3879 Ladění Marta

[ Ezoterika ] 2023-02-19

Otec Absolut
Pokus omyl 30.1.23
Jak trojrozměrný matrix brání duchovnímu rozvoji člověka. Jak víte, člověk se na Zemi rodí znovu a znovu, aby ʺzaplnil prázdnotyʺ svého vědomí, nebo jinými slovy, aby získal chybějící zkušenosti na cestě vývoje své Duše. Ale právě trojrozměrný matrix, do kterého se znovu a znovu dostává, mu brání v tom, aby v jedné inkarnaci uskutečnil vzestup. Jelikož je v něm uvězněn, musí překonávat mnoho překážek a postupovat pomalu metodou pokusů a omylů. A to se děje proto, že se člověk ocitá ve světě, pro něj nepřirozeném, kde místo zákonů vesmíru vládnou zákony společenské, potlačující jeho svobodnou vůli, která jediná mu umožňuje duchovně růst a rozvíjet se. Otrocká poslušnost a podřízenost neumožňuje odhalit tvůrčí potenciál člověka, ale právě on je základem jeho duchovního rozvoje. Proto se objevilo kolo samsáry, z něhož je únik pro člověka velmi obtížný.

Mnozí lidé se tisíce let točí v kruhu, z inkarnace do inkarnace se dopouštějí stejných chyb a stále více se ʺutahujíʺ ve svých karmických uzlech. Děje se to nevědomky, protože téměř všechna náboženství světa záměrně zrušila koncept reinkarnace, aby ʺudržela na uzděʺ lidské duše. Kdyby tomu tak nebylo, člověk by žil svůj život s vědomím, že je mu dán k tomu, aby duchovně rostl a zdokonaloval své nejlepší vlastnosti. Snažil by se žít spravedlivým způsobem života nikoli ze strachu z trestu za své hříchy, jak se to děje po staletí, ale z pochopení vývoje Duše, jejíž dokonalost nemá hranic. Hlavní cíle jeho života by pak nebyly materiální, ale duchovní potřeby a maximální realizace jeho tvůrčího potenciálu. V tom však spočívalo hlavní nebezpečí pro vládnoucí elitu, protože svobodný člověk je nekontrolovatelný.

Projevuje se to zejména nyní - na prahu čtvrté dimenze. Ukázalo se, že žádné výhrůžky a vydírání nedokážou přinutit vnitřně svobodné lidi k tomu, co jejich Duše nepřijímá, což bylo pro globalisty nepředvídatelnou překážkou v prosazování jejich plánů na konečné zotročení lidstva. Navzdory tomu, že takoví lidé jsou v menšině, podařilo se jim ʺprolomitʺ pevně zakotvenou ʺkonstrukciʺ trojrozměrného matrixu a nastartovat proces transformace vědomí lidstva, osvobodit ho od staletých stereotypů myšlení a chování. Nyní se tento ʺprůlomʺ stále rozšiřuje a ke Světlu, o které byli tak dlouho ochuzeni, proudí nejen několik, ale statisíce lidí.

Výjimky z pravidel 31.1.23
K vlivu trojrozměrné matérie na člověka. Lze ji přirovnat k pasti pro lidské duše, které se v této pasti objevují od okamžiku svého zrození v trojrozměrném světě. Past je nastražena tak dovedně, že se v ní většina lidí rodí, žije a umírá, aniž by si uvědomovala, že se v ní nachází. Už víte, jak a proč se to děje, takže dnes chci mluvit nikoli o většině - o těch, kteří žijí standardně podle stereotypů a vzorců nastavených v duálním světě, ale o výjimkách z pravidel - o lidech, kterým se podařilo z této pasti uniknout. Ve skutečnosti tu byli vždy - v každé době - a zpravidla po sobě zanechali nesmazatelnou památku. Mezi takovými lidmi lze rozlišit dvě skupiny.

První skupinou jsou ti, kteří nechtěli žít podle zavedených pravidel a zákonů kvůli pocitu rozporu nebo nespravedlnosti. Jejich svobodomyslná povaha se nehodila do úzkého rámce trojrozměrné matrice, kde každý lidský krok kontrolovaly světské nebo náboženské instituce. Bylo mezi nimi mnoho mladých duší, které ještě nestihly získat karmu poslušnosti z předchozích inkarnací. Svoboda této kategorie lidí se však projevovala nezkrotnou vzpurností, hraničící někdy se zločiny, protože duchovní stránka života jim byla neznámá. Právě takoví lidé pořádali revoluce a vzpoury, čímž znásobovali utrpení ostatních, neboť každá násilná konfrontace nevyhnutelně končila krveprolitím. V důsledku toho se ještě více ponořili do duálního světa se všemi jeho nástrahami a stali se snadnou kořistí trojrozměrného matrixu.

Druhou skupinou jsou čisté světelné prastaré duše, které se mnohokrát vtělily na Zemi, a proto se zcela vědomě postavily proti stávajícímu systému moci. Na rozdíl od první skupiny nebyla v základu jejich vzpoury touha dosáhnout spravedlnosti násilím, ale touha změnit svět tím, že do něj vnesou Světlo a Lásku. Jedná se o stejné neodporování zlu násilím, jaké hlásal jeden z nejznámějších představitelů tohoto druhu na Zemi. Tento přístup k životu byl skutečně schopen zničit trojrozměrný matrix zevnitř. V té době však na to vědomí většiny obyvatel Země nebylo připraveno a jedna mocnost střídala druhou a následovala stále stejné vzorce trojrozměrného matrixu.

To trvá dodnes, protože v čele vlád drtivé většiny zemí na vaší planetě stojí chráněnci deep state, kteří nedovolí rozbít strukturu trojrozměrného matrixu, s jehož pomocí manipulují lidmi. A přesto transformace trojrozměrného světa již začala. Probíhá díky vaší neúnavné energetické práci a uvědomění si nepotřebnosti této zastaralé struktury v novém vysoce vibračním světě čtvrté a posléze páté dimenze. Vaše vnitřní odmítnutí a zavržení samotné stávající reality již ničí staleté základy trojrozměrného světa a zbavuje jej energetické výživy. A čím více takových lidí bude na Zemi, tím dříve se tento zastaralý duální svět zhroutí. Je velmi důležité, abyste se ve své snaze o jeho zničení neřídili navyklými atributy tohoto světa - negativními myšlenkami a emocemi, ale hlubokým vnímáním, že v prostoru vysokých vibrací nové Země je to již nevhodné a nemožné. Nastal čas zničit trojrozměrný matrix pomocí Božské energie Světla a Lásky, která je mnohem silnější než energie agrese a násilí, jež jsou vlastní světům nízkých vibrací.

Klid ne slovy, ale činy 1.2.23
Dnes začínáme nové téma, které se týká aktuální situace na Zemi. A budeme si povídat o tom, jak můžete ochránit svou psychiku a potažmo i své zdraví před vlnou negativních zpráv, která nyní zahaluje každého z vás, navzdory všem vašim pokusům se jí vyhnout. A přestože se dlouho nedíváte na televizi a nedůvěřujete oficiálním zpravodajským kanálům, stále je nemožné a zbytečné být v úplném informačním vakuu. Abyste mohli vypracovat správnou taktiku pro své současné činy, musíte vědět o plánech globalistů a hrozbách, které pro lidstvo představují. Jinými slovy, abyste si postavili správnou obranu, musíte nepřítele poznat osobně. Mnozí z vás již našli zdroje informací, kterým věříte. Kromě toho se již objevilo mnoho zpráv o tom, jak určit pravdivost informací a jak číst energii lidí, kteří vám je zprostředkovávají. Proto se nyní zaměříme na psychologické důsledky jejich přijetí, neboť v poslední době se situace na vaší planetě již vyhrotila na hranici možností, což má devastující dopad na psychiku lidí žijících v neustálém strachu a nejistotě.

