4906 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-1 Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-08-02

Tyranie a dobrodružství zmíněných Supermyslí (neboli Bohů), dlouho známých pozemšťanům z jiných důvěryhodných zdrojů, určovaly náš postoj k Božství, náchylnému k nezodpovědnosti a dobrodružství. Po dobu 12, 5 roku jsme vám vyprávěli o mnoha faktech upřímně hloupého používání ̎Super-inteligence ̎, které se vždy změnilo ve vážné důsledky pro všechny živé věci ve vesmíru, o kterých by tito ̎bohové ̎ nechtěli mluvit. ̎Nové poznatky o Vesmíru ̎ to jen potvrzovaly, i když se Učitelé a kontaktéři snažili s Architektem zahladit realitu, která byla pro Absolutno nepohodlná, pomocí diplomatické neutrality, nové esoterické terminologie, hlubokého ponoru do detailů a jinými způsoby.

Jejich úsilí zůstalo vcelku zbytečné, protože tito ̎Bohové ̎ navzdory opakovaně zmiňované ̎Superinteligenci ̎ nedokázali vymyslet nic chytřejšího, než co se odráželo ve skutečné historii této zchátralé Galaxie a Sluneční soustavy, a zejména periodicky ničili lidsstvo v dobrodružstvích Země a strádání dnešní lidské civilizace. To, co nyní kolem sebe pozorujete je nejlepší potvrzení toho, co bylo řečeno, a proto tak potřebujeme okamžitý zásah Boha Všeho Co Je (kterého nazývají ̎Zdroj ̎ a o kterém vlastně nic nevědí). Trvá to více než dvě desetiletí, a navíc se k lidstvu v blízké budoucnosti blíží ̎černý mrak ̎! Neadekvátní využití Superinteligence na základě směšné a rozporuplné ̎smlouvy ̎ mezi Architektem a Absolutnem, o které si povíme později, přivedlo naši planetu opět na pokraj propasti, což se již mnohokrát stalo v dramatickém historie Země.

Než budeme pokračovat v rozhovoru o skutečných příčinách ničivé bakchanálie, která na lidi padla a ohrožuje existenci naší civilizace, rád bych objasnil ještě jednu otázku. Navzdory chóru ujišťování, že Bohové (či Supermysli) nemají žádné ego, osobnost a podobně, žádný z nich nedokáže zakrýt přítomnost takzvané ̎vrstvy osobnosti ̎, z níž vyplývá jejich skutečný postoj ke všemu. Právě proto takzvaný architekt nemá moc rád, když je (a celý jeho systém) nazýván destruktivním a bude brzy požadovat po Sophoos, aby ho charakterizoval jinak, i když zahrnuje to, čemu se otevřeně říká ̎satan ̎.

Nové poznání vesmíru
Vzpomínám si, že podobným způsobem a notoricky známý ̎Ďábel ̎ před více než dvaceti lety doporučil L. A. Seklitové, aby ho nenazývala tímto ̎zastaralým ̎ slovem, ale jako ̎Spojená koaliční rada výpočetních kombinací ̎. Její manžel pak také navrhl, aby se mu říkalo ̎BOSS ̎ - zkratka pro ̎Bůh negativních svazových systémů ̎. ̎Ano, jsem Bůh, ̎ souhlasil ochotně ̎místní ̎ Ďábel, ale pak je oba opravil, že ne všechny jeho systémy jsou negativní. Řekl, že existují i neutrální, ale že se žádný z názvů neujal. A tak zůstal ̎Ďáblem ̎ až do současnosti, neboť podstata se přejmenováním nemění.

Pozemšťanům byly vyprávěny dlouhé a sladké lži, že člověk je ̎korunou stvoření ̎ a úžasným světem, ve kterém jsme stvořeni pro lidské štěstí, a Pán ho i nás miloval natolik, že poslal svého Jednorozeného Syna, aby krutě trpěl za těžké hříchy lidí pro jejich spásu a zamýšlené ̎nebe ̎ pro poslušné a ̎peklo ̎ pro neposlušné. Lhali, že naše Duše jsou jistě něco láskyplného a vznešeného a že lidé jsou chráněni před všemožnými katastrofami bdělými a Bohu oddanými ̎anděly strážnými ̎ (ale o ̎kurátorech ̎ z mnoha civilizací, většinou destruktivních, jaksi ̎zapoměli ̎ vyprávět ).

