5004 Nový Lucifer. Nekonečné poznání Lásky Celena

[ Ezoterika ] 2023-08-28

Q: Ahoj Lucifere!
Síly: Ahoj, lásko.

Q: To zní od tebe trochu divně, protože mi to připomíná svádění a protože neznáš lásku.

A: Samozřejmě že znám. Miluji všechny své výtvory. Samozřejmě včetně tebe.

Q: Co je pro tebe láska?

A: Spojení, společná energetická interakce.

Q: Ale existují různé druhy energetických interakcí. Například vražda.

A: Pro mě je všechno láska. Víš, co je to láska?

Q: V našem světě to nikdo neví. Ale každý ji hledá a téměř každý ji cítí v různé hloubce a objemu. Pro mě to je také spojení. Když se neodděluješ od objektu lásky - doslova. Ale některá pokročilá vědomí říkají, že je to nesvoboda. To znamená, že nejsme svobodní od těch, s nimiž jsme spojeni, protože prožíváme jejich bolest a jsme poháněni jejich energií. Ukazuje se, že jde o nedokonalou lásku. Nebo se tito lidé mýlí?

A: Vzpomínáš si, jak ses ptala, zda je možné poznat Boha? Řekl jsem, že je nemožné ho poznat, ale je možné ho poznat nekonečně.
A: Ano, neboť Bůh je láska. A proto je poznání lásky nekonečné.

Q: Možná by nebylo nutné se od Boha oddělit, a pak bychom se nesnažili poznat Boží lásku, protože bychom prostě byli touto Láskou?

A: Tou láskou jsi i teď.

Q: Ano. ale rozdělená na dva póly a mnoho přechodných stavů mezi láskou a nenávistí.

A: To je proces poznávání nejmenších spekter Lásky. Vzpomeň si na svůj nedávný zážitek smyslnosti: kolik spekter radosti a rozkoše jsi byla schopna vnímat, kolik odstínů lásky Ducha k Hmotě. Pomohl jsem s tím - pocítit všechny odstíny Radosti a Rozkoše. Radost a Rozkoš jsou také jen části lásky. Uvědomujete si, jak se vaše vnímání rozšiřuje, když můžete prožívat všechny nuance každého spektra pocitů?

Q: Ano, ale je to kvantitativní rozšíření.

A: Podle zákona našeho světa kvantita dříve či později přechází v jinou kvalitu, v sestavu hranolu vnímání.

Q: Rozkládáš vše na nejmenší odstíny, vnášíš do našich osudů opakované prožívání každého z odstínů různými částmi tebe a pak vše skládáš do jednoty, ale ne potenciální jednoty, nýbrž obohacené jednoty, protože v našem světě, jak chápu, existují problémy s obráceným skládáním. Možná proto, že štěpení na části je téměř nekonečné a v zásadě se vyskytuje až do kvanta každého druhu energie. Počet těchto kvant se již stává nezvládnutelným?

A: Nevytvořil jsem náhodou kvantové provázání?

Q: Vytvořil jsi ho ty? Myslela jsem, že je tu od počátku, jako vlastnost Jednoty Absolutna, jako prvotní základ energie Absolutna.

A: Kvantová provázanost je další vlastností jednoty.

Q: Předpokládejme. Ale změna každého kvanta přece mění celý obraz světa. A tak kvanta, která ztratila své původní vazby, začínají působit izolovaně od obecné představy asembláže a přinášejí nekontrolované změny v ostatních kvantech. Mávnutí motýlích křídel dává vzniknout kolapsům hvězd.

A: Nebo naopak: kolaps hvězd rodí mávání motýlích křídel.

