5542 Čas zjevení 2 Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-12-07

Karma, jak víte, je příčina a následek. Je známo, že karma působí jako zlomená deska. Po navázání vztahu příčiny a následku mezi dvěma jednotlivci se znovu a znovu opakuje, dokud se jeden z nich nerozhodne toto spojení uvolnit a ˝přerůst˝ nad něj. Hroutící se ovál vytvořil karmu, která zajišťuje, že se celý zážitek bude opakovat, pokud nebudou uvolněny informace, které kolaps způsobily, a vytvořený karmický obraz. Bůh/bohyně mimo váš ovál je nucen poslat část sebe zpět v čase, aby shromáždil informace a vyléčil karmu, aby se zajistilo, že k takovému ničení a pokřivení už nikde ve stvoření nedojde. Ti z Boha/Bohyně mimo váš Ovál, kteří se pustili do tohoto stvoření, zde shromažďují informace, léčí karmu a snaží se zvrátit zkreslení. Zvrácení zkreslení není zaručeno, pokud se všichni a všechno v rámci zkreslení nehrnou společně, aby splnili úkol. Pokud se všichni budou navzájem tlačit, aby zvrátili zkreslení, shromážděné informace budou stačit k tomu, aby zajistily, že se tato úroveň ničení nebude opakovat, a poskytnou Bohu/Bohyni mimo váš Ovál lekci a zkušenost jako výsledek jejich myšlenkové formy. .˝ (Ze sbírky ˝TAO. Cesta Vzestupu˝).

To je ono, drazí! Tyto a další fakta tyranie a dobrodružství výše zmíněných Supermyslí (neboli Bohů), dlouho známých pozemšťanům z jiných důvěryhodných zdrojů, určily náš postoj k Božství, které má sklony k nezodpovědnosti a dobrodružství. Za posledních 12,5 roku jsme vám řekli o mnoha faktech upřímně hloupého používání ˝superinteligence˝, které mělo vždy vážné důsledky pro veškerý život ve vesmíru, o čemž tito ˝bohové˝ samozřejmě nechtěli mluvit. o. ˝Nové poznatky o Vesmíru˝ to jen potvrdily, i když se Učitelé a kontaktéři snažili realitu, která byla pro Absolutno a Architekta nepohodlná, zahladit pomocí diplomatické neutrality, nové esoterické terminologie, hlubokého ponoření do detailů a dalších metod. Jejich úsilí zůstalo vcelku zbytečné, protože tito ˝bohové˝ navzdory opakovaně zmiňované ˝superinteligenci˝ nebyli schopni vymyslet nic chytřejšího, než co se odráželo ve skutečné historii této zchátralé Galaxie a Sluneční soustavy, zejména periodicky devastující dobrodružství Země a bída dnešní lidské civilizace. To, co nyní kolem sebe pozorujete (a ještě více, to, co se v blízké ˝budoucnosti˝ blíží lidstvu jako ˝černý mrak˝), je nejlepším potvrzením toho, co bylo řečeno, a to je přesně důvod, proč tak potřebujeme okamžitý zásah Boha Všeho Co Je (kterého nazývají ˝Zdroj˝ a o kterém vlastně nic nevědí), jak tomu bylo již před více než dvěma desetiletími!

Neadekvátní použití Superinteligence založené na absurdní a protichůdné ˝smlouvě˝ mezi Architektem a Absolutnem, o níž budeme hovořit později, přivedlo naši planetu opět na okraj propasti, jak se stalo mnohokrát v dramatické historii Země. Než budeme pokračovat v rozhovoru o skutečných důvodech ničivé bakchanálie, která postihla lidi a ohrožuje existenci naší civilizace, rád bych objasnil ještě jednu otázku. Na rozdíl od chóru ujištění Vzhledem k tomu, že Bohové (nebo Supermysli) nemají žádné ego, osobnost a podobně, nemůže žádný z nich skrývat přítomnost tzv. ˝osobní vrstvy˝, z níž vyplývá jejich skutečný postoj ke všemu. To je přesně důvod, proč takzvaný architekt opravdu nemá rád, když je (a celý jeho systém) nazýván destruktivním, a brzy bude požadovat, aby ho Sophos charakterizoval jinak, i když do ˝satana˝ zahrnul to, co je otevřeně nazýváno ˝satanem˝ v novém poznání vesmíru˝. Pamatuji si, že podobným způsobem doporučoval před více než dvěma desítkami let notorický ˝Ďábel˝ L. A. Seklitovi nenazývat to tímto ˝zastaralým˝ slovem, ale jako ˝Spojenou koaliční radu výpočetních kombinací˝. Její manžel mu pak navrhl název ˝ŠÉF˝, což je zkratka pro ˝Bůh negativních systémů Unie˝. ˝Ano, jsem Bůh,˝ souhlasil ochotně ˝místní˝ ďábel, ale pak je oba opravil, že ne všechny jeho systémy jsou negativní. Prý jsou ještě neutrální, ale ve výsledku se neuchytilo ani jedno jméno. A tak zůstal ˝Ďábel˝ dodnes, protože podstata se přejmenováním nemění.

Pozemšťanům se dlouho a sladce lhalo, že člověk je ˝korunou stvoření˝ a nádherný svět, ve kterém se nacházíme, byl stvořen pro lidské štěstí a Pán ten svět i nás miloval natolik, že dokonce poslal svého Jednorozeného Syna krutě trpět za těžké hříchy lidí pro jejich spásu a zamýšlel ˝ráj˝ pro věřící a ˝peklo˝ pro neposlušné. Lhali, že naše Duše je jistě něco milujícího a vznešeného a že lidi chrání před nejrůznějšími katastrofami bdělí a Bohu oddaní ˝andělé strážní˝. Nějak ˝zapomněli˝ na ˝kurátory˝ z mnoha civilizací, z většiny je destruktivní. Všeobecně pozemšťanům stačilo věřit tomu, co je zmíněno ve ˝svatých písmech˝ a plně vykonávat náboženské rituály, být daleko od hříšných myšlenek a činů, trpělivě překonávat obtíže pozemské existence, a pak se každý člověk bude líbit Bohu a potěší archanděly v ˝nebi˝, za což se mu dostane požehnané odměny během jeho života, a zejména v posmrtném životě, po Velkém soudu, během kterého ˝bude oddělena pšenice od plev˝ a tak dále. Od století ke století, důvěřiví jako děti, lidé z Gaie věřili v takové pohádky, i když někdy byli překvapeni, proč všemilující Pán ˝dovoluje˝ Ďáblovi a jeho služebníkům vytvořit tolik nepotrestaného Zla po celé Zemi a Galaktické darebáky, kteří ho vynalezli.

width=


Poté, co byla tato duchovní náhrada vnucena lidstvu lstí a silou, existovalo samozřejmě ˝správné vysvětlení˝ tohoto stavu věcí. Přesně za tímto účelem bylo ve všech ˝svatých knihách˝ zvláště zdůrazněno, že takovými životními obtížemi Bůh zkouší sílu víry každého z nás, aby pak v ˝Soudný den˝ odměnil to, co si zaslouží. Nyní ti, kteří století za stoletím lhali lidstvu o ˝obrazu a podobě˝ a výmluvně ujišťovali, že ˝lidé jsou bohové a mohou všechno˝, najednou začali mluvit o pozemšťanech hanlivým způsobem a obviňovat je za téměř všechny problémy vesmíru, začali lidem otevřeně říkat ˝morčata˝ a ˝laboratorní myši˝, ˝čočky vědomí˝, ˝pozorovatelé˝ atd. Navíc všichni téměř unisono a s nepopsatelným cynismem pokrytecky přesouvají odpovědnost na lidi za to, co sami udělali, protože podle nevyslovených pravidel našeho Vesmíru je zvykem přesouvat všechna selhání a odpovědnost za ně na nejslabší, nejzranitelnější a důvěřivé. Navíc je zvykem toto vše zamaskovat, ať už zamlčováním Pravdy, nebo pomocí sladkého žvatlání o Světle a Lásce.

Nyní nastala chvíle, kdy pozemšťané mohou (jako v dobách Lemurie a Atlantidy) opět zjistit, že všechna tato mnohomluvnost nestojí ani za celé vejce! Například před několika měsíci se konala pravidelná schůze tzv. ˝Hvězdné unie˝ a poté nechvalně známé Státní fiskální služby. Opět tyto ˝osvícené˝ civilizace učinily ˝obtížné rozhodnutí˝... opět NEZASAHOVAT do toho, co se děje na Zemi dávno zajaté Temnými silami. Samozřejmě ˝vysvětlení˝ takového kroku je podle tradice ještě hloupější než samotný čin! Prý pokud zasáhnou a přinesou pozemšťanům svobodu, kterou slíbili před 10 lety ve svých poselstvích, pak... na planetě stále budou lidé, kteří s tím vším zůstanou nespokojeni a vzbouří se proti těmto ˝osvíceným˝ mimozemšťanům. a jejich příkazům. Obecně výsměch a hřích! A nic, že za posledních deset let je více než 83 % lidstva přímo či nepřímo volá o pomoc, trpí nadvládou a nespravedlností ˝Iluminátů˝, kteří se zmocnili bank, médií, mezinárodních kampaní a ukrývají pokročilé technologie, které jsou schopny zcela očistit Zemi od jakéhokoli znečištění a nakrmit celou populaci planety do sytosti! Místo toho hodlají nadále ˝viset˝ nad hlavami lidstva ve svých ˝korytech˝ a pravidelně nás povzbuzovat výkřiky ˝Hurá!˝, předstírajíce, že nechápou, že pozemšťané by toto jho již shodili, kdyby za notoricky známými ˝Ilumináty˝ nestály tlamy a ocasy Draco-Reptoidů a Temných Archonů.... O tom si teď povíme!

