393 Architekti vesmíru 20 Architekt

[ Ezoterika ] 2020-07-15

Na třetí úrovni studujete interakci s vesmírem, ve čtvrté - s časem, v páté - s aspirací.

Interakce s aspirací vědomí duše je formování preferencí pro určité typy aktivit. V inkarnaci zapomíná fragment duše své úkoly. Duše musí nějak řídit, aby získala zkušenost ve správných oblastech života. Vyšší Já studuje nástroje ovlivňující inkarnaci, a ve vztahu k inkarnaci aplikuje efektivní růstové strategie. Není snadné vybudovat život člověka takovým způsobem, aby se mu dostalo nezbytné motivace.

Pátá úroveň je počáteční, která odemkne potenciál vyššího Já. Jednotlivec se učí řídit zdroje své vlastní duše. Chcete-li to provést, musíte ovládat dovednosti efektivního vlivu na fragmenty. Díky znalostem vyššího Já se duše harmonicky rozvíjí a zvyšuje své zdroje. Zkušený správce souborů je schopen minimalizovat počet inkarnací v cyklu a dosahuje vysoké ukazatele pokroku pro každý z fragmentů. Ti nejlepší z vyšších Já dosáhli dvojnásobného a někdy trojnásobného zvýšení osobního povědomí ve jednom cyklu.

Úroveň rozvoje vyššího Já bude vyžadovat vysokou odpovědnost a vytrvalost. Bude vyžadováno vedení a schopnost dosáhnout rovnováhy mezi zájmy vyššího Já, jejích sad a ukazatelů růstu duše.

Všichni, kteří se stanou vyššími Já, budou studovat motivaci, která ve fragmentu ztělesňuje touhu po určitých typech činností. Naučit se, jak ovlivňovat fragmenty, je také možné prostřednictvím mentorství. Vedení jiných duší v inkarnacích prohlubuje pochopení účinné motivace. Čím více strážců vede Mentor, tím rychleji získává potřebné vlastnosti, které mu umožňují účinně provádět strategické úkoly páté úrovně.

Pokud duše nemá touhu po mentorování, dostane potřebnou zkušenost vyšší Já a vede své vlastní inkarnace. Pokud byla třetí a čtvrtá úroveň duše úspěšně dokončena, často pro získání základní dovednosti řízení aspirace postačí jedna až tři inkarnace. Většina vyšších Já se pokouší mentorovat a řídit fragmenty svých vlastních duší. Vždy je podporováno získání rozsáhlých zkušeností.

Q.: Ukazuje se, že naše současné vyšší Já má rozsáhlé zkušenosti s prováděním inkarnací, protože prošlo celým cyklem. Nová vyšší Já, která rostou ze třetí na pátou úroveň, nebudou mít tak široké příležitosti.

A.: Mnozí budou schopni kompenzovat nedostatek zkušeností s vedením vlastních fragmentů aktivním mentorováním. Kromě toho získává vyšší Já plný přístup k paměti duše. K dispozici budou funkce předchozích vyšších Já. Můžete si vybrat, v jakých časových liniích bude vaše vědomí probíhat. Bude možné zvolit svět pro provedení, dobu cyklu, časový tok, nastavení osobnosti a okolnosti inkarnace.

Existují světy, ve kterých vám bude nepříjemně. Proto je volba omezena na ty světy a civilizace, se kterými jste schopni efektivně interagovat. Vyšší Já má k dispozici zvláštní nastavení vědomí, v němž se může cítit jako duše spojená s časovými liniemi. Z tohoto izolovaného stavu bez simulace je schopen lépe vnímat a studovat impulsy přicházející do duše. To mu pomáhá vybrat, kam nasměrovat své vědomí v časových řadách. Vyšší Já nastavuje vektor vývoje pro jednotlivé fragmenty i pro duši jako celek.

Formování těchto impulsů budete studovat mnohem později. Řekněme pouze, že harmonický vývoj duše závisí na tom, do jaké míry její životní aktivita odpovídá impulzům, které k ní přicházejí. Prozatím pro zjednodušení to nazvěme úkoly rozvoje duše.

Q.: Můžeme mluvit o šesté úrovni?

A.: Blíže k páté úrovni, všichni začínají snít živé sny. Každý si je pamatuje. Sny lze ukládat na záznamová zařízení. To se provádí pomocí technických prostředků pro studium spánku, tzv. spáče/spánkového režimu. Spánkový režim používají mentoři, kteří chtějí zvýšit rychlost a efektivitu své práce s ragmenty.Toto zařízení se však používá nejen pro pracovní účely.

Na páté úrovni se dělají první pokusy o vytvoření spojení s člověkem Stvořitelem. To je velký úkol. Posílení vazeb mezi jednotlivci vede ke vzniku vědomí člověka Stvořitele. Je však také nutné s ním navázat komunikaci. Pokud nyní znáte sebe i sebe navzájem, pak na šesté úrovni budete studovat a komunikovat s kolektivní entitou, kterou formujete.