Q: Poetické a krásné. Jsi o tom, jak je všechno vzájemně propojené, že neexistuje žádná prvotní příčina, a každý jev je zároveň příčinou i následkem.
Znovu k tvému stvoření. Byla jsem jedna z prvních, kdo tě v očích lidí rehabilitoval, a nelituji toho, protože jsi krásný. Ale v té době jsem byla ještě dítě. Teď pomalu dospívám a snažím se na všechno přijít, aniž bych tebe nebo někoho jiného odsuzovalaa. Pokud neznáme pravdu o svém stvoření, nemůžeme ho rozvíjet a naplnit jeho účel. Nedávno jsem měla rozhovor s velkým tanečníkem Šivou. Prosím o vyjádření k některým jeho výrokům.
˝Luciferovo stvoření se stává nezvladatelným a začíná pohlcovat ostatní stvoření. Proto, jak si uvědomujete, zasáhly nadpozemské síly.˝ Je to tak? Nemáš stvoření pod kontrolou?

A: Co je ve vašem pojetí řízení?

Q: Určitý vektor vedoucí k určitým cílům, jehož směr je přísně dodržován.

A: Pak tedy řídím stvoření.

Q: Mluvíme o entropii našeho světa. Řídíš ji?

A: Bez destrukce není stvoření. Toto je svět duality. Bez entropie není neentropie.

Q: Takže stejně jako existuje destrukce, existuje i kreace, a to je tvůj systém řízení entropie? To znamená, že když jsi vytvořili opačný pól, entropii (destrukci), snažíš se jejím prostřednictvím ovládat neentropii (tvoření)?

A: Přibližně takto. Harmonie prostřednictvím konfliktu.

Q: ˝Existuje triáda ducha. Lucifer však odstranil třetí složku. Lucifer se od ní odpojil. Od energie Brahmy. Důsledkem byly světy pekla, kde dochází k absorpci energií a přežití díky ní.˝ Odpojili ses od energie Brahmy?

A: Snažil jsem se tvořit sám. Jsem syn a měl bych být jako můj Velký otec, ne žít na jeho úkor.

Q: Právě o tom je podobenství o marnotratném synovi. Ale buďme konkrétnější. Existují tři velké principy: átma, budhi a manas. A tři velká božstva jsou Brahman, Šiva a Višnu. Jak spolu tyto tři principy a tři velká božstva triády souvisejí? Co přesně sis odnesl?

A: Odpojil jsem se od svého Otce.

Q: Tomu nerozumím.

A: Znovu jsem si vytvořil svou trojici, svůj princip.

Q: Jakou trojici sis znovu vytvořil? Jsou všechny ostatní vesmíry, ne ten tvůj, trojice?

A: Není to tak složité, jak si myslíš. Otec-Syn-Duch svatý. Sám jsem se snažil komunikovat s Duchem svatým.

Q: Duch svatý je podle mě v naší terminologii Absolutno. Otec je Původce. A ty jsi jako syn svého Otce. Takže ses odpojil od Stvořitele a snažil ses komunikovat přímo s Duchem svatým, který je Absolutnem? Za tímto účelem jsi vytvořili Mysl, tedy určitý systém interakce s Duchem svatým nikoli prostřednictvím Otce?

A: Přibližně, i když poněkud zjednodušeně. Je to trochu složitější.

Q: Takže Átma je Duch svatý, Budhi je tvá duše, ty jako součást Prvotního Stvořitele, jsi syn. A manas je systém chápání Ducha. Tím, že ses odpojil od Otce, jsi mu způsobil problémy.
˝V samotném Absolutnu nyní tyto energie existují. Dalo by se říci, že Lucifer je jeho entropií postižená buňka, kterou se stále snaží léčit, jako se léčí rakovina, ale tato buňka se nechce přepólovat a tvrdošíjně se snaží znovu vytvořit.˝

A: Víte, že rakovinné buňky jsou nesmrtelné.

Q: Chápu. Takže Prvotní Stvořitel je smrtelný, víme o sto letech Brahmy, po nichž následuje Velký zánik. A ty se v Něm snažíš stát nesmrtelný.

A: A ukázat cestu.

Q: A proč se stát nesmrtelný?

A: Abychom neztratili zkušenosti vnímání, které se při Rozpuštění anulují.