Obzvláště těžké je to pro ty, kteří žijí se zprávami dneška a vyhlídkami na vývoj událostí izolovaně od znalostí o přechodu Země do Páté dimenze. Tito lidé buď přijmou pravidla hry globalistů, již zcela potlačili svou touhu jim vzdorovat, nebo s pochopením pravé podstaty těchto plánů trpí impotencí cokoliv změnit. Někdy se účastní protestů, podepisují petice a podnikají další opatření, která mají k dispozici proti hrozící katastrofě. Dokáží však zůstat v klidu a neustále se zmítat v boji - vnějším i vnitřním? Jejich mysl je neustále zaměstnána řešením těchto problémů. Neúnavně vyhledávají informace na téma konfrontace s nebezpečím, které se k nim blíží, zvláště pokud je již předstihlo v podobě státních vyhlášek, které omezují jejich svobodu jednání. Určitě to mnozí z vás již sami zažili nebo se setkali s lidmi, kteří zažívají neustálý stres z pochopení situace a neschopnosti ji změnit. To se právě teď děje po celé vaší planetě.

Psychologický stav těch, kteří se vyrovnali se svou situací, je nesrovnatelně stabilnější než těch, kteří pokračují v boji se systémem, svou vládou a svým nejbližším okolím. Proto nadešel čas, moji drazí, abyste se naučili zůstat klidní ne slovy, ale činy, abyste ochránili svou psychiku a své fyzické zdraví před zničením. Nyní je to pro vás to hlavní, protože potřebujete nejen přežít sami sebe, ale také pomáhat ostatním překonat poslední a nejtěžší období temnoty, která před Úsvitem zhoustla.

Duševní žal 2.2.23
V pokračování mého předchozího poselství vám chci podrobněji říci, co se děje s člověkem na jemné úrovni v okamžiku, kdy obdrží informaci, která ho vyděsí. Nyní to začíná být obzvláště aktuální, protože přemíra negativních informací ovlivňuje nejen jemnohmotná těla jednotlivých lidí, ale i celé lidstvo jako celek, čímž narušuje energetický prostor Země. První a nejsilnější rána ve stresových situacích vždy dopadá na lidskou psychiku, která je nejzranitelnější. Nejprve vám ale chci vysvětlit, co je to psychika z Božského pohledu. Tento pojem pochází z řeckého slova ʺpsychosʺ, což znamená ʺdušeʺ. Psýché je tedy vnímání reality Duší. A jak už víte, Duše je mimohmotná substance, což znamená, že je jemná a nepolapitelná. Takže například po mechanickém úderu zvenčí na něj vaše fyzické tělo okamžitě reaguje ostrými pocity bolesti. Vaše Duše ale reaguje na negativní stresové situace stejně, jen to nemůže cítit každý. Jen málo lidí v trojrozměrném světě je schopno zachytit energetické rány, které ovlivňují jejich jemnohmotná těla. Ale to je přesně to, co se stane, když člověk dostane informace, které ho děsí, zvláště pokud jsou podané agresivní a někdy přehnanou formou.

To dobře chápou ti, kteří ʺbombardujíʺ lidi takovými informacemi, čímž nejprve zničí jejich jemnohmotná těla a poté těla fyzická, protože jakákoli nemoc je výsledkem duševního šoku. V důsledku toho vzniká následující řetězec: duševní porucha, která je důsledkem duševního šoku, vede k onemocněním lidského fyzického těla. Proto, aby se člověk ve svém životě vyhnul takovému scénáři, musí se naučit, jak odolávat duševním otřesům. Pro lidi, kteří jsou zcela ponořeni do hustých energií trojrozměrného světa, je to samozřejmě velmi obtížné. Ale pro ty, jejichž vědomí, a tedy i vibrace, již dosáhly úrovně čtvrté dimenze, je to možné. A prvním krokem k ochraně vaší psychiky před otřesy může být pochopení, že vaše Duše je věčná a vše, co se s ní v tuto chvíli děje, je jen krátkou epizodou na její dlouhé cestě za poznáním světů nízkých vibrací. A i ta nejtragičtější epizoda vašeho života je ve skutečnosti další zkušeností, která se už nikdy nebude opakovat, pokud ji vezmete moudře a klidně, aniž byste své Duši zranili nadměrným utrpením. Abychom přehodnotili svůj postoj k životu, je nutné pochopit mechanismus interakce mezi Duší a vědomím. 😥 😓 🫣 🤗 🫡 🤔 🫢 🤭 🤫

Interakce duše a vědomí 3.2.23
Interakce mezi Duší a vědomím. Nejprve bych vás ale rád upozornil na jiný fenomén, který je dnes nejen rozšířený, ale dalo by se říci i módní. A budeme mluvit o psychoterapii, což v řečtině znamená ʺléčba dušeʺ. Přemýšleli jste někdy o tom, proč lidé nyní tak dychtí po ʺléčbě dušeʺ a zda s ní skutečně zacházejí, nebo ji možná naopak ochromují svým nevhodným zasahováním do svatyně lidí? Proč je v poslední době tolik lidí, kteří si se svými problémy nemohou poradit sami, a proto jsou nuceni obracet se o pomoc na psychoterapeuty?

Ve skutečnosti je vše vysvětleno velmi jednoduše: samotný život v trojrozměrném světě a zvláště ve velkých hustě obydlených městech se pro normálního člověka stal natolik nepřirozeným, že to jeho Duše již nemůže vydržet, což má za následek duševní utrpení. Lidé žijící v přírodě daleko od ruchu velkoměsta přece jen zřídka trpí duševními chorobami, protože příroda sama léčí jejich Duše svým klidem a krásou.

Ale vraťme se tam, kde jsme začali: k interakci Duše a vědomí. V mém předchozím sdělení již bylo řečeno, že první ránu ve stresové situaci nebo při přijetí děsivé negativní zprávy vždy dostane Duše, což se okamžitě projeví na jemnohmotných tělech člověka v podobě energetických zhroucení. A teprve poté se zapne vědomí - Mysl, která začne přijaté informace ʺtrávitʺ: uvědomí si, co se stalo, vyvodí závěry, hledá řešení a tak dále. Zároveň, pokud byl energetický úder příliš silný, pak výsledek jeho dopadu na člověka téměř okamžitě přechází do fyzické roviny, což se může projevit prudkým zhoršením blahobytu člověka. V tomto případě je již zahrnuta psychosomatika. Takže například při zprávě o smrti někoho blízkého padne hlavní rána na srdeční čakru a člověk může dostat infarkt. Pokud je člověk ve smrtelném nebezpečí, pak energie strachu ʺprobodneʺ jeho první čakru, což může mít za následek rozrušení střev. Nejčastěji však interakce mezi jemnohmotnými těly a fyzickým tělem není okamžitá, což znamená, že člověk má možnost si uvědomit, co se stalo, a včas napravit svou reakci na tuto událost nebo jinými slovy chránit svou Duši před zbytečným utrpením. .

Můžete se ptát: ʺProč je Duše tak zranitelná, protože ví, že je věčná a vše, co se jí na Zemi stane, je jen krátkou epizodou jejího osudu? Ano, to je pravda, ale ponořením se do světa třetí dimenze její vibrace prudce poklesnou a navíc se ocitne ve světě jí cizím, který žije podle pro ni nepřirozených zákonů. Proto ani mnoho starověkých duší neobstojí ve zkouškách v duálním světě, a to navzdory skutečnosti, že je samy plánovaly před svou inkarnací na Zemi. Ne každá Duše, pobývající v jemných světech vysokých vibrací, je schopna vypočítat svou sílu, sestupující do hustého hmotného světa. Právě tyto Duše nejčastěji trpí duševními chorobami, které se moderní terapeuti snaží léčit chemickými přípravky a tím jen zhoršují lidské utrpení.

Úhel pohledu 4.2.23
Jak můžete chránit svou Duši před otřesy během tohoto obtížného období života vaší planety. Budeme vycházet ze skutečnosti, že ti, kdo čtou toto poselství, nyní vědí o přechodu Země do Páté dimenze, což je již silný podnět k snadnému přežití jakékoli stresové situace. Pokud víte a věříte z celé své duše, že všechny tyto obtíže jsou nejen dočasné, ale také poslední, protože vás čeká nový šťastný život, pak se vám budou zdát, byť nevyhnutelné, ale ne tragické. Již mnohokrát jsme si řekli, že Temnota před Úsvitem vždy houstne. Pro ty, kteří již viděli, jak se úsvit rozbíjí, se temnota začíná rozpouštět před našima očima, zvláště když vy sami k tomu přispíváte svými každodenními praktikami a meditacemi. To se týká globálních událostí na Zemi. Stále je ale mnoho osobních problémů, protože každý z vás kráčí svou vlastní cestou ke Světlu - jedinečnou a neopakovatelnou. Někdo má štěstí a na této cestě najde podporu svých příbuzných a přátel, jiný se na každém kroku setkává s překážkami a musí se jimi doslova brodit, čímž své Duši způsobí mnoho utrpení.

