4612 Lidské otroctví versus lidská svoboda Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2023-06-27

Jak se historické události kolem vzpoury na časové ose Vzestupu vynořují do planetárního matrixu, základní témata, kterým lidstvo čelí, jsou přímo spojena s událostmi, které před 22 000 lety zpečetily náš osud zajatých otroků.

Kontrasty mezi stavy vědomí otroctví versus svoboda, nevolnictví versus svoboda, suverenita versus podřízení, archetypální síly pána a otroka se v kolektivním vědomí a mezilidských dramatech mimořádně vyostřují. To uchovává buněčné vzpomínky zaznamenané v naší DNA spojené s individuálním a kolektivním zotročením lidí na naší planetě, když byla napadena, a tytéž vzpomínky se vynořují v osobních časových liniích, v nichž jsme psychologicky a emocionálně vyčistili naše osobní části tohoto společného kolektivního traumatu globálního lidského otroctví. Aby se každý jednotlivec mohl plně duchovně uzdravit, musí se probudit do své autentické lidskosti a rozpoznat rozdělení založené na strachu a kontrole mysli, které utlačuje všechny lidské bytosti, aby konečně uviděl vyšší pravdu o tom, co a kdo ve skutečnosti stojí za prosazováním otrockého vědomí naší planety. To znamená, že se musíme zbavit svých osobních strachů, které nás udržují v popření, abychom neviděli a nepoznali pravdu v mnoha vnějších událostech, které se odehrávají všude kolem nás, a vidět prosazované ideologie v kulturních válkách NAA, které jsou nesmírně škodlivé a jejichž cílem je zotročit lidskou rasu a zejména děti.

Hlavní důraz pro probuzenou populaci je kladen na základy vnitřního duchovního studia, hluboké sebereflexe a osobního závazku rozšířit své vědomí do vyjádření laskavosti vůči všemu živému, a to i v době, kdy je přítomno v energetických polích plných nenávisti, falešných obvinění a temné nevědomosti. Musíme si neustále volit bezpodmínečnou lásku jako vůdčí sílu, kterou chceme rozšiřovat a rozvíjet uvnitř svého fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního těla. Když rozšiřujeme své vědomí do láskyplné laskavosti a soucitných myšlenek, posouváme svou perspektivu, abychom cítili své hlubší propojení s celým životem a přírodním světem. Mnoho lidí, zejména Hvězdná semínka, prodělalo opakované útoky na vymazání vědomí během stavu spánku nebo únosu na mezidimenzionálních rovinách ve snaze zakódovat buněčné vzpomínky zaznamenané v jejich původních genetických záznamech nebo je zcela odstranit, a to záměrným kontaminováním jejich krve toxiny a genetickým materiálem z invazních cizích druhů nebo zvířat.

Planeta má vážné problémy s vetřelčími entitami, které používají pokročilou interdimenzionální technologii za účelem implantace falešných vzpomínek a falešných identit do časových linií lidí, aby mohly vykonávat kontrolu nad systémem víry dané osoby a emočně s ní manipulovat a škodit jí i ostatním. Fenomén implantování falešných vzpomínek, falešných identit a falešných obrazů do vrstev vědomí jedince se běžně provádí prostřednictvím holografických vložek, umělých klonovaných částí světelného těla a technologie červené krychle, která promítá padlé časové linie, jež se jeví jako jasnovidné obrazy, jasnovidné hlasy přicházející z umělých virtuálních realit. Tyto mnohé vrstvy vložek lze ze záznamů vědomí snadno vyčistit, pokud je člověk oddaný hledání pravdy a nalezení Boha v sobě, v kombinaci s ochotou zabývat se osobním vyčištěním stínů, aby se zbavil egoistických připoutaností a závislosti na stejných zfalšovaných záznamech nebo sebeklamech.

Když je obsah nebo osobní vyprávění chápáno jako zfalšované záznamy vložené do těla vědomí od invazního druhu s cílem oklamat a zmanipulovat daného jedince, aby podnikal škodlivé akce, tyto cizí implantáty se ve vnitřním světle pravdy automaticky vyčistí a vazby spojené s démonickými entitami, které je používají k vysávání looshe ze světelného těla, se uvolní. Mnozí praktikující satanisté nebo černí mágové jsou ve skutečnosti zcela zotročeni systémem 11D Daath, jsou neúprosně mučeni, aby se podřídili, a využíváni jako pracovní otroci pro vyšší vrstvy podporující sítě rituálního zneužívání NAA k budování jejich přízračného černého nebe. Tento měsíc naštěstí začala významná událost, při níž byla identifikována síť strojů umělé inteligence, která je nejčastějším zdrojem globálního satanského programování používaného Černými mágy pro cíle rituálního zneužívání, a je vypínána a extrahována.

Dále byli v systému Daath identifikováni ti, kteří nosí falešné identity, chrání klonované kopie a provozují umělé časové linie a mimozemské implantáty, což je další zdroj energie, který je extrahován ze sítí černé magie používaných praktikujícími satanisty a luciferiány v celé globální síti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/27/human-slavery-versus-human-freedom/

Zpět