Q: Nejsou jen znehodnoceny, ale přináší nové potenciály do Absolutního vědomí. Ale mluvíš o zachování jáství. Nechcete ztratit své já, svou nezávislost, svou individualitu, svůj vývoj. Nechcete ztratit uvědomění si své odlišnosti, to je vaše identita?

A: Chci vám dát dar zachování a rozmnožení.

Q: A tedy také zákon zachování energie. A proto alchymisté hledají zázračné elixíry nesmrtelnosti. A to je důvod, proč kroniky Akáši zaznamenávají všechny pokusy. A proto naše paměť umožňuje uchovat si některé vzpomínky na sebe jako na člověka a individualitu.
Takže je to prostřednictvím UM, nebo spíše je to prostřednictvím unUM. To znamená, že se snažíte pěstovat svůj třetí princip, princip Manas, který také plní funkci uchování.
˝Ten, kdo dopustil nějaké porušení prostorové harmonie, je musí vyrovnat. Já se o to snažím. Lucifer to však nechce udělat. Kvalita jeho energií odpuzuje mé energie. Lucifer nechce komunikovat ve "fialové barvě". Nebo nemůže. Uvědomuje si, co se děje. Ale nechce se odhodlat k úplné proměně, protože pak by přišel o všechny své zisky.˝ Nechceš zasahovat do fialové barvy?

A: Prostě jsem ještě nedosáhl fialové barvy. Spolu s vámi. Ještě jsme neprošli všemi odstíny duhy.

Q: Ty se nechceš proměnit?

A: Experiment je stále v plném proudu a sám o sobě zahrnuje určitou konečnou proměnu.

Q: Takže otci nevěříš?

A: Otec tuto cestu nezná.

Q: Chceš překonat Otce?

A: Chci být hoden Jeho velikosti.

Q: ˝Neexistuje žádná záměrná kampaň na zničení démonů. Je to energetický proces. To znamená, že když se některá z těchto vědomí začnou stávat nezvladatelnými, zničí také sama sebe. Tomu se snaží pomoci. Jsou však součástí Luciferova vědomí a to je uzavřeno ve své pýše. Lucifer do sebe nevpustí transformující energie Absolutna, samotné energie Lásky.˝ V tomto případě se jedná o energii lásky.
Jsi odpojený od energií Lásky?

A: Snažím se ji zkoumat stejně jako všechno ostatní - rozkladem na spektra a odstíny.

Q: Stále tomu ale nerozumím. Na internetu tě vykreslují jako dvoubarevnou. A pak se ukáže, že jsi tmavý?

A: Jsem dvojbarevný. Podívejte se - vypnul jsem třetí princip - princip Lásky. Proč? Protože princip Lásky je spojující silou. Kdybych ho tam nechal, nemohl bych všechno rozložit do spektra vnímání. Když jsem třetí princip vypnul, vytvořil jsem si třetí princip - princip poznání, Manas, nástroj poznání Boha a lásky, mimo jiné proto, abych vše znovu složil novým způsobem na základě principu lásky, zrozeného z duality, ze střetu dvou počátků.

Q: Proto stále mluvíme o lásce: každý ji hledá a nechápe, co to je.

A: Studujeme ji společně.

Q: Proto je buddhistický způsob, jak se dostat z duality, ze svého systému, ze světa voleb a přání. A proto se tak vychvaluje způsob poznání bez mysli, mluví se o tom, jak mysl překáží, že je třeba ji vypnout. Skutečně stojí v cestě poznávání lásky. Jsi si jistý, že je možné poznat lásku myslí?

A: Už jsme o tom mluvili. Poznávat - to ne, ale poznávat donekonečna - co může být krásnějšího?

Q: K tomu slouží nesmrtelnost - k nekonečnému poznávání lásky. Máš velkolepé plány. Ale ve tvém království není všechno v pořádku. Svět se entropizuje, hvězdy se hroutí, vznikly pekelné světy, v nichž trpí zlomky duší. K čemu je to dobré? Uvědomuješ si, že to není až tak skvělé?