Samozřejmě neexistuje jednotný recept pro každého, jak se těmto strastím vyhnout, ale přesto vám dám pár tipů a energetických praktik, které vám pomohou, ne-li se stresovým situacím vyhnout, tak alespoň minimalizovat jejich následky. A začneme tím, že pochopíme, co je to stresová situace. Ve skutečnosti to vše závisí na vašem osobním vnímání té či oné události. Takže pro někoho to může být obtížné a dokonce tragické, ale pro někoho to může být nevyhnutelné nebo účelné.

Podívejme se na to na příkladu současného vojenského konfliktu na Ukrajině. Ti, kterých se to přímo dotklo - skončili ve válečné zóně nebo jejichž blízcí bojují na té či oné straně - vnímají vše, co se děje, tragicky, prožívají extrémní stres. Vnější pozorovatel tohoto konfliktu a ten, kdo chápe jeho hlubokou podstatu, ho vnímá jako nevyhnutelnou etapu v boji proti deep state a považuje to za účelné, protože v jeho očích přináší vítězství Světla nad Tma blíž. Ale pokud ti, kteří jsou tímto konfliktem přímo zasaženi, začnou o tomto konfliktu uvažovat stejným způsobem, pak se míra jejich utrpení znatelně sníží, ba možná úplně zmizí. To se ale může stát pouze tehdy, pokud vědomí těchto lidí dosáhne úrovně pochopení velikosti okamžiku: kdy přichází změna epoch a přechod celé planety s jejími obyvateli na novou úroveň rozvoje. Bohužel toho je málokdo schopen, i když takoví už existují. Ale zatím jsou to jednotky, které ostatní považují za bílé vrány a jsou často obviňovány z krutosti a bezcitnosti. Ve skutečnosti se naopak jejich Duše dokázaly povznést nad situaci a rozpomenout se na svůj skutečný účel, pro který se v této době velkých změn inkarnovaly na Zemi. A tímto posláním je udělat přechod do páté dimenze sami a pomáhat v tom ostatním.

Dodat si kuráž 5.2.23
Přejdeme k praktické části našeho rozhovoru o interakci Duše a vědomí. Abyste lépe pochopili mechanismus této interakce, chci vám připomenout určitý jev, který se často stává lidem, kteří se ocitnou ve stresové situaci. V okamžiku nejvyššího šoku se člověku stane něco, co lze popsat jako ʺzamrznutíʺ jeho vědomí. Je to podobné anestetické injekci. V tomto případě se to stane s vědomím. Aby byla duše člověka chráněna před šokem, který nemusí fyzicky přežít, je mu poskytnuta určitá úleva, když se dívá na to, co se děje, a ʺnevěří svým očímʺ, nebo jinými slovy, zdá se mu že tohle všechno se mu neděje. V tomto případě se ocitá v pozici vnějšího pozorovatele, což jediné umožňuje člověku zachovat klid v jakékoli, i té nejtragičtější situaci.

Takový ʺbezpečnostní mechanismusʺ poskytuje příroda právě proto, aby se člověk mohl shromáždit s Duchem a postavit se tváří v tvář nebezpečí nebo tragickým událostem v jeho životě. Co znamená výraz ʺshromáždit se s Duchemʺ? Proč se to objevilo ve vašem jazyce? Úzce to souvisí s konceptem trojjedinosti Ducha, Duše a Těla, o kterém se hovořilo v sérii mých poselství. Duch člověka slouží jako jádro pro jeho duši a tělo, protože je z nich energeticky nejsilnější. A pokud se člověku podaří ʺspojit se s Duchemʺ, to znamená zavolat svou hlavní sílu - koncentraci božské energie, která je v něm vlastní, pak bude schopen překonat jakékoli potíže na své cestě a udržet si svou duši. a tělo bezpečné a zdravé. A nyní, moji drazí, se musíte naučit, jak do takového stavu vstoupit již vědomě a využít ve prospěch toho krátkého okamžiku, který je vám dán v kritických okamžicích vašeho života, než se vaše mysl ʺzapneʺ. Existuje několik způsobů, jak to udělat.

Nejrychlejší a nejjednodušší z nich je položit pravou ruku na střed hrudníku v okamžiku největšího šoku. Pro někoho bude snazší to udělat přímým dotykem fyzického těla a pro někoho jednoduše přitažením ruky k srdeční čakře a držením v malé, pro něj nejpohodlnější vzdálenosti. Záleží na vašich individuálních vlastnostech: vnímejte, ve které z těchto poloh cítíte proudění energie lépe. Proveďte tento jednoduchý cvik v klidném stavu několikrát, abyste jej aplikovali automaticky a s co největší účinností v okamžiku nebezpečí. Pokud to budete cvičit správně, ucítíte, jak se vaše jemnohmotná těla okamžitě začnou rozšiřovat. Bude se vám zdát, že se měníte v hustý ʺbalónʺ. Na jemnohmotné úrovni je to takto: všechna vaše jemnohmotná těla se ʺnafouknouʺ jako plachta a stanou se neprostupnými pro astrální entity, které se živí bolestí a utrpením lidí. Přitažením ruky k srdeční čakře okamžitě aktivujete svůj Krystal lásky, který posílí ochrannou reakci ve vašem energetickém prostoru proti jakékoli mimozemské invazi. Zároveň dochází k silné koncentraci Božské energie v jediném bodě, která pomáhá člověku ʺshromáždit se s Duchemʺ, to znamená ho co nejvíce posílit, což člověku dává sílu snášet stres. s nejmenší ztrátou pro jeho duši a tělo.

Pokuste se tuto praxi zvládnout, abyste ji mohli ve svém životě uplatňovat co nejčastěji. Naučíte se tedy vyhýbat i těm nejmenším problémům, které se vám dostanou do cesty, a také sladit své vztahy s ostatními. V mnoha národech je pozdravem poloha ruky. A to není náhoda. Intuitivně lidé vždy věděli, jak uvolnit svou Božskou energii tak, aby fungovala ku prospěchu jim samotným a každému, koho na své cestě potkají.

Trojitá ochrana 6.2.23
Ještě jedna praxe vám pomůže ʺshromáždit se s Duchemʺ ve chvíli nejvyššího nebezpečí, nebo když obdržíte tragickou zprávu. Vyžaduje větší připravenost v tom smyslu, že jej mohou používat pouze ti, jejichž vědomí již dosáhlo dostatečně vysoké úrovně vibrací - alespoň čtvrté dimenze. Říkejme tomu ʺTrojitá ochranaʺ.

Praxe spočívá v tom, že ve stresové situaci zachytíte hned první okamžik, kdy se vaše psychika stane nejzranitelnější, abyste ji co nejefektivněji využili. Vaším úkolem je chránit vaše vědomí před energií Strachu dříve, než začne svou destruktivní akci. Už víte, že právě Strach je základní energií pro negativní emoce všeho druhu. Aby se předešlo jejich projevu, je nutné odstranit zdroj, který je živí. Obzvláště silný Strach napadá energetický prostor člověka v době výskytu stresových situací, kdy je člověk bezbranný tváří v tvář smutku nebo nebezpečí. Pokud si na to ale včas vzpomenete, pak, když svého ʺnepříteleʺ budete znát od vidění, bude pro vás snazší ho odstranit.

Proč jsem zmínil, že tato praxe není pro každého? Za prvé proto, že naprostá většina lidí jedná v souladu s podvědomými automatickými reakcemi, které se v nich vyvíjely po staletí. Strach je proto v kritických okamžicích života doslova paralyzuje, což umožňuje celé hordě astrálních entit, které se živí bolestí a utrpením lidí, proniknout do jejich energetického prostoru. A pak oni, a ne člověk sám, řídí jeho další myšlenky, emoce a činy. To vysvětluje všeobecnou paniku, která může téměř okamžitě pohltit celý dav: tak se projevuje svátek astrálu, který se nahrnul do energie strachu, která se zmocnila lidí. Ten, kdo si to dokáže uvědomit a nezvaného ʺhostaʺ včas zneškodnit, se stává svobodným ve svých dalších emocích, myšlenkách a jednání. Zároveň je velmi důležité přivolat si na pomoc Síly Světla, protože jejich podpora v kritických okamžicích vašeho života je opravdu k nezaplacení. Vaši Nebeští ochránci jsou vždy nablízku, a pokud je kontaktujete přímo, pak se jejich pomoc mnohonásobně zefektivní díky tomu, že svým voláním mezi sebou vytvoříte energetický most.

