3423 DOBOVÁ MANIPULACE - Změna minulosti - Cestování časem Cosmic agency

[ UFO ] 2020-01-22

Swaruu (9): Veškerá pozemská věda, ať už kvantová, relativistická, newtonovská nebo náboženská, vše má energetický směr, ať už je to objekt nebo místo, ale také postup objektů a na stejném místě, jako že existuje nekonečné množství variant kladených za sebou. Jako příklad lze uvést filmový pás, kde celý film již existuje, pouze každý člověk vidí postup obrazů nebo statických snímků oživený v jeho mysli. Filmová páska je brána jako časová šipka z minulosti do budoucnosti. Lineární pohled, který má napomoci porozumění. Můžete se vrátit na začátek záznamu nebo do libovolného bodu v průběhu záznamu, ať už dopředu nebo dozadu, a od tohoto bodu začnete sledovat vývoj událostí. Každý snímek pásky má adresu nebo číslo, které jej identifikuje. Stejně jako na filmovém pásu se loď vydává na číselnou adresu, která identifikuje určitý časový okamžik. Toto číslo je jeho adresa, jeho frekvence. Loď se přizpůsobí frekvenci a skočí na ekvivalent této frekvence. Když je frekvence přizpůsobena, stává se více touto frekvencí, je ekvivalentní neboli stejná.

Ačkoli pojem-vnímání časové šipky je z hlediska 3D jako stuha, z rozšířenějšího hlediska vnímání, z jiných hustot, v tomto případě 5D, již čas není vnímán jako šipka nebo stuha. Čas je vnímán jako prostor se třemi směry neboli souřadnicemi X, Y, Z. Časový postup, podobně jako stuha, platí pouze z hlediska osobního sledu událostí nebo bodu pozornosti-vědomí a výsledku vzhledem ke každému jednotlivci, kdy se z těch či oněch okolností vnímání času rozšiřuje do nekonečna všemi směry. Čas není něco vnějšího nebo hmotného, je to pouze vjem přímo spojený s vědomím a je od něj neoddělitelný, protože je nezbytný k dosažení stavu sebeuvědomění, resp. je jeho produktem.

width=

ʺMyslím, tedy jsemʺ se může objevit pouze tehdy, pokud existuje sled myšlenek. Tento sled myšlenek nebo vědomých realizací je čas. Čas je vědomí a je relativní pro každý bod pozornosti - vědomí - osobu - jednotlivce. Na Zemi je čas vnímán nebo chápán jako časová šipka nebo pás událostí jako v kině, protože takto jsou dohody o vnímání společné těm, kdo zde žijí. Tím, že máte stejnou představu nebo stejné vnímání, protože máte rovnost frekvencí mezi populací, budou vidět nebo vnímat čas stejným nebo velmi podobným způsobem, nikdy ne úplně stejným. A důvodem, proč je v této populaci tolik lidí, například na planetě Zemi, je právě to, že mají nebo sdílejí velmi podobnou frekvenci. Jednotlivé body pozornosti - vědomí - lidé jsou realitou samou, neboť vůči nim neexistuje nic vnějšího.

Čas lze nyní reprezentovat jako nekonečnou sféru, stejně jako vesmírný prostor. Můžeme najít libovolný konkrétní bod v libovolné dimenzi, ne-hustotě, časové dimenzi. Pro jasnost myšlenek by se dalo říci, že v 5D existuje trojrozměrný prostor a také trojrozměrný čas, celkem tedy šest rozměrů časoprostoru. Všimněte si dynamiky: 3, 6, 9, 12 na matematické straně éteru. To je však samo o sobě stále ještě aktualizace časoprostoru, abychom se mu pokusili lépe porozumět. Je to jen celek, kde jediné, co existuje, je potenciální energie, z níž vědomí vyzařuje nebo vyvolává vnímání něčeho tam. To pak staví do kontrastu s něčím jiným a jejich vzájemným vztahem, čímž hned vytváří lokalitu, tady a tam, následuje vzájemná vzdálenost nebo měření mezi těmito dvěma objekty, které nejsou ničím jiným než uzly v éteru, a nakonec dává vědomí animaci, což je to, co budeme vnímat nebo interpretovat jako čas.