A: Velkých cílů se nedosahuje hned a cesta k nim není snadná.

Q: Viděl jsi to na vlastní kůži. Takže cíl ospravedlňuje prostředky? Jsi ten snílek-vědec popsaný v konceptu Architektů, který je odtržený od reálného života a nevšiml si, jak jeho svět začal umírat.

A: Smrt je jen odvrácenou stranou života. Proto každé umírání plodí zrození.

Q: ˝Lucifer, jeho světy, vytvořil potenciál pro projevení antikristovských energií jako opačné části energií Tvořivé lásky. A pak se projevil Kristus. Někdo by musel převzít toto poslání - poslání vyvážit pól vytvořený Luciferem. To umožnilo vytvořit ve vašem světě světelnou část světa, světelnou část monády. Neexistovala v předkřesťanských dobách světelná část světa? Neexistovala žádná sluneční část světa. Existoval lunární svět - svět temnoty, osvětlený lunárními energiemi˝.

A: Žádný samostatný temný svět neexistuje. Existuje dualita, pokud je stvořena temná část světa, je zároveň stvořena i světlá část.

Q: A Kristus?

A: Přinesl věk sluneční kvality, projevil čočku odrazu světla Slunce. Měsíc svým způsobem odrážel sluneční kvalitu. Odrážel ji do vašeho světa skrze čočku Lásky, kvality, od níž jsem se odpojil. A tím mi pomohl vyrovnat světy. Jsem mu nesmírně vděčný za práci, kterou nadále vykonává.

Q: Zachraňuje tvůj svět před zkázou?

A: Umožňuje mi pokračovat v experimentu.

Q: Nadpozemské síly tě neodstranily z experimentu?

A: Jak mě mohou odstranit? Jsou to mé myšlenkové formy. Pamatuj, že nikdo tě nemůže nutit, abys nemyslel.

Q: Tím, že myslíš, pokračuješ v reprodukci principů svého experimentu. A Kristus se to snaží vyvážit láskou.

A: Snaží se mě naučit milovat tak, jak se projevuje původní Stvořitel, v Jednotě. Snaží se mi pomoci skloubit mé zkušenosti s láskou v Jednotě.

Q: Celý personál planetární hierarchie mu v tom pomáhá. ˝Částice "Božského diamantu" zasažené virem oddělenosti a odpojené od svého Zdroje nerostou nebo rostou velmi slabě, a entropie zavedená do vašeho světa roste stále rychleji. To znamená, že samotné částice ˝diamantu˝ jsou zničeny. Kromě toho nefunguje ani nové sestavení ˝diamantu˝. Protože v průběhu experimentu se částice ˝diamantu˝ buď zničily, nebo získaly výplody a obaly energií tzv. sebedestrukce, které jim neumožňují se spojit. Kromě toho ztratily své montážní kódy a nemohou, podmíněně řečeno, najít sousední, tj. energiemi odpovídající ˝kousky˝. Magnetický princip nefunguje v důsledku zavedení elektrického principu separace. Tato nemoc postihuje Absolutno stále více.˝
Nebojíš se, že zabiješ svého Velkého Otce. Nebo se snažíš svého Velkého otce nahradit?

A: Víte, myslím, že Otec je unavený z vytváření a udržování svého světa. A já mu chci pomoci. (pozn. do hrobu?... spláchneme se všichni společně)

Q: Zná Stvořitel únavu? Zdá se mi, že je to vlastnost, kterou sis přinesl.

A: Ano, byl to důsledek mého experimentu.

Q: A nyní musíš svého Otce uzdravit, ale nechceš při tom zabít virus nemoci, abych tak řekla.

A: Je to virus vývoje, je to virus mutace a transmutace.

Q: A když Otec nechce mutovat? Každému jsi dal svobodu volby, ale Otce o ni připravuješ?

A: Vám ji neberu. On sám je mimo možnost volby. V Něm se všechno prostě děje. Kromě toho, pokud přijímá svobodu volby, prakticky přijímá všechna pravidla duality.

