců u moci, takže oficiální historie je jen dalším kontrolním mechanismem, který má vyfabrikovat základy a historické souvislosti k ospravedlnění současné společnosti a jejího uspořádání. Každým dnem však vyplouvá na povrch stále více důkazů, které dokazují, že oficiální historie neodráží a nevypráví o událostech tak, jak se skutečně staly, takže skutečné dějiny lidstva zůstávají ve stínu a dávno zapomenuty masami, kde jediné dokumenty a knihy, které obsahují správné dějiny a události, zůstávají pouze v rukou tajných společností a mocenských organizací, jako je Vatikán.

Co jsem zjistila pouze na základě mně dostupných hvězdných informací, je, že historie Země a s ní spojená politika se velmi liší od toho, co se tam lidem vypráví. Každý politický systém byl zaset nebo vnucen skupinám lidí galaktickou Federací, a podle potřeb toho, co si inkarnované duše vykládají jako správnou životní zkušenost, kterou požadují od vyšších úrovní existence, a pro zkušenosti růstu a rozšíření, které jim poskytne.

To samo o sobě vyvolává silnou etickou debatu, protože rozšířenější duše z vyšších rovin existence by těžila z životních zkušeností svého inkarnovaného já, které prožívá silnou sféru založenou na dualitě, což logicky znamená, že musí během svého života zažít mnoho utrpení všeho druhu, a to nás všechny nutí přemýšlet o vykořisťování, v nejmenším případě.

Spojená federace planet neboli Galaktická federace je organizace, která řídí a monitoruje vše, co se na Zemi děje, a je to ona, kdo tam pohybuje věcmi a událostmi, aby vytvořila umělou existenciální sféru, kterou všichni nazýváme pozemský 3D Matrix. Galaktická federace tvrdí, že pohybuje věcmi a událostmi pouze směrem k tomu, co tamní duše požadují, a usnadňuje pouze ty zážitky, které jsou tam již vytvářeny kolektivní a individuální manifestační silou obyvatelstva, nebo pouze k vytvoření experimentální iluze. Federace také vše monitoruje a kontroluje, aby se události nevymkly kontrole. Také tvrdí, že tvrzení o invazi mimozemšťanů a odhalení mimozemšťanů ponechává jen jako další stejnou show, nic než divadlo, a mají jen vyvolat emocionální reakci pro tamní inkarnované duše.

Galaktická federace vždy kontrolovala skupiny, které budou na Zemi u moci, a také to, kde, kolik a jak dlouho vydrží. Všichni politici, zejména ti moderní, jsou pouze loutkami skutečné mocenské struktury na Zemi. Jsou to nastrčení lidé, kteří pouze poslouchají své vládce a na kandidátky jsou dosazováni jen díky své schopnosti hrát svou roli, kdy je jejich vládci postaví jednoho proti druhému v nekonečných politických debatách, které z pohledu mas vypadají jako skutečný boj o moc. Skutečná mocenská struktura na Zemi je skryta v zákulisí a za politickým divadlem, které široké vrstvy obyvatelstva nikdy nevidí, a odkud řídí protichůdné politické strany, přičemž lidem ponechávají možnost vybrat si v takzvaných demokratických volbách, která tvář je bude reprezentovat, ačkoli konečný výsledek volby bude vždy stejný.

Politika není nic jiného než divadlo a rozptýlení lidí, iluze, která jim má prodat představu, že mají určitou míru kontroly nad tím, co se děje ve světě a v jejich životech. Divadlo, v němž jsou soupeřící národy a jejich vlády ve skutečnosti řízeny stejnou skupinou lidí. Jako by proti sobě bojovali dva boxeři patřící stejnému sportovnímu manažerovi, se zmanipulovanými a předem danými výsledky zápasů.

Přesně tak je tomu i ve válkách, protože obě strany jsou ovládány stejnými skupinami tajných společností, které využívají náboženství a politické neshody pouze jako záminku k vedení války mezi dvěma nebo více národy, které plně ovládají. To vše kvůli válce samotné, kvůli kontrole populace a aby nakrmili své milované egregorské entity strachem, který potřebují ke své existenci, a to vše tak dlouho, dokud se jim nebudou lesknout břicha.

