4762 Muž a žena: Jednota nebo odloučení - Kořeny chyb Pro100

[ Ezoterika ] 2023-07-12

Tento článek je opakováním toho, co již zaznělo před osmi lety.
Kdysi dávno, když váš fyzický svět ještě neexistoval, ale Kona a PoKona již byly stvořeny, vznikly obrazy, tedy Jednotná staroslověnská ruská kultura Slova budoucích Stvořitelů z celého Vesmíru, tehdy vyvstala otázka, jak bude Člověk vypadat jako zástupce Boha na Zemi. Podle Kona se vše ve vašem vesmíru podřizuje pravidlům Zlatého řezu. Podle tohoto pravidla a proporcí byly nakresleny čáry, kontury a obrysy, podél kterých budou rozmístěny nějaké husté fyzické útvary, tvořící těla těchto Arogantních - vysocerozměrných vývojových Výtvorů.

Sám Duch Zdroje rozdělil, jaká energie, jaká pole, jaké částice by tvořily základ pro obyvatele lokality, kde již byla vytvořena NEBE a planeta Země. Tento člověk byl dokonalým Vědomím. On, přesněji, ona, nebo - TO, byl zcela božské přirozenosti. Toto Stvoření, které se nachází v užším rozsahu vln a frekvencí, ve fyzickém těle, mělo na rozdíl od Stvořitele všeho, co obecně existuje, užší vnímání vytvořené ve fyzických pocitech, protože tam bylo mnoho světů. Toto Vědomí neslo Božský význam a odstín Existence - bylo podobné samotnému Stvořiteli všeho, co Je. Ani žena, ani muž ve vašem fyziologickém smyslu, více ale připomínalo moderní ženu. Hlavní věc je silná energie. Taková stvoření musí mít svůj vlastní prostor. Zabíraly obrovskou plochu. Jakákoli jiná esence vstupující do jejich pole mohla být spálena.

Čím je člověk silnější, tím více potřebuje osobní prostor. Jedná se o vnitřní stav, z něhož se vytváří vnější realita. Taková vědomí objímala celou planetu, všechny kontinenty a tak dále, v závislosti na velikosti jejich nefyzických polí. Každý, kdo chtěl vstoupit na území, kde se taková forma nacházela, nemohl vydržet, "shořel", protože celý prostor byl již obsazen energií Stvořitele.

Obrazy těchto Bohyní se dochovaly v šamanských starověkých popisech, které jsme již nějakým způsobem odvysílali. Zachovaly se u obyvatel Jakutska, kteří přežili po poslední katastrofě, po poslední potopě. Tato potopa byla nevyhnutelným opatřením kvůli čistě destruktivnímu myšlení velkého počtu individuálních vědomí již po poslední jaderné zimě. Voda, která spláchla všechny zbytky civilizace, byla zcela očištěná, neboť nesla nové tvůrčí informace, na rozdíl od vody zcela znečištěné myšlením bývalých obyvatel planety. Na Zemi byly uvolněny zásobníky zmrzlé vody z asteroidů, které zničily vše staré.

Voda je zdrojem života. Je to ona, kdo je strážcem Božských kódů a informací ze Zdroje. Znečištění ekologie a vody negativním myšlením a činností ̎tvůrců ̎, kteří jsou povoláni obrátit se z destrukce na stranu stvoření, téměř zničilo samotnou planetu.

