3997 Portály, které všichni vytváříme, preludium Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-15

Mari Swaruu
Toto téma jsem odkládala mnoho dní, protože jsem zjišťovala, jestli bych mohla vytvořit nějakou grafiku nebo obrázky, které by podpořily informace, ale vidím, že by to zabralo příliš mnoho času, a tak jsem se rozhodla, že se prostě svěřím svým popisným schopnostem. V jednom z předchozích videí jsem popsala, jak se drony používají, a to přímo souvisí s tím, jak byly shromážděny informace, o kterých zde budu mluvit, hlavně v druhé části. Tolik informací nemohu vměstnat pouze do jednoho videa, a to kvůli omezením médií a programu, který video vytváří.

Hovořila jsem také o tom, že vesmír je tvořen vědomím, a ne hmotou, přičemž hmota a energie jsou jen koncentrovaným záměrným projevem zmíněného stvořitelského vědomí. Jakékoli místo v prostoru a čase, všechno, včetně všech druhů objektů, je reprezentováno frekvenční číselnou hodnotou v závislosti na harmonické frekvenci, kterou každý z nich drží. Jinými slovy, každý předmět si drží jedinečnou vibraci, kterou lze reprezentovat číslem. Oblast a všechny objekty v ní si můžeme představit jako mapu čísel. To přímo koreluje s hustotami existence, kdy čím vyšší je číselná hodnota frekvence místa nebo sféry, tím vyšší hustoty se týká. Čím vyšší je frekvence, tím více informací může nést, a to jinými slovy znamená, že čím větší vědomí má vnímající bytost, tím vyšší hustotě bude patřit. Poznamenejme, že nežijeme v hustotě - my jsme hustota. Tato vyšší frekvence s vyšším objemem informací zase způsobí, že vnímající bytost, která toto vše prožívá, bude schopna vytvořit si složitější říši/svět, v němž bude žít, přičemž tento zdánlivý svět, který je vůči vnímající bytosti vnější, je pouze iluzí a přímým odrazem bytosti samotné.

Svět je takový proto, že si ho vnímající bytost vytváří pomocí svých vlastních interpretací, hodnot a dohod. Veškerá hmota jako taková je také iluzí a je tvořena stojatými vlnami, které jsou vytvářeny a udržovány specifickou harmonickou frekvencí, jedinečnou a specifickou pro každou částici hmoty. Právě tato harmonie dá každé částici všechny atributy a vlastnosti a všem složitějším objektům, které tvoří ve spojení s jinými částicemi. To vše se pohybuje v médiu, které je čistým vědomím a které lze vnímat a studovat při představě, že jde o vodu a dynamiku jejího proudění, a to do té míry, že zde platí dokonce většina zákonů hydrodynamiky, a to dostatečně platně. Toto proudění v tekutině čistého vědomí je gravitace. Gravitace je proudění a směr pozornosti, stejně jako objem nebo množství této pozornosti, kterou něco přijímá, a ať už je to cokoli.

Harmonické složky, které vytvářejí výše uvedené, jsou frekvencí nebo jsou tvořeny skupinou frekvencí v dokonalé koordinaci. To je také popis hudby. A ano, to znamená, že celý vesmír je tvořen a držen pohromadě hudbou a zvukem. Proto lze vše, co existuje, znázornit číslem, které zase popisuje hodnotu frekvence a hodnotu harmonie, které jsou v ní ve hře a které zase tvoří vše, co existuje. Frekvence a její harmonie jsou samotným objektem. Motorem, který tím vším hýbe, generuje a vytváří, je vědomí, které svou pozornost uplatňuje v jakékoli existenciální sféře prostřednictvím všech vnímajících bytostí.

Jinými slovy, všechny vnímající bytosti, které mají vědomí, které mají spojení s větším Zdrojem, které mají duši, jsou tvůrci veškeré hmoty a veškeré energie, která existuje, jednoduše tím, že dávají výklad a hodnotu tomu, co nazýváme ʺjednoduchá potenciální energieʺ. Zjednodušeně řečeno, všechny bytosti s duší vytvářejí frekvenci s jejími harmonickými složkami, které následně vytvoří vše, co kdy existovalo, existuje a bude existovat, neboť to vše je jedno masivní stvoření mimo čas a prostor. Čas, prostor, vzdálenosti, objekty, hmota, energie - to vše je idea držená pohromadě vědomím. Vše je tvárné, protože jejich hodnoty nejsou pevné, jsou drženy idejemi a představivostí, a ne pevnými, sterilními ʺzákonyʺ.

