4035 Výtvory Cabal - Plazi a lidské projevy Cosmic agency

[ UFO ] 2021-10-10

Q: Co je nebo co představuje planeta Země pro mnoho mimozemských ras?
Anéeka: Mnoho mimozemských ras vstupuje na Zemi, aby si vyzkoušely svou odvahu, odborné znalosti a vnitřní sílu jako lidé, a pak se s tím, co se naučily, vracejí do míst svého původu. Je to norma, vstoupit na Zemi, trénovat zde a pak se vrátit domů. Taková je povaha a účel inkarnace neboli 3D zkušenosti. Aby čelili svým strachům a představám o omezení, aby zjistili, jak jsou silní a co potřebují zdokonalit.
Někteří, aby viděli a cítili se hodni a schopni převzít roli vůdce celé mezihvězdné kultury. Protože, jak víte, lidé nejsou rasa, je to biooblek pro mnoho ras, které mohou pracovat nebo žít společně jako jedna. Proto tolik konfliktů. Nejsou jednou rasou. Na tom, jak vypadají, nezáleží, uvnitř jsou jejich duše odlišné.

Q: Jak se začala planeta vymezovat pro tento druh zkušeností?

Anéeka: To je trochu ošemetný bod. Z hvězdného hlediska, Federace, je hlavním bodem nebo kvalitou pozemské zkušenosti omezenost a to, že je to obtížné místo s neustálými výzvami, které testují charakter lidí, a toho nelze dosáhnout bez vytvoření padoucha. Dobro a zlo je sice relativní, ale nepochybuji o tom, že Federace sama vnutila či zinscenovala vstup zla na Zemi záměrně, a to pouze za účelem zvýšení obtížnosti tamního života.

Ale sama o sobě, pokud je nám zde známo, Kabala vznikla v době, kdy Nefertiti převzala vládu nad Egyptem, protože král Achnaton byl její loutkou. Začala vnucovat totalitní monoteismus jdoucí proti zásadám tolerance a rozmanitosti víry, které Egypt v té době měl díky přímému vlivu toho, že je nebo byl hvězdným přístavem Federace, Gízy.

A tak se v Egyptě rozpoutalo peklo: část obyvatelstva následovala Nefertiti a konzervativnější část následovala rozptýlené a neuspořádané kněze, kteří zastávali polyteismus starého Egypta. Rozptýlená strana ztrácela kontrolu nad militarizovanou stranou, kterou zavedla Nefertiti, až do příchodu nelidské ženské osoby v těle, která se egyptskému lidu představila jako samotná Ištar, bohyně zakladatelka Egypta. Její přítomnost sjednotila egyptský lid proti Nefertiti, Achnatonovi a její militarizované straně, která tvořila naprostou většinu, a sjednotila jej k vyhnání Nefertiti a Achnatona z Egypta, čímž vznikl biblický příběh Exodu a dvanácti izraelských národů, které následovaly Mojžíše přes poušť.

Mojžíš = Achnaton.
Dvanáct izraelských národů = egyptský lid, který se rozhodl přijmout a podporovat Nefertiti a Achnatona.

Q: A jak to souvisí s invazí plazů?

Anéeka: Plazi jako takoví, jejich účast v alternativních médiích byla přeceňována. Sám o sobě je jejich skrytý způsob exploze pomalejší. Ne tak zřejmý jako tady s tím přízračným ʺbroukemʺ. Zjevná forma represe je běžnější ze strany Maitre nebo regresivních vysokých Greys (šedí).

Ale všechno, co je tady špatné, negativní, extrémně zlé, je samo o sobě projevem lidského kolektivu. To znamená, že se všichni soustředí na své utrpení a na to, co je pro ně špatné, a tak podle zákona přitažlivosti nebo zákona zrcadlení, což je totéž, pokud se soustředí jen na negativní, dostanou jen více téhož, více negativního a zlého. Všichni ti démoni a regresivní entity, děti požírající Reptiliáni a vysocí Šedí jsou koncepty obsažené převážně na Zemi, kde skutečně existují zvenčí, protože, jak již bylo řečeno, je propojena s jinými planetami a jinými kulturami se soupiskou vzájemného vlivu. Pro všechny rasy, které vidí nebo chápou či vnímají tyto druhy regresivních bytostí jako ještěry požírající děti a zlé vysoké Šedé, je to výsledek kolektivního projevu. Koncentruje a aglutinuje na Zemi, kterou lze brát jako zvláštní místo, protože nabízí zkušenost poznání a prožití toho, co je strach, hrůza, čiré zlo, ať už je to cokoli. Lépe tomu porozumět, aby do něj člověk nepropadl.