Nyní zpět k samotnému cvičení. V okamžiku nejvyššího nebezpečí nebo stresové situace zavolejte své oblíbené nebeské patrony a poté soustřeďte veškerou svou pozornost na srdeční čakru - váš Krystal lásky. V duchu ho požádejte, aby naplnil celý váš energetický prostor svou duhovou Božskou energií. Vnímejte příliv této energie, která se začne hřejivě šířit po vašem těle. Nasaďte si energetickou ochranu před Ohněm Univerzální Lásky se zrcadlovými vnějšími stěnami. Tímto způsobem získáte trojí ochranu: vnější ochranu z jemné roviny od vašich nebeských patronů, vnitřní ochranu vaši vlastní vycházející z vašeho srdečního centra a jemnou ochranu tvořenou vaší myšlenkovou formou. Ani jedna negativní energie nemůže prorazit takovou ochranu, která zachrání vaši Duši před nejsilnějším emočním šokem a vaše mysl již nebude jednat v panice a bezohledně pod vlivem energie Strachu, ale klidně a vědomě - s pomocí sil Světla a vašeho vlastního posíleného Ducha.

Ochranná koule pro duši 7.2.23
Další praxe, jak chránit vaši Duši před nadměrnými otřesy. Spočívá v umístění vaší Duše do ochranné koule, čímž ji dočasně ochráníte před vnějšími a vnitřními negativními energetickými vlivy. Tato praxe od vás bude vyžadovat hodně soustředění, takže je lepší to udělat poté, co použijete jednu z předchozích praxí, kterou lze provádět na cestách, abyste se vyhnuli úplně první silné ráně do vaší psychiky. Tuto praxi lze nazvat dlouhodobou, protože je navržena tak, aby minimalizovala účinky stresu, který člověk zažívá. Může se hodit zejména v případech, kdy ztratíte blízké. Uvědomění si ztráty přichází postupně a bolest se někdy stává nesnesitelnou, je důležité před ní chránit svou Duši - nejzranitelnější hypostázy lidské bytosti. Právě bolest Duše spouští řetězec nevratných duševních a fyziologických změn v lidském těle a je lepší tento řetězec přerušit hned na začátku a předejít tak smutným následkům pro člověka. To lze provést pouze v komplexu, vědomě pracovat na sobě.

Jednou z částí této práce může být i praxe ʺOchranná koule pro dušiʺ. Jak se liší ochranná koule pro vaši Duši od té, se kterou jste pracovali dříve? Koule pro duši je oboustranná, což jí umožňuje být chráněná, a přesto plnit svou hlavní funkci: vést vás životem. Obvyklá energetická sféra v principu funguje stejně: chrání vás před negativními energiemi a volně prochází energiemi vysokých vibrací. Pokud jde o ochrannou sféru pro Duši, je to dodatečná ochrana již uvnitř vašeho energetického prostoru. Je to nutné, abyste jí zaručili imunitu v případě vašich automatických stereotypních reakcí, kterých se zatím málokomu podařilo úplně zbavit.

Už jsme mluvili o tom, že právě to je důvod, proč vaše energetická ochrana někdy nefunguje: vaše vlastní negativní myšlenky a emoce ji probodávají zevnitř. Abyste před nimi ochránili svou Duši, můžete udělat následující. Vyvolejte Energii Vzestupu a poté do ní mentálně jemně a opatrně umístěte svou Duši, jako by byla v zámotku. Budete ji chránit před vnějším i vnitřním nebezpečím a zároveň ji naplníte nativní božskou energií. Díky tomu bude moci mnohem efektivněji plnit svou hlavní funkci: vést vás životem, posílat nejrůznější znamení a rady, abyste nevypnuli duchovní cestu a nedosáhli svého hlavního cíle - přechodu na Pátou dimenzi spolu s vaší planetou.😥 😓 🫣 🤗 🫡 🤔 🫢 🤭 🤫😥 😓 🫣 🤗 🫡 🤔 🫢 🤭 🤫😥 😓 🫣 🤗 🫡 🤔 🫢 🤭 🤫

Ve stejných vibracích 8.2.23
Poté, co jsem vám dal energetické praktiky na ochranu Duše před šoky, které jsou pro ni nadměrné, chci mluvit o tom, jak ji vaše vědomí může chránit. Všechny procesy, energetické i fyzické, probíhají v člověku samozřejmě téměř současně a odděluji je jen proto, že hlavní impuls jakékoli vaší myšlenky či emoce je stále nastaven tou či onou energií. Kvalita vašich myšlenek a emocí závisí na úrovni vibrací energie, která tvořila jejich základ. Proto ve všech poselstvích Sil světla zní jedno a totéž volání: zvyšujte své vibrace a snažte se je neustále udržovat ve správné výšce. Pokud se člověku již podařilo zvednout vibrace na úroveň čtvrté dimenze, pak se s jakoukoliv stresovou situací setká jinak než člověk, který je zcela ponořen do světa 3D. Už si s tím poradí i bez energetických ʺberličekʺ, což jsou praktiky, které vám byly dány v mých předchozích zprávách.

Stane se to pouze tehdy, když vědomí nové reality vstoupí do vašeho podvědomí. Jinými slovy, vaše pochopení, že lidstvo již dosáhlo hranice, která ho rozděluje na dvě podmíněné skupiny - ty, kteří se za žádných okolností nebudou moci přesunout se Zemí do Páté dimenze, a ty, kteří jsou na to připraveni - bude pevně zakotveno ve vašem podvědomí. Pokud se zařadíte do druhé skupiny, pak bez ohledu na to, co se kolem děje, již nebude možné ʺvyrazit vás ze sedlaʺ, tedy vrátit vás zpět do trojrozměrného světa, se kterým jste se již rozloučili. Právě uvědomění si, že jste již v jiné dimenzi, vám pomůže stát se vnějším pozorovatelem za jakýchkoli okolností vašeho života. Harmonické interakce vaší Duše a vědomí se již nedosahuje prostřednictvím praktik a meditací, ale přirozeně díky tomu, že vaše vědomí dosáhlo vibrací vaší Duše.

Jinými slovy, když dosáhne stejné úrovně, samo o sobě to chrání Duši před zbytečnými otřesy. Duše zase podporuje vědomí takového člověka tím, že vidí, co se děje z jemnohmotné roviny, kde neustále přebývá, a posílá mu znamení a náznaky pro další jednání za daných okolností. V důsledku takového dobře koordinovaného ʺtandemuʺ Duše a Mysli se všechny lidské činy stávají plně vědomými, a proto co nejúčinnějšími. Právě o takový stav Duše a vědomí byste se měli snažit, moji příbuzní. Sami ucítíte, kdy dosáhnete úrovně vibrací, při kterých již nepotřebujete energetické praktiky. V počáteční fázi by ale neměly být zanedbávány.

Obecná úroveň vibrací 9.2.23
Jak můžete přivést svou Duši a vědomí na jedinou úroveň vibrací. Ve skutečnosti to není tak těžké, jak se na první pohled zdá. Ze všeho nejdříve si k tomu musíte stanovit svou současnou obecnou úroveň vibrací - objektivně. Pokud se pokusíte o zbožné přání, pak veškeré vaše úsilí nepřinese žádný výsledek. Znamená to, že byste měli pozvednout své vědomí na úroveň vibrací Duše, která vibruje v člověku ne níže než šestá čakra. Proto je nutné nasměrovat veškerou svou pozornost ke zvyšování úrovně vašeho vědomí, dokud nebude v souladu s vaší Duší.

Jak to můžeš udělat? Pro začátek si pomocí čakrometru určete obecnou úroveň vibrací. Vaše vibrace se mohou měnit i během dne v závislosti na vašich životních okolnostech. Abyste dosáhli správného výsledku, musíte zvolit určitý průměrný stav: nestresující a nemeditativní. V obtížných situacích, dokonce i na obecně vysoké úrovni, mohou vaše vibrace prudce klesnout a v meditativním stavu překročit vaši obvyklou úroveň, protože se svým vědomím vstupujete do jemnohmotné roviny.