Obecně si s námi hrají na blázny, i když dokonale rozumí všemu, co se děje. Jen vlastní košile je, jako obvykle, blíž k tělu! Přímočará Marina Dudina (Morea) správně řekla těmto civilizacím, které ˝milují˝ pozemské lidi: ˝Řekni, miluješ nás? A co potom?˝ A pak je vše při starém - prázdné tlachání o Světle a Lásce, zatímco ˝temné˝ civilizace se na Gaii stále chovají jako mistři a vládci pozemských lidí. Je jasné, že všichni tito ˝milovníci˝ velmi dobře znají ty, kteří po tisíce let tak krutě mučili nešťastné lidstvo z povrchu Země, vydávali se za ˝bohy˝ a prováděli na něm své stupidní experimenty (což pokračuje dodnes) a v budoucnu ho budou obviňovat z jeho vlastních zločinů a ˝neúspěšných experimentů˝. A tohle všechno měl na starosti notorický Lucifer! (Dokonce i dnes, tak či onak, ˝vládne show˝ ve 3D, i když se lidem lže, že tento podvodník už zdaleka nevede současný scénář Země. Čerstvá legenda! Jeho byznys žije a vzkvétá na trpících lidech!) V podstatě neexistuje jediný fenomén, otázka nebo skutečnost, že by do tohoto světa z ˝vysokých rovin˝ století po století netekl proud lží a pokrytectví. Před lidmi se pečlivě skrývá existence ˝Světového oceánu lží˝, ve kterém je naše planeta hluboce ponořena.

V předchozích dobách, v dobách Hyperborejců, Lemuřanů a Atlanťanů, trvala pozemská inkarnace několik set let v řadě a v jiných, mnohem pohodlnějších podmínkách pro vývoj. Během této doby, s podporou mimozemšťanů, se mnoho lidí dokázalo naučit, co bylo nutné, a povznesli se, poučeni vzdělaným a moudrým kněžstvem. A pokaždé, když civilizace pozemšťanů dosáhly vrcholu svého vývoje, objevili se na Gaii znovu ˝vysoce rozvinutí˝ Temní, kteří využili své technologické převahy a zákeřného podvodu, aby zničili jednotu lidstva a zničili vše, čeho dosáhli za mnoho tisíciletí. A jako obvykle sem tak vytrvale a důsledně posílaly tyto Destruktory galaktické ˝Síly Světla˝. Nakonec tito ˝bohové˝ dospěli k tomu, že ˝dovolili˝ několika ˝vysoce rozvinutým˝ civilizacím v Galaxii vytvořit na Gaii nový druh tvorů, smícháním jejich ˝multispirální˝ genetiky s geny místních hominidů. Proč? Co těmto ˝chytrákům˝ bránilo jednoduše přizpůsobit svou genetiku místním podmínkám? A proč to potom opakovaně měnili, čímž dosáhli ještě větších omezení pro lidstvo, které vytvořili? Nebyl to ˝Absolut˝ nebo nějaký jiný ˝Bůh˝, kdo nás stvořil, přátelé, ale tito Galaktičtí darebáci, podněcovaní podvodníkem Luciferem, kteří provedli pokyny toho, o kterém budeme brzy mluvit. Tito případní tvůrci pak záměrně změnili naši DNA, aby zredukovali lidi na jedení masa, a další galaktičtí ničemové (zejména Drakoniáni) pak také ˝upravili˝ tuto zmrzačenou DNA tak, aby vyhovovala jejich vlastním plánům.

🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫
Jak bychom si nemohli vzpomenout na zjevení esencí, nazývaných ˝zakládající bohové˝, kteří vytvořili lidskou DNA v její původní podobě! V té vzdálené éře byli očitými svědky tohoto hrozného procesu, pozorovali zkázu jejich díla a vysvětlovali to lidem tím, že jim prý nebylo dovoleno zasahovat. Kdo to nedovolil? Vše, co si myslím o tomto chování těchto takzvaných ˝bohů˝, jsem již vyjádřil před deseti lety v materiálu nazvaném ˝Slovo zakladatelům˝ (k dispozici v archivu webu). V tomto ohledu se nic nezměnilo a dnes budu jednoduše citovat jednu z epizod SKUTEČNÉ historie Země, kterou zprostředkovali, a v níž nám tito ˝bohové˝ svědčili o následujícím:
˝Kolem roku 100 000 př. n. l. se kometa Annanutak příliš přiblížila k Zemi, její ohon otřel atmosféru, což způsobilo výrazné ochlazení. Lemuřané byli zvyklí na teplé tropické klima a náhlý pokles teploty o téměř 50 stupňů během několika hodin˝ většinu z nich zmrazil. Ti, kteří věděli, co se děje, se kvůli své bezpečnosti vrhli k moři. Mnozí vstoupili do moře a utopili se. Někteří se pokusili postavit podmořská města, ale byli extrémně neúspěšní.

O moři existuje mnoho legend, které mají svůj původ zde. V důsledku elektromagnetických bouří, které následovaly po průchodu komety, se nakonec celá pevnina Lemurie potopila pod vodu. Přežilo jen několik z nich, tito migrovali do dnešní Indie, Indonésie a Austrálie a později na Havaj a Filipíny... Co však nebylo dříve odhaleno a bylo na Zemi pečlivě umlčeno: Za neobvykle blízkým průchodem komety byli obyvatelé Alfa Draconis, kteří pomocí série jaderných výbuchů ve vesmíru záměrně posunuli trajektorii komety blíže k Zemi, aby na ní zničily existující civilizace. Jejich plánem bylo smést existující život na Zemi a poté přistát a vyzkoušet Zemi pro sebe. To se jim částečně podařilo, ale přistání na Zemi v přírodních tělech se ukázalo být mnohem obtížnější než inkarnace do milionů již existujících těl. Stačí říci, že kvůli nepříznivé gravitaci a směsi plynů v atmosféře přežívali ve svých plazích tělech velmi obtížně. Během procesu adaptace jejich přirozená těla zmutovala a zvětšila se, ačkoli celkový počet zůstal malý. Toto bylo poslední období, které dalo vzniknout legendám o dracích toulající se po Zemi. (Drakoniáni se pokoušeli ovládnout Zemi miliony let předtím, ale selhali ze stejných důvodů.) Drakoniáni, kteří se nedokázali snadno vzdát, strávili mnoho let v laboratořích na palubách vesmírných lodí, kombinovali a upravovali různé vzorky DNA, dokud nenarazili na hybrid člověka a draka. Tajemství zahrnovalo injekci plazí DNA do mozečkové oblasti mozku, odkud rychle změnila celý systém. Tato část člověka se dodnes nazývá plazí mozek.

Vzhledem k tomu, že k vlastnostem této části patřilo agresivní a soutěživé chování a syndrom ˝bojuj nebo uteč˝ určený k ochraně těla, tyto vlastnosti v kombinaci s Orionskou DNA obzvláště zesílily a ovládly doslova celé tělo. Dnes je asi 80 % lidské DNA původem z Orionu. Nebo bychom možná měli být konkrétnější - kříženec Orionce a Draconidae. To, co je běžně přijímáno jako lidská přirozenost, je výsledkem manipulace DNA prováděné Draco a následnou inkarnací Oriona. Naše primordiální DNA šablona, na kterou jsme byli tak hrdí, byla zredukována na méně než 20 % celkového složení DNA lidských bytostí.˝

To je ono, drazí! Mnoho entit potřebovalo otrockou civilizaci na Gaii a vytvořili ji pro své ˝úkoly˝ a hloupé ˝zkušenosti˝, ale rozpory, které vznikly mezi potenciálními stvořiteli a ostatními galaktickými zmetky se později změnily v destruktivní války, utrpení a zničení obrovského množství živých tvorů. To vše vedlo k tomu, že nyní tytéž konfliktní strany žárlivě sledují dění na planetě, zlostně reagují na útoky svých odpůrců na všemožných ˝galaktických radách˝, ale zároveň se do toho nechtějí zapojit v bitvě, protože byli ˝poraženi˝ ve svých minulých střetech. Některá ˝místa˝ jim stále bolestně připomínají minulost. Dokonce i notoricky známá flotila Aštarů se už nad námi nevznáší jako před deseti lety, protože všem těmto ˝galaktickým hrdinům˝ bylo jasné, že lidstvo ˝nelze koupit˝ za tak levné ceny, protože se již dávno naučilo ˝lekce˝ Lucifera. Proto je nyní jejich slovesnost o Světle a Lásce nahrazena zlomyslnými narážkami o tom, že lidé údajně nerozuměli tomu, nedělali tamto a dokonce dělali to a to, a proto si zaslouží ˝úklid˝ v té nejdivočejší verzi! To je také Lež a Ohavnost, drazí, protože oni spolu s Temnými civilizacemi KONKRÉTNĚ energeticky a geneticky, ale i mnoha jinými způsoby mrzačili současné lidstvo Země, aby lidé nic nepoznali a nepochopili. Za tímto účelem SPOLEČNĚ zkracovali dobu trvání pozemského vtělení lidí, o kterém také klamali, vnucovali všechny dezinformace a předsudky, které jsou dnes základem naší ˝vědy˝ a ˝náboženství˝.