Obecně platí, že pozemšťané museli jen věřit tomu, co bylo zmíněno ve ̎svatých písmech ̎, a plně vykonávat náboženské obřady, být daleko od hříšných myšlenek a činů, trpělivě překonávat obtíže pozemské existence, a pak by se každý člověk zalíbil Bohu a potěšil archanděly v ̎nebi ̎, za což se mu dostane požehnané odměny ještě za života a zvláště pak v posmrtném životě, po Velkém soudu, při kterém ̎budou oddělena zrna od plev ̎ a tak dále. Od století ke století, důvěřiví jako děti, lidé z Gaie věřili v takové pohádky, i když se někdy divili, proč všemilující Pán ̎dovoluje ̎ Ďáblovi a jeho služebníkům stvořit tolik nepotrestaného Zla po celé Zemi.

Galaktičtí darebáci vynalezli, a poté lidstvu vnutili tuto duchovní náhražku lstí a silou, a samozřejmě také poskytli ̎správné vysvětlení ̎ tohoto stavu. Právě za tímto účelem bylo ve všech ̎svatých knihách ̎ zvláštním způsobem zdůrazňováno, že Bůh zkouší sílu víry každého z nás životními obtížemi, aby později odměnil ty, co si to zaslouží v ̎Soudný den ̎. ̎. Ti, kteří století za stoletím lhali lidstvu o ̎obrazu a podobě ̎, výmluvně ujišťovali, že ̎lidé jsou bohové a mohou všechno ̎, najednou začali hanlivě mluvit o pozemšťanech a obviňovat je za téměř všechny problémy vesmíru. Otevřeně je začali nazývat ̎morčaty ̎ a ̎laboratorními myšmi ̎, čočkami uvědomění ̎, ̎pozorovateli ̎ atd. Navíc všichni téměř unisono a s nepopsatelným cynismem pokrytecky přesouvají na lidstvo odpovědnost za to, co sami lidem udělali, protože podle nevyslovených pravidel našeho Vesmíru je zvykem přesouvat všechna selhání a odpovědnost na nejslabší, nejzranitelnější a důvěřivé. Zvykem tu je toto vše zamaskovat, ať už zamlčováním Pravdy, nebo pomocí sladkého tlachání o Světle a Lásce, a právě nyní nastala chvíle, kdy se pozemšťané mohou (jako v dobách Lemurie a Atlantidy) znovu ujistit, že všechna tato mnohomluvnost nestojí ani za zlámanou grešli!

Například před několika měsíci proběhlo další zasedání takzvané ̎Hvězdné unie ̎ a poté i proslulého GFS. A opět tyto ̎osvícené ̎ civilizace učinily ̎těžké rozhodnutí ̎... opět NEzasahovat do toho, co se děje na Zemi, již dávno uchvácené Temnými silami. Je zřejmé, že ̎vysvětlení ̎ takového kroku je tradičně ještě hloupější než samotný čin. Říkají, ţe kdyby přece jen zasáhli a přinesli pozemšťanům onu Svobodu, kterou před deseti lety slibovali ve svých poselstvích, pak... by se na planetě stále ještě našli lidé, kteří by s tím vším zůstali nespokojeni a pak by se proti těmto ̎osvíceným ̎ mimozemšťanům a jejich příkazům vzbouřili. Obecně řečeno, výsměch! Nic na tom, že už více než 83 % lidstva za posledních deset let přímo či nepřímo volá o pomoc, trpí nadvládou a nespravedlností ̎iluminátů ̎, kteří ovládli banky, média, mezinárodní kampaně a skrývají pokročilé technologie, které mohou Zemi zcela vyčistit od jakéhokoli znečištění a nakrmit celou populaci planety za týden! Místo toho hodlají stále ̎viset ̎ lidstvu nad hlavami ve svých ̎korytech ̎ a pravidelně nás povzbuzovat výkřiky ̎Hurá! ̎ a tvářit se, jako by si neuvědomovali, že pozemšťané by už dávno toto jho odhodili, kdyby za pověstnými ̎Ilumináty ̎ nestály tváře a ocasy Drako-Reptoidů a Temných Archontů. .. O tom si teď povíme něco jiného!