Celý vesmír je energeticky propojen a vychází ze stejného pole potenciální energie, které nazýváme éter. To znamená, že každý bod je vzájemně energeticky a frekvenčně spojen podle přesné, exaktní a předvídatelné matematiky. V éteru existuje energetický tok. Tento tok je čisté vědomí, neboť právě ono oživuje potenciální energii a dává jí smysl a výklad. Dále je éter neboli potenciální energie vědomím samotným. Úplné sjednocení nebo zdroj. Protože máme záznam o každém bodu na naší sféře X, Y, Z a jeho jedinečném směru energetické frekvence, můžeme jej pomocí motorů replikovat s naší lodí. Lodní motor je nástrojem manipulace s frekvencí, vytvořeným tak, aby loď samotná, její hmota a vše, co je uvnitř, odpovídalo frekvenci diktované palubním počítačem za účelem začlenění do lodi, která je sama o sobě na cílové frekvenci a je více touto frekvencí.

Být rovnocenný je cíl, a to je rovnocenné tomu být v cíli. Takže čas pro loď a Taygetskou vědu, včetně jiných ras, není něco mimo Celek. Je to jen použito jako další faktor pro záměr být více srozumitelný obecně. Čas je pouze částí osudu, částí toho, co tvoří nebo formuje určitý bod v ʺkouliʺ X, Y, Z, kterou bychom představili jako potenciální energii nebo éter, který tvoří celek. Časový faktor se spojuje s číselnou frekvencí, která představuje bod nebo cíl lodi. Pro časovou navigaci lodi stačí nahlédnout do frekvenční mapy a sladit cílovou frekvenci s motory lodi. Je úplně jedno, jestli se do nějakého bodu ve vesmíru vydáte dnes, včera, před 10 000 lety nebo za 10 000 let v budoucnosti. Na kosmické lodi a jejích motorech to nic nemění. Je to zjevně plně možné, úplné, omezené jen schopností emulace frekvence samotné kosmické lodi. To znamená, že konstrukce a schopnosti lodi určují její schopnost cestovat. Cestuje do určitého bodu, minulosti, přítomnosti, budoucnosti, a odtud se podle vnímání lodi a její posádky začne ʺčasʺ pohybovat vpřed. Zde končí časové vnímání mimozemských ras 5. hustoty. Manipulace chybí, neboť zde již bylo vysvětlena její naprostá zbytečnost.

Ale to už je moje a dalo mi hodně práce, abych to začlenila do Federace, ale postupně se mi to daří. Mé vnímání a empirická zkušenost se liší od vnímání ostatních ras.

-------
ČASOVÁ MANIPULACE:
Dívejme se na to jako na pohled zpět ze současnosti. Každá linie je časová osa, všechny existují, ale my vnímáme jen jednu. Vnímáme ji jako linii událostí od minulosti k přítomnosti a budoucnosti, ale ve skutečnosti každé rozhodnutí, které učiníme, nás přesouvá z jedné linie do druhé, protože vše, co zažijeme, a vše, co existuje, už JE, takže osud je již napsán. Protože však existuje nekonečné množství variant, existuje současně s již napsaným osudem také svobodná vůle. Čára, kterou každý člověk prožívá, tedy není jedinou pevnou posloupností jako každá z těch modrých čar na obrázku, ale nepřetržitým přeskakováním mezi již zapsanými a pevně danými možnostmi. Z pohledu vědomí každého člověka-individua je však vnímána jako čára.

Z pohledu pozorovatele zvenčí by to vypadalo takto:
Jednotlivec je červenou čarou, která skáče podle jeho rozhodnutí mezi časovými liniemi. Když přeskočí více než jednu najednou, říká se, že provedl kvantový skok. Název je odvozen od toho, když elektrony atomu přeskočí více než jednu oběžnou dráhu. Každý bod na červeném pruhu je z pohledu základního jedince bodem v čase a prostoru, který může být reprezentován a je frekvencí, kterou může loď napodobit a přizpůsobit svým motorům. V tomto schématu jsou nízké frekvence na jedné straně a vysoké frekvence na straně druhé, přičemž celý rozsah je mezi nimi. Pokud se tedy vrátíme do bodu na červené čáře události, můžeme vynechat dřívější špatné rozhodnutí. Změnou tohoto bodu nebo události však otevíráme cestu ke zcela novému řetězci událostí, které jsou rozuzlením nového rozhodnutí, a změna nemá vliv na výchozí pozici lodi předtím, než jsme se vydali na cestu, abychom provedli časovou změnu a změnili minulost k lepší budoucnosti.