Cokoli si myslíte, to je. Svět, ve kterém žijete, se může zdát pevný, s fyzikálními zákony, které zdánlivě nelze porušit, a podle vaší zkušenosti nemůžete procházet zdmi, já vím. Jakkoli to vše může být přesvědčivé, stále je to jen dohoda, kterou držíte na mnoha úrovních, většinou nevědomých. Vy však vytváříte svůj svět. Proto musíte sledovat, jaké materiály konzumujete, jaká témata studujete a kterým lidem nasloucháte. Protože sami vytváříte a rozhodujete o svých hodnotách, o tom, co je možné a co ne, vytváříte celý svůj svět na základě toho, jaké myšlenky a kteří lidé vás ovlivňují. Ale stále jste to vy, kdo tvoří celý váš svět, protože pokud posloucháte toho či onoho autora nebo vlivného člověka, je to proto, že se shodujete s frekvencí toho druhého, jste tím druhým člověkem nebo vlivným člověkem, protože souhlasíte s tím, co říká. Stáváte se více stejnými. Princip ʺdominantní frekvenceʺ zde platí dokonale. Dominantní bude nejsilnější a způsobí, že všechny ostatní frekvence okolo se stanou více stejnými.

Pokud existuje velká, silná frekvence, všechny menší v okolí jejího vlivu budou brzy vibrovat přesně jako ona. Myslete tedy sami na sebe, buďte upřímní a v souladu s vlastními hodnotami, které jste si sami vytvořili. Vše výše uvedené znamená, že všechny vnímající bytosti s napojením na větší Zdroj vytvářejí gravitaci, a proto deformují, modifikují, ovlivňují a vytvářejí veškerý svět, hmotný i nehmotný, který obklopuje oblast jejich vědomí. A čím méně tato duše dovoluje vnějším vlivům, aby modifikovaly její osobní hodnoty, čím více se drží v souladu a věrna sama sobě, stojí pevně v protivenstvích, tím více gravitace duše generuje. Proto tím více ovlivňuje své okolí a působí na ostatní lidi, na ostatní duše v oblasti své trakce. Nepřízeň osudu můžete chápat jednoduše jako to, že jste svou vlastní frekvencí, že si chcete uchovat a bránit svou jedinečnost, zatímco ostatní lidé - frekvence, které vás obklopují, vás chtějí proměnit ve více svých. Proto když budete smýšlet jinak než ostatní lidé, budou vás napadat a diskvalifikovat, budou se vás snažit přinutit, abyste s nimi souhlasili, a přeměnili se na více z nich, čímž ztratíte svou jedinečnost. Takže vydržte, vy malá hvězdná semínka!

Podíváme-li se na svět z hlediska číselných hodnot frekvencí, jako příklad: Kdykoli člověk projde kolem nějakého místa, oblast přemění své vlastní frekvenční hodnoty na nové, které se budou více podobat těm, které zastává procházející osoba. Čím silnější je tato osoba, tím větší gravitaci vytváří a tím více transformuje své okolí. To znamená, že všichni žijeme v ʺsuperfrekvencíchʺ, které jsou výsledkem všech tvůrčích záměrů neboli harmonií všech vnímajících bytostí, které s námi takové místo sdílejí. To je také důvod, proč máme tendenci vyhledávat společnost podobně smýšlejících lidí, protože jako skupina zastávající přinejmenším velmi podobné dohody budeme všichni silnější, protože všichni rozšiřujeme, vyživujeme a krmíme ty své, čímž je posilujeme. Proto se cítíme dobře, když jsme přijati a jsme součástí podobně smýšlející skupiny, protože už nemusíme tolik držet svou vlastní frekvenci sami. I když to vždycky musíme, protože každý si držíme svou individualitu, a to i uvnitř takových podobně smýšlejících skupin, jak si dokážete představit. Ale to vysvětluje staré rčení: ʺPtáci v hejnu se slétají dohromady.ʺ

A co to všechno znamená? Znamená to, že jste stojící vlnou. Všechny duše jsou stojaté vlny, které drží pohromadě ve své jedinečnosti jejich vlastní představy a jejich připoutanost k nim. To je duše! Všemocné původní vědomí Zdroje - samotného vesmíru - v každém malém vnímajícím stvoření tam venku, malá jedinečná vlna v oceánu čistého vědomí. Buďte silní, přátelé! Buďte jedineční! Být odlišný je více než v pořádku. Znamená to, že jste někdo. Znamená to, že ovlivňujete vše kolem sebe. Znamená to, že budujete svou vlastní Duši. Znamená to, že jste úžasní!

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-portals-we-all-make-prelude-english

Zpět