Jaký je tedy nejvhodnější okamžik pro určení celkové úrovně? V zásadě kdykoli, když děláte svou obvyklou práci nebo jste na procházce. Hlavní věc je, že v této době by vaše mysl měla být osvobozena od každodenních starostí a negativních myšlenek. Chcete-li to provést, musíte se naladit na stupnici čaker a požádat ji o objektivní posouzení vaší aktuální celkové úrovně vibrací. Určitě pocítíte, jak jedna z vašich čaker bude reagovat tak či onak. S největší pravděpodobností to bude čtvrtá nebo pátá čakra, protože jen málo lidí na Zemi dokáže neustále udržovat své vibrace na úrovni šesté nebo sedmé čakry. Trojrozměrný svět na vás vrhá příliš mnoho ʺvyrušeníʺ.

Po obdržení odpovědi se pokuste promluvit se svou Duší. Zeptejte se jí, co přesně - jaké osobní vlastnosti a rysy vaší povahy - vám brání dosáhnout stejné úrovně vibrací s ní. Pokuste se zachytit úplně první myšlenku, která vás napadne, aniž byste zahrnuli svou mysl. Toto bude náznak vaší Duše. Je docela možné, že vám budou informace předávány postupně, sestupně: nejprve vaše Duše naznačí hlavní problém a poté menší. Když jste se tedy naučili všechny své slabiny, začněte na nich pracovat, postupně se zbavujte toho, co vám brání v postupu, a čas od času porovnejte výsledky své práce se stupnicí čaker. Je docela možné, že po nějaké době se vaše obecná úroveň vibrací zvýší a možná dokonce dosáhne stejné úrovně s vaší Duší. Není to práce na jeden den, ale nikdo to za vás neudělá. Praktiky a meditace na této stránce čistí vaše vědomí od negativních energií a programů trojrozměrného světa. Vyberte si ty, které vyhovují vaší Duši, a pracujte s nimi klidně a systematicky. Když vaše obecné vibrace dosáhnou úrovně šesté čakry, bude možné s jistotou říci, že jste již zcela přesunuli své vědomí a vaše jemnohmotná těla do prostoru čtvrté dimenze.

Jednota duše a vědomí 10.2.23
Duše a Vědomí člověka. Proč je tak důležité, aby byly na stejné úrovni vibrací? Předně proto, že je to nutnou podmínkou pro přechod člověka do světů vyšších dimenzí, ve kterých jsou Duše a Vědomí Jedno. Toto je jeden z projevů Jednoty vlastní bytostem žijícím ve světech s vysokou vibrací. A čím vyšší dimenze, tím větší rozsah takové Jednoty lze pozorovat. Počínaje Pátou dimenzí a vyšší, nejen Duše a Vědomí, ale také Duch a tělo jejich obyvatel přichází na stejnou úroveň vibrací. Všechny začnou vibrovat v jediném rytmu, což těmto vysokovibračním bytostem umožňuje dokázat to, co je z pohledu člověka trojrozměrného světa zázrak. Nejen, že vytvářejí svou realitu silou myšlenky, ale také volně cestují po galaxii a dokonce i mimo ni. Děje se tak proto, že jejich vibrační ʺflexibilitaʺ již dosáhla takových výšin, že může snadno měnit své frekvence a vstupovat do rezonance s vibracemi prostoru a času, obyvateli jiných světů, přírodními živly a dokonce i neživými předměty.

Přesto je prvním krokem na cestě k těmto ʺvýšinámʺ jednota duše a vědomí. Už to vám umožňuje dosáhnout koncentrace energie, která může měnit realitu - hmotnou i mimohmotnou. Abychom lépe pochopili, jak se to děje, uveďme si příklad. Předpokládejme, že se člověk rozhodne něco změnit na svém vzhledu. V trojrozměrném světě se to děje vnějšími vlivy na lidské tělo: pomocí chirurgického zákroku nebo jiným způsobem. Duše a vědomí takového člověka jsou ve vzájemném rozporu, protože jeho Duše by nikdy nedovolila zasahovat do vzhledu, který jí dal Bůh, což není nikdy náhodné. Ve světě Páté Dimenze může člověk změnit svůj vzhled silou myšlenky nebo jinými slovy silou svého Vědomí. Ale protože je Vědomí v Jednotě s Duší, pak pokud se rozhodne provést nějaké ʺnápravyʺ, udělá to pouze se souhlasem Duše, která vždy pociťuje božskou prospěšnost toho či onoho jednání svého ʺchráněnceʺ .

Dá se říci, že v trojrozměrném světě člověk ʺpotěšíʺ své tělo a své Ego a obyvatelé světů vyšších dimenzí respektují a zdokonalují svou Duši a svou originalitu - individualitu. A aby se tak stalo, v prvním případě se člověk uchýlí k placeným službám specialistů v této oblasti a ve druhém dochází ke změnám prostřednictvím koncentrace celkové energie Duše a Vědomí, které jsou na stejné úrovni vibrací. Pokud se vám podaří dosáhnout úplné Jednoty duše a vědomí, pak i při pobytu v prostoru čtvrté dimenze budete schopni změnit nejen svou realitu, ale také napravit například své fyzické vady. Nyní se to stává dostupným pro mnohé, protože energie nejvyšších vibrací vám přicházejí na pomoc. Nezapomeňte také oslovit své duchovní průvodce, kteří jsou vám vždy nablízku a jsou připraveni vám poskytnout jakoukoli možnou pomoc.

Informovaný výběr 11.2.23
Některé z vás znepokojuje otázka, zda je možné dosáhnout Jednoty duše a vědomí pro majitele dvou duší, z nichž jedna je lidská a druhá patří k některé z nízkovibračních civilizací. V zásadě je to možné, ale vyžaduje to mnohem více úsilí než u člověka s čistou Božskou Duší. K tomu je nutné, aby mimozemská duše konečně opustila energetický prostor člověka.

Proč se mnoha lidem nedaří zbavit se druhé duše? Především proto, že je příliš těžké zbavit se kvalit, které jsou této duši vlastní. Takže například v trojrozměrném světě lidé, kteří mají duši člověka a plaza, často považují za mnohem výhodnější poslouchat toho druhého, protože se cítí jako ryba ve vodě ve světě třetího. dimenze. Její zákony a řády jsou jí blízké a praktičnost, která je plazům vlastní, umožňuje člověku dosáhnout materiálního úspěchu.

Pokud jde o lidskou Duši, je pro ni těžké konkurovat svému ʺbližnímuʺ, protože se naopak ve světě třetí dimenze cítí velmi nepříjemně. Praktičnost, rivalita, sobecký vztah k lidem a životu obecně pro ni nejsou charakteristické a čistota a duchovno jsou v moderní konzumní společnosti dlouhodobě devalvovány. Proto je to často lidská duše, která odchází a opouští plazí, plně zmocněnou paní svého fyzického nositele. Totéž lze říci o duši Orionce, která svou erudicí a neustálou touhou po poznání umožňuje člověku úspěšně postupovat na kariérním žebříčku, ale zároveň ʺtlumíʺ citlivější a subtilnější lidskou duši. V důsledku toho opustí tělo, nemůže vyjít s tak aktivním sousedem. Proto, aby člověk zachránil svou lidskou Duši, musí především vědět, že má duše dvě, a na základě toho učinit svou vědomou volbu ve prospěch té či oné duše.

Pokud si vybere lidskou Duši, bude muset v sobě hodně změnit: životní styl, myšlení, chování. Musí se zvednout na úplně jinou úroveň vibrací - takovou, která učiní existenci jeho nízkovibrační duše vedle vysokovibrační Božské lidské Duše nesnesitelnou. Musí být připraven i na to, že může utrpět jeho finanční situace. To vše budou dočasné potíže, protože osoba, která ʺv sobě porazila Drakaʺ, nebude nikdy ponechána v nesnázích. Všechny síly světla přijdou na pomoc a budou obdivovat odvahu a sílu Ducha.