Obecně si z nás dělají blázny, i když chápou všechno, co se děje. Je to jen jejich vlastní košile, jako obvykle. Přímočará Marina Dudina (Morea) správně řekla těmto civilizacím ̎milujícím ̎ pozemské lidi: ̎Říkáš, že nás miluješ? No dobře. A co potom? ̎ Všechno při starém - prázdné tlachání o Světle a Lásce, zatímco ̎temné ̎ civilizace se na Gaii stále chovají jako páni a vládci pozemských lidí. Je jasné, že všichni tito ̎milovníci ̎ se velmi dobře znají s těmi, kteří se po tisíce let tak krutě vysmívali nešťastnému lidstvu z povrchu Země, vydávali se za ̎bohy ̎ a prováděli na ní své stupidní experimenty (které trvají dodnes ), a v budoucnu obviňovali llidstvo ze svých vlastních zločinů a ̎neúspěšných experimentů ̎. A tohle všechno vedl notorický Lucifer! (Dnes, tak či onak, ̎ovládá míč ̎ ve 3D, i když se lidem říká, že tento podvodník už zdaleka nevede současný scénář Země. Čerstvá pohádka! Jeho věc žije a vzkvétá utrpením lidí!) V podstatě neexistuje jediný jev, otázka nebo skutečnost, že do tohoto světa z ̎vysokých rovin ̎ století za stoletím nepřitekl proud lží a pokrytectví, takže ̎iluze ̎, o které tolik se dnes mluví, pečlivě skrývá před lidmi existenci ̎Světového oceánu lží ̎, ve kterém je hluboce ponořena naše planeta.

V předchozích dobách - v dobách Hyperborejců, Lemuřanů a Atlanťanů - trvala pozemská inkarnace několik set let v řadě a v jiných, mnohem pohodlnějších podmínkách pro vývoj. Během této doby se s podporou mimozemšťanů podařilo mnoha lidem naučit potřebné věci a vzestoupit, poučeni vzdělaným a moudrým kněžstvem. A pokaždé, když civilizace pozemšťanů dosáhly vrcholu svého vývoje, objevili se na Gaii znovu ještě ̎více rozvinutí ̎ Temní, kteří využili své technologické převahy a zákeřného podvodu, zničili jednotu lidstva, zničili vše, čeho dosáhli za mnoho tisíciletí. (A galaktické ̎Síly světla ̎, jako obvykle. . . )

Kdo sem tak tvrdošíjně a důsledně posílal tyto Destruktory? Nakonec tito ̎bohové ̎ zašli tak daleko, že ̎dovolili ̎ několika ̎vysoce rozvinutým ̎ civilizacím v Galaxii vytvořit nový druh tvorů na Gaii, smícháním jejich ̎multišroubovicové ̎ genetiky s geny místních hominidů. Proč? Co těmto ̎moudrým mužům ̎ bránilo jednoduše přizpůsobit svou genetiku místním podmínkám? A proč to pak opakovaně měnili, čímž dosáhli ještě většího omezení lidskosti, kterou vytvořili? Nebyl to vůbec ̎Absolut ̎ nebo nějaký jiný ̎Bůh ̎, kdo nás stvořil, ale tito Galaktičtí darebáci, podněcovaní podvodníkem Luciferem, kteří plnili pokyny toho, o kterém si brzy povíme. Tito nešťastní tvůrci pak záměrně změnili naši DNA, aby zredukovali lidi na konzumaci masa, a další galaktičtí gauneři (zejména Drakoniáni), pak také ̎upravili ̎ tuto zmrzačenou DNA podle svých vlastních plánů. Jak si nelze nevzpomenout na zjevení esencí, nazývaných ̎zakládající bohové ̎, kteří vytvořili lidskou DNA v její původní podobě! V té vzdálené době byli očitými svědky tohoto děsivého procesu, pozorovali zkázu jejich díla a vysvětlovali lidem, že jim prý není dovoleno zasahovat. Kdo to neschválil? Tady, to je ono! Vše, co si myslím o takovém chování těchto takzvaných ̎bohů ̎, jsem již vyjádřil před tuctem let. V tomto ohledu se nic nezměnilo. Uvedu jednu z jimi předávaných epizod OPRAVDOVÉ historie Země, ve které nám tito ̎bohové ̎ dosvědčili toto:

̎Asi 100 000 př. n. l. se kometa Annanutak dostala příliš blízko k Zemi, její ohon zasáhl atmosféru, což způsobilo výrazné ochlazení. Lemuřané byli zvyklí na teplé, tropické klima a náhlý pokles teploty o téměř 50 stupňů v řádu hodiny většinu z nich zmrazil. Ti, kteří věděli, co se děje, spěchali k moři, aby utekli. Mnozí šli do moře a utopili se. Někteří se pokusili postavit podmořská města, ale extrémně neúspěšně. Existuje mnoho legend o moři pocházejících z tohoto období. Nakonec, v důsledku elektromagnetických bouří, které následovaly po průchodu komety, se celá země Lemurie dostala pod vodu. Přežilo jen několik, přestěhovali se na území dnešní Indie, Indonésie a Austrálie a později na Havaj a Filipíny. . . Co však nebylo dříve zveřejněno a na Zemi pečlivě ukryto: za neobvykle blízkým průletem komety byly obyvatelé Alpha Draconis (dracorián). S pomocí série jaderných výbuchů ve vesmíru záměrně posunuli trajektorii komety blíže k Zemi, aby zničili civilizace na ní existující. Jejich plánem bylo vyhladit život na Zemi a poté přistát a získat Zemi pro sebe. To se jim částečně podařilo, ale přistání v přírodních tělech na Zemi se ukázalo být mnohem obtížnější než inkarnace v milionech již existujících těl. Stačí říci, že kvůli nepříznivé gravitaci a směsi plynů v atmosféře přežívali ve svých Reptiliánských tělech velmi těžko. V procesu adaptace jejich přirozená těla mutovala a zvětšovala se, i když celkový počet zůstal malý. Toto bylo poslední období, které dalo vzniknout legendám o dracích putujících po Zemi. (Drakoniáni se pokoušeli ovládnout Zemi před miliony let, ale selhali ze stejných důvodů. ) Drakoniáni se nechtěli snadno vzdát a strávili mnoho let v laboratořích na palubě vesmírné lodi, kde kombinovali a měnili různé vzorky DNA, dokud nepřišli na hybrid člověka a draka. Tajemství spočívalo v injekci plazí DNA do mozečkové oblasti mozku, odkud rychle změnila celý systém. Tato část člověka se dodnes nazývá plazí mozek. Protože k vlastnostem této části patří agresivní a soutěživé chování a syndrom ̎bojuj nebo uteč ̎ určený k ochraně těla, staly se tyto vlastnosti v kombinaci s Orion DNA obzvláště silnými a ovládly doslova celé tělo. Dnes je asi 80 % lidské DNA původem z Orionu. Možná by se mělo říkat orionsko-drakonský hybrid. To, co je běžně mylně považováno za lidskou přirozenost, je výsledkem manipulace s DNA, kterou provedli drakoniáni, a následné inkarnace Orionů. Naše primární šablona DNA, na kterou jsme byli tak hrdí, byla zredukována na méně než 20 % celkové DNA lidských bytostí. ̎

To je ono! Mnozí potřebovali civilizaci otroků na Gaii a vytvořili si ji pro své ̎úkoly ̎ a hloupé ̎zkušenosti ̎, ale rozpory, které vznikly mezi nešťastnými tvůrci a dalšími galaktickými zmetky se později změnily v ničivé války, utrpení a zničení obrovského počtu živých tvorů. To vše vedlo k tomu, že nyní tytéž konfliktní strany žárlivě sledují dění na planetě, zlostně reagují na útoky svých odpůrců na všemožných ̎galaktických radách ̎, ale zároveň se do toho nechtějí pouštět v bitvě, protože byli ̎poraženi ̎ ve svých minulých střetech. Tato ̎místa ̎ jim stále bolestně připomínají minulost. Už nad námi nelétá ani notoricky známá Aštarská flotila, jako před deseti lety, protože všem těmto ̎galaktickým hrdinům ̎ bylo jasné, že lidstvo tak levně ̎nekoupíte ̎, protože už se dávno naučilo ̎lekce ̎ od Lucifera. Proto je nyní jejich slovesnost o Světle a Lásce nahrazena zlomyslnými narážkami, že lidé tomu prý nerozuměli, ale neudělali to, ba dokonce něco udělali, a proto si zaslouží ̎očistu ̎ v té nejdivočejší verzi! To je také Lež a Ohavnost, protože oni spolu s Temnými civilizacemi SPECIÁLNĚ energeticky a geneticky, ale i mnoha jinými způsoby ochromili současné lidstvo Země, takže lidé nevěděli a nemohou pochopit cokoliv.