A Galaktická federace, kterou tolik lidí vidí jako jedinou dobrou a plnou lásky, se chová přinejlepším zločinně povolným způsobem, ať už je to tak, nebo tak, že z hodně velké výšky je všechno jenom divadlo pro duše, aby měly zážitek v silné dualitě, kde mají všichni v důsledku rozšíření duše.

Galaktická federace řídí, které politické programy budou následovány, kdy a kterým loutkovým politickým avatarem, a činí tak pomocí tajných společností, které ovládají i ty v hlubokých úrovních, kde se setkává člověk s ne-člověkem. Galaktická federace kontroluje tyto tajné společnosti. Jsou to například zednáři v mělkých úrovních, a ty zase kontrolují politiku a její loutky, stejně jako postupy a agendy, které mají být dodržovány. Činí tak na schůzkách konaných v hlubokých podzemních zařízeních, především v Antarktidě, kde se mohou nelidé pohybovat podle libosti a beze strachu, že je uvidí běžná populace.

Jak jsem vysvětlila v sérii videí o mimozemšťanech žijících mezi lidmi, většina z nich vypadá dokonale antropomorfně, až jsou k nerozeznání od pozemského člověka. To je případ většiny takzvaných lyrských ras, jako jsou Alfratané z Alfy Centauri, kteří vypadají jako průměrní lidé na Zemi. Tuto rasu Galaktická federace nejvíce využívá k zavedení do pozemské společnosti jako sestoupené (Stepdown), aby plnila přímou roli a poslání jako veřejná osoba jakéhokoli druhu a v závislosti na plánu a programu Galaktické federace v každém okamžiku.

To je případ mnoha lidí vědy, stejně jako několika politiků, které nesmím jmenovat, protože jsem zde proto, abych odhalila celý systém a nešla proti tomu či onomu konkrétnímu.

Jedná se o úroveň dodatečné kontroly, kterou Galaktická federace používá, když musí přeskočit autoritu tajných společností, které také používá. A ačkoli výsledky místních a méně demokratických voleb mohou být skutečně reálné, čím mocnější je politický post a role, tím silněji bude kontrolován, až do té míry, že všichni politici na vysokých úrovních jsou tam dosazeni uměle a volby používají jako ospravedlnění pro lidi, ačkoli o tom, kdo bude vítězem, bylo rozhodnuto předem a volby byly zcela zfalšovány samotným systémem. Tito politici Step Down se zodpovídají nejen svým tajným spolkům, ale také přímo samotné Federaci.

Ačkoli nahoře jsou všechny zkušenosti, které duše na Zemi zažívají, jen poučnou jízdou a nikdy se nemůže stát nic špatného, zdola, z pohledu lidí na Zemi, jsou věci dramatičtější, a to právem. Takže i když Galaktická federace pomáhá lidem projevit jejich vyšší touhy, aby se během své inkarnace poučili, ne všechno je tak pozitivní, protože většina tajných společností na Zemi, které řídí politiky a všechny lidi s mocí a mají velkou roli ve společnosti, je spojena s velmi negativními věcmi.

Tyto společnosti zbožňují a uctívají nižší astrální entity, které jsou živeny a udržovány v existenci jako egregory tím, že vyvolávají strach a utrpení všech lidí ve světě živých, samozřejmě včetně zvířat a rostlin. Tyto tajné společnosti, které jsou manipulátory politiků, budou nejprve uctívat a poslouchat tyto temné a zlé egregorské entity, než budou poslouchat vyšší, pozitivnější bytosti v samotné Federaci. Je tomu tak proto, že temné egregory entit dají těmto lidem u moci více moci a více peněz a více materiálních věcí výměnou za to, že způsobí obyvatelům Země více strachu a utrpení.

Kdo ovládá politiku je obtížné a složité téma, protože je to úplná polévka. Tím, kdo ovládá všechny politické výsledky a kdo kontrolují všechny agendy, které se na Zemi dějí a budou dít i v budoucnu, je Galaktická federace.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/politics-are-being-controlled-from-off-planet-by-the-galactic-federation-english

Zpět