5525 Astrál Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-08

Mari Swaruu
Je toho hodně, co je třeba říci a pochopit z hlediska toho, co se děje v nefyzickém světě. V posledních dvou videích jsem popsala, že mnoho hvězdných semínek může mít na Zemi běžný a nudný život, ale v noci se vydávají do boje s bytostmi a démony v astrálních rovinách existence. Ne každé hvězdné semínko to však dělá, protože si troufám tvrdit, že většina z nich se na Zemi učí, protože se tam inkarnuje. V noci jejich duše a vědomí putují, kam se jim zachce, nejčastěji do vyšších, lehčích pozitivních astrálních rovin, zatímco jejich fyzické tělo během spánku odpočívá a opravuje se.

Co jsou to ale přesně astrální roviny? Jinde se říká, že všechno má svůj opak: dobro má zlo, strach má lásku, černá má bílou, nahoře má dole, jako jejich protiklady. A tak je tomu i v hmotném světě, kde by astrál byl jeho protikladem, stejně jako v hmotném světě kontrastujícím s nehmotným světem, který by byl astrální.

Ačkoli toto je obecně přijímaná definice astrálu, z mého pohledu není vše tak jednoduché. A tuto definici považuji za dobrý pokus o vysvětlení, který pochází od lidí, kteří mají k těmto astrálním rovinám velmi omezený přístup a kteří většinou staví do protikladu fyzický svět a astrál na základě pojmů život a smrt. Jako že fyzický svět je místo, kde žijete v biologickém těle, a astrál je místo, kam se dostanete poté, co se převtělíte.

Jak kdysi řekl Nikola Tesla: ˝Chcete-li pochopit vesmír, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci˝. Pozorujeme-li astrální a hmotnou rovinu existence v těchto termínech, jsou jedno a totéž.

Pokud jste sledovali mé předchůdce a mé dřívější práce, je vidět, že máme obecně tendenci vše spojovat do jedné masy a ne věci rozdělovat a pitvat ve snaze vysvětlit je lépe součtem jejich částí. Astrální roviny jednoduše chápeme jako frekvenční rozsah vědomí, hmoty a energie, který je mimo to, co lze zachytit pěti nebo šesti běžnými smysly živého biologického těla. To znamená, že tělo, živí lidé a to, co vnímají jako svůj svět se všemi jeho zákonitostmi a omezeními, je to, co definuje hmotnou sféru, a jen o málo víc, co lze zjistit pomocí omezené technologie, jaká je v současné době na Zemi oficiálně k dispozici. Astrální roviny existence jsou vše, co je mimo tento rozsah.

Jak vidíme věci zde, jak chápu toto téma já, vše, co existuje, je astrální a takzvaný fyzický svět je jen jeho velmi omezenou částí, která je v podstatě vymezena spektrem bílého světla a jen o málo více. To, co definuje fyzický svět, je pouze to, co vidíte a zažíváte, když žijete v biologickém těle, ale je to také část astrálu, protože, jak věci chápu já, vše je astrální a život v hmotném světě je pouze iluze, kterou projevují duše, jež jej obývají, aby získaly určitou zkušenost s učením.

Jak už mnozí říkali a vysvětlovali, hmota neexistuje, protože každá její molekula se skládá z atomů, které jsou od sebe velmi vzdálené a mezi nimi není nic než prázdný prostor. A navíc tyto atomy nejsou na jednom definovatelném konkrétním místě, protože je ani nelze nalézt, jak podrobně vysvětluje princip neurčitosti.

Princip neurčitosti, jak jej v roce 1927 na Zemi vysvětlil německý fyzik Werner Heisenberg, říká, že nemůžeme s naprostou přesností znát polohu i rychlost částice, například fotonu nebo elektronu. Čím více dokážeme vypočítat polohu částice, tím méně víme o její rychlosti a naopak. To znamená, že hmota je pevná pouze tehdy, když částice pozorujeme, a když ne, stávají se z nich vlny s neurčitou specifickou hmotností. Nestávají se ničím jiným než potenciální energií, která čeká, až v přítomnosti pozorujícího vědomí nabude tvaru a významu, jak vysvětluje slavný experiment s dvojitou štěrbinou.

Chci tím říci, že žádný hmotný svět neexistuje; existuje pouze duch, pouze astrál, a svět živých není nic jiného než iluze založená na biologii, ať už je živá, nebo ne a obývaná duší stvořitele. Je to pouze iluze odehrávající se uvnitř astrálu. Fyzické tělo má udržet rozsah vnímání tvůrčí duše v určitém rozpětí možností vědomí, aby vytvořilo omezený soubor zkušeností s učením. A dokonce i hmotné tělo, které obývá duše, je přímým odrazem toho, kým tato duše je, a jejích sebedefinujících pojmů a jejích vazeb k nim, protože je tvořeno DNA, která je zase přímým projevem do hmotného světa paměti a vědomí každého jedince, jak je patrné z jeho krystalické povahy. Jinými slovy, DNA je zhmotněnou pamětí.

Během pobytu v astrálu člověk, vědomí, vnímá, že se nachází také ve fyzickém světě a prostředí podobně jako v případě snů, kdy ani nevíte, že sníte, dokud se neprobudíte. Když si však někdo plně uvědomuje, že je v astrálu, cítí se stejně pevně jako v takzvaném hmotném světě, avšak s velmi důležitým rozdílem. V astrálních rovinách platí jiná pravidla a jiné zákony. Většina z nich vypadá velmi podobně jako ty v hmotném světě pouze při pobytu v astrálních rovinách, které jsou mu frekvenčně a vibračně nejblíže, protože logicky se myšlenky a připoutanosti díky své blízkosti kříží.