Nyní na Zemi přišlo zcela unikátní období, kdy Síly dobra a zla vstoupily do rozhodující bitvy nejen na planetě jako celku, ale i v energetickém prostoru mnoha obyvatel - majitelů dvou duší. Pouze ti, kterým se podaří vyhnat svou druhou duši s nízkými vibracemi, budou schopni provést přechod do čtvrté a poté páté dimenze. Někdy se to nevědomě děje u lidí s velmi prastarou a čistou lidskou duší, která si pro svou současnou inkarnaci zvolila tak nebezpečnou zkušenost, jakou je blízkost nízkovibrační duši. Takové případy jsou ale velmi vzácné. Radím vám, abyste v hledání druhé duše v sobě neprocházeli v cyklech, ale v klidu pokračovali v duchovní práci na očištění svého vědomí od všech negativních energií a trojrozměrných programů. To se stane zárukou, že pokud jste takovou duši měli, jistě opustí váš energetický prostor a nebude schopna odolat energiím tak vysokých vibrací.

Komunity čtvrté dimenze 12.2.23
Nové téma se zaměří na vztah lidí ve světě čtvrté dimenze, který se na Zemi brzy začne formovat. Vím, že i nyní se někteří nadšenci snaží vytvářet komuny nebo zájmové skupiny, ale i ty nejlepší podniky často končí hlubokým zklamáním. Proč se tohle děje? Samozřejmě především proto, že mezera ve vibracích účastníků takovýchto formací je příliš velká. Mnoho lidí, kteří se právě dotkli znalostí o přechodu Země do páté dimenze, se okamžitě řadí mezi ty, kteří jsou na to připraveni. Ve skutečnosti tato znalost sama o sobě není vůbec průchodem do nového světa. Abyste ji získali, potřebujete něco úplně jiného: kompletní přehodnocení celého svého života a nahrazení světonázoru člověka trojrozměrného světa novým myšlením, vibračně blízkým čtvrté dimenzi. Bez toho budou mít jakékoli pokusy o fyzické sjednocení v komunách smutný výsledek.

Mnozí z vás to již viděli. I krátká komunikace s tzv. stejně smýšlejícími lidmi někdy způsobí nejen zklamání, ale dokonce i odmítnutí. Zpočátku se vám zdálo, že jelikož máte stejné znalosti, přijímáte informace z jednoho zdroje, pak byste měli být na stejné vibrační vlně, což znamená, že by se vaše vztahy měly vyvíjet harmonicky. Tak proč se to neděje? Především proto, že pro harmonickou komunikaci se musí shodovat - propojovat - mnoho faktorů jak energetického, tak osobního charakteru.😥 😓 🫣 🤗 🫡 🤔 🫢 🤭 🤫

Začněme energetickými faktory. K tomu je potřeba si připomenout, co bylo řečeno v předchozí sérii poselství: aby člověk dosáhl úrovně vibrací čtvrté dimenze, je nutné dosáhnout Jednoty jeho Duše a Vědomí. A dokud se tak nestane, člověk nebude schopen najít úplnou harmonii sám se sebou - bude se jako na vibrační houpačce houpat z jedné strany na druhou: ze třetí dimenze do čtvrté a zpět. A jak může člověk budovat harmonické vztahy s lidmi kolem sebe, pokud je v rozporu se svou vlastní Duší - pokud jí jeho Vědomí ještě vibračně nedosáhlo? Nedobrovolně upadne do realit trojrozměrného světa, což znamená, že se nebude moci zcela zbavit duality svého myšlení. Stejně jako dříve se bude srovnávat s ostatními, prosazovat se, urážet se, cítit se vinen nebo naopak mít ve všem pravdu, obviňovat druhé, že se mýlí. Jedním slovem, pokud vědomí člověka zůstane trojrozměrné, jeho chování bude stejné. A pokud se takoví lidé sejdou v komuně, pak ani sebelepší úmysly, které je k ní přivedly, jim nepomohou dosáhnout cíle, o který usilovali - šťastného soužití s podobně smýšlejícími lidmi. To vysvětluje selhání všech současných asociací, velkých či malých: prozatím všechny existují v rámci trojrozměrného světa, protože vědomí jejich účastníků je trojrozměrné.

Energetická řada náhod 13.2.23
Další informace k energetickému faktoru interakce mezi lidmi. I když s někým dosáhnete stejné úrovně vibrací, není vždy možné dosáhnout skutečně harmonického vztahu. Podstata je v osobní energii člověka. Stejně jako osobnost každého člověka je jedinečná a zvláštní. Energie člověka může být tvrdá a měkká, drsná a něžná, shromážděná a rozptýlená - jedním slovem může mít mnoho rysů a nuancí. Dá se říci, že ʺpřibarvujeʺ charakterové vlastnosti člověka, které jsou zachovány, i když již dosáhne úrovně vibrací čtvrté dimenze. Ale když se to stane, charakteristiky charakteru člověka, stejně jako jeho vibrace, také dosáhnou nové úrovně. Nejenže změknou, ale ztratí negativní konotaci, která pro ně byla v trojrozměrném světě charakteristická. Takže například zkostnatělost a přísnost, která je někomu vlastní, již nenese odsouzení, agresi nebo touhu po kontrole, ale stává se vyrovnaností a ochotou převzít odpovědnost za ostatní lidi. Jinými slovy, člověk, který je od přírody vážný v nových vibracích čtvrté dimenze, se nestává veselým chlapíkem, jen jeho inherentní energie přechází do jiné kvality - se znaménkem plus.

Dá se říci, že energie člověka, který dosáhl úrovně čtvrté dimenze, se ʺrozdělíʺ na mnoho složek, ale všechny jsou na stejné vibrační úrovni. Je to jako mnoho odstínů energie v jednom barevném schématu. Proto je pro harmonickou interakci lidí ve světech vysokých dimenzí nezbytná jejich energetická shoda v mnoha parametrech - někdy podobných a někdy opačných. Něco podobného se samozřejmě děje v trojrozměrném světě, ale na rozdíl od něj jsou vztahy lidí ve světech vysokých vibrací budovány na základě Bezpodmínečné Lásky. Tato energie však není ʺjedinečnáʺ. Protože je božským standardem, pouze naplňuje jednotlivé energie vyzařované lidmi, které jsou jim vlastní a které přinášejí do života obyvatel těchto světů nekonečnou rozmanitost. Božská vhodnost a zákony vesmíru pak přijdou ke svému. Lidé, kteří čtou energie druhých, intuitivně najdou ty, se kterými si mohou vybudovat ten nejharmoničtější vztah. Takto nachází životní partnery, přátele, zájmové skupiny, profesní komunity. Bez emočního stresu a zklamání, protože negativní energie jako takové nejsou schopny existovat ve světech vysokých vibrací.

ʺHrubéʺ a ʺjemnéʺ vztahy 14.2.23
Podrobněji o mechanismu energetické interakce mezi lidmi. Abyste to snadněji pochopili, představte si člověka jako přijímač, který snadno zachytí dlouhé i krátké vlny jiných lidí. V tomto případě dlouhými vlnami rozumíme společné podobné energie a krátkými jejich nuance, tedy individuální vlastnosti. Abyste skutečně našli svou vlastní osobu, musí se do lidí zapojit jak ʺhrubéʺ tak ʺjemnéʺ nastavení energie druhých. Podívejme se na to na konkrétním příkladu, který je použitelný nejen ve světech vysokých dimenzí, ale dokonce i v trojrozměrném světě pro lidi citlivé na energie.

Jak může člověk s určitým souborem vlastností najít svou spřízněnou duši? Zvážíme dvě možnosti: když se navzájem přitahují podobné a opačné energie. Žena romantického temperamentu s něžnou a zranitelnou duší může najít své štěstí jak se stejně romantickým mužem, i s takovým, jehož povaha je výrazně odlišná od její vlastní a někdy má opačné rysy. Obojí by ale mělo odpovídat alespoň jeho ʺdrsnémuʺ energetickému nastavení. Co to znamená? Je nutné, aby je spojoval podobný světonázor a duchovní hodnoty. Budou sloužit jako základ, na kterém lze ʺpostavitʺ budování vztahů mezi mužem a ženou.