Vraťme se do historie. O otázce plození rozhodlo stvoření samo. Byla to volba. Někomu se líbilo být vždy Stvořitelkou, Bohyní-Bohem a nedělitelným, žít věčně a bez stáří, tvořit Nové světy. Někoho to nudilo a než odešel, zpravidla za pár let, mohl zrodit svou malou kopii, procházející pamětí genů - nashromážděné informace. Bohové, bílí první bohové, žili sto deset tisíc let. Málokdo si dovolil žít jeden nebo dva tisíce let - stále vzpomínali na sebe, na to, co tady dělali. Vytvořili nové světy, nové vesmíry. A když je projevili do viditelné reality, radovali se ze svého stvoření v galaktickém prostorovém testosteronu ve fyzickém světě. Měli multidimenzionální myšlení. Uvažovali v termínech vícerozměrných osmistěnů. Jako byste si nyní představovali trojrozměrnou krychli - také pro ně bylo snadné si představit a vytvořit ve své představivosti devítirozměrnou kouli nebo kužel.
Sami vytvořili planety a jiné světy. Vytvořili zde také svět zvířat a rostlin. Oni, jejich mysl, to dokázali.

Později, bohužel, vpustili temnotu do své božské mysli a jako Stvořitelé tak vytvořili a projevili vše, co podle Písma upadlo do vědomí, snědli jablko rajské zahrady, kde bylo poznání o zlu a dobru - o rozdělení a o stvoření v jednotě a celistvosti. To je vše, co zůstává pravdou v Písmu. Pak se díky jejich chybám v myšlení, strachu objevili ti, kteří se zmocnili části území, zakryli ho kupolí, ̎novou oblohou ̎ a začaly biologické experimenty na Bozích.

Tak došlo k rozdělení JEDNOTY na mužskou formu a ženskou formu. Objevily se ve dvou různých fyziologicky hustých tělech. Nebyl to Stvořitel sám, kdo to udělal, ale samotní noví obyvatelé planety, kteří jsou přímými potomky Stvořitele všeho, co existuje.

Aby pak napravili to, co bylo stvořeno, museli si vybrat pouze mezi dvěma formami pro inkarnaci - mužskou nebo ženskou formou, protože vědomí, geny potomků, vždy nesly již zkažené vnořené informace podle rodu. Pokaždé, když se inkarnovali do těla, byli si jisti, že budou schopni překonat dualitu ve vědomí a stát se celistvými, obsahujícími všechny rysy a vlastnosti mužského i ženského principu v JEDNOM těle. Na úrovni Ducha, počínaje mentálním polem, to bylo vždy možné. Možné je to i teď. A někteří z vás, bez ohledu na to, v jaké formě se v dané hustotě nacházíte, jste to dokázali. Jste jednotky, zatím desítky jednotek, ale jste. (pozn. to bude ten transgender)

Fyziologicky si člověk v hustém světě nemůže vytvořit vnitřní prostor kvůli anatomii těla. Proto ti, kdo se inkarnovali v ženských podobách, převzali veškerou roli v nápravě světa. Dostali rozkaz překonat rozdělení skrze sebe.

TAK SE PROJEVIL MATRIARCHÁT
V té době planeta vzkvétala. Ženy nebyly poslouchány, byly uctívány, byly zbožňovány a chápaly, že Stvořitel k vám skrze ně mluví. Všichni bohové na Zemi byli v ženských podobách. Stvořili potomstvo silou MYŠLENKY. Byli soběstační a kompletní, integrální, včetně celého Vědomí Bohů. Přesněji řečeno, bohyně. Pak prostřednictvím dopadu na genetiku tvůrců - pro jejich vlastní strach - bohyně vpustily tyto myšlenky do sebe, vytvořily muže, oddělily je od ženství; muži začali bojovat s bohyněmi o moc na planetě a snažili se silou a rozumem zvítězit nad tvůrci všeho, co existuje. A Bohyně všeho, co je, zcela opustily tuto hustotu.

NASTAL ZLATÝ VĚK
Stereotypy života ve dvojicích se začaly vnucovat jako životní norma, protože muži neměli dostatek energie pro život. Osobní prostor pro dva je jeden - těžká zkouška pro Božské vědomí. Ale víra stanovená v průběhu staletí udělala svou práci. I ve světě zvířat se páry tvoří jen na období povznesení, a pro ochranu, potomstvo, pak je svoboda volby a osobní prostor každého jednotlivce. Člověku se postupně tato svoboda volby prostřednictvím vrozených přesvědčení ve společnosti a fyzické síly mužů zcela odebrala.