Zlo, Repti, Maitre, démoni, Džini, ať už je nazýváte jakkoli, jsou výsledkem kolektivního vědomí, které se soustředí na vytváření a souhlasí s vnímáním existence těchto věcí či bytostí jako reálné. Tak se to stává skutečností, ale ne nutně tak, že se projevují hmotné bytosti, ne tak, že by jejich kolektivní vědomí vytvořilo Krakena nebo Godzillu, ale jen představa, že existuje Kraken nebo Godzilla, je činí skutečnými jako hrozbu a žijí s tím, že to kolektiv přijal jako skutečné.

Nemusí to však být jen stometrová chobotnice nebo obří ještěrka, ale mohou to být i jiné druhy věcí, které jsou vnímány jako přijatá omezení, jež definují lidský stav. Jako například nutnost poslouchat vlády, protože jinak hrozí vážné následky, nebo víra, že na vás číhá strašidlo a chystá se vyskočit zpoza keře, jakmile budete neopatrní, a čeká, až se najíte v restauraci, a vychází jen v noci. Proto ty večerky, protože ten ʺbroukʺ je upír. Mohou to být abstraktnější věci, jako jsou představy o handicapu, které vedou mnoho lidí k depresi. Náboženské přesvědčení, které je omezuje pomocí strachu z trestu, nebo dokonce jednoduchá přijatá pravidla, která tvoří samotný Matrix a určují, co je skutečné a co ne. To vše je projevem lidských dohod uzavřených a vytvořených z kolektivního nevědomí.

Určité mocenské skupiny pak vytvářejí nebo podněcují vznik omezujících představ, které vytvářejí jako pravidla nebo vnucují nezkušenému a vnímavému lidstvu. Fyzické ještěrky pouze přebírají tuto roli, když lidé přebírají jiné role, také s jejich utrpením v rámci jejich silně utlačovatelské společnosti, která také tvoří součást planetárního kolektivního nevědomí.

Ale vše je vzájemně propojeno. To, co každá skupina lidí a každý jednotlivec vidí a přijímá jako realitu, se řídí a žije podle této přijaté reality, a to pouze podle frekvencí jiné události, přičemž myšlenky jsou frekvence, které tvoří myšlenky, z nichž je převzata veškerá realita, protože vše, co existuje, kdysi začalo myšlenkou nebo konceptem.

Q: Zmínila si, že reptiliánský typ ovládání je jiný, spolupracovali s těmito mocenskými skupinami nebo tak něco?

Anéeka: S těmi, které vytvořily Atlantidu. Ti, kteří měli roli vykořisťovatelů, ale vykořisťovatel existuje jen tehdy, když vykořisťovaní souhlasí s tím, aby byli vykořisťováni.

Plazi na Zemi mají rádi otroky, kteří nevědí, že jsou otroky, a proto je ovládají. Maitre má naopak rád otroky v řetězech a nutí je k poslušnosti násilím pomocí biče. To je rozdíl v tom, jak vykořisťují lidstvo. Přijímají roli, poslouchají lidský kolektiv tím, že jsou součástí stejného planetárního kolektivního nevědomí.

Ano, je pravda, že vykořisťují, jak to komentoval David Icke. Je zde však třeba rozlišovat mezi dvěma koncepty, které se zde celou dobu vzájemně ruší, a to konceptem skutečného fyzického plaza s kůží a šupinami, a druhým konceptem je koncept manipulativní entity z jiné hustoty, která se živí Lush neboli, energií lidského utrpení a není vidět, protože parazituje na lidských bytostech mnoha způsoby, jako například tím, že se připojuje k jejich aurickému poli. První pouze přebírá roli jiného druhu konkurujícího tomu lidskému a ta druhá je výsledkem samotných myšlenek lidských bytostí.

Entity, které parazitují ze 4D (jako mající reptiliánskou formu nebo povahu), chápeme že nepochází od nás zde, ale od jiných lidí na Zemi, jako je David Icke. Chápeme, že je to tatáž tvůrčí pozornost člověka, která vytváří egregory nebo tulpy, což jsou tyto parazitické astrální entity, a nazývá je ʺdžinyʺ, démony nebo jakkoli jinak, ale jsou to egregory z lidského nevědomí, a protože existují pouze tehdy, je-li jim věnována správná pozornost, potřebují jako entity neustálou pozornost způsobem a povahou, která je v první řadě vytvořila: strach, hrůzu a utrpení. A tato tvůrčí pozornost podle péče o tyto entity je to, co jsme pochopili jako slavný ʺLushʺ.

Pro nás tedy nejde o to, že by jedly něco, co vytváří trpící osoba, ale právě koncentrace celkového mozku a vědomí trpící osoby upevňuje egregor tím, že mu dává více života, a čím více lidí to přijímá jako skutečnost a reaguje stejným způsobem, tím silnějším se egregor stává. Takže ʺLushʺ není látka, kterou vyzařují bázlivé bytosti, ale pouze soustředěná pozornost, jakou potřebují. Nezaměňovat s adrenochromem, který je skutečnou věcí a je to látka vyrobená z koncentrované lidské krve odebrané k smrti vyděšeným lidem, většinou dětem. To je něco jiného.

