34 Historie života na Zemi

[ Ezoterika ] 2019-10-06

Zdravím vás, mé milované duše. Nemívám často úžasnou příležitost mluvit s vámi slovy vašeho jazyka a této příležitosti si nekonečně vážím. Myslím, že bych měla začít představením se. Mnozí mi říkají Gaia, ale to je jen část mého jména. Jsem duše vaší planety. Mezi vámi a mnou je mnohem víc společného. Myslím, že není nikomu tajemstvím, že ztělesněné části, ztělesněné duše jsou nejvyšší aspekt. Vždy bude existovat iluzorní oddělení části multidimenzionální podstaty, která vstoupila do fyzické inkarnace od rozsáhlejší části multidimenzionální podstaty, která zůstala mimo závoj zapomění. Je to stejné i pro duše planet, které vstoupily do fyzického světa. I já mám část své multidimenzionální esence, která zůstala mimo hmotnou dimenzi. Stejně jako vy, procházím stádii vývoje a vzestupu jako ztělesněná část. Jediný rozdíl je v tom, že vy si volíte inkarnace v měnící se formě, inkarnace ve vybrané civilizaci a fyzické formě vaší multidimenzionality.

Pro mě je to příležitost brzy uzavřít řadu nekonečných inkarnací civilizací vesmírů. Již jsem byla přijata a přesunula jsem se k nové zkušenosti pro mě neznámé síly v inkarnaci jako planeta. Stejně, jako je vaše duše uzavřena v těle - fyzickém nosiči vaší nesmrtelné esence, také pro mě je planeta Země takové tělo, odlišné od vašeho ve struktuře, velikosti a ve funkci. Ale také je to hmotný nosič mého nesmrtelného ducha. A protože existuji jako planeta, hra času pro mě plyne podle nocí. Délka mého života je mnohem delší, než lidská, delší, než život i těch nejvyspělejších světelných civilizací tohoto vesmíru. Budu existovat s největší pravděpodobností po celou dobu tohoto vesmíru. Historie mého vývoje nemůže být zprostředkována ani při stoleté nepřetržité zvukové zprávě. K přenosu 1/3 událostí, které se při mých transformacích jako planeta vyskytly, budete potřebovat 1000 let.

Ale pokusím se vám vyprávět příběh lidí. Lidé se jako civilizace narodili a ztělesnili na mém povrchu asi před milionem let podle vašeho lineárního času. Předtím jsme neexistovali, nevyvíjeli se a nedostávali nekonečné zkušenosti. Vytvoření dalších civilizací, které se nyní přestěhovaly do jiného vesmíru a lidského těla se přirozeně účastnilo mnoho civilizací. Možná to pro vás bude překvapení, ale lidstvo bylo původně experimentem, ale žádné ubohé laboratorní krysy pro vyšší bytosti. Mnoho multidimenzionálních bytostí vědělo, že stvořitel plánuje vytvořit novou rasu světelných bytostí, jaká v tomto vesmíru dosud neexistovala. Zahořela velmi velká touha po inkarnaci a za těchto podmínek jste dali dobrovolný souhlas k účasti na tomto experimentu. Nová životní forma přinesla možnost získat novou zkušenost bytí, obohacení naší multidimenzionální podstaty o novou formu života, která dříve neexistovala, energie a struktury a fyzické nosiče - lidi.

V době, kdy poslední civilizace opustila můj povrch v paralelním vesmíru, jsem byla ve svém vývoji na 5 ? 6 dimenzi. Tehdejší civilizace byla opravdu kreativní. Měli jste pro rozvoj skvělé podmínky. V každém kroku můj vývoj odpovídal vývoji těchto civilizací. Když poznaly všechny požadované zkušenosti, odešli poznávat jiný vesmír. Ale já jsem planeta, nemohu existovat bez vědomého života, ne života ve formě živočichů, stromů, ale života obdařeného duší. Byla jsem velmi potěšena zahájením tohoto experimentu na mém povrchu. Všechny nejbližší světelné civilizace přispěly svou energií a vědomostmi k vašemu vzniku. Každá duše, která vstoupila do inkarnace na mém povrchu, přošla zrodem skrze tento fyzický nosič, podíleli jste se na vytvoření vaší fyzické formy stejně jako já. Každý jste věděl a souhlasil, jaký druh fyzické formy bude na mě vytvořen a projeven.