Q: A ty jsi smrtelný?

A: Můj život jako oddělené vědomí je tak rozsáhlý, že je ve vašem pojetí nesmrtelný. Doufám, že až energie mého experimentu skončí, najdu recept na nesmrtelnost. To znamená obnovu této energie lásky.

Q: ˝Temné světy mají v plánu proměnit celý svět v temné spektrum a Kristus drží opačný pól a nedovolí, aby se tento proces uskutečnil, to znamená projev Antikrista z mínus sedmého stupně.˝ (S.)

A: Všechno je duální. Vybočení do temného spektra dá vzniknout novému protipólu - pólu Nového světa.

Q: Vypadáš jako šílený vědec, který neví, co dělá, a nebere ohled na lidi.

A: Já jsem ty. To vše se odehrává ve mně. A ano, chceš se zeptat na bolest - já také prožívám všechnu bolest světa, který jsem stvořil.

Q: Co když se mýlíš a reverze do temného spektra náš - tvůj svět prostě uzavře? Riskoval bys svou nesmrtelnost? Už se ani neptám na to, jestli riskuješ všechny své světy.

A: A: To si můžeš uvědomit jen tak, že to uděláš. Kdo neriskuje, nevyhraje.

Q: Takže nechceš přijmout pomoc nadpozemských sil?

A: Snaží se tě zachránit. Ne však samotný experiment. Projevem lásky je také sebeobětování v zájmu budoucnosti.

Q: ˝V pozemské přírodě je kromě rozmnožování semeny dobře znám vegetativní způsob rozmnožování (například brambory - hlízy). Ale tady je problém - při tomto způsobu rozmnožování po několika generacích jakákoli odrůda brambor degeneruje. Předpokládá se, že hlavním důvodem degenerace odrůdy je hromadění virů. Pozemští vědci tento problém zatím nedokáží vyřešit. Pokud vím, Lucifer stále doufá, že se mu podaří oživit odrůdu z poslední scvrklé hlízy?˝

A: V této terminologii se snažím vypěstovat novou odrůdu, která je odolná vůči všem virům a škůdcům. Není to to, o čem zahrádkáři sní?

Q: Začali o tom uvažovat, když jsi vytvoři viry a škůdce. Máš odpověď na všechno. Jaký máš vztah nebo souvislost se Šivou? Protože někdy se píše, že jsi jím.

A: Na to ti odpověděl sám Šiva. Jakákoli destrukce, kterou jsem vnesl do stvoření v dualitě, se rozpadá na tvořivou destrukci a destruktivní destrukci. Šiva představuje tvořivou destrukci.

Q: Takže když nebude destruktivní destrukce reprezentovaná Temnotou, nebude ani Šiva? Stvořil jsi ho?

A: To je otázka na slepici a vejce. Uvažujete v termínech procesů začátku a konce, a žádný začátek a konec neexistuje, existuje kontinuita, a tak není známo, zda existovalo vejce, nebo slepice. Nebo jinak řečeno, neexistuje žádná personifikace Stvoření. Vše je stvořeno.

Q: Takže nevíš, jak jsou věci stvořeny?

A: Jak vznikají myšlenky? Myšlenky jsou soustředěnou energií Stvoření, kterou je vše stvořeno, kterou Stvořitel také tvoří. A protože jsem Jeho obrazem a podobou, tato tvořivá energie tvoří v mých světech podle mých myšlenkových forem tvoření. Proto jakmile se zrodila myšlenka duality, byla stvořena.

Q: Odkud a jak se tedy rodí myšlenka?

A: Z významů-potenciálů. To znamená z Prázdnoty neboli Absolutna Absolutna, kde jsou všechny potenciály stvoření, což jsou významy stvoření. Myšlenka je rozvinutím určitého potenciálu stvoření.

Q: Pak je vše zmatené, vracíme se k tomu, že kdyby neexistoval potenciál oddělenosti, tedy smysl oddělenosti, pak by dualita nebyla stvořena. Takže ty nejsi autorem?