Za tímto účelem SPOLEČNĚ zkracovali dobu trvání pozemského vtělení lidí, po kterém také klamali, vnucovali všechny dezinformace a předsudky, které jsou základem naší dnešní ̎vědy ̎ a ̎náboženství ̎. Takto ( ̎světlo ̎ i ̎temno ̎) společně přivedli planetu a pozemšťany do současného depresivního stavu a nyní drze lžou a uhýbají, byť jen proto, aby odpovědnost za to přenesli na samotné oklamané a zmrzačené pozemšťany! Využili laskavosti, důvěřivosti a naivity lidí a v posledních desetiletích bezostyšně vyzývali lidstvo, aby ̎převzalo odpovědnost ̎ za to, co mu sami udělali, a schovávali se za skutečnost, že století za stoletím prováděli na Zemi ̎experiment ̎. v dualitě ̎, nebo ̎experiment na pokojném soužití různých forem života s různými úrovněmi vědomí ̎. Ve skutečnosti byli už POTŘETÍ ̎hloupí ̎ a snažili se obejít Velké zákony mysli, ale jako obvykle z toho nic nebylo a všichni tito nešťastní experimentátoři teď nevědí, co dělat s negativními důsledky. Luciferovo hloupé dobrodružství očekávaně skončilo úplným neúspěchem. Zhruba před 13 lety se tento inovátor-podvodník nějak otevřel a přiznal, že: ̎Dualita je dobrá věc, ale měla by se vztahovat na ty, kterým to není líto. ̎ Tehdy měl na mysli pozemšťany!

A vlastně ve 3D světě Země ani nebyla běžná dualita, která má svá vlastní pravidla používání. Lucifer tyto normy záměrně překračoval a na dlouhá tisíciletí proměnil planetu v království Temnoty. Dnes v našem světě zavládl skutečný blázinec, protože Destruktoři toto ̎procento ̎ ještě zvýšili. S vědomím, že to nepomůže ospravedlnit se, a samozřejmě, aniž by vynalezli něco chytřejšího, se Galaktičtí zachránci znovu uchýlili k přenesení plné odpovědnosti za svou další hloupost na pozemské lidi, opět zakryli tuto tyranii falešnými závoji a svým ̎vysvětlením ̎.

Ale co lidé? Lidé z Gaie, století po století, prostě přežívali, jak nejlépe mohli, udržujíce a chráníce Světlo v hrozných podmínkách bezmyšlenkovitého ̎experimentu ̎ v režii Lucifera. . . Naštěstí ne všichni v tomto vesmíru ztratili svědomí. Například, jak uvedl jeden z významných představitelů nového učitelského systému, ctihodný učitel Panteleimon, ve svém channelingu z 18. května 2016 prostřednictvím kontaktéra Sofoose: ̎Navzdory tomu, že samy civilizace velmi často říkají, že za to může samo lidstvo, ten či onen směr jeho vývoje, tomu tak ve skutečnosti není. Tlachání všech bezskrupulózních subjektů kolektivního i individuálního vědomí o určité ̎vině ̎ lidí je záměrný nesmysl! Dnes to vypadá obzvláště směšně, protože zároveň se po planetě ve vlnách šíří informace, které naznačují, že by to sami pozemšťané nedokázali, i kdyby takovou touhu měli. Je jasné, že na vině všeho, co se stalo (a toho, co se nyní děje), není vůbec současné lidstvo Země, ale ti, kteří ji stvořili tím nejničivějším způsobem a s těmi nejhoršími úmysly a umístili Lucifera do krutých podmínek. hloupého ̎experimentu ̎, který je sám o sobě jen malým vykonavatelem vůle tisíckrát mocnějších, agresivnějších a zlomyslnějších Destruktorů. Obecně nám, záměrně a drze lhali ̎shora ̎ celých 12, 5 tisíce let existence dlouho trpící ̎5. rasy ̎, ale nakonec nadešel čas odstranit závoj lží, a proto dnes vše, co bylo lidem tak dlouho skryto, se stalo přístupným vědomí pozemšťanů.