Když muži začali bojovat, fyzická těla lidí se zhušťovala, začalo potlačování velkého ženského principu, který vytváří světy ve Vesmíru. Ženy začaly žít v zoufalství ze zajetí, a jelikož jsou od přírody tvůrci, samy stvořily z vnitřní disharmonie, strachu ze ztraceného osobního prostoru pro kreativitu - patriarchát. S ním přišla do vašeho světa bojovnost, války, králové, rozdělení na státy a tak dále - objevilo se rozdělení na dobro a zlo. Muži, kteří uzmuli veškerou moc k ovládnutí světa, překroutili veškeré vědění a udělali z žen zosobnění zla na zemi, vhodnou jen pro přípravu polévky pro jejich odvážné bojovníky. Potomci Bohyní už nemají žádný osobní prostor.

TAKTO ZANIKLY VŠECHNY CIVILIZACE
ŽENA na územích RUSů a Slovjanů JE dynamická, neustále se rozvíjející JEDNOTA mužského i ženského a muž, který se duchovně nerozvíjí, nebo se ve svém vývoji zastavuje, spoléhá se pouze na nastolené myšlenkové formy v podobě přesvědčení, obav, předsudků, je statický - je představitelem pouze mužského, a pak válek a v důsledku toho je váš svět nečekaně katastrofální.

Tento způsob myšlení je už naštěstí pryč.
Samotný pojem ̎člověk, tvůrce ̎ je nyní mužský, dříve tomu tak nebylo. Střední rod v oběhu a gramatice také nyní patří k rodu mužskému. Samozřejmě, bohužel, mezi ženskými, i živě narozenými formami, je stále mnoho tvorů, kteří se nevyvíjejí, nejsou schopni lásky ani k sobě, ani k bližnímu, nejsou schopni milosrdenství a mnoha dalších lidských věcí, ale je jich mnohem méně.

Ježíš není muž. Ježíš a Kristus jsou zcela odlišné obrazy, různé osobnosti, různé postavy z různých historických období a z různých národů.
Ježíš je mužský a ženský v jedné podobě. To není fyziologie. Jedná se o duchovní multidimenzionální koncept, protože člověk sám není jen hustým viditelným tělem, ale vícevrstvým útvarem z obrovského množství ještě nefyzických těl. Samec a samice jsou jen energetické skořápky, rotující v různých směrech, které podporují pohyb v prostoru. Není to o anatomii. Ježíš je JEDEN CELÝ, jako dva v jedné podobě, Jednota a Tvořivý obraz bez pohlaví, Stvořitel. Bohužel zkreslením, překlady a alegoriemi, ztrátou pravdivých obrazů a významů staroslovanské, staroruské kultury je to dnes ztracený obraz. Byli předurčeni k falešnému smyslu sebeobětování jako pravého smyslu života. V překladech, kde bylo méně zvuků a písmen než v počátečním písmu, ztratilo celé Písmo svůj původní význam.

JEŽÍŠ rusky
To je to, co historie před vámi všemi tajila. Ježíš nikdy neopustil tvůj svět. Nikdo jej nezabil, protože není možné zabít Bohyni - Boha, pokud to nechce. Program pro sebeobětování se pro někoho je první třídou pro poznání sebe sama, uvědomění si své podstaty. Slova ̎obětovat ̎ a ̎dělat dobro ̎, rozdávat něco ze sebe, jsou jiná. Bůh-bohyně - vše, co je - miluje sebe a vše své stvoření. Jak se můžeš zabít, obětovat svůj život, svou živou ruskou duši, když je v Tobě celé lidstvo, celé Tvé stvoření, které miluješ jako své dílo Tvořivosti? Toto je hlavní Kon vesmíru.