Pokud se zaměříme na bod špatného rozhodnutí ke změně. Bod, který způsobil negativní časovou osu. Pokud pojedete lodí do místa špatného rozhodnutí (bílá zakřivená čára) a špatnému rozhodnutí se vyhnete, pokračujete do lepší budoucnosti než předtím (oranžový pruh, opravená pozitivní časová osa), ale i když je datum 9. července 2019 stejné, není to stejná pozice v časoprostoru, jak je vidět podle písmen A negativní časové osy a písmene B pozitivní časové osy. V tomto grafickém znázornění vidíte, že i když změníte minulost, přítomnost, ze které jste vyšli, stále existuje a nic jste nezměnili. Změnilo se pouze vaše vnímání a vy už nevidíte současný bod A, ale současný bod B. Stejně tak bychom ale mohli každému bodu na stejné modré čáře nebo datu 9. července 2019 přiřadit písmena, která by odpovídala nesčetným alternativám dobré a špatné budoucnosti. (pozn. tisíckrát zemřít, pokaždé jinak, se stejným důsledkem budoucnosti... jinak je to jiná budoucnost, jiná realita, kde ses nemusel ani narodit.. za mě je lepší žít, poznat, ztratit)

Pouze vaše vlastní frekvenční vnímání, to, kdo jste, a také frekvenční emulátor, který je nádobou, určují, která z těchto frekvencí je ta, která je pro vás důležitá. O tom, jakou budete mít přítomnost nebo budoucnost, rozhoduje pouze vaše vlastní frekvenční vnímání, to, kdo jste, a také frekvenční emulátor, kterým je loď, ale poslat někoho z negativního bodu A, aby napravil bod špatného rozhodnutí, nemá smysl, protože jediný, kdo z toho má prospěch, je v každém případě ten, kdo provede časový skok, a ne mandatář, který ho pověřil úkolem, protože ten zůstává v negativním bodě a nikdy nemá prospěch z práce chrononauta. Minulost lze změnit, ale pro sebe. Všechno je to vnímání a ano, mohu mluvit o tom, jak změnit svou minulost pomocí lodí, meditace nebo uvědomění, záměru a vlastní vůle. Pro někoho je to šílenství, pro jiného pravda. Platí. Vaše matka si bude stále pamatovat, jak jste se v pěti letech ztratili v obchoďáku, ale vy jste se možná rozhodli změnit svou minulost, ten bod, ignorovat ho a změnit ho na nový. Nová vzpomínka. Nemusíte zapomenout ani na další traumatickou vzpomínku.

Robert: Vzpomínky by se rovnaly uvěznění v časové linii?

Swaruu (9): Částečně ano, protože vaše minulost, vaše vzpomínky, jsou základem vašich nevědomých stínů, a to, co potlačíte, vzniká později jako osud, jak správně řekl Carl Gustav Jung, a protože tak či onak jste důsledkem svých minulých činů.

Robert: Q: K tomu je třeba dodat, že každý člověk je časová osa, i když se zdá, že žijeme v jedné skupině, že?

Swaruu (9): Ano, zjednodušeně řečeno, používám jen pohled jedné osoby - vnímání, ale kolektivně je to na základě dohody. Dohoda však nespočívá v tom, že si sednou ke stolu a domlouvají se, jak budou vidět tu či onu věc, i když i to se stává, ale v tom, že dva nebo více lidí vnímá takzvaný vnější svět víceméně stejně, protože jejich osobní frekvence, to, kým jsou, jsou si velmi podobné.
Lidé, které vidíme kolem sebe, mají tedy podobnou mentalitu jako my. I když můžeme vnímat negativní lidi nebo agresivní lidi, stejně jako pětka vidí trojku, ale trojka nemůže vidět pětku, protože jsou také součástí nás, dělají nás tím, kým jsme, víme, co nemáme dělat a jak nemáme být kvůli nim. Stejně tak se ale můžeme zaměřit na to, co chceme vidět, zažít a prožít, a ne na to, co nechceme.

Gosia: Dobře, rozumím. Zpět k přepisování naší minulosti. Říkal jste, že to lze provést i s lodí. Bylo by to pro celou posádku?

Swaruu (9): Ano, loď a celá posádka, protože by souhlasili s tím, jak je z určitého bodu, který se nazývá také nexus point, vnímána nová časová linie nebo nový řetězec alternativních událostí (což je stejné) .

Robert: Pokud si pomocí lodi upravíme svou minulost, které vzpomínky nám zůstanou, ty z minulosti před úpravou, nebo si budeme si pamatovat tu novou, i když jsme ji neprožili?