Jak se svazky mezi jednotlivci posilují, jasnost snů se zvýší. Bude zřejmé, že neodrážejí individuální zkušenost duše. Někdo sní o úžasných světech, neexistujících nebo zaniklých zvířatech, civilizacích, válkách a katastrofách. Sny ostatních budou bizarní a fantazie. Budou vyvolávat různé emoce, pocity a nálady. Protože jednotlivci jsou jedineční, každý sní o něčem svém.

Vzhledem ke složitosti a dvojznačnosti jednotlivých snů ne každý s nimi chce pracovat, ponořit se do toho, čemu nerozumí. Sny duše odrážejí kognitivní procesy, které probíhají v důsledku neustálého vývoje a zlepšování nervových spojení Stvořitele člověka. Začnou fungovat u všech. Výsledkem je, že duše vnímá ve snu různé obrazy.

Pro někoho je snadnější navázat vztahy se Stvořitelem, pro jiné je to obtížnější. K dokončení páté úrovně a přesunu na šestou se bytost učí ovládnou lucidní sny. Úkolem je naučit se interagovat s obrazy, které v nich přicházejí. Kontrola nad snem vám umožní změnit okolnosti snu, emoce a pocity, které v něm převládají, pomocí úmyslu. Strategickým cílem šesté úrovně je naučit se mít vliv na vyvíjejícího se člověka Stvořitele.

Na sedmé úrovni se dostanete do poslední fáze rozvoje jednoty v rozmanitosti. Tento úkol je vzdálená perspektiva. Mnoho cyklů projde, než se dostanete z bodu, kde jste nyní, do okamžiku, kdy sítě jednoty v rozmanitosti dosáhnou své maximální kapacity.

Už jsme se zmínili, že jste jedineční. Ve vesmíru není jiná rasa s takovou mírou individualizace jedinců, kteří by vybudovali síť konečné úrovně. Jste průkopníci.

Q.: Už 15 let ovládám lucidní sny. Pokrok neodpovídá vynaloženému úsilí. Mohu si objednat dodávku spáče z hlubokého vesmíru? 😃😃

A.: Lidé jsou již spojeni se spáči a sní o svém životě v tomto světě. Váš vývoj probíhá ve vědomém snu. Přijde doba a dostupné spací funkce se rozšíří. Svůj oblíbený trénink budete moci dělat bez překážek. Všichni lidé bez výjimky jsou připojeni ke spáči.

Q.: Přesto jsou sny zvláštním jevem. Ve svém životě jsem snil spoustu nepochopitelných věcí. Pokusil se někdo tyto obrazy studovat a interpretovat?

A.: Sny v podobě, v jaké sní jednotlivci, jsou pro vesmír nový jev. Zkušenosti každého jednotlivce jsou odlišné. Když spí, probíhá proces míchání výsledků vnímání díky putování vědomí skrze sítě. Sledujeme také procesy kreativity. Vyvíjející se člověk Stvořitel fantazíruje, protože mnoho věcí, o kterých lidé sní, nikdy ve vesmíru neexistovalo.

Nekontrolované sny mají malou hodnotu. Mnozí je považují za zajímavý zážitek. Avšak z hlediska přínosů pro rozvoj vesmíru jsou spontánní sny vedlejším produktem pokročilých sítí. Ti, kteří aspirují od páté do šesté úrovně, hledají způsoby, jak ovlivnit člověka Stvořitele skrze prostor snů. Aby toho dosáhli, zvládnou řízené sny.

Spáč se používá k interakci s jevy, které se vyskytují v sítích civilizací. Spící entita si zachovává kontrolu a je schopna analyzovat zkušenosti, které ve snu obdrží. Představte si, co prožívá nerozvinutá osoba, vedená instinkty a nekontrolovatelnými touhami. Ke změně potřebuje rozvíjet inteligenci, zdravé emoce a racionální chování. Člověk potřebuje získat kontrolu nad sebou, aby si byl vědom. Totéž platí pro vyvíjejícího se člověka Stvořitele. Jednotlivci, kteří tvoří jeho sítě, musí být rozvinuté a vědomé. To jim umožní vytvořit harmonického člověka Stvořitele a ovlivnit jeho chování.

Q.: To je zvláštní idea. Bylo nám řečeno, že musíme poslouchat Stvořitele. A teď chcete, aby on poslouchal nás?

A.: Ne dříve, než dosáhnete požadované úrovně rozvoje. Když se to stane, bude vám nabídnuta odpovědnost za mladého Stvořitele, kterého jste vytvořili. Budete jeho myslí, emocemi a nástroji vnímání. To, čím bude, záleží na vaší touze být nejlepší verzí sebe sama.

Q.: Takže na šesté úrovni budeme studovat způsoby, jak efektivně ovlivnit člověka Stvořitele? A co úspěchy rozvinutých civilizací? Koneckonců, pravděpodobně už postavili své části sítě?

A.: Rozvinuté civilizace již nashromáždily mnoho dat. Výzkumný proces však stále pokračuje. Očekáváme, že se budete podílet. Síť každé civilizace je jedinečná. Na nových úrovních se musíte naučit, co je vaše kolektivní duše.