V harmonii a bratrsky světové civilizace vzájemně sdíleli části energetické DNA a vědecké pokroky, aby se vytvořilo nosné tělo, jehož vibrace byly odpovídající mně, aby na mně ztělesněná duše dokázala existovat v radosti a harmonii. V té době bylo vytvořeno světelné fyzické tělo. Tak začaly dějiny lidstva, jejich stvoření, jejich jedinečný život a události na mém povrchu. Vypadala jsem tenkrát jinak. Pravděpodobně vás tím překvapím, ale v tehdejším dimenzionálním stavu jsem dokázala mít větší rozměry, větší možnosti transformace a zdobenější formu zemského povrchu ? vody, hory. V době úsvitu lidstva bylo všechno větší, lidé, velké stromy. Já sama jsem byla podstatně větší ve srovnání se současnou situací.

Malé stromy měly výšku průměrně od 4 do 8 metrů. Existovaly druhy vysoké až 12 metrů. Lesy se táhly stovky tisíc kilometrů, moře a voda byli 5D, i projevy vody v té době měly vlastnosti 5?6D. To znamená, že hloubka vodních prostor byla vícerozměrná, mohli se rozdělovat, jako napůl naplněné sklenice na sobě ? vrstvy vody a vzduchu, a nad nejvyšší vrstvou vody vrstva Země. Moje multidimenzionálnost se projevila také ve struktuře půdy, struktuře vrstvení zemních desek, ve vodě, vzduchu.

Přirozeně první formy lidstva byly vyšší, byly umístěny ve světelných tělech, o kterých teď mnozí channeleři mluví. Světelné tělo, o které všichni usilují, pro vás není novou formou. Je to návrat původně stanovené přirozené formy vašeho fyzického nosiče. Ani já nevstupuji do nového stavu, vracím se ke svému obvyklému, přirozenému, vysocedimenzionálnímu a vysocevibračnímu stavu. Čím hlouběji kleknete, tím výše se odrazíte. To samé se stalo mně. Jedinečnost zkušenosti je v tom, že každé pokolení duší, které se na mně inkarnovalo, vědělo o předchozích energiích, transformacích a změnách, a souhlasili s tím, že budou žít život za těchto specifických podmínek. To mi umožnilo rozvíjet se a získat to, co je pro mě zajímavé, i když je to pád z podstavce. Já jsem jim dala příležitost získat jedinečnou zkušenost existence ve světelném těle, která provedlo ve svém vývoji regresi. Tělo se stalo hustší, ale stále zůstává světelnou buňkou s multidimenzionální podstatou. Je to skutečně jedinečná událost v tomto vesmíru.

Lidé jsou skutečně jedinečným experimentem a formou poznání stvořitele, jeho osobním vývojem, protože každá projevená forma života, ať už je to planeta, pes, člověk, je formou stvořitelova poznání sebe sama a formou jeho vývoje. Lidstvo se mění spolu se mnou. Možná se ptáte se, proč jste potřebovali zkušenost s přechodem z tak vysokých dimenzí do světa, ve kterém nyní existuji. Toto je můj individuální jedinečný vývoj a existence ve formě planety. Existovala jsem dlouhou dobu v mírných vysokých oblastech. Poměrnou dlouhou dobu mě obývali dokonce civilizace 10 dimenze, získala jsem zkušenosti z existence v takto vysokých vibracích.