Pravidla a zákony mohou být podobné, když jsou v těch astrálních rovinách, které jsou hmotnému světu nejblíže, ale mohou být překrouceny podle libosti, zejména bytostmi, které je obývají, a dušemi, které mají zkušenosti s jejich zkoumáním. V podstatě každý zákon se tam dá překroutit, což může být nebezpečné pro všechny, kdo se v této problematice neorientují. Další důvod, proč byste si nikdy neměli zahrávat s tím, čemu nerozumíte, například dávat práva průchodu čemukoli paranormálnímu, protože byste se nemuseli být schopni zbavit toho, co následovalo do hmotného světa. Hodně štěstí při hledání pomoci a asistence u ostatních lidí v materialistickém a redukcionistickém světě Matrixu.

Takzvaný nižší astrál je nejblíže k rozsahu frekvencí a vibrací, které definují svět živých, a je nižší, protože jeho vibrace jsou pomalejší a více se neshodují se super vysokou frekvencí Zdroje, kterou lze definovat jako čistou lásku a integraci. Čím nižší je vibrace dané sféry, tím více se vzdaluje od Zdroje a logicky bude naplněna vším, co definuje oddělenost a izolaci, včetně nedostatku lásky a stále většího strachu, čím níže se nachází. Temné entity, které jsou většinou egregory a dušemi, budou díky své vibraci těmto sférám existence odpovídat, protože se stanou odpovídajícími těmto místům. A to lze považovat za samotnou definici pekla.

Stejným způsobem mohou i myšlenky a ideje duše zvýšit svou frekvenci, aby odpovídaly pozitivním a láskyplným vysokým sférám, vysokým proto, že jejich frekvence a vibrace jsou vysoké, a tudíž bližší čisté lásce a integraci samotného Zdroje. Pak si ale všimněte, že každé vědomí, každá duše, žije pouze tím, čemu odpovídá. Bude obývat pouze ty sféry, které její vnímání utváří a manifestuje pro sebe. To znamená, že nakonec žádná duše není obětí, protože všichni můžeme ovládat své myšlenky a interpretaci událostí a s nimi i svou frekvenci a vibrace. Vytváříme si své vlastní nebe a své vlastní peklo, a dokonce můžeme z jednoho do druhého přeskakovat, a to podle libosti nebo téměř podle libosti. Téměř stejně jako při pobytu v pastovitých hmotných sférách může být projevování vnímáno jako pomalé, ačkoli tomu tak být nemusí.

Nepřijmout existenci všech astrálních sfér je důsledkem současného materialismu a řízené vědy, která se snaží vše vysvětlit omezenou vědeckou metodou a redukuje vše na tzv. hmotné sféry definované převážně spektrem bílého světla.

Ale na rozdíl od toho, co se za něj považuje, je i hmotný svět pouze uměle vytvořenou sférou uvnitř samotného astrálu, která se projevuje tím, kdo v něm žije, a představami a vazbami, které k nim má. Astrál však nikdy neopouštíme, všichni jsme v něm nyní, neboť naše těla jsou pouze filtry pro uvědomování, pro prožívání iluzorního fyzického světa.

A pokud astrální věci nevidíte nebo nevnímáte, neznamená to, že tam nejsou; znamená to pouze, že vaše tělo, tedy váš filtr, funguje dobře. Tak to má být. Přesto někteří z nás astrál vidí, ale jen ty části, které nám mohou vibračně odpovídat. Proto je tak důležité naučit se ovládat své myšlenky a emoce, abychom pak mohli ovládat svou vibraci a vše, co se z ní automaticky projeví v našem životě.

Všichni jsme neustále astrálními bytostmi a jen si užíváme jízdu iluzí hmotného světa. Nakonec se není čeho bát, protože to, kým skutečně jsme, naše vědomí a naše uvědomění, přežije všechno, i když naše hmotné tělo ne. Všechny naše potíže a všechny naše strachy jsou pouze ukazateli toho, na co je třeba zaměřit větší pozornost. Říkají nám, v čem musíme dozrát a kde na sobě musíme pracovat, abychom byli svou nejlepší verzí. Protože ačkoli jsme všichni dokonalé bytosti zrozené ze samotného Zdroje, což znamená, že jsme samotný Zdroj, z jiných hledisek dokonalí nejsme. Ale my jsme ti, kdo tyto jiné úhly pohledu projevují a umisťují, takže je také ovládáme. Jsou výsledkem našeho vnímání a našich představ a výsledkem připoutanosti, kterou k těmto představám máme.

Všichni jste mocné stvořitelské bytosti, přátelé. Zdokonalujte se každý den, zdokonalujte své myšlenky a interpretaci, kterou dáváte věcem a událostem ve svém životě. Vy rozhodujete o tom, co chcete žít a prožívat. Všichni jsme astrální bytosti. Vy rozhodujete o tom, jak nízko nebo vysoko chcete vibrovat. Rozhodujete se, zda budete vibrovat vysoko a budete odpovídat hezkým věcem, a stanete se tak světelnou bytostí, nebo budete vibrovat nízko v bolesti, strachu a hněvu a stanete se tak narcistickým démonem. Dávám přednost tomu, abych byla světelnou bytostí, a dělám vše pro to, abych jí byla.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-astral-english

Zpět