Přesně takto (˝světlo˝ i ˝temno˝) společně přivedli planetu a pozemšťany do současného depresivního stavu a nyní drze lžou a uhýbají, jen aby za to přenesli odpovědnost na samotné oklamané a zmrzačené pozemšťany! Využili laskavosti, důvěřivosti a naivity lidí a v posledních desetiletích bezostyšně vyzývali lidstvo, aby ˝přijalo odpovědnost˝ za to, co s ním sami provedli, a schovávali se za skutečnost, že století za stoletím vedou na Zemi buď ˝experiment v podmínkách duality˝ nebo ˝experiment v mírovém soužití různých forem života s různými úrovněmi vědomí˝.

Ve skutečnosti byli už POTŘETÍ prostě ˝hloupí˝ a snažili se obejít Velké zákony rozumu, ale jako obvykle z toho nic nebylo a všichni tito případní experimentátoři teď nevědí, co dělat s negativními následky Luciferova hloupého dobrodružství, které skončilo, jak se dalo čekat, naprostým neúspěchem. Asi před 13 lety se tento inovativní podvodník nějak otevřel a přiznal, že: ˝Dualita je dobrá věc, ale musí být použita na ty, kterých vám není líto.˝ Tehdy měl na mysli pozemšťany! A vlastně ani samotná dualita ve světě 3D Země neexistovala, přátelé, protože má svá vlastní pravidla používání. Lucifer tyto standardy záměrně překročil a na mnoho tisíciletí proměnil planetu v Království temnoty, ale dnes v našem světě zavládl skutečný blázinec, protože Destruktoři toto ˝procento˝ ještě zvýšili. S vědomím, že to nepomůže ospravedlnit se, a samozřejmě, protože nepřišli na nic chytřejšího, se galaktičtí lháři znovu uchýlili k přenesení plné odpovědnosti za svou poslední hloupost na pozemské lidi a opět zakryli tuto tyranii falešnými závoji a ˝vysvětlením˝, které za tím jako vždy nestojí!

A co lidé? Lidé z Gaie, století za stoletím, prostě přežívali, jak nejlépe mohli, zachovávali a chránili Světlo v hrozných podmínkách Luciferova bezmyšlenkovitého řízeného ˝experimentu˝... Brzy si o tom promluvíme více, přátelé!

Naštěstí ne všichni v tomto Vesmíru ztratili svědomí. Například, jak uvedl ve svém channelingu 18. května 2016 prostřednictvím kontaktora Sophoose jeden z významných představitelů nového učitelského systému, Ctihodný učitel Panteleimon: ˝Navzdory tomu, že samy civilizace velmi často říkají, že za to může samo lidstvo ten či onen směr jeho vývoje, ve skutečnosti tomu tak není.˝ Tlachání nejrůznějších bezskrupulózních subjektů kolektivního i individuálního vědomí o určité ˝vině˝ lidí je zjevný nesmysl! Dnes to vypadá obzvláště směšně, protože zároveň se po planetě ve vlnách šíří informace, které naznačují, že by to sami pozemšťané nemohli udělat, i kdyby měli takovou touhu. Je jasné, že viníkem všeho, co se stalo (a děje se nyní), není současné lidstvo Země, ale ti, kteří je stvořili tím nejničivějším způsobem a s těmi nejhoršími úmysly a umístili je do krutých podmínek ˝Experimentu˝. Lucifer je sám o sobě jen malicherným vykonavatelem vůle tisíckrát silnějších, agresivnějších a zlomyslnějších Destruktorů.

Všeobecně nám bylo záměrně a bezostyšně lháno ˝shora˝ po celých 12,5 tisíce let existence dlouho trpící ˝5. rasy˝. Nakonec ale nastal čas odhrnout závoj lží, a proto se dnes zpřístupnilo vědomí pozemšťanů vše, co bylo lidem tak dlouho skryto. Mimochodem, už mnoho let dostávám neustálé výhrůžky za své materiály, žiju dlouhou dobu v podmínkách neustálých útoků Temných sil, které jsou stále zuřivější a snaží se zastavit naši práci. Tyto zlé a agresivní aspirace jsou pochopitelné, protože naše publikace jim ˝stahují kalhoty˝, a proto se před pozemšťany obvykle objevují v té nejnevzhlednější podobě, jak skutečně vypadají. Před rokem jsem já a celá moje rodina byli znovu vystaveni jejich systémovému a destruktivnímu útoku, ale přežili jsme s pomocí zásahu nového Učitelského systému. Tato konfrontace trvala skoro až do novoročních svátků. Zhubl jsem asi 30 kg a posledních pět dní nespal, a uvědomil jsem si, že tímto tempem věci směřují k desinkarnaci. V nejdramatičtějším okamžiku boje proti divokým kvantovým tvorům, které destruktivní civilizace speciálně přitahují, aby dosáhly toho, co chtěly, jsem byl donucen obrátit se na Vyšší síly a jasně a klidně vysvětlit svůj postoj ke všem zásadním otázkám. Zanedlouho mi Učitelský systém nabídl spolupráci, což jsem s povděkem přijal, načež nastaly další změny a nakonec se situace normalizovala a brzy se změnil i dohled.

Je jasné, že ˝civilisté˝ jsou stále nablízku a neustále kladou požadavky na tzv. ˝destruktivní výměnu energie˝, ale kurátorka z učitelského systému bedlivě kontroluje, co se děje, nedovoluje jim, aby se na mě vrhli ˝jako dav˝. Obecně z toho šílenství nic nevzešlo! S rodinou se stále nebojíme smrti, zmaru, nemocí a dalších ˝destruktivních˝ věcí, i když jsme to všechno loni zažili ˝na hraně˝. Přesto dál nazývám světlo světlem a sračky sračkami, protože nikdo... NIKDO mi nebude říkat, co si mám myslet, říkat a dělat!

Proto se v tématu dále posouváme a začínáme tím, že vše, co se na Gaii dělo za poslední desítky tisíc let, i to, co se na ní děje dnes, přímo vyplývá z pochybných uzavřených ˝smluv˝ v našem vesmíru rozervaném rozpory a konflikty. Tyto podivné a nezodpovědné dohody mezi Supermysli (především mezi notoricky známým Architektem a Absolutnem) vypadají tak absurdně, jako by byly uzavřeny ve stavu deprese nebo pod vlivem destruktivních faktorů, které jsou popsány v knize ˝TAO - Cesta vzestupu˝. Těžko jinak hodnotit tzv. ˝smlouvu˝, podle níž svým způsobem zničí a předělá vše, co stvořil ˝Bůh Otec˝ ˝mladý˝, ambiciózní a nekompromisní ˝architekt˝, snažící se naučit od ˝zkušených˝ a velmi zkušených ˝absolutních˝ mistrovství stvoření. Bylo by hezké, kdyby ˝mladá˝ Supermysl myslela touto dohodou něco skutečně moudrého, inovativního a užitečného pro Vesmír a projevila veškerou svou ambici v úmyslu překonat svého ˝starého˝ Učitele alespoň ve schopnosti tvořit.

🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫
V souladu s jejich podivnými dohodami má tento imaginární ˝Syn˝ a ˝Učedník˝ právo předělat, zničit, rozbít a zkazit vše, co Absolutno stvořilo (což dělá až do tohoto okamžiku), a Země je planetou, kde se tento proces skutečně odehrával v senilní formě. Pro tyto účely si tento Architekt pro sebe vyjednal ˝právo˝ dělat si v našem Vesmíru cokoli, včetně vytvoření obrovského množství civilizace, přičemž je často staví proti sobě v krvavých válkách trvajících miliony let, jak tomu bylo a stále se děje ve větvi ˝Orion˝ z galaxie. (Záměrně organizovaný masakr mezi reptoidy a humanoidy nazývají ˝hra na integraci polarity˝). Dělá to prostřednictvím systému ˝Hlavního determinantu˝. (Toto je jméno jeho ˝dceřiné˝ Mysli podle terminologie nového učitelského systému. Mezi námi tohoto agresivního boha nazýváme ˝Hlavní ničitel˝). Rozvíjí především extrémně zlé a destruktivní civilizace (včetně těch, které jsou často nazývány Satanem), a to na úkor utrpení, útlaku a úplného nebo částečného zničení mírumilovných a milujících bytostí v tomto Vesmíru. Celkově lze říci, že celý systém tohoto takzvaného ˝architekta˝ je schopen pouze proměnit přirozené v nepřirozené, harmonické v neharmonické a úžasné v ohavné, přirozené v umělé a užitečné ve škodlivé, ničit přírody stvořené ˝Absolutem˝, zabíjet vše živé, otravovat zemi, vodu, vzduch, vydávat vše toxické za použitelné atd. Taková činnost se v našem Vesmíru nazývá ˝zážitkem˝ (i když ve skutečnosti by se tomu mělo říkat jinak) a vede k předvídatelným důsledkům, včetně těch, které nyní začíná naplno prožívat zmrzačené a podvedené lidstvo z povrchu Země.