Ano. ̎Porodit Boha, nést v sobě dítě od Boha, být celistvý a dokonalý ̎ - to neznamená doslova - fyziologicky porodit dítě božské přirozenosti. To znamená najít v sobě, být celistvý, jednotný a duchovně dokonalý, v jednotě všech svých těl, včetně chápání muže a ženy bez Bohyně-Boha - vše, co je ve všem stvoření člověka, ke všemu svému stvoření, Stvořiteli, ke všem podmínkám svého života, a skrze to - najít v sobě vnitřní milost, mír, Boží království, blaženost, klid a pohodu. Anatomický porod s tím nemá vůbec nic společného.

̎Zrození Boha je zrozením ideje ̎ - objevení, rozbalení kódů v sobě, Konovo pravé poznání, prostřednictvím titánské nepřetržité duchovní práce na sobě, na svém vědomí, vyčištění vlastní genetické paměti. Nezáleží na pohlaví, ani na počtu dětí, ani na věku, ani na čemkoli jiném fyziologickém nebo materiálním. Takto se to dešifruje. Celistvost formy, která ̎rodí Boha, tedy Dokonalou myšlenku ̎, není pouze fyziologická čistota, panenství a celistvost, je to čistě duchovní koncept očištěného vědomí v integrální čisté osobnosti, vždy žijící v harmonii a radosti. Pochopení tohoto obratu závisí na vnímání obrazů jednotlivce.

Ježíš po Projevení opustil husté tělo, rozpustil se, stal se neviditelným pro lidi této hustoty a úrovně vývoje, vstoupil do čtvrté paralelní reality a oni ji přepsali, přeložili ze staroslověnštiny, protože vědomí většiny nebylo připraveno přijmout Bohyni - Boha - Stvořitele v JEDNÉ celistvé soběstačné ženské podobě. Písmo bylo přepsáno lidmi v mužských podobách jiným způsobem, už proto, aby zastrašili všechny, kteří se vždy báli těch, kteří věděli něco víc než oni sami, protože sami tehdy žili ve zvířecích obavách a rozdělení: podle národů a národností, podle pohlaví, podle vnímání světa: podle světonázorů, náboženství a tak dále.

Podívejte se na obrazy ze starých náboženských zdrojů. Uvidíte tam i ženu. Nikde není ani zmínka o tom, kdo to je. Toto je zjevení Ježíše. Patriarchát tenkrát již byl, protože kolem jsou jen muži.

JAK SE VE VAŠÍ DOBĚ PROJEVUJÍ STRACHY A ROZDĚLENÍ?
Rámy, sledovací zařízení, orgány pro trestní řízení, přemrštěné množství stráží, kódy, elektronické sledování, speciální struktury a jednotky, odposlouchávací zařízení, zbraně, velké výdaje ze státní pokladny na zbraně, elektronické peníze atd. ...

Když světu vládne láska a víra v dobro a spravedlnost a božský klíč poznání, na světě není potřeba žádná taková fyzická munice. Dokonce jste měli zabudované kamery, i tam hledali nepřátele, místo aby je ze sebe odstranili.

Bůh, který zná všechny vaše myšlenky, který koná jen dobro, nepotřebuje ochranu ani nedůvěru, protože nezažívá žádné negativní stavy vůči nikomu a ničemu. On-ona nic z toho nepotřebuje. Ten, kdo miluje všechny, ne ze strachu a zastrašování, jako nyní, vládne světu, ale skrze lásku, štědrost, důvěru, odpuštění a vděčnost, soucit, skrze jednotu se vším a všemi, s veškerým životem, se všemi lidmi a národy, skrze přijetí v sobě každého a všeho, co již existuje. Všechno zlo stvořili sami lidé, kteří byli jako Bůh. Ne Bůh sám. Její-Jeho vědomí je multidimenzionální a TO je v každém, kdo v sobě hledá lásku, jde po cestě pravdy a hledání Pravdy a vnitřní čistoty prostřednictvím seberozvoje. Požádejte ji, aby k vám přišla, otevřela vaše srdce, a uslyšíte z hloubi svého srdce vibraci, signál, který můžete všichni přeměnit na slovo.

Proč ruština? Některé národy mají takovou smůlu - v jejich řeči a psaných slovních útvarech nejsou takové pojmy a obrazy jako svědomí, čest, spravedlnost, duch, duše, pravda .... Jediný způsob pro muže, jak dnes zachránit planetu, je duchovně se vyvíjet, odpočívat a vzdělávat se, chránit a uchovat své potomstvo, dobrovolně dát na první místo ženy, čímž by prokázali svou skutečnou sílu mysli a mužství. A pro ženy, které v sobě našly Jednotu a integritu v JEDNÉ formě, převzít svou jednotu k tvořivosti, jako DAR spolu s novou vitální činností ze Zdroje všeho, co je. Mimochodem, slovo ̎moc ̎ je také ženského rodu.

PROROCTVÍ. Na vaši planetu přišel matriarchát. Přichází, neboť k vybudování nové kreativní společnosti vám stále nezbývá nic jiného než kreativní myšlení, kromě hledání v sobě pocitu vnitřní milosti a míru, láska ke všemu, co existuje jako k sobě samému, nic jiného než láskyplné tvořivé SLOVO pro každého, pro všechny, pro všechno, co je kolem a nebude potřeba. Ti, kteří jsou toho schopni, povedou. Jsou v podstatě ŽENY s čistým vědomím, které se zbavily duality ve svém vnímání, žijí v Jednotě s celým světem uvnitř i vně, ve všech ohledech, mají svůj Osobní prostor. Pro ně jsou nemocní všichni ti, kteří páchají zlo, oddělují se od všeho, co je, a kteří potřebují léčit jedinou věc - lásku a sympatie, projevovat milosrdenství a lidskost. Taková doba přichází.
Už je to tady.
Tvůrce - Zdroj všeho, co je

Vesmír
Zbavte se starých programů. Všechny znalosti tu byly vždy. Jsou kolem. Jsou ve vás. V každé tvé buňce. Jejich otevření je jako vzpomenout si na ruskou kreativitu, osobní sílu. A síla každého je ve vás, v vás samotných. V tobě, Rodu, a rodném. PROBUĎTE SE z hypnózy. Mocí Ducha, vírou a láskou vraťte SVĚTU MÍR. Když z Tebe proudí pouze Kreativita, Jsi dokonalý. Tímto způsobem vládneš světu. Z ticha. Z hloubky. Vzorce a předsudky půjdou stranou, například o tom, že války jsou nevyhnutelné, a cesta utrpení že je cestou duše. Vyberete Přijetí a pak Víru. Ať se vše děje k vůli Boží. Čistá mysl se osvobodí od vzorců. Radost přijde zevnitř. Pochopíš, že jsi žil špatně.

A nyní se nám Pravda zjevuje v přijetí, světle zevnitř, odpuštění, díkůvzdání, v pravdě, v paprscích Tvé lásky. Kdo v sobě zná Pravdu, Ona nebo tamten v sobě poznali Zázrak. A Zázrak je neznámý Stvořitel. Stvořitel, který žije kolem vás: Život je všechno, je to všude, uvnitř Tebe. Nyní můžete svou Duší obejmout celý Svět. Můžete žít věčně, vytvářet jen štěstí, s úsměvem. Jedna myšlenka. To je život. Jen si ty dveře otevřete. Otevřete si radost z existence, lásky, míru a prospěchu. Teď nemáš žádné nepřátele. Roztavili se jako led ve vodě. Jste světem uvnitř systému. V tomto světě budeš od nynějška vždy žít, neboť odpouštíš celému světu všechnu bolest. Vybudujete dobro a celý tvůj život se změní v ráj. V míru.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15295

Zpět