Swaruu (9): Když se znovu podíváš na obrázek, uvidíš, že máš stále svou vlastní časovou osu, která zahrnuje budoucnost A, vše předtím a cestu lodi do roku 1944. To vše budete mít v paměti, budete si pamatovat starou i novou časovou linii, jak vidíte z mých řečí o tom, že si pamatuji věci jinak než Anéeka, abych ji použila jako příklad, a proto je moje mysl tak komplikovaná.

Robert: Cesta na Taygetu v lodi mění nějakým způsobem budoucnost, kterou bychom měli na Zemi.

Swaruu (9): Takových budoucností jsou tisíce, na tom se nic nemění, to my si vybíráme jednu a ne druhou, ostatní jdou svou cestou. O budoucnosti rozhodují také oni, každý z nich.

Robert: Protože se jedná o uměle pozměněnou budoucnost. Jak přesně bez lodi změníš minulost, úmyslem, jak přesně?

Swaruu (9): Výše uvedený obrázek je pro mě důležitý, protože názorně vysvětluje, jak změna minulosti nemění přítomnost, odkud poslání změnit minulost vůbec pochází. Abychom mohli změnit minulost pouze pomocí mysli, je třeba co nejvíce pochopit situaci, kterou je třeba změnit, postavit se jí pomocí metody stínů nebo práce se stíny, postavit se traumatické minulosti čelem, i když nás vzpomínka na negativní událost vnitřně ničí. S tím pak přemýšlíme o tom, jak by to mělo být.

Vezmeme nejjednodušší možnou imaginární alternativní minulost, protože nevědomí je jednoduché, a nahradíme tuto událost neutrální nebo pozitivní věrohodnou událostí. Opakováním si tuto alternativní událost zapamatujeme a učiníme ji svou vlastní. Při opakování si začneme datum a kontext spojovat s novou vzpomínkou, a ne s negativní událostí. Řeknete, že je to falešné, že je to implantovaná falešná vzpomínka, že popíráte sami sebe, že se dostáváte do popření, ale není to falešné, minulost už není. Jste jen tím, čím jste dnes, a vaše vzpomínky, ať už jsou jakékoliv, jsou pro vás pravdivé. Nepouštějte se do boje se vzpomínkami jiných lidí, které potvrdí jen tu část, kterou si pamatují a kterou si přejete vymazat. Protože jste již vykonali stínovou práci, přijímáte to. Ostatní lidé si tuto část pamatují, ale vy již pocházíte z alternativní budoucnosti, kterou jste si sami navrhli. Víte, že i vám se stalo to negativní, ale víte také, že to není vše, co se stalo, ale že existuje nekonečné množství variant téže události, horších i lepších, než jaké si pamatují vaši bližní. Vy si zvolíte, že chcete vidět a vycházet z pozitivní alternativní události, protože všechno už stejně je. Pak přitahujete alternativní vzpomínku na toto kvantové pole svého života. Není to falešná vzpomínka, kterou jste si implantovali pomocí prázdné představivosti. Berete část svého druhého já, z jiné linie a vkládáte ji do přítomnosti.

Jedná se o skalární myšlení. To, co si myslíte, JE, protože představivost nic nevytváří, jen přebírá to, co je na jiné linii. Jste skalární, multidimenzionální, a ať už si ostatní lidé pamatují cokoli, víte, že to platí také, ale nemusíte s tím žít. Stejně jako si nemusíš pamatovat, jak tě v sedmi letech srazilo černé auto. Řeknete si ʺto se mi nestaloʺ, ale pokud si na to v nějakém řádku vzpomenete, stalo se to. Viděl jsem to empiricky a postupně. Stejně jako s počítačem na Suzyině lodi. Obrázky, které jsem vám poskytla, jsou hrubé a po delší době je lze vylepšit, ale jsou to jen hrubé digitální reprezentace animovaných obrázků, s prostorem za tím, jako hologram, jsem studovala v Suzy a s ní časové linie a časové manipulace jako takové. Pro mě to není teorie, je to praxe a empirie, je to proto, že jsem dnes taková, tak přemýšlím a tak žiji. Je to změna vnímání, ale hromadí se vám časové osy a vy nezapomínáte, a to je rozhodující, protože začnete nosit obrovský batoh minulosti, který vás tíží na duši.