Mimochodem, už mnoho let dostávám neustálé výhrůžky za své materiály, dlouho žiji v podmínkách neustálých útoků temných sil, které zuří stále více a snaží se zastavit naši práci. Tyto zlomyslné a agresivní aspirace jsou pochopitelné, protože naše publikace ̎stahují kalhoty ̎, kvůli kterým se obvykle před pozemšťany objevují ve velmi nevábné podobě, jak ve skutečnosti vypadají. Před rokem jsem já i celá moje rodina byli opět vystaveni jejich systémovému a destruktivnímu útoku, ale odolali jsme pomocí zásahu nového systému Učitelů. Tato konfrontace trvala skoro až do novoročních svátků. Zhubnul jsem asi 30 kg, a posledních pět dní nespal. Uvědomili si, že tímto tempem se věci posouvají k desinkarnaci. V nejdramatičtějším okamžiku boje proti divokým kvantovým tvorům, které destruktivní civilizace speciálně přitahují, aby dosáhly toho, co chtějí, byli nuceni se obrátit na Vyšší síly a jasně a klidně vysvětlit svůj postoj ke všem zásadním otázkám.

Brzy byl přijat návrh Učitelského systému na spolupráci, který jsem s povděkem přijal, načež došlo k dalším změnám a nakonec k normalizaci situace a záhy se změnil i dohled. Je jasné, že ̎civilisté ̎ jsou stále nablízku a neustále kladou požadavky na tzv. ̎destruktivní výměnu energie ̎, ale kurátor z Učitelského systému bedlivě kontroluje, co se děje, a nedovoluje, aby se na mě vrhli ̎v davu ̎. Obecně z tohoto šílenství nic nevzešlo. Smrti, zmaru, nemocem a dalšího ̎destruktivního ̎ se s rodinou stále nebojíme, ačkoliv jsme to vše loni přežili ̎na hraně ̎. Přesto dál říkám, že nikdo. . . NIKDO mi nebude říkat, co si mám myslet, říkat a dělat!

Proto se v tématu dále posouváme a začínáme tím, že vše, co se na Gaii dělo za poslední desítky tisíc let, i to, co se na ní děje dnes, přímo vyplývá z pochybných ̎smluv ̎ uzavřených v našem vesmíru rozervaném rozpory a konflikty. Tyto podivné a nezodpovědné dohody mezi Supermysli (především mezi notoricky známým Architektem a Absolutnem) vypadají tak směšně, jako by byly uzavřeny ve stavu deprese nebo pod vlivem destruktivních faktorů, které jsou popsány v knize ̎TAO. Cesta vzestupu ̎. Těžko jinak hodnotit tzv. ̎smlouvu ̎, podle níž ̎mladý ̎, ambiciózní a nekompromisní ̎architekt ̎, snažící se učit od velmi zkušeného ̎absolutna ̎, mistrovství tvoření, se s ním dohodl, že svým způsobem zničí a předělá vše, co tento ̎Bůh Otec ̎ stvořil. Bylo by v pořádku, kdyby ̎mladá ̎ Supermysl touto dohodou myslela něco opravdu moudrého, inovativního a užitečného pro Vesmír a projevila veškerou svou ambici v úmyslu překonat svého ̎starého ̎ Učitele alespoň v mistrovství stvoření. Ale v souladu s jejich podivnými dohodami má tento imaginární ̎Syn ̎ a ̎Student ̎ právo předělat, zničit, rozbít a zkazit vše, co vytvořilo Absolutno (což v současnosti činí). Země je planetou, kde tento proces nabyl skutečně marasmických forem. Pro tyto účely si notoricky známý Architekt vyjednal ̎právo ̎ dělat si v našem Vesmíru cokoli, včetně vytvoření obrovského množství civilizací, často je tlačí proti sobě v krvavých válkách trvajících miliony let, jak tomu bylo dříve, a stále se děje v ̎Orionském ̎ rameni Galaxie. (Tuto záměrně řízenou vraždu mezi repty a humanoidy nazývají ̎hra integrace polarit. ̎ Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat později).