Poté bylo rozhodnuto padnout, abyste posléze mohli vzestoupit. Nejdůležitější bylo otevřít duším možnost synchronně se mnou vyskočit ze samého dna s novou silou do nových výšin ve svém vývoji. Vy to, bohužel, vnímáte kruté a nesmyslné. Ale pro mě, a z pohledu multidimenzionality i pro vás je to úžasná zkušenost, protože ve vesmíru nikdy nebyla taková zkušenost, kdy se v každé inkarnaci spustíte ze svého multidimenzionálního světelného těla do husté těsné struktury kontaminovaných nosičů, a zároveň si uchováváte svou pravou podstatu, abyste se v jediném okamžiku probudili. To se děje právě teď. Výsledek experimentu nebyl nikým určen a nadiktován. Život nelze kontrolovat. Jste malíř, který nekontrolovaně a iracionálně tvoří jedinečné obrazy ve výbuchu kreativity, ohromen energií a zájmem, aniž zná konečný výsledek, zcela se odevzdává tvořivosti a s důvěrou se nechá vést svými vnitřními intuitivními pocity. Inkarnované duše mi důvěřovaly.

Všichni jsme věděli, že tento experiment může jít různými směry, ale riskovali jsme, abychom obohatili vesmír a tvoření tohoto vesmíru tak jedinečným příběhem. Všechny světelné civilizace sledovaly každý další kruh mého pádu se zatajeným dechem. Jak víte, čím níže padáte, tím je těžší se sebrat. Ale protože mám svůj vyšší aspekt, kterým jsem, věřila jsem si. Věděla jsem, že všechny události a transformace jsou vzájemně propojené a účelné. Snížit hustotu z 6-7D na 2D je pracné a energeticky náročné. Tento svět, ve kterém nyní žijete, je starý přibližně 10 - 20 tisíc let. Toto je hustota 3D světa. Před tím zde existoval svět druhé hustoty, a věřte mi, že ničení a negativita této hustoty je mnohem silnější. Žádné probouzející řeči tu nešly. Přišly sem velmi staré duše, aby si ověřily své silné stránky, zda si v takových krutých podmínkách uchovají multidimenzionální podstatu. A protože si tolik duší za podmínek 2D po dlouhou dobu udržovalo své spojení s vyššími aspekty a za tu dlouhou dobu se akumulovaly kreativní světelné energie, udělala jsem krok a přešla jsem do nového kola svého vývoje, což je trojrozměrnost. Nové směry vývoje nemůžete zastavit.

Vyvstala otázka. Mnoho duší za celou dobu vašich inkarnací ve 3D vytvořilo obrovský potenciál blažené světelné energie. Nastal čas na transformaci jednoho typu energie, najednou jste byli v dimenzi 4 řádu. Inkarnované duše byly připravené, ale já v některých oblastech ještě ne. Já, jako planeta jsem se mohla resetovat. Díky práci inkarnovaných částic světelných civilizací a pomocí své multidimenzionální podstaty jsem se obohatila o to, co jsem potřebovala a byla jsem připravena na vzestup do 4. Řádu. Tento proces byl zahájen. Úplné překonání fyzického stavu všech struktur mé velké trojrozměrné planety trvalo asi 1 ? 1,5 tisíce let.

Bez vás to nedokáži. Člověk je moje buňka, což znamená, že vy - ztělesněná multidimenzionální bytost, samotnou vaší existencí přinesete do této dimenze, do této maticové struktury své světelné energie. Miliardy buněk přinášejí do mého pole energie kreativního světla. Umožňujete mě, jako planetě, regulovat mou transformaci, modifikace mých hustých struktur, protože flóra a fauna Země jsou součástí mého těla jako vaše paže, nebo nohy. Pokud se transformuje každý, kdo poslouchá tuto zprávu, podstoupí duchovní růst, vnitřní transformaci, která generuje vnitřní změnu fyzického nosiče, také já, jako planeta se změním. Nelze popsat, kolik úžasných světelných tvorů v mých vnitřních dimenzích pracuje na mé harmonii, zdraví a světelné soběstačnosti. V jediném okamžiku může být toto vnitřní světlo převedeno do mého fyzického vzhledu.