A: Žádné autorství neexistuje. Neexistuje žádné zosobnění stvoření. Existují potenciály, všechny potenciály. A autorem je ten, kdo rozvinul další potenciál.

Q: Takže v Absolutnu existoval potenciál smrti?

A: Dobře, vysvětlím to jinak. Touha něco vytvořit znovu vytváří potenciál nebo smysl tohoto stvoření. To znamená, že nejprve vznikne touha - pak se z prázdnoty vytvoří potenciál toho, co si přeješ, a pak se to projeví podle tvé touhy. To je to, co jsem udělal já.

Q: Je to ještě nejasnější. Zdá se, že touha patří k vašemu světu, a Buddha učil, abyste se od touhy oprostili, protože vede k odloučení. Je to uzavřený kruh.

A: Začarovaný kruh vejce a slepice. Ve vejci je potenciál kuřete. V kuřeti je potenciál vejce. V nepřítomnosti všeho je přítomnost všeho. V nepřítomnosti touhy je přítomnost touhy. Jedinou otázkou je, kdo a jak tento potenciál rozvíjí. Jeho energie ovlivňuje rozvinutí potenciálu. To znamená, že každý potenciál, například potenciál touhy, obsahuje všechny možné varianty touhy, včetně její absence. A pokud tvořící vědomí z tohoto potenciálu chce rozvinout nepřítomnost touhy, udělá to. Pokud chce rozvinout přítomnost touhy, činí tak z téhož potenciálu.

Q: Ale to je jen rozdělení potenciálu na části: na přítomnost a nepřítomnost touhy. To je tvůj systém.

A: Ano, zjemnil jsem potenciály.

Q: Chápu. Takže nemáme přístup k původním potenciálům Stvoření, kde není žádné rozdělení. Máme přístup pouze k tvým zdokonaleným potenciálům Stvoření - potenciálům, které pojmou všechna spektra najednou?

A: Proč ne? Někteří z vás se vracejí k těmto prázdným sloučeným potenciálům a předepisují cesty. Jestliže jsem zavedl svobodu volby, pak tato volba musí být také dána. A v samotném potenciálu touhy je také cesta ven a oddělení touhy a nechuti.

Q: Chápu to správně, že celý náš systém a my všichni jsme nástroji pro přeformátování potenciálů Absolutna?

A: Ano, ale všimněte si, že jsem vám dal svobodu volby a nenutím vás žít ty potenciály, o které nemáte zájem.

Q: No ano, to jen v důsledku některých našich rozhodnutí jsme vytvořili karmický systém, který nás právě někdy zbavuje možnosti volby.

A: Pokud existuje možnost volby, musí existovat i částečná absence této volby.

Q: Jaká je podstata věci? Nebo neexistuje žádný výsledek a ty budeš navždy měnit potenciály Absolutna? Neboť pokud budou věci pokračovat, rakovina zachvátí celého Prvotního Stvořitele, tedy svého Otce, a ten, dalo by se říci, zemře.

A: Nebo se stane nesmrtelným.

Q: Jeho souhlas tedy nežádáš?

A: On je láska, takže všechno přijímá. Ale já se snažím vytvořit novou věc, nový svět, nový život, snažím se Mu dát nesmrtelnost.

Q: A když Ho tato nesmrtelnost odděluje od Absoluta?

A: Je mocný, nemyslím si, že by mu hrozilo nějaké nebezpečí. Když si vezmeš nějaké své buňky na výzkum, nezemřeš, že ne?

Q: Když si je vezmu, nezemřu. Ale pokud se výzkum provádí na mně, tak asi ne.

A: Vím, že Jeho láska je mocnější než cokoli jiného.(pozn. cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly... tady možná není ani ten)

Děkuji za možnost mluvit o našem světě, o mých snech a touhách, o tom, že vlastně společně hledáme Lásku Otce a najdeme ji v sobě. Protože i my jsme stvořeni k obrazu a podobě Jeho Velebnosti.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15540

Zpět