Jak tyto Supermysli distribuovaly své funkce v našem vesmíru? (Musíme mít na paměti, že naše ˝místní˝ Absolutno se také podílelo na stvoření jiných a také, že existuje mnoho druhů vesmírů vytvořených na základě různých principů, vztahů a účelů. ˝Architekt˝ má také své vlastní ˝vesmíry˝). Naši recenzi začínáme ˝Absolutním˝, protože si přirozeně musel vyhradit hlavní funkce stvoření pro sebe. Ačkoli je v ˝Nových znalostech vesmíru˝ prezentován jako ˝Vyšší mysl˝ a základní princip, mnohem přesnější by bylo nazvat ho ˝Pacientem˝, který souhlasil, že bude pasivně sledovat, jak bude ˝mladý˝, ambiciózní Architekt schválně rozbíjet a kazit to, co vytvořil, a ne se učit něco takového dělat.

Podivná role, nicméně právě ˝Absolutno˝ vytvořilo potřebný počet galaxií, umístilo do nich hvězdné soustavy a různé světy, z nichž některé naši astronomové vidí dalekohledy, ale nemohou pozorovat obrovské množství jiných vesmírných objektů v mnohem vyšších nebo nižších dimenzích. To, co astronomie představuje lidem, protože je pouze pojítkem v dnešní ˝akademické vědě˝, kterou řídí a kontroluje Tajná vláda Země, je jen malou viditelnou částí sluneční soustavy, ve které se Země nachází. Byli byste ohromeni, kdybyste znali její skutečný obsah. Bylo to Absolutno, které toto vše vytvořilo, podle vzorců a pravidel předem stanovených Vyššími inteligentními systémy a v pořadí, v jakém zajišťovaly stvoření galaxií, hvězd, planet, formování hustot odpovídajících různým dimenzím a možnostem konstruování prostorů, jejich vztahůy s kategoriemi času atd. Mimochodem, vývoj a prožívání Duší v našem Vesmíru je také odpovědností Absolutna. Určuje jejich úkoly během inkarnačních vln neboli ˝zárodků˝, jak se jim říká v ˝Nových znalostech vesmíru˝. Mezi funkce Absolutna patří také utváření Monád a jejich distribuce po Vesmíru. Právě ony nás živí energií a ovládají lidské tělo, stejně jako všechny ostatní bytosti, a to zcela nezávisle, tedy bez opětovného dotazování Vyšší mysli, ale samozřejmě na základě daných schopností a hodnot.

Nyní si promluvme o tom, kdo proměnil naši planetu ve Farmu strachu a Údolí utrpení, hledající degradaci pozemšťanů, aby potěšili své vlastní oblíbence a jejich parazitický ˝vývoj˝. Jak již bylo zmíněno, Absolutno má partnera - to je ˝mladá˝ Supermysl, nazývaná v terminologii učitelského systému ˝Architekt˝. Je mnohem menší než první svým vývojem a silou, o obsahu nemluvě. Zároveň má svou vlastní víceúrovňovou hierarchii v rámci našeho Vesmíru, včetně té, která řídí vývoj vědomí. Mimochodem, vědomí, které má člověk (stejně jako ostatní tvorové ve Vesmíru), bylo také tvořeno touto Supermyslí, respektive jejími ˝místními˝ strukturami. Teoreticky vystupuje v tandemu s Absolutnem jako ˝scenárista˝ a ˝organizátor dějových procesů˝, to znamená, že má právo vytvářet různé scénáře, určující lidské osudy, životy států a vše ostatní. Ve skutečnosti si tento ˝architekt˝ jednoduše dělá, co chce ve vztahu k jakékoli galaxii, planetě nebo civilizaci, a ˝všemocné˝ Absolutno je povinno to trpělivě přijmout, protože se na tom původně shodli.

Pro tyto účely vytvořil architekt svou dceřinou mysl, ˝hlavního determinátora˝ (GO). Říká se mu tedy podle terminologie učitelského systému, ale my mu mezi sebou říkáme ˝hlavní destruktor˝, protože to tak je. Hlavní determinant také vytvořil v každé z galaxií své vlastní ˝větve˝ a ty - ˝hlavní determinanty˝ systémů, planet a malých shluků. S pomocí GO partner Absolutna vytváří vědomí a téměř veškerý software pro ně a také řídí formování myšlenek v celém Vesmíru, vytváří řídicí struktury, jako jsou známé Galaktické Rady (které sám vede, prostřednictvím téže ˝dceřiné mysli˝), vytváří knihovny a další systémy pro ukládání informací.

Je to Architekt, kdo se zabývá ˝určováním karmických cest˝, tedy formováním ˝linií osudu˝ všech inkarnací ve Vesmíru, a přestože je povinen tak činit ve shodě s Dušemi, často ignoruje ˝ smlouvy˝, pokud je pro něj výhodnější je nedodržovat. V každém systému také dohlíží na problematiku konstruktivně-destruktivní korelace, kterou opět často zneužívá. Architekt může také vytvářet planety a stvoření, preferuje destruktivní civilizace, a již vytvořil obrovské množství ˝pseudoživých˝ výtvorů - nejrůznějších technogenů, biotechnologů a všech ostatních parazitů, jejichž schopnosti ho nejvíce zajímá rozšiřovat. Obecně je tato Supermysl extrémně destruktivním systémem, který existuje podle svých vlastních zákonů a sleduje parazitní cestu. Uvnitř občas vytváří ˝konstruktivní˝ útvary, které se však od těch destruktivních liší svými metodami a postojem k pozemskému lidství jen málo.

Právo vypracovávat scénáře Hlavní determinant delegoval na civilizace nejničivější povahy, načež jsou formálně schváleny na ˝Galaktických radách˝, kde to má na starosti jeho vlastní zástupce galaktické úrovně. Autoři scénářů pro Sluneční soustavu a Zemi jsou přitom již dávno zvyklí zacházet s lidstvem tím nejkrutějším a nejcyničtějším způsobem a vždy se mu snažili vnutit scénář ˝sestavený˝ pouze v zájmu destruktivních a parazitických civilizací, tajně jednajících jako ˝kurátoři˝ zemí a regionů, národů, měst a sídel Gaii, a navíc KAŽDÉHO Z NÁS! Stručně řečeno, během celé historie trpělivé ˝páté rasy˝ (zmrzačené a ˝zaslepené˝ právě pro tyto odporné účely), nad každým mužem nebo ženou ze Země, 3D vždy ˝visel˝ na ˝jemných˝ rovinách (a nyní stále visí), ˝civil˝ neviditelný pro naši běžnou vizi (jak současní kontaktéři nazývají zástupce různých parazitických civilizací). Drze tuto osobu ovládá v souladu se ˝scénářem˝, který je mu uložen, a zároveň z každého z nás stahuje energii, abychom krmili jeho nenasytné druhy.

Lidé si myslí, že sami přemýšlejí a sami se rozhodují, jak jednat v různých situacích a obecně, jakou cestou se vydat, ale bohužel to tak není, přátelé! Někdo neustále napadá naši existenci, myšlení a pocity z jemných rovin a tajně ˝řídí˝ člověka v souladu s těmi ˝scénáři˝, které pro něj vypracovávají ˝civilové˝, a mezi lidmi se tomu obvykle říká ˝osud˝. Jemné roviny sluneční soustavy jsou prostě přeplněné pro lidi neviditelnými entitami, z nichž mnohé působí jako ˝kurátoři˝ pozemšťanů, jiní působí jako ˝scenáristé˝ a vyšší civilizace dohlížejí na ˝výměnu energie˝. Svobodná vůle člověka na Zemi 3D téměř neexistuje (jen pár procent, ať si v tomto ohledu cokoli tvrdí), a téměř vše, co se děje na individuální nebo kolektivní úrovni, je scénář vnucený zvenčí, ˝shromážděný˝ civilizacemi dohlížejícími na lidi a takzvanými ˝mírotvorci˝.

To je přesně to, co Učitelský systém nazývá Rozumný systém Absolutna, který vytváří prostor lidského vnímání, ale podle mého názoru by bylo správnější je nazývat ˝tvůrci světů˝. Obecně tento systém přijímá informace ze tří zdrojů, a to: z Hlavního determinantu, Učitelského systému a z Hierarchie času, načež kombinuje to, co bylo shromážděno, aby vytvořil ˝iluzi přítomnosti lidí ve hmotě˝. Naše vyšší Já pak hotové scénáře ukládají do lidského podvědomí. Navíc všechny tyto ˝filmy˝ se u nás začínají shromažďovat ke ˝zhlédnutí˝ asi tři měsíce předtím, než je lidé vnímají, a tři dny před tímto okamžikem již vše ˝leží˝ v podvědomí připraveno, takže neustále vidíme minulost, považujíce ji za přítomnost. Ve zvláštních případech ˝obraz událostí˝ mohou ˝scenáristé˝ upravit i hodinu a někdy i několik minut před jeho ˝zhlédnutím˝, takže pokud ˝máte schůzku˝ s dopravní policií (nemluvě o něčem horším), nevyhnete se tomu, pokud nevíte, jak takové setkání odmítnout.