Proč jsem zvolil toto konkrétní srovnání? Především proto, že vztahy mezi lidmi se budují postupně - ʺpatraʺ této stavby se vztyčují, jak se více poznávají. Lidé často příliš spěchají, aby se sblížili jen na základě ʺdrsnéhoʺ prostředí a radostně zjišťují, že oba se na svět, jak se jim zdá, dívají stejnýma očima. Ale energetický mechanismus sbližování lidí není tak jednoduchý. Zapne se ʺjemnéʺ ladění, které implikuje podobnost ne jednoho nebo dvou, ale mnoha aspektů lidské osobnosti. Pokud člověk místo toho, aby se přiblížil, začne klidně a trpělivě ladit ʺvlnyʺ svého ʺpřijímačeʺ na ʺvlnyʺ jiné osoby a snaží se zachytit sebemenší energetické nuance svých myšlenek, emocí a chování, pak může objevit spoustu zajímavých věcí - často vůbec ne to, co zpočátku očekával. Měly by to být jen energetické nuance, protože, jak už víte, slova - vědomě nebo ne - často skrývají pravou podstatu člověka. Každý chce vypadat lépe, než ve skutečnosti je, zvláště pokud jde o vztahy mezi mužem a ženou.

Právě do této ʺnávnadyʺ spadají lidé v trojrozměrném světě, zejména ti, kteří energie necítí, ale jsou vedeni pouze vnějšími projevy. Abyste nebyli sami oklamáni a nepodvedli druhého člověka, je velmi důležité zůstat vždy přirozený - upřímný a otevřený. To je přesně to, čím se člověk stává ve čtvrté dimenzi a výše. Falešnost a pokrytectví, pýcha a narcismus, které v sobě nesou negativní energie, jsou mu již cizí. Tato energetická čistota umožňuje obyvatelům světů vysokých vibrací neomylně se naladit na energetické vlny svého okolí a nenápadně zachytit to, co je jejich vlastním vibracím nejblíže. Jinými slovy, k ʺhrubémuʺ a ʺjemnémuʺ naladění na energie jiných lidí tam dochází téměř automaticky, bez velkého úsilí, díky čemuž muži a ženy snadno najdou své ʺpolovičkyʺ - když ne dvojčata, tak spřízněné duše, se kterými je snadné a šťastné chatovat.

Unie zemí a národů 15.2.23
Mírně rozšíříme význam takových pojmů, jako jsou komuny a interakce mezi lidmi, a přeneseme je na mezistátní úroveň. Jak víte, vztahy mezi různými zeměmi jsou nejednoznačné: některé země spolupracují a vzájemně se podporují, jiné jsou mezi sebou nepřátelské. Samozřejmě, nejčastěji se to děje na úrovni vedení těchto zemí, ale mentalita jejich obyvatel, jejich tradice a náboženství a celkově celková úroveň kolektivního vědomí konkrétní země nemají malý význam. . To vše je výsledkem duality, která vládne v trojrozměrném světě.

Proč se představitelům deep state daří tak snadno manipulovat vědomím obyvatel? Právě proto, že ve vědomí každého člověka existuje dualita a ke změně vědomí člověka je nezbytná samostatná vnitřní duchovní práce. Nikdo to nemůže udělat za člověka. Proto dalším krokem ve vývoji vaší planety a jejích obyvatel bude získání skutečné Jednoty mezi všemi zeměmi a národy. A nyní k tomu existují vnější předpoklady v podobě společného ʺnepříteleʺ tváří v tvář deep state a jeho loutkám u moci, které se již netají svými skutečnými úmysly zcela zotročit lidstvo. Jakmile to naprostá většina lidí pochopí, dojde k výrazné změně jejich vědomí. Odhalení zločinů vládnoucí elity bude začátkem sjednocování národů.

V tomto případě dojde k zrcadlovému odrazu toho, co se globalisté snažili udělat s pozemšťany. Jejich Jednotné centrum pro manipulaci s myslí lidí a Jednotný program pro všechny národy k poslušnosti autorit se promění ve Sjednocení všech zemí a národů v boji proti jejich zotročovatelům. Vše se začne dít poměrně rychle i v pozemském časovém rámci, protože konfrontace mezi Silami Světla a Temnoty již přešla do své rozhodující konečné fáze.

Co se stane dál po tzv. Odhalení? Na celém světě si lidé začnou masivně uvědomovat fakt, že byli po staletí uměle oddělováni - územně, mentálně, citově. Celé národy a země byly doslova postaveny proti sobě těmi, kdo z toho čerpali dividendy: energii a materiál. Lidé se začnou dívat na svět jinýma očima a budou se divit, jak byli slepí a důvěřiví. S pomocí energií vysokých vibrací, které nyní přicházejí na Zemi, se jejich duše začnou čistit od všeho negativního, povrchního, umělého, cizího, vracejí se ke svým původním zdrojům - čistým Božským energiím, ve kterých žili na úsvitu lidstva. . Postupně se tak na vaší planetě začnou mazat nejen územní, ale i mentální hranice, které rozdělují lidstvo po mnoho staletí.

Energetické hranice 16.2.23
Jak mazat energetické hranice jak mezi lidmi kolem vás, tak mezi státy. Nejprve musíte pochopit, jaké jsou energetické hranice. Pro lidi jsou to obrysy jejich aury, nebo jinými slovy, jejich osobního energetického prostoru. Toto je samotný ʺkokonʺ, ve kterém je uzavřeno fyzické tělo člověka a všechna jeho jemnohmotná těla. U některých lidí je velmi hustý, zatímco u jiných může být poměrně řídký. Vše závisí na úrovni vibrací člověka: čím jsou nižší, tím je jeho aura hustší, ale jak se jeho vibrace zvyšují, aura začíná být stále řidší, čímž se zvětšuje osobní energetický prostor člověka. V osobní komunikaci se aury lidí nejen dotýkají, ale často se prolínají. Podle toho, jak se to děje, se budují vztahy mezi lidmi.

Co se například stane, když se potkají dva lidé, jejichž vibrace jsou výrazně odlišné? Jeden z nich má řídkou, čistou, harmonickou auru, zatímco druhý má auru hustou, znečištěnou astrálními entitami, disharmonickou. Pokud jsou poblíž, pak astrální entity druhé osoby, které se cítí nepříjemně v čistých energiích první osoby, začnou dělat vše možné, aby snížily její vibrace. Někdy člověk sám nechápe, proč se začíná chovat agresivně a vzdorovitě vůči svému partnerovi, který mu neudělal nic špatného. Dělá to nevědomě, je pod vlivem entit nižší astrální roviny, které ovlivňují jeho vědomí, a snaží se ho ovládat. Pokud druhý člověk takovýmto provokacím podlehne, začnou se jeho energetické hranice rozmazávat, čímž se v jeho auře vytvoří mezery, kterými do ní pronikají negativní energie jeho partnera a někdy i astrální entity, které je provokují. V případě vyhrocených sporů, někdy přecházejících v konflikt, mohou být energetické hranice mezi těmito lidmi zcela vymazány: již se ocitají ve společném energetickém prostoru naplněném negativními energiemi. Jemná těla obou se promění v síto, jehož ʺotvoryʺ volně cirkulují nízkovibrační energie.

Pokud se člověku s vysokou úrovní vibrací podaří odolat útokům svého partnera v reakci na jeho agresi tím, že mu pošle energii Lásky, pak bude schopen udržet hranice svého energetického prostoru nedotčené. Bude odrážet mimozemské energie, aniž by je vpustil dovnitř. Jím vyzařovaná energie Lásky je naopak schopna volně pronikat do husté aury druhého člověka, protože pro ni díky jejím nejvyšším vibracím neexistují žádné překážky. V důsledku takového ʺozářeníʺ Láskou se energetický prostor jeho partnera začne čistit a zbavovat se esencí nižší astrální roviny. V tomto případě mohou být energetické hranice mezi těmito lidmi také smazány. Ale výsledek bude úplně jiný: jejich společný energetický prostor bude vyvážený, když dosáhne, když ne jednotné úrovně vibrací, tak alespoň minimální mezery mezi nimi. Komunikace těchto lidí bude probíhat v přátelské a benevolentní atmosféře. Takový mechanismus energetické interakce se vztahuje nejen na jednotlivce, ale i na celé země. V tomto případě bude interakce probíhat na úrovni jejich egregorů a kolektivního vědomí.