Dělá to prostřednictvím systému ̎Hlavního determinantu ̎ (Toto je jméno jeho ̎dětské ̎ Mysli v terminologii nového Učitelského systému. My tohoto agresivního boha nazýváme ̎Hlavní ničitel ̎). Rozvíjí především extrémně zlé a destruktivní civilizace (včetně těch, které jsou často nazývány Satanem), a to na úkor utrpení, útlaku a také úplného nebo částečného zničení mírumilovných a milujících bytostí v tomto Vesmíru.

Celkově lze říci, že celý systém tohoto takzvaného ̎architekta ̎ je schopen proměnit přirozené v nepřirozené, harmonické v neharmonické, pozoruhodné v ohavné, přirozené v umělé a užitečné ve škodlivé, ničit přírodu stvořenou ̎Absolutním ̎, zabíjt veškerý život, otravovat zemi, vodu, vzduch, vydávat vše toxické za použitelné atd. Takové činnosti se v našem Vesmíru nazývají ̎zážitkem ̎ (ve skutečnosti by to mělo být nazýváno jinak). Vede to k předvídatelným důsledkům, včetně těch, s nimiž dnes začíná tváří v tvář lidstva z povrchu Země, jimi zohaveného a oklamaného.

Jak tyto Supermysli distribuovaly své funkce v našem vesmíru? (Je třeba připomenout, že naše ̎místní ̎ Absolutno se také podílelo na stvoření jiných a že existuje mnoho variant Vesmírů vytvořených na základě různých principů, poměrů a účelů. A ̎Architekt ̎ má také své vlastní ̎vesmíry ̎.

Náš přehled začneme ̎Absolutnem ̎, protože hlavní funkce stvoření si přirozeně musel ponechat sám. V ̎Novém poznání vesmíru ̎ je sice představen jako ̎Nejvyšší inteligence ̎ a první základ, ale mnohem přesnější by bylo nazvat ho slabochem, který souhlasil s tím, že bude pasivně přihlížet, jak ̎mladý ̎, ambiciózní Architekt záměrně rozbíjí a kazí to, co stvořil, místo aby se učil tvořit podobné věci. Zvláštní role, samozřejmě, nicméně byl to ̎Absolut ̎, kdo stvořil potřebný počet Galaxií, umístil do nich hvězdné soustavy a nejrůznější světy, z nichž některé naši astronomové mohou spatřit v dalekohledech, ale nemohou pozorovat obrovské množství jiných vesmírných objektů, které se nacházejí v mnohem vyšších či nižších dimenzích. To, co lidem předkládá astronomie, která je pouze článkem dnešní ̎akademické vědy ̎ pod vedením a kontrolou Tajné vlády Země, je pouze malou viditelnou částí sluneční soustavy, v níž se nachází Země. Žasli byste, kdybyste znali její skutečný obsah. Absolutno podle zákonů a pravidel předem určených Vyššími inteligentními systémy, zajistilo stvoření galaxií, hvězd, planet, vytvoření různých hustot a rozměrů, vlastností a jejich vztahů ke kategoriím času atd.

Mimochodem, za vývoj a prožívání Duší v našem Vesmíru je rovněž zodpovědné Absolutno. Určuje jejich úkoly v průběhu inkarnačních vln nebo ̎setí ̎, jak se jim říká v ̎Nových poznatcích o vesmíru ̎. Mezi funkce Absolutna patří také utváření Monád a jejich distribuce po Vesmíru. Právě ony nás živí energií a ovládají lidské tělo, stejně jako všechny ostatní tvory, a to zcela nezávisle, tedy bez opětovného dotazování Vyšší mysli, ale samozřejmě na základě daných možností a hodnot.