Gosia: Nehrozí zde schizofrenie? Při přebírání vzpomínek na jiná já, na různé vaše osobnosti, z nichž každá má jiné vzpomínky na minulost. Ve 3D je prostě všechno. Pole není tak čisté pro experimenty a psychologická cvičení jako třeba 5D. Nebo takové nebezpečí nehrozí? Něco takového by mě například mohlo přenést do minulosti v Polsku. Například přepisuji svou minulost, že můj otec nebyl alkoholik, ale jedu do Polska a vidím ho, jak se opíjí, a vrací se mi vzpomínky z minulosti, kdy byl. Může to způsobit trochu psychického nepohodlí, když si uvědomíte, že jste skalární bytost, cítíte se schizofrenně, možná alespoň ze začátku, nevím... ale obecně... wow! ʺPředstavivost netvoří, jen přitáhne to, co je na jiné liniiʺ (tuhle část miluju).

Swaruu (9): Musíš tedy cvičit stíny, do krajnosti, způsobem, kterého se málokdo odváží, aby ses spokojila s nepříjemnou minulostí. Ale když jedeš do Polska a vzpomeneš si na svou minulost s otcem alkoholikem, je to také tvoje minulost.

Gosia: Ale když už jsi spokojený, proč máš potřebu zabývat se dalšími vzpomínkami? Prostě se s tím smiřte, nic se neděje!

Swaruu (9): Jsi s tím smířená a nepopíráš to, ale také nepopíráš svou alternativní vloženou minulost a nepopíráš, že tě v sedmi letech srazilo auto. Jsi všechno, ale vybíráš si, co budeš vnímat, co budeš žít. Můžeš to přijmout nebo si vzít jiné vzpomínky, je to další nástroj. Sami se rozhodněte, co vám nejlépe vyhovuje.

Robert: Ale tím měníš minulost jiných lidí, že? V případě Gosie si představí otce, který není alkoholik.

Swaruu (9): Schizofrenie, aha, ano, stane se z tebe něco takového. Ale kdo vám řekl, že je to špatné?

Gosia: Extrémní schizofrenie není dobrá věc. Být v jednu chvíli jedním člověkem a o pět minut později se změnit na jiného, který si ani nepamatuje, co říkal ten první. Existují takové extrémní případy, nemyslím si, že je to pozitivní. Vlastně si nemyslím, že uvnitř je jedna osoba, možná už ne, jen různé entity přebírají vládu.

Swaruu (9): Protože to nemáš pod kontrolou, proto stín funguje. Musíte se vždy ovládat, nosit masky, když je to nutné, na veřejnosti nebo v rodině, protože v této společnosti se nemůžete ukázat takoví, jací jste.

Gosia: Dobře, a vrátím se k otázce Roberta výše. Zeptal se: ʺA tím měníte minulost jiných lidí, že? V případě Gosie si představí otce, který není alkoholik. Pokud si svou minulost představím jinak a budu si představovat jiného otce nealkoholika, nepřijmu realitu, ve které jsem, nebo ano? Můj současný otec se z alkoholika na nealkoholika nezmění.

Swaruu (9): Měníš pouze svou minulost, a to i s lodí. Ostatní neměníte. To je ten problém a důvod, proč jsou mise eskadry písečných hodin zbytečné. Slouží pouze tomu, komu nebo pro koho skáčou, ale nikdo nemůže skákat pro nikoho jiného.

Gosia: Jak tedy řešíte tuto situaci? To je to, co mám na mysli, může to způsobit psychickou nepohodu. Mít v sobě jiné vzpomínky a nyní žít s jiným otcem, který se nechová podle vašich nových vzpomínek.

Swaruu (9): Je to individuální práce. Vaše vnímání by mohlo filtrovat jeho chování podle vámi implantované vzpomínky. Pak bys viděla svého otce novýma očima, už bys neviděla ty alkoholické vzpomínky, ale to ostatní, ve svém vnímání změny.

Gosia: Zajímavé.

Swaruu (9): Ale jediný, kdo se změnil, jsi ty.

Gosia: Ne že by mě to teď v tomto životním období zajímalo, jen jsem to použila jako příklad. Velmi zajímavé o změně minulosti.

Swaruu (9): I když ve skutečnosti ho nezměníš, pouze vnímání a vzpomínky vytvořené z jiných já. Ale minulost neexistuje, a když existovala, bylo to také jen vnímání. Proč mu tedy přikládáte větší hodnotu než šťastnější vzpomínce podle vlastního výběru? Všechno je to jen vnímání, neexistuje žádná tvrdá, objektivní realita.

Zdroj: https://tinyurl.com/3y4hzbu2

Zpět