Válka mentalit 17.2.23
O energetických hranicích mezi různými státy. Celkově zde funguje stejný mechanismus jako ve vztahu mezi lidmi, tedy probíhá stejné ʺhrubéʺ i ʺjemnéʺ energetické ladění. V tomto případě může být jedním z ʺdrsnýchʺ nastavení jediné náboženství, což přispívá ke sblížení určitých zemí. Faktem je, že každé náboženství, respektive jeho egregor, v sobě nese určitý typ energie. Takže například obyvatelé ortodoxních, katolických, muslimských zemí cítí mnohem větší komunitu s obyvateli zemí se stejným náboženstvím, a proto je pro ně mnohem snazší vzájemně se ovlivňovat. To se vysvětluje tím, že jsou energeticky spojeny se stejným egregorem, který se vytvářel po staletí. Energie se šíří do celé země, bez ohledu na to, jak věřící jsou někteří její obyvatelé, protože zvyky a tradice každé země jsou zpravidla úzce spjaty s náboženskými dogmaty a rituály.

Pro lidi patřící k různým energetickým egregorům je mnohem obtížnější najít společnou řeč. Například příliv muslimů do evropských zemí vedl k nepředstavitelnému chaosu, a především energetickému, i když si to mnoho lidí neuvědomuje. Lidé různých náboženství, zvyků a tradic mají tak odlišnou mentalitu, což je ʺdrsnéʺ energetické nastavení, že se ukázalo, že je nemožné, aby spolu koexistovali. V důsledku toho se v těchto zemích vytvářejí muslimské enklávy, kde imigranti nadále žijí podle svých vlastních zákonů. A to se v těchto zemích děje na jemné rovině. V důsledku silného energetického odmítání evropských hodnot a tradic imigranty z muslimských zemí se na místech, kde se tito lidé shromažďují, objevují miniegregory. Lze je přirovnat k poruchám v aurách (egregorech) evropských zemí, ve kterých se takové enklávy vytvořily, což vede ke katastrofickým následkům - nejprve na energetické rovině a poté na fyzické. Nyní si představte, v jaké síto se promění egregoři těchto zemí, pokud se takové enklávy objeví téměř v každém městě a tento proces jen nabírá na síle. To vše se samozřejmě neděje náhodou. Je to pečlivě naplánovaná taktika Deep State s dalekosáhlými důsledky, která ztělesňuje jejich oblíbený princip: rozděl a panuj.

Jemné energetické ladění 18.2.23
V návaznosti na mé předchozí poselství budeme nyní hovořit o takzvaném ʺhrubémʺ energetickém naladění ve vztazích mezi lidmi i mezi různými zeměmi. Jak již víte, ʺhrubéʺ energetické naladění úzce souvisí se společnou mentalitou, která může být založena na náboženství i na světonázoru obecně - duchovním, materiálním, pragmatickém, a především na energiích, které je živí. A již na tomto základě je navrstveno ʺjemnéʺ energetické naladění. Co tedy představuje? Je to maximální shoda pohledů na tytéž události - mentální, emocionální a behaviorální. Podívejme se na tento mechanismus na příkladu vztahů mezi lidmi. Vezměme si momentálně nejpalčivější téma - vojenský konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Postoje k tomuto tématu se nyní staly kamenem úrazu mezi blízkými lidmi - přáteli, kolegy a dokonce i členy jedné rodiny. Jádrem neshod je vždy energetická složka, která se postupně mění v mentální, emocionální a behaviorální konfrontaci.

Předpokládejme, že skupina lidí plně podporuje kroky Ruska a chápe základní realitu toho, co se děje: nevyhnutelnost reakce Ruska na hrozby a tlaky Západu a anglosaské aliance. To znamená, že se ve vztazích těchto lidí spustilo ʺhrubéʺ energetické naladění, nebo jinými slovy, že jsou ve vztahu k tomuto vojenskému konfliktu na stejné energetické vlně. Co by se mohlo dít dál? Vzhledem k tomu, že tento konflikt zahrnuje celou řadu aspektů, a to jak duchovních, tak i materiálních, mohou se vzhledem k vibrační různorodosti lidí v této skupině vyskytnout určité názorové rozdíly. Někteří tedy mohou v tomto konfliktu vnímat Rusko jako duchovního světového vůdce, jiní jako politického vůdce, další jako ekonomického vůdce, jiní jako vojenského vůdce, další mohou tuto otázku posuzovat komplexně - zkrátka, vzhledem ke svému charakteru a vibrační úrovni budou lidé vidět přesně to, co mohou v této fázi svého vývoje vnímat a realizovat. A jak chápete, každý z těchto aspektů zahrnuje mnoho dalších a každý nese svou vlastní energii, někdy značně odlišnou vibrací.

Tak se duchovní aspekt, založený na energii Lásky a Jednoty, zcela liší od vojenského, politického nebo ekonomického, které nesou energie oddělenosti a nadvlády, jež jsou vlastní trojrozměrnému světu. A to vše je již ʺjemnéʺ energetické nastavení ve vztazích lidí této skupiny.

Právě toto rozdělení se nyní odehrává v celé ruské společnosti, a dokonce i v jiných zemích, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do tohoto konfliktu. Každý vidí to, na co je jeho mysl připravena. Někteří jsou schopni vyvodit z něj vlastní poučení a závěry, zatímco jiní, nemajíce vlastní názor, slepě následují názory, které jsou jim vnucovány zvenčí - od lidí z jejich okolí, od vlády, od médií. I v tom spočívá zkouška každé Duše, zda je připravena přejít do světa vyšších vibrací.

Klíče k ʺjemnému doladěníʺ 19. 2.20
Může člověk sám řídit své ʺjemnéʺ energetické vyladění, nebo se vše děje přirozeně bez jeho účasti. Samozřejmě že může, protože jeho vědomí vytváří nejen realitu, ale i vztahy s lidmi kolem něj. Stejně jako se dospělý, když něco vysvětluje dítěti, snaží najít co nejjednodušší a nejpřístupnější slova a obrazy, tak i vysoce duchovní člověk s vysokou vibrační úrovní ji dokáže uměle snížit, aby oslovil někoho, jehož vibrace jsou mnohem nižší než jeho vlastní. Přesně to dělají Síly světla, Vyšší já člověka, jeho Andělé strážní, když mu chtějí sdělit nějakou informaci nebo ho ochránit před nebezpečím. Mnozí lidé intuitivně cítí, jak s tím či oním člověkem komunikovat: o čem s ním mohou a nemohou mluvit, jaký je nejlepší způsob, jak mu sdělit nové informace, a také jak zachytit potřebný tón a emocionální zabarvení. A to je právě to, co ʺvylaďujeʺ energii druhého člověka, a většinou se to děje nevědomě.

Mnozí z vás jsou připraveni na vědomý přístup, který vám umožní vyhnout se mnoha chybám a zklamáním v komunikaci s lidmi. A takové komunikace budete mít stále více, protože události na Zemi se začnou vyvíjet stále rychleji a vy budete muset působit jako záchranáři lidí, kteří se ukázali nepřipraveni na nadcházející Zjevení. Mohli byste to přirovnat k mohutnému zemětřesení, po němž zůstaly statisíce lidí uvězněny pod sutinami. Takto bude mnoho lidí vnímat strašlivou pravdu, která na ně dopadla, a vy je budete muset dostat zpod ʺsutinʺ dlouho skrývaných zločinů vládnoucí elity, zbavit tyto lidi strachu a nedůvěry a někdy i hněvu a agrese vůči dobyvatelům vaší planety. Proto byste se již nyní měli naučit zachycovat energetické vlny lidí kolem sebe a osvojit si mistrovství ʺhrubéhoʺ a ʺjemnéhoʺ ladění, aby vaše práce ʺzachráncůʺ lidských duší byla co nejúčinnější a nejefektivnější. Nemusíte se bát, že by v důsledku toho klesly vaše vlastní vibrace. Budete-li pracovat vědomě a kontrolovat situaci energeticky i mentálně, můžete snadno a rychle obnovit jejich dřívější vysokou úroveň. Chcete-li však vyrovnat vibrační rozdíl s ostatními lidmi, musíte se naučit najít něco mezi tím a v tom vám pomůže vaše čakrová stupnice. S její pomocí, jakmile zjistíte vibrační úroveň druhého člověka, budete schopni ʺnastavitʺ svou vlastní čakrovou stupnici tak, abyste se na nějakou dobu naladili na vibrace svého protějšku a dosáhli s ním když ne stejné, tak alespoň průměrné úrovně.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyj-mir-vojna-mentalitetov/#ixzz7tWVR9hKA

Zpět