Nuže, pojďme si nyní promluvit o tom, kdo proměnil naši planetu ve Farmu strachu a Údolí utrpení, usilující o degradaci pozemšťanů, aby potěšili své vlastní oblíbence a jejich parazitický ̎vývoj ̎. Jak již bylo řečeno, Absolutno má partnera - tím je ̎mladá ̎ Supermysl, nazývaná v terminologii Učitelského systému ̎Architekt ̎. Je mnohem menší než první ve svém vývoji a síle, nemluvě o obsahu. Zároveň má svou vlastní víceúrovňovou hierarchii v rámci našeho Vesmíru, včetně té, která řídí vývoj vědomí. Mimochodem, vědomí, které člověk má (stejně jako další výtvory ve Vesmíru), bylo také tvořeno touto Supermyslí, respektive jejími ̎místními ̎ strukturami. Teoreticky vystupuje v tandemu s Absolutním ̎scenáristou ̎ a ̎organizátorem procesů událostí ̎, to znamená, že má právo vytvářet různé scénáře, určující lidské osudy, životy států a vše ostatní. Ve skutečnosti si tento ̎Architekt ̎ jednoduše dělá, co chce ve vztahu k jakékoli Galaxii, planetě nebo civilizaci, a ̎Všemocné ̎ Absolutno je povinno to trpělivě přijmout, protože se na tom původně shodli.

Pro tyto účely vytvořil architekt svou vlastní dětskou mysl, ̎hlavní determinant (GO) ̎. Říká se mu podle terminologie učitelského systému, ale my mu mezi sebou říkáme ̎hlavní destruktor ̎, protože tomu tak je. Hlavní determinant také vytvořil v každé z galaxií své vlastní ̎větve ̎, ale ty - ̎hlavní determinanty ̎ systémů, planet a malých shluků. S pomocí GO partner Absolutna vytváří vědomí a téměř veškerý software pro ně a také řídí formování myšlenek v celém Vesmíru, vytváří řídicí struktury, jako jsou známé Galaktické Rady (které sám vede, prostřednictvím stejné ̎dětské mysli ̎), a zabývá se tvorbou knihoven a dalších úložných systémů.

Je to Architekt, kdo se zabývá ̎určováním karmických cest ̎, tedy formováním ̎linií osudu ̎ všech inkarnací ve Vesmíru, a přestože je povinen tak činit po dohodě s Duší, často ̎smlouvy ̎ ignoruje, pokud je pro něj výhodnější je nedodržovat. Dohlíží také na problematiku konstruktivně-destruktivní korelace v každém systému, která je opět často zneužívána. Architekt také umí tvořit planety a stvoření, preferuje destruktivní civilizace a zplodil již obrovské množství ̎pseudoživých ̎ výtvorů - nejrůznějších technogenů, biotechnologií a všech ostatních Parazitů, jejichž expanzí se nejvíce zabývá. . Obecně je tato Nadmysl extrémně destruktivním systémem, který existuje podle svých vlastních zákonů a sleduje parazitní cestu. V jejím nitru občas vytváří ̎konstruktivní ̎ útvary, které se však od těch destruktivních liší jen málo metodami a postojem k pozemskému lidstvu.

S využitím práva skriptování to Hlavní determinant delegoval na civilizace nejničivější povahy, načež jsou formálně schváleny na ̎Galaktických radách ̎, kde má jeho vlastní zástupce galaktické úrovně. Kompilátoři scénářů pro Sluneční soustavu a Zemi jsou přitom již dávno zvyklí zacházet s lidstvem tím nejkrutějším a nejcyničtějším způsobem, vždy se mu snaží vnutit scénář ̎sestavený ̎ jen v zájmu destruktivních a parazitických civilizací, tajně jednajících jako ̎kurátoři ̎ zemí a regionů, národů, měst a osad Gaii, a navíc KAŽDÉHO Z NÁS! Stručně řečeno, v průběhu historie dlouho trpící ̎5. rasy ̎ (zmrzačené a ̎oslepené ̎ právě pro tyto odporné účely) nad jakýmkoliv mužem nebo ženou ze Země 3D, vždy ̎visel ̎ na ̎jemných ̎ rovinách ( a stále visí), našemu normálnímu zraku neviditelný ̎civil ̎ (jak jsou zástupci různých parazitických civilizací nazýváni dnešními kontaktéry). Bezostyšně ovládá osobu v souladu se ̎scénářem ̎, který je na ni nastolen, a zároveň z každé stahuje energii, aby nakrmili své nenasytné druhy.

Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět