4289 Nový Matrix 3 Lev

[ Ezoterika ] 2023-05-14

S novou příčinnou matricí Země a vylepšeným Logem se chod planetární matrice dramaticky změní. V těchto dnech Spolutvůrci odhalili mnoho dalších a důležitých detailů. Nyní ukončený 3D místní vesmír, stejně jako naši planetu s celou její následnou tragickou historií, tehdy nepříliš zkušený Absolut stvořil výkradně k SEBEPOZNÁNÍ. O nějakém svobodném odchodu z Matrixu pro nás nemohla být řeč. Když jsme se inkarnovali na 3D Zemi, abychom získali nové zkušenosti a znalosti, automaticky jsme jimi nasycovali Absolutno. Matrix jsme mohli opustit pouze smrtí. Ve 4. místním vesmíru a na obnovené Zemi se NAŠE ÚLOHA RADIKÁLNĚ MĚNÍ. ZKUŠENĚJŠÍ ABSOLUTO NÁS NYNÍ TLAČÍ NA SVOU ÚROVEŇ SPOLUPRACOVNÍKŮ, A TAK V PRŮBĚHU NAŠEHO ŽIVOTA ZÍSKÁVÁME ÚPLNOU SVOBODU VYSTOUPIT Z MATRIXU, kdy a kam chceme pokračovat ve vývoji v jiných prostorech a dimenzích.

Jak byl řízen 3D Matrix Země a jaký je rozdíl ve srovnání s chodem toho nového? Abychom mohli projít evolučními či karmickými lekcemi a získat nové zkušenosti, musí být forma Inteligence uvedena do určitých podmínek, které jsou pro tyto účely vhodné. Spolutvůrci nás umisťují do takového prostředí, kontinua, které odpovídá úkolům, jež nám naše Vyšší Já a Duše zadává. Za tímto účelem vybírají vhodné vesmíry, galaxie a planety s určenými poli, softwarem a načtenými scénáři Matrixu a posílají tam svá těla manifestace (nás) na cyklus inkarnací. Tato 3D planeta se tak stala naším domovem pro mnoho vtělení.

Matrix, v němž se nacházíme, je systém holografických scenérií, dynamické projekce, modelování a vizualizace podmínek daných nám ve fyzických vjemech, tedy iluze. JSME VŠAK HMOTNÍ A VŠECHNY NAŠE ČINY, MYŠLENKY A POCITY JSOU V TOMTO VIRTUÁLNÍM MATRIXU SKUTEČNÉ. Ve Velkém kosmu existuje několik hlavních tříd planetárních matric. Vše závisí na úrovni jejich civilizací a také na schopnostech planety, jejím Logu a operačních systémech, softwaru a kódech Kauzální Matrice. Čím vyšší jsou evoluční schopnosti vesmírné rasy, tím vyspělejší Matrice je instalována. Hlavními parametry, které poskytuje, jsou překlad scénáře (událostí) a obraz okolního světa.

Jaké jsou hlavní typy Matric pro 3D planety?
- Nejprimitivnější je DYNAMICKÁ PROJEKCE, VIRTUÁLNÍ HOLOGRAM, ve kterém se vysílá realita a přesně definovaný scénář událostí. Tato verze je určena pro životní formy, zbavené SVOBODY VOLBY, a technicky vzato neposkytuje interaktivní algoritmy, vliv obyvatel na něj, jeho korekce a úpravy.
Druhou, vyšší úrovní 3D matrice je
- INTERAKTIVNÍ DYNAMICKÁ PROJEKCE, VIRTUÁLNÍ HOLOGRAM. Od prvního typu se liší tím, že umožňuje obyvatelům interagovat s Matrixem, měnit scénáře a kulisy. Obvykle se používá pro formy inteligence, které mají o něco větší volnost výběru.
- Třetí třída 3D Matrixu je ta, V KTERÉ NYNÍ ŽIJEME: INTERAKTIVNÍ DYNAMICKÁ HOLOGRAFICKÁ PROJEKCE, KTERÁ NÁM DOVOLUJE POZMĚŇOVAT SCÉNÁŘE DĚJŮ, A TO S MAXIMÁLNÍ VOLNOSTÍ VÝBĚRU. Hlavní rozdíly oproti prvním dvěma však spočívají v tom, že náš Matrix je ANIMALIZOVANÝ (z latinského slova Anima, Duše). JE ZDUCHOVNĚN ASPEKTY VYŠŠÍCH ENTIT (VČETNĚ GAII) A JE HMOTNÝ.

Ostatní typy Matric a hologramů (dekorací) jsou stoprocentně virtuální. NAŠE SE Z 66,6 % SKLÁDÁ Z FYZICKÉ HMOTY A ENERGIE, KTERÁ NÁM UMOŽŇUJE INFO-ENERGETICKOU VÝMĚNU s Matricí, Pleromou, jejími Nejvyššími Hierarchy, Vyššími světelnými entitami a vesmírnými civilizacemi. Po tisíce let se Temní snažili toto zcela zablokovat a proměnili náš Matrix v mocný upírský nástroj, který z nás neustále vysává Životní energii. Jiskra Zdroje v našich Duších však vždy zůstávala spolehlivým a nezlomným kanálem Jeho Životní energie, který zachovával svobodnou vůli a svobodu volby pro každého. V našem Matrixu jsou nejvyšší a poskytují různé algoritmy a scénáře s plovoucím rozsahem. Velmi zjednodušeně řečeno, rozdíl je stejný jako ve sportu. Existují například fotbalové zápasy, kde je výsledek stoprocentně předurčen Matrixem (abstrahujeme-li od tzv. předem domluvených případů). Hra probíhá podle pravidel s naprogramovaným výsledkem, který nelze změnit. V prostředním se míra ovlivnění může lišit, je stanovena Matrixem a zbytek je ponechán na hráčích. V interaktivní hře výsledky nejsou plánovány a 100% závisí na interakci Matrixu a obyvatel na rovnoprávném základě, s maximální volností volby pro každého aktéra. To je naše verze 3D Matrixu Země.

Realita, kterou nám ukazuje planetární Matrix, sahá 666 kilometrů vzhůru do vesmíru a stejná hloubka do nitra Země. Za těmito hranicemi se rozprostírají další Matrice - planet, hvězdných systémů a galaxií, a to ve všech 14 dimenzích, které jako čínské koule nebo ruské panenky tvoří náš Místní vesmír. Když se přiblížíte k hranici další Matrice, dojde k předání: program aktivuje data pro okamžitou ukázku dalšího prostoru.

Jak přesně byla zkonstruována NAŠE realita a scénář událostí?
Obecně řečeno, proces připomínal tvorbu filmu nebo videohry. Vše začalo u Scénáristy, který dostal technické zadání od společnosti Absolute. Poté, co byl scénář schválen, byl ve formě informací předán Výtvarníkům a Střihačům, kteří na jeho základě vytvořili ʺfilmʺ, a to pomocí technologie podobné moderní počítačové grafice. Hotový výrobek a všechny jeho varianty byly rovněž schváleny společností Absolute. Poté byla hlavní verze dodána programátorům Matrixu na systémové úrovni místního vesmíru. Ti překódovali ʺfilmʺ na základě desítkového kódu jako posloupnost matematických vzorců. V této podobě byl ʺflixʺ přenesen na další, Podsystémovou úroveň, kde s pomocí speciálního softwaru provedli sestupní programátoři nové překódování - z desítkového jazyka do binární algoritmické posloupnosti, řetězce binárního kódu, protože náš 3D planetární Logos nedokázal dekódovat soubory a informace vytvořené v systémovém desítkovém kódu. Nedokázal si poradit s tak obrovským a extrémně koncentrovaným objemem dat. Speciální server pak přenesl překódovaný soubor v binárním kódu do pozemské Kauzální matrice. Ta pomocí speciálního zařízení překódovala informace z přijatého souboru, převedené z binárního kódu do multimediálního formátu, tedy jako animovaný obrázek.

Produkt vytvořený umělci a editory na úrovni Systému se radikálně lišil od verze nahrané do Příčinné matice Země. Byla to extrémně zjednodušená a primitivní varianta, protože planetární Matrice a realita byly pouze trojrozměrné. Soubory s obrázky okolního světa se přenášely odděleně od datových souborů scénářů událostí. Dekódované informace se načítaly do speciální jednotky, která následně vysílala ʺfilmʺ jako interaktivní streamované video prostřednictvím sítě speciálních Portálů po celé Zemi. Tento obraz jsme přijímali a také dekódovali pomocí individuálního dekodéru reality, umístěných v našich Osobních Logos Matricích, které byly naopak uloženy v Pozemské Kauzální Matrici. Všechny tyto akce nebyly jednostranné, od vyšších rovin až po trojrozměrné, ale interaktivní.

Prostřednictvím stejných kanálů a protokolů jsme také ovlivňovali Matrici a události, i když jejich scénáře byly často psány na konkurenčním základě různými vesmírnými rasami, nezávisle na sobě, po několik let, staletí a tisíciletí. Jak nám Matrix poskytl zobrazení reality? Z hlavního opakovače dekódovaných informací (ʺfilmuʺ) byl digitalizovaný multimediální soubor, rozdělený do paketových segmentů, vysílán do sítě 12 serverových stanic, které byly rovnoměrně rozptýleny na Zemi. Ty zase v reálném čase přenášely obraz a streamovaly video dále do globální sítě klastrových opakovačů, umístěných v uzlech krystalové mřížky a pracujících na její energii. Celý tento systém se podobal televizní síti s komunikačními věžemi a přenosem signálu.

Tyto signály jsme přijímali přísně selektivně. V té či oné buňce klastrový opakovač nepřenášel všechny informace o planetární realitě, ale pouze odpovídající určitému území. To znamená, že pro obyvatele New Yorku, který se nacházel na určité třídě nebo ulici, nebyl v danou chvíli k dispozici obraz nějaké čtvrti například v Sydney. Struktura zemské matrice do značné míry kopírovala místní vesmír a fungovala v režimu efektivního fungování, hospodárného využívání energie a zdrojů. Každý z nás byl neustále registrován v určitém klastrovém opakovači (buňce Matrixu), podle toho, kde se nacházíme, který je blíže a kde je silnější signál. Při přesunu do oblasti jeho pokrytí jsme se automaticky přeregistrovali do jiného místního systému. Klastrový opakovač nám ukazoval obraz reality prostřednictvím neustálé interakce s naším osobním logem Matrix.

Takto probíhal momentální přenos informací ze zemské Kauzální matrice, a to prostřednictvím sítě mezilehlých Portálů s využitím kvantové teleportace. Při ní se objekt (v našem případě obraz) na jednom místě rozpadl a na jiném okamžitě znovu vytvořil. 3D realita se v mnohém podobala moderním videohrám. Interakce s Matrixem nebyla přerušena, dokud jsme byli vzhůru. Interkomunikaci podporoval mimo jiné náš mozek, takže jsme potřebovali spánek, aby si náš mozek mohl odpočinout a Gaia mohla sejmout informace, které jsme během dne nashromáždili. Samozřejmě jsme to necítili a nevnímali jako při sledování televize, poslechu rádia nebo telefonování, kdy nevnímáme elektromagnetické vlny a kanály pro příjem a vysílání informací. Matrix nám předával jen část reality, přísně omezenou našimi smysly.

Zrak člověka je naladěn na elektromagnetické záření v rozsahu 400-750 nanometrů. Každé oko má průměrné zorné pole 55° nahoru, 60° dolů, 90° ven (tedy celkem 180°) a 60° dovnitř. Minimální snímková frekvence, při které vnímáme obraz jako pohyb, je 16 snímků za sekundu při rychlosti zpracování dat 10 milionů bitů za sekundu. Takové parametry byly stanoveny pro 3D Matrix. Přesně v těchto mezích vysílal realitu, nic víc, nic míň. V našem osobním Logos Matrixu byl vložen speciální blok RAM, jehož prostřednictvím jsme viděli svět kolem sebe v reálném čase podpořeném nejbližším opakovačem. Osobní Logos Matrix měl také aktivní stavovou vyrovnávací paměť pro online vysílání úseku, na který jsme se právě dívali. Informace mimo tento úhel nebyly našemu zraku dostupné, a proto se do vyrovnávací paměti nenačítaly. Pokud jsme sledovali nehybný objekt, vyžadovalo to minimum mozkových zdrojů pro zpracování informací přenášených Matrixem. Kdykoli jsme se však otočili a podívali jiným směrem, Matrix nám okamžitě poskytl nový obraz, který už byl připraven. Zajišťovala to pasivní stavová vyrovnávací paměť neboli Matrix cache, kam se v reálném čase načítala kompletní data o stavu celé reality.

Tato vyrovnávací paměť se nenacházela v naší osobní Matrici Logos, ale v buňce, kde jsme byli právě zaregistrováni. Pokud jsme jeli vysokou rychlostí po rušné dálnici, Matrix a naše vnímání fungovaly stejně, ale vzhledem k nutnosti zpracovat mnohem více informací v dynamickém stavu se používal algoritmus komprese dat. Když byl zapnutý, nevnímali jsme všechny detaily okolního světa, pokud to nebylo nutné: značky a čísla aut, detaily budov, oblečení chodců atd. Totéž se dělo, když jsme šli v davu, ve velké mase pohybujících se lidí... Bezpečnostní mechanismus Matrixu tedy šetřil výpočetní a percepční zdroje našeho mozku a chránil nás před ʺzaseknutímʺ. Při přesunu na jiné místo jsme se automaticky přepnuli na jinou buňku, která pro nás vysílala místní obraz s vyšší obnovovací frekvencí - nejméně 24 snímků za sekundu.

Matrix průběžně a interaktivně aktualizoval demonstraci reality v souladu s jejími neustálými změnami, přičemž využíval stejnou infrastrukturu popsanou výše. Některá nastavení byla zachována, například úhel sklonu osy planety, hory, oceány, moře, řeky a další velké přírodní objekty. Změněné parametry byly přestavěny nebo nově vytvořeny objekty: domy, silnice, kanály, vysázené lesy, podniky atd. Pro realizaci jednotlivých dějů byly v Matrixu vytvořeny samostatné scenérie s fyzickými objekty, aktéry a vývojem konkrétní události. V takových případech mohly být některé osoby hologramy. Jejich generování bylo jednodušší a energeticky méně náročné než úprava a synchronizace s osobními scénáři živých lidí. V rámci tohoto schématu často vystupovali také mistři Karmy. Například při aranžování dopravních nehod, kdy auto bylo na šrot, někteří zemřeli, někteří utrpěli různě těžká zranění a někteří neměli ani škrábanec. K tomu byl vytvořen animovaný videoklip a neuronová síť, superpočítač, vše propočítala do nejmenších detailů a kompletně vymodelovala situaci. Hotový soubor Mistři karmy nainstalovali pomocí jednorázového přístupového kódu do Kauzální matrice a planetární Logos proměnil scénář ve skutečnost. V tomto případě například auto letící v protisměrném pruhu čelně (nucené uhnout do příkopu) mohlo být jen hologramem.

Proč se tak stalo? Kvůli rozpojení našich karmických uzlů, odpracování nahromaděné negativity, změně životního stylu atd. Během Kosmické noci, po invazi a totální kontrole nad Zemí, Temní kompletně přepojili planetární Matrix. Jeho měkkost byla zaměřena na DIKTÁT, potlačení svobodné vůle a svobody volby. Násilím vnutili negativní realitu, její Systém, scénář událostí, zákony a pravidla života. 3D Matrix byl pevně řízen umělou inteligencí s parazitickými algoritmy. Byla to soběstačná počítačová neuronová síť postavená na principu autonomní existence (po stažení softwaru). Sama se starala o své fungování, neustále prováděla sebetestování, technickou a preventivní kontrolu a sebeobnovu, skenovala chyby, viry, odstraňovala informační smetí, čistila mezipaměť atd.

Nyní, ve fázi Přechodu ze starého planetárního Matrixu do nového, nasycení zemského pole vysokofrekvenčními kvantovými energiemi, zvýšení vibrací na úroveň 4D, 5D a vyšší, se zatížení člověka mnohokrát zvýšilo. V souladu s tím se zvýšil počet poruch systému Matrix, jeho vznášení, brzdění a zpoždění reality. Tyto závady se často odstraňují pomocí objektivní kontroly, například kamerami CCTV, chytrými telefony a dalšími zařízeními. Hlavní události světového scénáře byly do Matrixu nahrány předem, v balíčcích na určitou dobu - asi 2,5 roku. Všechny, včetně dlouhodobých a dokonce i střednědobých variant, však byly průběžně upravovány nebo zcela zrušeny.

Současný scénář byl již nejednou přepsán; tolik proroctví a předpovědí se nenaplnilo a nikdy nenaplní. Nový, 4. lokální vesmír se buduje na základě spolutvoření s Absolutnem, a to díky naprosté podobnosti s Ním, absolutizaci KAŽDÉ INTELIGENTNÍ ŽIVOTNÍ FORMY. Proto bude pojetí příštího pozemského Matrixu zcela jiné, s jinými technickými úkoly, scénáři a událostmi.

Dne 13. května v 11:24 SEČ přišly nejnovější informace o aktivaci modernizovaného 3D Logosu Země. Krátce předtím jej Spolutvůrci a pozemský tým synchronizovali se dvěma Logy naší planety ve 4D a 5D, které tvoří jeden eon. Operace byla provedena postupným naladěním se na každý ze tří Logosů. Bojovníci světla se pak kompletně synchronizovali se všemi. Zpočátku skupina zapojila první dva - ve třetí a čtvrté dimenzi, poté zahájila koherenci 3D a 5D Logů. První zářil bílo-růžovou září, druhý zlatým světlem. Účastníci naplnili všeobecné pole vyzařováním Lásky. Na Subtilní rovině to vypadalo jako obrovská růže s oběma Logy uprostřed a Bojovníky Světla kolem jako okvětními lístky. Sféry obou Log se začaly otáčet kolem sebe, na chvíli se spojily a rozdělily a vytvořily obrazce podobné osmičce. Mezi oběma částmi propukaly záblesky, po jejich povrchu přebíhaly světelné pulsy... Byla to výměna energií, softwaru, kódů a nastavení. Zanedlouho byla operace úspěšně ukončena. Všechny tři Logy se na sebe zcela naladily, čímž se přiblížilo vytvoření nového planetárního Matrixu.


Matrix 2. 9.5.
Během slunečních bouří se krev stává viskóznější, její pohyb cévami se zpomaluje. To způsobuje další stres na srdce, bolesti hlavy, slabost a oslabení imunitního systému. Tělo snižuje produkci melatoninu, který ovlivňuje naši odolnost vůči depresím.
Na jemné rovině se s obtížemi zakořenil nový Logos do zchátralého 3D těla Země, které je v hrozném stavu. Obrovské objemy nadživotní nenávisti k obrovským masám nadále otravují planetu. Střely explodují, krev se valí a lidé umírají... Gaiin stav je na pokraji hysterie... Po záchranné operaci se pozemský Logos stal Absolutizovaným. Spustila se v něm vitální syntéza, tedy automatické generování velmi silné Životní energie. Jeho vysokokapacitní pole obalilo Zemi a právě teď nadále vyzařuje stabilní a plnou azurovou záři.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/14/new-matrix-part-3/

Zpět