Mimochodem, tohle je Starý ˝dozor˝ nad každým člověkem a lidmi na planetě, destruktivní scénáře vnucené lidem prostřednictvím ˝direktivního myšlení˝ a četné negativní programy GO, včetně energetické loupeže, jsou nejstřeženější tajemství, pečlivě skrytá před pozemšťany v celé historii trpělivé ˝5. rasy˝.

Níže se blíže podíváme na to, jak to všechno dělali po tisíce let (a dělají to i dnes), ale zatím řeknu, že tento stav nám byl ÚMYSLNĚ skryt všemi archanděly, Kumary, ˝ Nanebevzatými učiteli˝ a dalšími ˝duchovními rádci˝! A ne nadarmo se i dnes, v tak zásadní době, téměř všichni naši ˝kontaktéři˝ (kteří se už na planetě přemnožili jako toulavé kočky) stále bojí odhalit tuto Pravdu pozemšťanům (kromě Sofoose), protože vědí, že ˝civilisté˝ na to reagují extrémně negativně, když záměrnými změnami scénáře vyhrožují nejrůznějšími problémy nebo dokonce katastrofami. Naši zotročitelé dobře vědí, že těmto ˝pánům˝ je košile blíže k tělu, a proto rozhodně trvají na tom, aby vše výše uvedené před lidmi skrývali nejen nyní, ale i v budoucnu! A oni mlčí a raději žvaní o čemkoli jiném než o tomto. Ale ve skutečnosti je hlavním důvodem neustálých katastrof lidstva z povrchu Země tento arogantní ˝Architekt˝ se svým GO a temná a nenasytná verbež z celé Galaxie přitahovaná k ovládání pozemšťanů. To je přesně důvod, proč každý ˝scénář˝ pro nás připravený vždy obsahuje prvky strachu a odebírání energií prostřednictvím ˝chyb˝ a ˝selhání˝, ˝smůly˝ a ˝katastrof˝, nemluvě o ˝nehodách˝. Bylo by hezké, kdyby tyto každodenní ˝obrázky˝ a ˝představení˝ sbírali ve prospěch a rozvoj pozemšťanů, ale to vše se bohužel děje v zájmu kohokoli, jen ne lidí samotných! Pokud se někdo z kontaktérů přímo zeptá ˝civilů˝, proč týrají a energicky ˝vysávají˝ lidstvo, odpovědi těchto tvorů jsou stejné: ˝Můžete si za to sami˝ nebo ˝Úmyslně jsme člověka uvedli do nepříznivých podmínek, abychom získat efekt novosti. Zde leží naše zkušenost a vývoj.˝

Zároveň ti, kteří jsou často nazýváni Satanem, získávají z tohoto stavu věcí na Gaii největší ˝užitek˝. To vůbec není ten notoricky známý ˝ďábel s rohy˝ ani nic jiného. Toto je kolektivní vědomí civilizací, skládající se z nejpodlejších a nenasytných entit 4-7 dimenzí (vyšší ovládají nižší a ty ovládají lidi), mají společné ˝zaměření˝ a často mluví ˝jednohlasně˝. Naši esoterici tento fenomén někdy nazývají ˝Princ Satanail˝, ačkoliv kdysi mělo toto slovo všeobecně uznávaný význam. Ve skutečnosti si toto jméno jednoduše přivlastnili během Luciferova pitomého ˝experimentu˝ a dělali to pro své vlastní povýšení. Jde o to, že Matka Země (Terra, Gaia nebo Urantia a více než 3000 jmen znamenající naši planetu), se nachází v takzvaném místním systému Satania (včetně 200 planet a více než 700 světů). Tento systém je zase jedním ze stovek, které tvoří ˝souhvězdí˝ Norlatiadek atp. Totéž, co se o tom lidem po mnoho tisíciletí říká, je prostě lež a ohavnost, drazí, bez ohledu na to, co kdo o této záležitosti tvrdí.

Bohužel, tento svět je již dlouho pod plnou kontrolou Temných sil! Naposledy se tudy pokusil proniknout s armádou archanděl Michael (tehdy ještě ˝pán˝ Nebadonu a archanděl sil světla) přibližně před půl milionem let, ale v bitvě s Luciferem a jeho zmetky, která se odehrála na ˝nebi˝ Země, nedosáhl sebemenšího úspěchu. Nakonec se stáhl a nad planetou zavládla beznadějná nadvláda Temnoty, která trvá dodnes! Toto je smutná realita, drazí. Ten samý notorický ˝Architekt˝ pomáhal v té slavné bitvě Luciferovi. Aby takové informace skryli, lhali pozemšťanům ˝shora˝ po mnoho tisíciletí za sebou (a lžou stejně nestydatě i dnes) a přitom konspirují, jak budou lidi klamat v budoucnu!

Vrátíme-li se k civilizacím, které ˝ovládají˝ pozemšťany (energie-scénář-dozor), chci dodat, že často je člověk ovládán ˝hromadou˝ takových ˝civilů˝ umístěných v různých dimenzích. Kromě nich jsou do procesů ˝svědomí˝ pozemšťanů zapojeni další galaktičtí parazité, kteří komplikují život lidem z povrchu planety všemi způsoby, kterých jsou schopni, a takové ohavnosti nazývají ˝vývoj˝ a ˝ cenné zkušenosti˝ (ne naše, ale jejich vlastní, samozřejmě). Století za stoletím nemilosrdně mučí lidstvo z povrchu Země, aby získali ˝gavvah˝. Destruktivní civilizace se stále více zlepšují ve svých odporných ˝dovednostech˝, a to je jimi prováděno na příkaz Hlavního determinanta. Byl to on, prostřednictvím inovátora-dobrodruha Lucifera, který byl po dlouhou dobu hlavním determinantem Země, a kdo na ní záměrně organizoval četné jaderné války, technologická kataklyzmata a všemožné další katastrofy, využívajíce ty nejničivější civilizace z těch, které společně vytvořily! Stručně řečeno, notoricky známý Architekt (spolu se svým GO) je zákeřná a nenasytná Vesmírná příšera, stvořitel ˝Satana˝ a dalších Temných sil a zdaleka není ˝dítětem, které následuje cestu stvoření, jde cestou tvorby, tvoří a zkouší, neustále chybuje, neustále padá, neustále experimentuje,˝ jak se nám ho snaží představit. Už zničil myriády milujících bytostí v celém Vesmíru tlapami parazitických civilizací, z nichž nemá žádný skutečný prospěch, protože tito ˝zmetci˝ mohou pouze ničit a požírat. Proto znovu volám Pána všeho, co je (˝Zdroj˝, v terminologii učitelského systému), poslat okamžitou pomoc Zemi a zároveň připomenout, že jde o Stvoření Pravdy a Galaktickou knihovnu.

Je čas si připomenout, že rozvoj Inteligence a rozšiřování jejích potenciálů je hlavním účelem všech Stvoření v doméně Boha Všeho Co Je (˝Zdroje˝), protože všechno je ve skutečnosti na něm, i když na Zemi je narcistický ˝Architekt˝ zaneprázdněn tím, že dělá opak. Každý člověk si jednou položí otázku, proč vlastně existuje svět, ve kterém žije? K jakým účelům je zamýšlen celý tento nekonečný vesmír, který se před námi nyní objevuje v panoramatech orbitálních dalekohledů v podobě tisíců galaxií různých tvarů, přeplněných jiskřivými hvězdami a miliardami planet? Čeho chtěl Stvořitel této impozantní a majestátní krásy dosáhnout? Proč je vynakládáno takové kolosální úsilí, neuvěřitelné energie, a co je nejdůležitější, jaké výsledky od toho všeho očekává? Kdyby se lidstvu vrátila vzpomínka na minulé inkarnace, jak o to požádali Mistři MZHNZ (Svět obyvatel Nové Země) ve svém známém Manifestu, pak by to věděl kdokoli z nás, ale bohužel, tvrdohlavý ˝architekt˝ takovou příležitost zablokoval, protože nezná kompromisy, rozumí pouze síle a tlaku! (pozn. teď už to chápu.... trhněte si)

Obecně platí, že ˝Velký ovál˝, který zahrnuje veškeré naše ˝místní˝ Božství a Vesmír, ve kterém žijeme, byl původně určen pro rozvoj všech forem Inteligence jejich kreativním a konstruktivním způsobem. To je konečný cíl každého vývoje, a proto je každý nositel Rozumu zodpovědný za to, k čemu se používá, a o Superinteligenci ani nemluvím!

🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫
Někdy nějaký ˝bůh˝, který nepochopí potenciál, který mu byl dán jako vůle a ˝sílu˝, kterou získal v průběhu předchozího vývoje, náhle začne nad veškerou opatrnost ˝experimentovat˝ a využije ˝objem˝, který mu byl svěřen, jako zkušební půdu pro své vlastní ambice a iluze. To se děje na vyšší úrovni, než je úroveň našeho Absolutna a Architekta. Porušení neměnných Zákonů Rozumu je vždy zatíženo vážnými důsledky pro Stvoření obývaná myslícími bytostmi.