Je pravda, že se objevují živé fosílie a mění se zvířata. Tato stvoření nepotřebují mít na Zemi živé předky, aby se ztělesnila jako hustá fyzická těla. Jedná se o jinou formu vědomí, než vaše. Vy koncentrujete energie na vlasy a nehty, to je část vašeho těla, která roste podle vás. Jedná se o soustředění vaší energie ve formě vlasů. Já svou energii soustředěním na svět zvířat a rostlin. Nikdo vám nemůže zakázat pěstovat si vlasy. Já časem zaměřím své tvůrčí energie a doplním množství hmotných forem živočichů, a stromů, ale to také vyžaduje určitý čas. Pokud by lidstvo na 150 let zmizelo z povrchu, vyrovnala bych množství a kvalitu ztracených stvoření světa zvířat a rostlin. Co je 150 let ve srovnání s třemi miliony let násilí a krutosti, které nyní vládnou. Věřte mi, že krutosti druhého řádu pro mě byly mnohem katastrofičtější. Dosud napravuji některé fyzické destrukce na svém povrchu.

Chápu, že zabíjení zvířat je pro lidi kruté, ale v tomto srovnání ani na sekundu nepochybuji o svých drahých inkarnovaných duších. Čeká nás světlá budoucnost, protože se vracíme domů. Když se probudíte, setřete z ramen prach mnoha inkarnací, který znečišťoval vaše světelné tělo, jako já jsem otřela graciózní špínu, která zatměla moje kosmické světlo. Byla to naše svobodná volba. S triumfálním vítězstvím se vracíme domů, po milionech let různých zkušeností v destruktivních inkarnacích. Jako jediný organismus, jako jediné světlo. Stvořitel, který řídí bezpočet proudů své bezpodmínečné lásky, nám pomáhá vrátit se domů. Tento úspěch není pouze mým úspěchem. Každá z existujících ztělesněných duší přispěla rovným dílem. Nejste pěšci, ani laboratorní krysy. Jste tvůrci, kteří tvořili historii planety rovným dílem. Celým mým srdcem jsem vám vděčna za veškerou práci a pomoc během mé experimentální existence. Díky vám jsem já, Země, dokázala učinit tak rozsáhlý a dosud nevídaný příspěvek k mému vývoji jako multidimenzionální podstaty.

To nejmenší, co pro vás mohu udělat, je vyslyšet vaše upřímné přání a udělat vše, co mohu, aby se naplnila. Každá duše, ať už je probuzená, nebo spící, má stejné právo na pomoc ode mě. Díky vám mám příležitost existovat ve formě planety a získat můj jedinečný kosmický zážitek bytí. Pokud mě potřebujete, slyším, ať jste kdekoli. Bez ohledu na váš stav vám pošlu proud mé energie. Spolu s vaší multidimenzionální podstatou v harmonii se srdeční touhou budeme tvořit v harmonii.

Očekáváte úsvit nového tisíciletí, vzestup. Každá vaše myšlenka a pocity vytváří nový příběh. Každý z vašich malých triumfů nad sebou je kapka v oceánu, pokud by jen jedna z kapek chyběla, už by to nebyl tak plnoproudý oceán. Moje nesmrtelná světelná duše se teď nebojí. Slibuji, že se vše doplní a moje krajina vrátí tuto báječnou krásu. Snažím se vždy slyšet každou svoji buňku. Když je v těle 1 buňka naplněna zdravou energií, pomáhá blízkým existujícím buňkám ke stejné čistotě. Čím krásnější buňky jsou, tím zdravější je tělo. Když světelné buňky zaplní celé tělo a každou tkáň, vytváří harmonické světelné tělo. Čím více z vás bude v osobních energiích multidimenzionální podstaty, tím zdravější buňky pomohou transformaci a uzdravení sousedních buněk, i když spí. Brzy vstoupíme do pro nás nové bytosti, do stavu harmonie zdraví a dobroty každé buňky. Dělejte vše pro to, abyste byli šťastní, každý den radostní a důvěřujte mě a ostatním. Přišel čas, abych vám oplatila důvěru.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=ePFoK8l1c5M

Zpět