Strach soustředí pozornost člověka zcela na to, čeho se bojí, takže jeho tvůrčí pozornost je vymezena a soustředěna jako laserový paprsek. To, co si tentýž člověk přeje jako něco pozitivního, je v průměru spíše rozptýlené, nekonkrétní a nestálé, což způsobuje, že lidé projevují negativní rychleji než pozitivní. Je to však jen kvůli jejich vlastnímu mentálnímu naprogramování. Pokud jde o negativní, dostávají se do bludné spirály, kdy pokud člověk trpí, nebude schopen vidět víc než toto utrpení, protože trpí. To způsobuje, že vidí a přijímá pouze více tohoto utrpení. Stejné je to i s pozitivním. Ale na Zemi, vzhledem k podnětům kolektivního nevědomí, které vždy směřují k regresivnímu a trpěnému, to určí, že vaše pozornost bude převážně zaměřena na nežádoucí, zatímco to, co chcete, je proměnlivé, takže se to nemůže projevit se stejnou silou nebo účinností.
width=

Q: Jakým způsobem fyzičtí reptiliáni využívali lidstvo po potopě a po celé období Nefertiti nebo až do současnosti?
Anéeka: Většinou je loví kvůli potravě, k tomu to spěje.

Q: A veškeré ovládání mysli?

Anéeka: Pro nás je to systém, který exploduje z druhé strany, ne z entit, které mají málo společného s fyzickými reptiliány a více se skutečnými entitami, ale z egregorů formovaných lidskou bytostí. Ovládání mysli přichází ze stejné strany lidí, z vysokých lidských ešelonů, kteří jsou sami také zezadu ovládáni svými vlastními výtvory a egregory, protože je berou jako skutečné a oni se skutečně stávají velmi skutečnými. Také je tu kontrola mysli zvenčí od nesčetných mimozemských ras, které mají zájem na udržení iluze 3D a toho, jak tam má fungovat realita, kde se to protíná se skutečnými Reptiliány, kteří toho využívají, aby se skryli a využívali lidstvo, jak se jim zlíbí, a to vše se mísí dohromady.

Q: Ale například v rajské zahradě to byli Reptiliáni, kdo inicioval ovládání mysli, že?

Anéeka: Od Atlantidy ano, jako farma. Nejde o to, že by neexistovala lidská farma s reptiliánskou manipulací, jen to není všechno, co se děje, a nevysvětluje to všechno, co se děje.

Q: Reptiliáni by tu byli jako oportunisté.

Anéeka: Ano, není to jedno nebo druhé, je to polévka. Neexistuje žádné jednoduché vysvětlení. Protože se také stává, že stejná mentalita, která tvoří egregory, činí lidi kompatibilními, aby je mohli využívat Reptiliáni z masa a kostí. A ano, existují entity, které manipulují. Vedou děti v lese do záhuby. Nebo manipulují alkoholikem, aby ho udržely u pití. To, že jsou egregorem lidských projevů, neznamená, že nejsou velmi reálné.

Q: Vše je vzájemně propojené. Federace také nedovoluje reptiliánům kontakt s lidmi?

Anéeka: Nemají žádnou možnost, jak tomu zabránit. Reptiliáni nekontaktují nebo nepřicházejí do kontaktu s lidmi z vlastních důvodů, protože kdyby se vědělo, že existují, vznikl by proti nim velký lidský odpor, včetně ozbrojeného. To se jim nehodí. Prostě si berou, co potřebují, pomocí manipulace, která sama o sobě využívá slabosti samotných lidských myšlenek, aby je využila ve svůj prospěch.

Q: Jak vás to všechno ovlivnilo, že tu dnes chcete být?

Anéeka: Cítím, že spousta věcí na Zemi a se Zemí nebyla udělána správně. Je to nesmírně složitá a těžko pochopitelná situace. Mnoho takzvaných Plejáďanů nese takříkajíc břemeno vědomí, aby pomohli vyčistit problémy na Zemi, k jejichž vzniku nebo generování současné situace tak či onak přispěli i naši předkové.

Q: A jak se s celou touto současnou situací vyrovnáváte vy?

Anéeka: Máme se dobře. I když máme všichni obavy, nejen z toho, co se děje tam dole, ale i tady, protože mezi členy samotné Federace je spousta politiky a konfliktů ohledně toho, co se děje na Zemi. Každý chce dělat věci jinak, a to se mnohokrát odráží v problémech na Zemi jako jejich příčina, protože jsou odrazem jeden druhého, jsou neoddělitelné.
Proto vám říkám, že tomu nikdo dobře nerozumí, ani my, ani ostatní rasy. Prostě děláme, co můžeme, s tím, co známe a s tím, co máme k dispozici, stejně jako vy a ostatní semena.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/la-creacion-del-cabal-reptiles-y-manifestaciones-humanas

Zpět