Co vidíme na příkladu těchto dvou ˝bohů˝, kteří se spojili v ˝tandem˝ se záměrem naplnit potřebné parametry pro rozvoj Inteligence v kontextu novosti (kvůli čemuž dostali obrovské množství energie a dalších potenciálů z Vyšších myslí k vytvoření našeho Vesmíru). Čeho dosáhli ve třech čtvrtinách cesty touto spoluprací? Oznámili velkolepé plány, ale bohužel se jim nepodařilo najít důstojnou formu pro jejich realizaci. Proč? Směry vývoje mysli, interakce vědomí a prostorů, které si zvolili, byly extrémně protichůdné, mnohosměrné a někdy prostě směšné, připomínaly spíše dobrodružství než jakýkoli experiment. V našem Vesmíru při jeho formování ZÁMĚRNĚ kladli hluboké rozpory mezi vlastními Systémy Rozumu, které nepřinášely vůbec ˝nová řešení˝, ale pouze nárůst překážek dalšího rozvoje.

Řekl bych, jak se to ve skutečnosti jmenuje, ale z úcty k učitelskému systému se omezím na diplomatické výrazy s vědomím, že si v tomto ohledu nikdo nebude dělat iluze. Obecně platí, že ˝Absolutní˝ a ˝Architekt˝ (stejně jako mnoho ambiciózních ˝Supermyslí˝ před nimi) opět porušili velké zákony Rozumu, snažili se dělat jen to, co chtěli, a dosáhnout výsledků, jako by se chovali nejmoudřeji a nejpožehnaněji. Je jasné, že z toho nevzešlo nic dobrého (a v budoucnu nikdy nevzejde, bez ohledu na to, jak se kdo jmenuje, co si o sobě myslí, a jak moc se toho snaží dosáhnout). Mimochodem, právě to je důvod, proč dobrodružství, nazývané různými ˝odhaleními˝ seslanými pozemskému lidstvu jako ˝odvážný a rozhodný experiment Lucifera˝ nebo jeho ˝zrada a vzpoura˝, selhalo.

Bez ohledu na to, kdo nebo jak říkají tomu, co se stalo, tento inovátor-podvodník dodnes přímo či nepřímo ovlivňuje pozemský scénář, který už jeho nadřízení dovedli k naprostému šílenství, snažíce se rychle skrýt stopy jejich bláznivého dobrodružství, neboť Lucifer se všemi svými nezměrnými ambicemi byl a zůstane pouze poslušným nástrojem Architekta a jeho Hlavní determinant. Obecně platí, že je ˝pochůzkář˝ a nic víc! Tito dva ˝bohové˝, kteří pomocí jeho bláznivého ˝experimentu˝ nezískali to, co chtěli, záměrně vytvořili na Gaie přímou ˝hloupost˝, kterou vidíte kolem, a vnutili lidstvu pro nadcházející desetiletí tu nejhloupější verzi scénáře. Zakrývají tyranii zlomyslnými narážkami a snaží se vydávat tuto Ohavnost za ˝zkušenost a vývoj˝. Ve jménu toho kolem nás shromáždili ty nejnegativnější ˝civilizace˝ z celé Galaxie a pokračují ve svém konfliktu s Radou duší, která nedostává nařízenou zkušenost. Tři čtvrtiny z nich (!) přišly právě pro DESTRUKTIVNÍ ˝zážitek˝. Jen se zamyslete nad těmito slovy, přátelé, a okamžitě vám dojde, CO tyto ˝superinteligence˝ skutečně ˝naplánovaly˝ pro lidstvo, které se nyní chová jako uražené dítě, kterému vzali hračku!

A na pozadí tohoto pitomého procesu se lidem říká, že ˝toto je spolutvoření Absolutna a Architekta a nikdy neměli a nikdy nebudou mít žádné rozpory˝, nebo prohlašují, že ˝... interakce systémů Architekta a Absolutna je tvůrčí princip, koncept, experiment, ve kterém jsou tvořivá rozhodnutí, tvůrčí možnosti, experimentální možnosti určovány ve vztahu k těm definicím, k těm možnostem, které existují ve dvou myslích jako útvary, které vytvářejí Vesmír v jediném pojetí historického vývoje.˝ A tak dále a podobné. Ve skutečnosti jsou tyto dva intrauniverzální ˝systémy˝ rozervány neřešitelnými rozpory a soutěživostí, v důsledku čehož nevládne v našem vesmíru Láska a Světlo (jak ujišťovali galaktičtí lháři a obzvlášť ˝Nanebevzatí učitelé˝ dřívějšího učitelského systému), ale spíše právo síly, lži a nekonečné zájmy! Bohužel, kdo je silnější, má v jakékoli věci ˝pravdu˝, protože svou volbu může vnutit všem ostatním, bez ohledu na to, jak hloupá a nezodpovědná může být. Notoricky známý ˝Architect˝ se svým ˝Hlavním determinantem˝ (přesněji BLD s GD) to často dělá! Zběsile destruktivní civilizace, kterým nyní ˝svěřily, aby řídily scénáře˝ na Zemi, se již netají tím, že záměrně trápí lidstvo a prohlašují, že provádí nesčetné útlaky lidí, ˝aby získali nové koeficienty, nové refrakce˝ a podobně.

(Ve skutečnosti jsou to jen ˝kecy˝, nechť mi odpustí tzv. ˝synové moudrosti˝ z planety Kron Alaba, kteří pro pozemšťany v posledních desetiletích neudělali nic, kromě sladkého tlachání! Stejně jako ostatní Siriané, ˝osvícení ˝Plejáďané, obyvatelé Arcturu a další ˝galaktičtí bratři˝. A to ani nemluvím o ˝Agartě˝! Obecně ˝na prd˝).

Všechny ˝novinky˝, které zde ˝těží˝, jsou staré stovky milionů a někdy i miliardy let! Mimo náš vesmír je to znémo již dlouho, protože v celé své rozmanitosti se za starých časů v našem ˝Velkém oválu˝ používala hloupost, a proto už není pro nikoho zajímavá. Proto musí ˝civilové˝ vyslaní GO na Zemi tak pilně zaznamenávat každou maličkost, aby nějak ospravedlnili své nenasytné parazitování na planetě. Jedním slovem, destruktivní smečka Hlavního determinanta se chce ˝dosytit˝ na úkor podvedených a zmrzačených pozemšťanů, a to je zasypáno lží. Pro tyto účely, stejně jako před mnoha tisíciletími, záměrně vyvolávají války (včetně těch současných), krize a katastrofy, posílají jim do inkarnace ty nejzlomyslnější nebo zcela poddajné duše a dokonce pro ně předem ˝rezervují˝ těla dnešních i budoucích vůdců pozemšťanů - monarchové a bankéři, prezidenti a premiéři... Orion to například udělal již sto let předem (!) a žádné ˝Galaktické síly světla˝ nejsou schopny zrušit špatný scénář, který tito darebáci ˝naplánovali˝ ˝pro lidi na příští desetiletí! Dokonce ani ˝Jupiter˝ (v terminologii Učitelského systému), který loni v únoru převzal ˝kontrolu˝ nad scénářem planety od ˝Saturnu˝, nespěchá, aby v něm cokoliv radikálně změnil! Proč by? Všechny tyto civilizace jsou také ze skupiny Hlavního determinantu, a přestože jsou považovány za ˝konstruktivní˝, začaly také komunikovat s pozemšťany hrozbami.

Analyzujme základní důvody současného stavu věcí v tomto Vesmíru, a zejména v naší zchátralé Galaxii. Bez ohledu na to, kolik, kdo a jak moc se chvástá ˝závratnými úspěchy˝, vše bylo ještě nedávno neomezeně k dispozici, protože energie pro každodenní existenci bylo dost (co vyprodukovali, utratili také), a v záloze zůstal jen jeden ˝NZ˝. . Experimentátoři měli dost na ˝předvedení˝ pro pět takových vesmírů! V podstatě celé naše ˝místní˝ Božstvo mrhalo mnoho eonů energii na hloupá a nezodpovědná dobrodružství, která nepřinesla žádné působivé výsledky. Satanoidi vytvoření Architektem s jeho GO v monstrózním množství (zkažené nepotrestanými loupežemi) v důsledku toho ˝vyhladověli˝ a nakonec vyvstala akutní otázka, čím je krmit? Tehdy se ˝hlavní determinant˝ rozhodl založit současnou Farmu strachu a Údolí utrpení na planetě Světla (k čemuž byla Země původně stvořena), aby nakrmila určitou část těchto parazitů. Je jasné, že pod tuto potřebu ˝systém architekta˝ okamžitě zahrnul ˝opodstatnění dalšího vývoje, potřebu rozšiřování zkušeností, hledání nových koeficientů novosti˝ a další nesrozumitelný odpad, i když ve skutečnosti tehdy i dnes je prostě nutné NAKRMIT celé to Stádo nenasytných entit, které pošetile vyprodukovala!