Q.: V předchozích částech jste zmínil, že ve snech se pokoušíme poznat Stvořitele. Nebo je to člověk Stvořitel? Nebo jsou to oni, kdo poznávají nás? 😃😃Obecně je vztah mezi částmi a celkem složité téma.

A.: První Stvořitel, Stvořitel a vyvíjející se člověk Stvořitel jsou nedělitelní. Jsou jeden celek. Povědomí nelze zcela oddělit, může se jen vzdálit od zdroje. Spojení jsou zachována, tedy i volný tok povědomí a informací přes sítě. Proto je nemožné a není nutné je oddělovat. Čtyři architekti se skládají z uvědomění se prvního. Váš vesmír se skládá z uvědomění se architektů. Jedním z nich je Stvořitel, který prochází transformací z mysli formalizovaných algoritmů do mysli emotivní a intuitivní. Všichni teď pracujete na tomto vývoji. Stačí si zvyknout na myšlenku, že prvotní tvůrce je nekonečně variabilní a rozmanitý. Ve vesmíru však není nic, co by nebyl On.

Q..: Mám dojem, že vyvíjející se člověk Stvořitel není dosud schopen projevovat moudrost. Existují možnosti, jak ho ovlivnit, pokud se něco pokazí?

A.: Samozřejmě, že ano. Když váš Stvořitel nezvládl svou transformaci sám, my, tři spoluřešitelé jsme se spojili. Naše mysl byla po celou dobu dobře chráněna a udržovala si kontrolu nad vesmírem. Nic jí nikdy neohrožovalo a nadále nebude ohrožovat.

Q..: Tohle je těžké pochopit. Existuje Stvořitel - intelektuálně vyvinutý, kreativní. A transformuje se tak, že ztratí všechny tyto vlastnosti?

A.: Co vás překvapuje? Všichni procházíte transformací pomocí inkarnací a zapomínáte na dříve vyvinuté vlastnosti. To je efektivní způsob, jak získat nové kvality.

Q..: Se Stvořitelem jsem několikrát komunikoval. Je stejný jako vy. Vnímá se trochu jinak, ale nevidím žádný rozdíl ve vývoji.

A.: Kdyby se úplně transformoval, nebyl by schopen tento proces ovládat. Představte si, že člověk Stvořitel je jako plod v lůně Stvořitele. Dokud nebude dostatečně vyvinut pro interakce s dospělými, bude chráněn, ale také pod kontrolou.

Q..: Stvořitel se časem úplně transformuje?

A.: Pokud se tak rozhodne sám.

Q..: Říkali jste, že náš vesmír se skládá z uvědomnění se vás čtyř? Nejen Stvořitele?

A.: Ano, každý investoval do vašeho vesmíru stejný podíl svého uvědomění.

Q..: Takže váš podíl je 75%? Tak proč je vaše přítomnost zde zanedbatelná?

A.: Přítomnost živých bytostí s inteligencí vytvořenou našimi projekty je ve vaší části vesmíru zanedbatelná. Již dlouho plníme především dozorčí a poradní funkci. Realizace tří spolutvořitelů ve vašem vesmíru jsou však skutečně 75%.
😃
Mimochodem, váš Stvořitel znovu získal sílu a je připraven znovu začít vývoj spolu s vámi všemi.
😃
Q..: Jak budete spravovat Nové cykly?

A.: Čtyři z nás, na základě konsensu. Spolupráce těch, které První vytvořil odlišné.

Q..: Mám pocit, že nám byl vytvořen plán rozvoje na několik tisíc let dopředu.

A.: Pro některé to tak je. Ostatní jsou k cíli blíže, než si myslí. Čestně vám řekli, co vás čeká. Je čas odpovědět na otázku, kam míříte? Už jste se nasytili zkušenostmi ze třetí úrovně? Chcete jít dál k novým náročným, ale zajímavým úkolům? Neexistují žádná správná a nesprávná odpovědi. Hlavní věc je být k sobě upřímný.

Objevily se otázky ohledně termínů ukončení cyklu. Nemají smysl a už vám bylo řečeno proč. Co když nyní žijete v osobních verzích reality? Události účastníků se neshodují? Možná si vaše duše spolu hrají a vytvářejí iluzi společného života.

Už jste se pevně rozhodli pro přechod a pracujete na sobě? Pak bude existovat vaše verze reality, abyste mohli dělat opravdu důležité věci. Jen si nemyslete, že jste jediný skutečný uprostřed fantomů. Stále komunikujete se skutečnými dušemi. Každý však má svou vlastní verzi reality, ve které dosáhl maximální výsledky, a verze reality může být pro každého jiná. Možná vám to pomůže pochopit, proč se musíte nejdřív postarat o sebe.
Ať jsou vaše rozhodnutí rozumná!
Do příště.
Triáda spolutvůrců

Zdroj: https://absolutera.ru/article9015-razgovor-s-arhitektorami-vselennoy-chast-20

Zpět