Pokud se na vše, co se děje, podíváte z mnohem vyšší perspektivy, hlavní chybou těchto dvou ˝nadmyslí˝ byly samozřejmě hluboké rozpory mezi jejich vlastními Systémy Rozumu, z nichž každý namísto plné spolupráce s ostatními v první řadě chrání své vlastní zájmy a sebe sama a své vlastní pole pro interakci. Kdybyste věděli, jak ošklivé podoby to má, nedivili byste se abnormální situaci, která se na Zemi vyvinula! Tento kosmický nepořádek se u nich děje pokaždé, když se někde ve vesmíru změní předchozí řídicí systém skriptů na jiný, což se nyní děje na Zemi! (Toto je Tvůj ˝duchovní výplod˝, Pane? No, dobře!) Zároveň spory a opozice těchto ˝systémů racionality˝ ve všech otázkách negativně ovlivňují především obydlené světy, a ne je samotné, ale mělo by to být naopak! A není divu, že Absolutno a Architekt po mnoho eonů se nikdy nedokázali povznést nad opozici svých struktur, protože sami stanovili mnoho zákonů a omezení, které odpovídaly jejich původním aspiracím. Jak říká ˝Nové poznání a vesmír˝:

˝Zákony, které určují zkušenost ve Vesmíru, jsou zákony vztahu mezi Architektem a Absolutnem. Jsou to zákony, které striktně definují prostor, přísně určují pozici pozorovatele, přísně určují vztah Duší a systémů vnímání, vztah Monád mezi dušemi, i když tam není žádná zvláštní rigidita, ale všechny jsou stejně určovány zákony, určovány procesy, které se vzájemně ovlivňují.˝

Je jasné, že takové přístupy, především kvůli své přílišné rigiditě, nepřinesly výsledek, který si tyto Superinteligence přály, a proto ve třech čtvrtinách cesty, kterou náš Vesmír již prošel, bylo získáno jen málo potřebného pro výpočet ˝ nových indexů lomu˝, ale obrovské množství prostorů a dokonce celých galaxií ve svém vývoji nevytvářejí nic nového. Jak vysvětlila respektovaná Hierarchie času v jednom ˝chenu˝: ˝Nazýváme je ztracený čas, ztracený stav zkušenosti, protože není možné identifikovat nové stavy, nové smysluplné principy. To není vůbec překvapivé, protože bohužel jedním z nejcharakterističtějších rysů ˝místního˝ Božství (včetně našeho ˝Absolutna˝ a ˝Architekta˝) je touha dosáhnout ˝novosti˝ pomocí dlouho vyzkoušených metod a přístupů, a proto zůstávají neschopni vytvořit něco zásadně nového, skutečně užitečného a důležitého pro Vesmír, protože vždy ˝šlapou na stejné hrábě˝. I výše zmíněné dobrodružství Lucifera se stalo TŘETÍM v řadě pokusů o ˝odloučení od Boha˝, přičemž stejně jako ty předchozí selhalo! Možná jen vzít v dalším pokusu větší kladivo.

Pokud by tito případní experimentátoři byli jednoduše dekódováni pro takové neúspěchy, pak by netrpěli takovou hloupostí, ale mezitím za vše obvykle ˝viní˝ ty, kterým se tak nenápadně posmívají, tak proč v těchto nesmyslech nepokračovat před Vyššími, kteří jsou blahosklonní ke svým selháním. Jednoduše přesunout odpovědnost za své dobrodružství na ˝nižší˝, což se nyní děje na Zemi. Vážné otázky pro všechny ˝Alfy˝ a ˝Omegy˝!

Celkově vzato jsou mimořádně zajímavé pouze neobvyklé cesty vývoje a nové jevy, které dříve v historii ˝Druhého nebo Třetího kruhu˝ neexistovaly a přitahovaly pozornost všech naduniverzálních struktur. Právě s tím má náš Architekt a Absolutno ˝pnutí˝, ale nezbytný ukazatel ˝nových indexů lomu˝ musí být splněn! Jak již bylo řečeno, většinu toho sesbírali, získali destruktivními způsoby, a náš ambiciózní ˝Architekt˝ tyto ˝koeficienty˝ z Vesmíru sbírá kousek po kousku. Někde zničili planetu dříve neznámým způsobem během absurdního konfliktu (právě jeho ˝systémem˝ a zmanipulováním), někde zorganizovali masové vymírání tvorů, o kterých mluvil zabiják Kryon před 20 lety a tak dále.

🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 ⬛️ ⬜️ 🟫
Například v naší sluneční soustavě se kdysi chytrým lidem z Plejád podařilo ukrást jednu z hvězd, ale nedokázali ji použít k vytvoření jiného systému pro sebe, a v důsledku toho se toto slunce proměnilo v mrtvou planetu, v kus neživého kamene . V důsledku této hloupé ˝novinky˝ nám nyní zbývají pouze dvě svítidla - to je Slunce, které všichni vidíme každý den, a další, ˝stín˝. Záměrné organizování válek ve sluneční soustavě pomocí ničivých zbraní, ve srovnání s nimiž jsou pozemské atomové bomby jen dětinské petardy, vytvořené Architektem civilizace v ˝minulosti˝, již ˝inovativně˝ zničily Maldek a život na Marsu a Venuši, a nyní se chopili Země a lidí 3D z jejího povrchu, zatímco ˝lidé˝ Vnitřní Země už třicet let žvýkají to své.. Dobře, nezabírejme se teď hlouběji do tohoto tématu. Přesně takové ˝inovace˝ shromažďuje ˝systém architekta˝ do jedné velké ˝hromady˝ a následně jsou představeny Vyšším myslím jako ˝výjimečné úspěchy˝, aby ospravedlnily náklady na energii a další investice, ale ve skutečnosti to je dlouholetým a dobře známým destruktivním ˝zážitkem˝ rozšířeným i za hranicemi Havony!

Síly očekávají od našeho Absolutna a Architekta něco skutečně významného a průlomového, ale musí zaznamenat doslova všechno, i když, jak řekl Sophoos v jednom ze svých projevů, ˝myš se vys..la jakýmsi neobvyklým způsobem˝.

Jaký je hluboký důvod pro tak absurdní situaci v našem Vesmíru? Proč to vlastně vytvořili? Co je to za ˝učedníka˝, ať už se mu říká ˝Bůh Syn˝, ˝Architekt˝ nebo něco jiného, pokud se zdokonaluje pouze v ničení a deformaci toho, co ˝Bůh Otec˝ stvořil? A proč tím nakonec trpí lidé z Gaie, na které nyní tento imaginární ˝Syn˝ vytvořil skutečný blázinec? Ve skutečnosti se vůbec nejedná o vývoj, ale pouze o dobrodružství a tyranii, maskované hledáním novosti. Nedělají nic důležitého nebo zajímavého (podle standardů Vesmíru), protože oběma k tomu chybí kreativita a kompetence. Co tyhle supermysli doopravdy dělají, přátelé? Řeknu vám to na rovinu, jak se na válečníka Země sluší: kecy a napodobování energické činnosti, místo skutečného rozvoje Rozumu. Hledání moudrosti ve Lžích, které naskládali, stejně jako malá zrnka konstruktivnost v ˝hromadách˝ destruktivity a podobných záležitostí vytvořených ˝Bohem Synem˝. Celkově je tento ˝Architekt˝ spolu se svým ˝systémem˝ jednoduše zaneprázdněn hledáním nových způsobů, jak ˝nakrmit˝ neuvěřitelné množství parazitických civilizací, které vytvořil pro destruktivní účely, a dalšími nesmysly, které byly od počátku odsouzeny k neúspěchu. Tato nenasytná stvoření po mnoho eonů jednoduše nemají dostatek potravy kvůli jejich neuvěřitelnému počtu, a ne nadarmo byl hlavní podmínkou pro provedení Luciferova ˝experimentu˝ s ˝odloučením od Boha˝ požadavek na nalezení zdrojů energie, které by na Něm vůbec nebyly závislé! Je jasné, že novátorský dobrodruh nebyl schopen této podmínky dosáhnout a v důsledku toho jeho hloupý podnik žalostně selhal, jak se dalo očekávat. Destruktivní civilizace, které pozval na planetu, ale nadále pohlcují energii pozemšťanů díky výhodě jejich neviditelnosti pro 3D a bezohlednosti tzv. ˝Síly světla˝.

Mimochodem, ani stvoření tohoto Vesmíru není jednoduché! Posuďte sami. Celá tato myšlenka začala tím, že Absolutno nevyužilo (!) své rozsáhlé schopnosti na naduniverzální úrovni, které jsou mnohem větší než ty, které se zde projevují. Pak si vzal za své ˝učedníky˝ takovou Supermysl, která vůbec nehodlala studovat, jak taková Stvoření vytvořit, ale měla v úmyslu pouze zkazit nebo zničit vše stvořené Absolutnem (!), a to navzdory skutečnosti, že schopnosti tohoto ˝architekta˝ byly také mnohem větší. V ˝Nových znalostech o vesmíru˝ se o tom pozemšťané dozví:

Q: Proč architektův systém nemá roviny a svá vlastní pole v systému stvoření?

Vyšší síly: Když byla navržena architektova struktura a stanoveny úkoly, bylo to naznačeno, a to je přesně jeho účel. Je to pro tuto manifestaci dost lokální zkušenost, proto nebylo úkolem ji šířit tak široce, jako vytvořit neoabsolutno... Ale jelikož Architekt ˝roste˝ z pohledu Supermysli, tedy je mladá supermysl, pak je pro něj tento stav neustálým novým vývojem. Jako dítě jde cestou tvoření, tvoří a zkouší, neustále dělá chyby, neustále padá, neustále experimentuje˝.

Jak bohové mají ve zvyku, nikdo vrtošivé ˝dítě˝ s jeho mnohamiliardovým vývojovým věkem (!) pořádně ˝neplácne po zadku˝, i když láme všechno v řadě, blázní a trápí všechno živé, kromě ničivého potomstva. Ve skutečnosti tento ˝Architekt˝ v našem Vesmíru jednoduše předstírá, že je takovým vrtošivým hlupákem, protože víme, že jeho funkčnost je mnohem širší co do schopností, stejně jako cílů a záměrů, ale... již v jiných Vesmírech! Mimochodem, má kromě našeho ještě čtyři, ale to je extrémně málo na Supermysl této úrovně, schopnou ˝vést˝ více než třicet (!) takových Stvoření současně. Obecně zde pouze dovádí, ˝testuje˝ své nejabsurdnější a nejničivější přístupy přímo na živých výtvorech, tedy na myslících a cítících bytostech, jelikož mu to Absolutno umožňuje (o jeho ˝Božské lásce˝ si opět povíme později).

A jaký by to měl být člověk?... z respektu k novému učitelskému systému, který staršímu muži z Gaie poskytl pomoc v nouzi, ho budu nadále nazývat, jak mi doporučí. Věřím, že takové ˝enfant terrible˝ (francouzsky ˝strašné dítě˝) bylo našemu Absolutnímu pacientovi vnuceno shůry superuniverzálními strukturami souvisejícími s tím Božstvím, které má zálibu v nezodpovědných ˝experimentech˝ přitažlivých pro jeho naprostou beztrestnost. Všichni jsou zarputilými vyznavači Prvotní hlouposti a Prvotní ohavnosti.

VŠECHNY války, epidemie a kataklyzmata v historii lidstva (stejně jako dnešní pohromy pozemšťanů) byly ZÁMĚRNĚ naplánovány a uvaleny na nás prostřednictvím destruktivních scénářů a direktivního myšlení ˝Hlavním determinantem˝ a nebyly důsledek chyb lidstva, jak nás ujistili Lháři a Pokrytci zvaní Nanebevzatí mistři a Kumarové, stejně jako někteří z archandělů, kteří tajně sloužili všem těmto ničivým silám. Století za stoletím tito pokrytci ˝uspávali˝ lidstvo svou sladkou slovesností a žvaněním o evoluci, která se na planetě dávno zastavila. Tito pokrytci prostě plnili svou smlouvu s GO (zaprodali se za energetické ˝příděly˝ ), a záměrně vedli pozemšťany do dnešní nebezpečné situace, aniž by učili potřebné a pečlivě skrývali skutečný stav věcí!

Za žádných okolností nevěřte, že všechny tyto subjekty byly na Zemi (a v jejích jemných rovinách) kvůli štěstí a rozvoji lidí. Ve skutečnosti je to přesně naopak! Drželi se zde jen pro svůj vlastní prospěch, vykoupeni kolosálním utrpením lidstva, včetně krmení takzvané ˝civilizační komunity˝, jak naši noví Učitelé nazývají tento Gang podvodníků, parazitů a energetických upírů. Zpočátku jsme chápali podvodnou povahu těchto ˝vznešených hostitelů˝, přímo a otevřeně jsme je odsuzovali na našich webových stránkách mnoho let po sobě, navzdory četným útokům ˝vysoce vyvinutých˝ zotročených, stejně jako zlému ˝syčení˝ jejich přisluhovačů ztělesněných na Zemi a oklamaných sladkými zprávami.˝ O celém tomto odporném Gangu, který nyní ukázal lidem z Gaie jejich pravou tvář, krvavé tlamy, tlapy a plazí ocasy, jsme měli pravdu.

Vrátím-li se k Architektovi (i když co je to za ˝architekta˝, když pouze kazí a ničí to, co bylo stvořeno Absolutnem, a pokud něco tvoří, pak ˝ke zlu˝), má mnohem více nejrůznějších zvláštností. Například tato Supermysl se svými obrovskými schopnostmi má tendenci dosáhnout toho, co chce, pomocí ˝úzce zaměřených˝ systémů inteligence, které záměrně omezuje! ˝Mysli˝, které nemají ucelené pochopení toho, co se děje, stejně jako informace potřebných pro svůj úkol, často směřují ke svým cílům ˝bezhlavě˝, vnímají vše a všechny, kdo tento přístup nepřijímají, jako překážky, které si vyžadují být překonány. Toto je ˝tajemství˝ nevykořenitelné vytrvalosti a neústupnosti všech ničivých sil našeho vesmíru, protože jsou všude řízeny přesně těmito ˝úzce zaměřenými myslemi˝, s výjimkou těch částí temné hierarchie, které jsou vybudovány ˝ďábly˝ různých úrovní jako ˝negativní pól˝ stvoření.

Je jasné, že v takových situacích používají Rozum za účelem poškození, loupeže a ničení toho, co bylo vytvořeno jinými, a tento přístup je v rozporu s původním účelem Rozumu. Jsem přesvědčen, že tito temní a destruktivní ˝tvůrci˝, stejně jako jejich parazitičtí tvorové, si prostě nezaslouží být inteligentní, ale za ˝výzvu˝ rozvoje civilizací myslících bytostí (která se nese jako pytel, nepředstavující dobrovolnou touhu po rozvoji téměř celého našeho ˝místního˝ Božství), existuje více než dost elementárních sil různého původu, které často přinášejí do obydlených světů problémy, katastrofy a katastrofy různého rozsahu.

Jak se dalo očekávat, pomocí své schopnosti racionality ke zlo vytvořily temné síly za eóny času své vlastní ˝kódy˝, ˝zákony˝ a koncepty, často diametrálně odlišné od takzvaných ˝božských zákonů vesmíru˝, protože násobily a rozšiřovaly zóny jejich vlivu v tomto vesmíru po mnoho miliard let! Tento proces šíření destruktivních sil probíhal pod patronací Architekta a jeho Hlavního determinantu a zároveň byl podporován některými SUPERuniverzálními strukturami, extrémně zaujatými prosazováním nejrůznějších odpadků všude, a ještě více v našem Vesmíru. , protože ten byl právě stvořen Absolutnem a jeho ˝učedníkem˝ nikoli pro svobodný vývoj světů, ale především pro takovou specifickou ˝zkušenost˝. To je přesně důvod, proč sem Duše z velké části podle toho přišly.

Výrazným příkladem projevu této ˝úzce zaměřené inteligence˝ a nekontrolovaného používání ničivých sil je Země a současné lidstvo z jejího povrchu. To je přesně důvod, proč se všichni známí galaktičtí lháři po staletí snaží bránit dnešním pozemšťanům v pochopení dramatické historie naší planety, a snaží se nám vnutit své vlastní chápání věcí. Nejprve se rozhodli skrýt před současným lidstvem Země nevyčerpatelný zdroj negativity, kterou sem přinesl Hlavní determinant z vůle Architekta a za každou cenu, a později tuto ˝cenu˝ přesunuli na podvedené lidi. Toto je obvyklá metoda Hlavního ničitele (GO). Tuto Ohavnost přímo provedl notoricky známý Lucifer. Proto každý člověk na planetě potřebuje vědět a pamatovat si Kosmický zákon, který říká: ˝Jak nahoře, tak dole. Jak dole, tak nahoře.˝ Zemi a jejím lidem odpovídá jen v její první polovině, protože veškeré ˝svinstvo˝ sem bylo přivezeno záměrně zvenčí! Doslova VŠECHNO, co je na Zemi špatné, se v našem světě odehrává jen proto, že ˝nahoře˝ již dávno zavládl bezprecedentní Chaos, včetně konfliktu mezi Systémy Rozumu, který byl záměrně vytvořen Absolutnem a Architektem během formování Vesmíru. To je přesně důvod, proč sem všechna destruktivita a negativita přicházejí zvenčí a nepochází z povrchu Země, ačkoli se galaktičtí lháři snaží prezentovat záležitost, jako by v celém Vesmíru vládl řád a harmonie, a celou tuto idylku kazí lidé Gaii, za což bychom měli být ˝potrestáni˝. Ve skutečnosti je to lež a pokrytectví, a brzy to sami uvidíte, protože v tomto materiálu hodlám znovu předložit spolehlivé důkazy (nesmírně cenné pro zrazené a podvedené lidstvo z povrchu Země), které jsme shromáždili od různých Bohů (Supermyslí) a dalších Vyšších sil, které jsou mnohem výše ve vývoji než naše Absolutno a jeho ctižádostivý ˝učedník˝. Jako vždy k vám budeme upřímní a důslední. Vážíme si důvěry našich čtenářů i naší vlastní důstojnosti a nestrannosti.
(pozn. otázkou je, zda přeložit následujících 70 stran... že si z nás na Zemi dělá každý onuci je naprosto zřejmé všem normálě myslícím, a ostatním je to ukradené...)

Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět