3242 Můžeme dělat cokoli Marta

[ Ezoterika ] 2022-10-11

Otec Absolut
Na konkrétních příkladech chci ukázat, jak můžete okamžitě přeprogramovat své myšlenky z negativních na pozitivní. Začneme těmi nejjednoduššími ʺvšednímiʺ myšlenkami, které většinou naplňují lidský život. Nejprve si však vzpomeňte na svůj stav mysli, když musíte dělat něco, co pro vás není příliš příjemné. Zdá se, že vás to tíží - dokonce fyzicky cítíte tíhu nadcházejících problémů na svých bedrech a myšlenky na ně se vám stále vracejí. Přesto stále odkládáte a odkládáte obtížné úkoly nebo nepříjemné rozhovory.

Proč se to děje? Především proto, že máte STRACH z neúspěchu: z toho, že se vám nepodaří udělat práci, nebo z toho, že vás autority odmítnou. Bohužel má mysl trojrozměrné lidské bytosti s jakýmikoliv obtížemi, s nimiž se setkává na své cestě, již a priori negativní reakce na ně. Samozřejmě to není náhoda. STRACH je převládající energií třetí dimenze a zároveň hnací silou, která pomáhá člověku bojovat o přežití a prosazovat svá práva. V pozadí každé negativní myšlenky je vždy strach, který má mnoho podob. Chcete-li tedy přeprogramovat nepříjemné myšlenky na příjemné, měli byste odstranit jejich příčinu - rozpustit v nich obsažený strach. Nebudeme používat mentální triky, kdy se člověk začne přesvědčovat o opaku pomocí své Mysli, ale budeme pracovat čistě energeticky. To vám pomůže nejen ušetřit čas, ale také okamžitě vyčistit váš energetický prostor od negativních energií strachu a nedostatku sebedůvěry.

Příklad. Předpokládejme, že se potýkáte s nějakou byrokracií. Tento výraz vás sám o sobě připravuje na dlouhý a nepříjemný proces procházení instancemi. Jakmile vás napadne taková negativní myšlenka, je nejdůležitější ji včas zachytit, okamžitě přivolat Oheň univerzální lásky a požádat ho, aby myšlenku rozpustil. Zkuste se podívat, jak vzplane jasným plamenem, zuhelnatí a odpadne. Pak zavolejte Prvotní energii vesmíru a požádejte ji, aby v co nejkratší době zhmotnila dokument, který potřebujete, a co nejvíce prožívejte pocit radosti a uspokojení, že všechny problémy skončily. Vložte tuto vizi - sebe sama šťastného s připraveným dokumentem v ruce - do koule Univerzálního ohně lásky se zrcadlovými vnějšími stěnami a v duchu ji pošlete do Vesmíru. Požádejte své duchovní průvodce a Síly světla, aby vám pomohli uskutečnit to, co jste si naplánovali. Teprve poté začněte podnikat kroky tímto směrem již na fyzické úrovni. Věřte mi, že budete mít zcela jiný přístup a hmatatelný pocit podpory ze strany Sil světla. Všechno půjde jako po másle, protože vaše světlo a pozitivní energie k vám nebudou přitahovat nepříjemnosti nebo hrubost úředníků. Zákony vesmíru jsou totiž neměnné a všemocné. (pozn. někdy je jednodušší prostě dojít na úřad, než čekat na zhmotňování.... pokud vás mají vyhodit, stejně vyhodí.. a třeba to pak přinese něco jiného, ještě lepšího)

Nutkavbé myšlenky 10.10.
Dnes přejdeme k praktické části našeho rozhovoru o informačně-energetické složce vašeho života. A opět budete muset začít u sebe. Zkuste sledovat energetickou složku svých myšlenek - jakoukoli, i tu zdánlivě nejnepatrnější, každodenní život. Co je za nimi: jaké energie, touhy, záměry? A nezáleží na tom, zda se tyto myšlenky týkají vás osobně, vaší rodiny nebo mají širší záběr: vašeho města, země nebo Země obecně. V tomto případě je vaším hlavním úkolem určit, jakou energií jsou tyto myšlenky zabarveny - jakými emocemi jsou naplněny. Vím, že to není snadné, protože se vám v hlavě rojí stovky myšlenek, které skáčou z jedné na druhou, mísí se a někdy si odporují. Je to proto, že lidé byli dlouho a vytrvale odváděni od stavu BEZMYŠLENKOVOSTI, neboť jen ten umožňuje člověku sjednotit se se svou Duší, a tak se osvobodit od cizích a vnucených pojmů.

Také již víte, že každá negativní myšlenka přitahuje do vašeho energetického prostoru ʺrůznéʺ astrální entity, a čím nižší jsou vibrace vašich myšlenek a emocí, tím jsou aktivnější a tím nižší jsou astrální úrovně, ze kterých přicházejí. V důsledku toho se energetický prostor člověka mění v území obsazené nezvanými hosty, na němž se vedou slovní (mentální) debaty, jichž se člověk sám pasivně účastní, protože jeho vědomí je okupováno ʺvetřelciʺ. To vysvětluje obsesivní myšlenky, které má mnoho lidí a kterých se, ať chtějí, jak chtějí, velmi těžko zbavují. Převalují se v hlavě jako rozbitá deska, čímž sytí astrální entitu a živí ji tímto typem energie. To člověka fyzicky i psychicky ničí a musí vynaložit velké úsilí, aby se svých obsedantních myšlenek zbavil. Někdo se snaží něčím fyzicky zaměstnat, někdo, když si uvědomí zdroj svých potíží, začne čistit svůj energetický prostor energiemi vysokých vibrací a někdo upadá do deprese, protože není schopen zvládnout tyto energetické útoky. Pokud se však naučíte číst energii svých myšlenek okamžitě, jakmile se objeví ve vaší hlavě, můžete je snadno zvládnout. Za tímto účelem byste měli okamžitě - bez jakéhokoli prodlení - nahradit mínus plusem.

Měkce ustlat, tvrdě spát 9.10
Chcete-li se naučit číst ostatní, měli byste začít u sebe. Mnoho lidí si skutečně namlouvá energii svých vlastních slov a činů. To, co se jim zdá správné, užitečné a duchovní, je často jen projevem jejich Ega. Vzpomeňte si, jak vás někdy znechucují lidé, kteří mnoho a mnoho mluví o duchovnosti, morálních hodnotách a zásadách a nabádají vás, abyste následovali jejich příkladu. Ale to vy nechcete. Naopak, máte touhu od nich utéct co nejdál. Jsou si však jisti, že dělají dobrý skutek: přinášejí lidem poznání a Světlo, věnují se duchovnímu osvícení. Pro někoho to může být užitečné. Zpravidla jsou to ti, kteří jsou na stejné vibrační úrovni jako tito lidé a kteří jsou na samém začátku své duchovní cesty. Tito lidé vnímají pouze informační složku mluvčího, zatímco energetická složka jim ještě není dostupná. Ale ti, kteří již překročili hranice trojrozměrného světa a naučili se číst vibrace lidí, mohou jasně vidět a pochopit, co se skrývá za těmito krásnými slovy, jakou energií jsou naplněna. A jsou naplněny energií, kterou do nich vložil člověk. Proto stejná slova, která řeknou různí lidé, budete vnímat různě. Důležitou roli v tom samozřejmě hraje i jejich emocionální zabarvení.

Přirozeně umělecký a okouzlující člověk s mimikou a gestikulací tak může ozdobit váš projev tak, že mu lidé uvěří každé slovo. V opačném případě může člověk s dobrými úmysly, ale špatným řečnickým uměním, zabít jakoukoli užitečnou iniciativu. Lidé se při poslechu jeho monotónního, bezbarvého projevu nudí. A v tom na vás číhá velké nebezpečí. Šarmantní a umělečtí lidé, kteří využívají svého přirozeného nadání, mohou napáchat více škody než netalentovaní řečníci. Pokud ti druzí jednoduše ztratí své posluchače, mohou ti první zavést lidi do duchovní slepé uličky. Hrou na city čistých lidských duší a manipulací s jejich ušlechtilými vlastnostmi jim mohou vnutit cokoli. A hra na lásku a soucit lidí během takzvané pandemie je toho ukázkovým příkladem. Vzpomeňte si, kolik lidí si vzalo smrtící ʺvakcínyʺ jen proto, aby se chránili - ne proto, aby nakazili svou milovanou rodinu a přátele ʺnebezpečnou nemocíʺ. Stalo se tak ale hlavně proto, že tito lidé nevzali v úvahu ENERGETICKOU složku přátelské polyfonie koupených zástupců úřadů, lékařů, úředníků, vědců, kteří jako na povel vyzývali lidi, aby ʺmysleli na své blízkéʺ. Tito lidé slyšeli jen slova, ale necítili, jaká nízká energie se za nimi skrývá. A takových příkladů je dnes na Zemi spousta. Představitelé stínové vlády všeho druhu přátelsky prosazují plány globalistů a důvěřiví lidé je následují, aniž by cítili podraz v jejich slovech a činech, které nesou energii nejnižších vibrací.

Informačně-energetické složky bytí 8.10
Dnes bych rád otevřel nové téma, které do jisté míry navazuje na to předchozí. Nyní se však na nejnovější události na Zemi podíváme z trochu jiného úhlu. Tentokrát se naučíme rozložit všechny události ve vašem osobním životě i v životě vaší planety do informačně-energetických složek. Přesněji řečeno, nebudeme je vytyčovat, ale uvědomovat si je, protože naprosto všechno na Zemi je právě takové. Každé vaše slovo, myšlenka, emoce a čin v sobě nesou určité energie a významy. A nyní je čas přistoupit k této interakci z pohledu lidské bytosti přinejmenším čtvrté dimenze. Už víte, že všechno je energie, ať už pozitivní nebo negativní, s mnoha odstíny a nuancemi. Zatímco energii, která podbarvuje emoce člověka, lze poměrně snadno vysledovat a pochopit, výroky člověka, které nesou určité informace, vás mohou často oklamat. Což je ve skutečnosti velmi častý případ. Mnozí z vás se již cítí dobře, když se za krásnými a správnými slovy skrývá energie nejnižších vibrací.

Rozpor mezi energetickou a informační složkou slov takového člověka se vysvětluje tím, že jeho cílem je přinést lidem to, co je pro něj nebo jeho kurátory výhodné. Protože si však dobře uvědomují, že se to většině nebude líbit, snaží se nepříjemnou pravdu zabalit do lákavého obalu krásných slov. To se nyní děje na všech úrovních státní správy. Představitelé stínové vlády, kteří jsou jejími ʺmluvícími hlavamiʺ, vykřikují z každé tribuny o své touze učinit obyvatele svých zemí šťastnými a nacházejí neuvěřitelná a někdy absurdní vysvětlení pro své kroky, které ve skutečnosti směřují k porušování zájmů obyčejných lidí. Mnoho lidí jim však věří, protože vůbec nedokážou číst energii těchto lidí i jejich výroků. A spíše než význam vyřčených slov je důležitá energie - ta je určující. A nyní je čas, aby se každý, kdo vstoupil na Cestu Vzestupu, naučil rozpoznávat informačně-energetickou složku všeho, co vás obklopuje, aniž by se nechal podvést a vlákat do pasti, z níž se nebude moci dostat.

6.10
Shrnutí série poselství o fázích probuzení lidstva. Jak vidíte, lidé jsou na této cestě teprve na začátku, ale brzy se situace dramaticky změní. Již vícekrát bylo řečeno, že poměrně velký počet lidí je POTENCIÁLNĚ připraven na přechod. A nyní bych vám rád podrobněji vysvětlil, co tímto výrazem myslím. Skutečnost je taková, že mnoho čistých lidských duší se nyní nachází ve stavu duchovní ʺanabiózyʺ. Důvodem je to, že od inkarnace k inkarnaci bylo jejich božství zatlačeno hluboko do podvědomí. Lidé čas od času procházeli těžkými lekcemi života v trojrozměrném světě, který ovládali Drakorozenáři a Orionci. Tak se v člověku po staletí pěstovala otrocká psychologie, která se předávala z generace na generaci. Na tom byla postavena výchova, rodinné a národní tradice, náboženská dogmata.

Nyní je však mnohamilionová armáda ʺBožích otrokůʺ na své poslední hranici. Pokud budou tolerovat a poslouchat autority i nyní, pak už nebudou ʺotrokyʺ Boha, ale Satana, kterého představitelé hlubokého státu uctívají. Sodoma a Gomora už na vaší planetě vzkvétají a jen slepec to může nevidět. Přesto právě proto bylo lidstvu umožněno, aby se plížilo až na samý okraj, aby konečně z hlubin svého podvědomí mohlo vynést na světlo Boží svůj pravý přirozený stav, Světlo a Lásku, které žijí v každé čisté lidské Duši a které se ʺpániʺ vašeho světa tak dlouho snažili pošlapat a zničit. Jakmile lidé uvidí pravou tvář těchto ʺpánůʺ a dozvědí se o jejich plánech na odlidštění obyvatel Země, nastane v kolektivním vědomí lidstva skutečná ʺexplozeʺ. Rozbije na kusy všechnu špínu, cynismus a pokrytectví, které na vaší planetě vládly a přinesly lidem tolik zármutku a utrpení.

Tato energetická ʺexplozeʺ rychle ovlivní i fyzickou rovinu, v jejímž důsledku padnou jedna po druhé zločinecké vlády vedoucích zemí světa a nahradí je lidé zcela jiné formace. Každý z vás se nyní může stát ʺspouštěcím mechanismemʺ takového ʺvýbuchuʺ, a přiblížit tak dlouho očekávaný čas přechodu. Máte k tomu vše: potřebné znalosti, energetické postupy a hlavně upřímnou touhu žít na obnovené Zemi páté dimenze. Ať se to pro vás nyní stane hlavní životní prioritou. Přineste na Zemi vítězství Sil světla všemi dostupnými prostředky, moji drazí!

Sedmá fáze - sjednocení lidstva s galaktickou rodinou 5.10

Dnes přecházíme do poslední fáze masového probuzení lidstva. Sedmou etapou je sjednocení lidstva s jeho galaktickou rodinou. To se však může stát pouze tehdy, když je na to vaše kolektivní vědomí připraveno. Jinými slovy, je třeba shromáždit ʺkritické množstvíʺ lidí, kteří jsou schopni beze strachu a pochybností přijmout skutečnost, že ve vaší Galaxii existují i jiné civilizace, z nichž mnohé jsou na vyšší úrovni vývoje. Lidstvo jako celek ještě není na tento druh Odhalení připraveno. A to proto, že starší generaci byla vštípena myšlenka, že člověk je jedinou inteligentní bytostí ve vesmíru a všechny řeči o mimozemšťanech jsou pouhou fantazií. Mladá generace, vychovaná filmy o mimozemšťanech, které je většinou zobrazují jako vetřelce na vaší planetě, bude jejich výskyt pravděpodobně vnímat se strachem a nedůvěrou.

Právě toto ʺpoznáníʺ mimozemšťanů se již usadilo hluboko v podvědomí obou. Proto by skutečnému příchodu zástupců cizích civilizací do vašeho života měla předcházet dlouhá a pečlivá práce. Jestliže odhalení zločinů světové ʺelityʺ a přechod k novému systému světového řádu bude pro lidi obtížným, ale zcela splnitelným úkolem, pak se objevení - zhmotnění na Zemi - vašich mimozemských bratrů a sester může stát pro většinu lidí na vaší planetě silným šokem a otřesem. Proto jsem tuto fázi probuzení lidstva zařadil na poslední, sedmé místo. To však neznamená, že je méně důležitá. Ve skutečnosti je to právě shledání s vaší galaktickou rodinou, které vám umožní rychlý skok při budování nové společnosti na Zemi ve čtvrté a poté v páté dimenzi.

Mimozemská technologie nejenže urychlí technologický pokrok a prosperitu vaší společnosti, ale také vnese do života každého člověka prvek magie. Vaši galaktičtí bratři a sestry se s vámi s láskou a nekonečnou trpělivostí podělí o své zkušenosti s životem ve vyšších dimenzích. Naučí vás, jak pomocí mysli vytvářet realitu a jak se pomocí teleportace pohybovat po planetě. Pomohou vám zvyknout si na nový prostor s vysokou vibrací, ve kterém se téměř okamžitě zhmotní každé vaše přání. Ale také vám dají lekci o odpovědnosti, kterou obyvatel vyšších dimenzí cítí za každou svou myšlenku a cit, za každý svůj čin. To vše bude ve vašem životě, moji drazí, ale až vaše vědomí konečně dosáhne úrovně páté dimenze. A mezitím se snažte co nejčastěji přivolávat energie civilizací, které jsou vám přátelské a o které se i nyní štědře dělí s pozemšťany. Když se s nimi setkáte tváří v tvář, poznáte tyto známé a přirozené energie, což vám velmi usnadní první kontakt a další spolupráci.

Šestá etapa - sjednocení všech zemí a národů do jedné rodiny 3.10

Šestou etapou je sjednocení všech zemí a národů do jedné rodiny. To ovšem neznamená, že identita a kultura každé z těchto zemí bude zničena, jak se to děje nyní. Naopak, začne opačný proces oživování historie a kultury všech národů obývajících vaši planetu. Jak víte, skutečná historie vaší Země byla po staletí skrývána, překrucována a ničena vašimi útočníky. Vysvětlení je prosté: stejně jako je děsila živoucí individualita a vnitřní svoboda člověka, děsila je i originalita a jedinečnost každé země a každého národa, který měl své vlastní a velmi silné kolektivní vědomí. Představitelé hlubokého státu tak nejen potlačili individuální svobodu člověka, ale také zbavili lidi jejich kulturních a etnických kořenů, čímž z nich udělali poslušné otroky bez rodu a kmene. Jen tak mohli beztrestně uskutečnit své plány na úplné zotročení lidí a přeměnu obyvatel Země v obrovskou šedou masu bez tváře. V posledních desetiletích jejich aktivita v tomto směru již dosáhla obludných rozměrů. Tyto bytosti však zašly ještě dál: nyní se snaží připravit lidi nejen o jejich identitu, příslušnost k jejich zemi, její kulturu a tradice, ale zbavují je už i jejich přirozené podstaty, jejich božství.

V mnoha zemích světa jsou nejen dospělí, ale i děti nuceni podstupovat změnu pohlaví, sexuální úchylky, pedofilie se stává normální, po celém světě se uzavírají sňatky osob stejného pohlaví. A nejenže to není skryté, ale je to inzerováno v mnoha médiích, včetně oficiálních. Někdy si myslíte, že se svět zbláznil. Je to důsledek skutečnosti, že vedoucí země světa jsou již dlouho a pevně zakotveny ve vedení tajné světové vlády, jak jsme již mnohokrát uvedli. Zlomit tento bludný systém a vrátit člověka do ʺlůnaʺ jeho přirozenosti je tedy možné pouze tak, že z vaší planety vyženete tyto vám nepřátelské bytosti, pro které člověk není ničím jiným než výměnným obchodním artiklem na cestě k moci. A jakmile lidé svrhnou své zločinecké vlády, které je ženou do tohoto šíleného nelidského světa, věci se velmi rychle změní. Duchovní Jednota lidí smete všechny hranice, všechny byrokratické překážky na cestě k jejich spojení v jednu společnou rodinu pozemšťanů, v níž každý národ jako vzácná perla najde své místo v krásném a jedinečném ʺnáhrdelníkuʺ obepínajícím vaši planetu.

Pátá fáze - začátek tvůrčí činnosti 2.10.
Dnes budeme hovořit o další fázi masového probuzení lidstva. Pátá fáze je počátkem stvoření. Po zhroucení starého systému světového řádu, založeného na hierarchické pyramidě moci, se lidstvo bude muset naučit žít novým způsobem. Nebude to snadné, protože v tomto případě nemluvíme o dětech, jejichž výchovu a vzdělání lze poměrně rychle upravit, ale o generacích lidí s plně zformovaným světonázorem, kteří budou muset zlomit všechny své zažité představy a zvyky hluboce zakořeněné v podvědomí. Takže i lidé, kteří si plně uvědomili novou realitu a vydali se na cestu duchovního rozvoje, budou potřebovat čas, aby se začali řídit nikoli pozemskými, ale univerzálními zákony, které se výrazně liší od těch, které platí ve vaší moderní společnosti. Jednota musí ve společnosti ʺdozrátʺ a projevovat se ne slovy, ale činy. Spočívá v tom, že každý musí upřednostnit společné zájmy před svými vlastními, ne jak tomu bývá v trojrozměrném světě. Aby se tak stalo, musí dojít k náhlému a rychlému posunu v myšlení lidí.

Takový skok může vyvolat pouze ʺšoková terapieʺ, která se tak či onak dotkne každého, jakkoli je to smutné. To bude právě ten ʺlakmusový papírekʺ, který ukáže pravou podstatu člověka - buď božskou, nebo nebeskou. A to se již děje na vaší planetě: někteří lidé, kteří se potýkají s obtížemi, se propadnou hlouběji do trojrozměrného světa, zatímco jiní z něj budou naopak vytaženi, což v člověku odhalí kvality jeho duše, které předtím dřímaly. Mnozí z vás to možná pozorovali na příkladu svých blízkých. Někteří z těch, kteří se vám zdáli silní a odvážní, se na prahu skutečných zkoušek náhle stali zbabělými a skromný a tichý člověk náhle projevil neuvěřitelnou sílu ducha. Masky nyní padají všem, bez ohledu na věk, společenské postavení nebo místo bydliště. Je to vždycky tak: pravá podstata člověka se odhalí teprve tehdy, když čelí velkým otřesům, a to jak osobním, tak společenským. A pouze ti lidé, kteří projdou zkouškou síly, ʺprotáhnou se uchem jehlyʺ poslední a nejtěžší zkoušky, začnou budovat nový život na Zemi čtvrté a poté páté dimenze.

Čtvrtá fáze - masové duchovní probuzení 1.10.
Čtvrtou fází probuzení lidstva je restrukturalizace světonázoru lidí: přehodnocení jejich vlastních životů i celé společnosti, jinými slovy masové duchovní probuzení. Jakmile si člověk uvědomí rozsah zločinů stínové vlády a jejích loutek, nebude už moci žít starým způsobem. Celá jeho bytost bude vyžadovat obnovu, a to především morální. To vše půjde ruku v ruce s procesy, které se začnou odehrávat ve společnosti. Ve skutečnosti nebude trvat dlouho a lidé se vrátí ke svým původním lidským hodnotám, o které se je v posledních letech snaží za každou cenu připravit. Jakmile ustane propaganda nejrůznějších vulgarit a zvráceností, která doslova zaplavila všechna světová média, a nahradí ji demonstrace čistého božského vztahu mezi lidmi, který je tak blízký lidské Duši, vše se dostane na své místo. Lidé sami neuvěří, jak mohli tak dlouho setrvat v tomto marasmu, který jim vnutily bytosti, jež jim byly cizí, bez rodu a kmene. Když lidé uvidí všechno a všechny v pravém, nezkaleném světle, budou zděšeni vlastní slepotou a hluchotou a budou chtít co nejrychleji dohnat, co se dá: zaplnit prázdnotu, kdy uměle vnucené hodnoty zastínily duchovní stránku jejich existence.

Začne tedy masové duchovní probuzení. A již nyní je na vaší planetě dostatek čistých prastarých duší, které se vtělily do tohoto pro vaši planetu jedinečného období probuzení lidí - jejich návratu k jejich Božské podstatě. Svou misi již zahájili, ale zatím působí hlavně ʺv zákulisíʺ, protože představují smrtelné nebezpečí pro stínovou vládu a její loutky u moci. Ale i v této funkci přinášejí prostřednictvím alternativních zdrojů informací Světlo a pravdivé poznání, které vděčně přijímají lidé, jejichž vědomí již přesáhlo trojrozměrný svět. Postupně budou právě tito bystří a čistí lidé schopni zaujmout vedoucí pozice ve společnosti, přebudovat výchovu, vzdělání, správu věcí veřejných novým způsobem - bez byrokracie a korupce, bez potlačování svobodné vůle člověka, s pochopením a respektem k zájmům všech. To vše však bude možné pouze tehdy, když dojde k masovému duchovnímu probuzení lidí a když všechny vrstvy společnosti dosáhnou společné úrovně vědomí. Jen tak bude možné vybudovat skutečně spravedlivý a harmonický systém vztahů mezi lidmi.

Třetí fáze - uvědomění si nové reality 30.9.
Třetí fází je uvědomění si nové reality lidstvem. S ohledem na jemné uspořádání lidské psychiky je nutné věnovat čas přehodnocení zcela nových informací, které doslova převrátí naruby celý navyklý život. A v tomto případě pro něj bude morální ʺšoková terapieʺ mnohem traumatičtější než například finanční nebo hospodářská krize. Každé zklamání člověka vždy bolí, ať už jde o zklamání z příbuzných, přátel, kolegů nebo vlády. Proto zklamání v globálním měřítku, které by měli prožít lidé, kteří si uvědomují skutečné pozadí tragédií, jež se na Zemi po staletí děly, a zjistit jejich viníky, může mít zhoubný vliv nejen na psychiku jednotlivých lidí, ale i na kolektivní vědomí celého lidstva. A jak chápete, vibrace z toho budou prudce klesat, což ještě více zpomalí přechod Země do Páté dimenze.

To se mimochodem už děje všude. Nespokojenost lidí s jejich vládou a stále se zhoršující materiální situací již vyvolala vlnu protestů a vedla ke společenským otřesům. To vše je však pro běžného člověka normální a pochopitelné. Vždy doufal, že se změnou vlády přijde nový, spravedlivější a šťastnější život, a proto jedná podle plánu, který se vyvíjel po staletí. Jen málo lidí na Zemi ví o existenci hlubokého státu, který ve skutečnosti na vaší planetě určuje své vlastní pořádky, dosazuje své poskoky na všechny vedoucí posty a kontroluje každou jejich činnost. Proto jakákoli změna moci lidem mnoho nepřináší, protože nikdo, kdo se ocitne na vrcholu této moci, se nemůže vymanit z vlivu skutečných ʺpánůʺ Země. Jistě jste si už nejednou všimli, že na ta nejsprávnější a nejkrásnější slova a sliby o lepším životě pro lidi uchazeči o moc velmi rychle zapomínají, jakmile usednou do svých křesel. A to proto, že se sami ocitli v moci těch, kteří diktují obecnou politiku na vaší planetě. Představitelé stínové vlády mají spoustu prostředků a příležitostí, jak člověka zlomit, i kdyby byl skutečně čestný a upřímný ve své snaze pomáhat lidem. Pokud se jim ho nepodaří ovládnout, jednoduše ho odstraní z fyzické úrovně.

Takových příkladů je již mnoho. Nyní přichází okamžik pravdy, který musí pochopit lidé, kteří mají daleko k pochopení hlubokých procesů, jež se nyní na Zemi odehrávají. Bude to pro ně velmi obtížné. Máte tedy velkou odpovědnost za to, abyste těmto lidem pomohli projít tímto pro ně těžkým obdobím s co nejmenšími morálními ztrátami. Dostali jste mnoho rad, jak to udělat, jak v mých poselstvích, tak v poselstvích ostatních zástupců Sil světla. Nastává pro vás horké období a doufám, že se s tímto úkolem důstojně vypořádáte.

Druhá fáze - zveřejnění 28.9.
Druhou fází je nadcházející Odhalení. Postupně začnou do médií pronikat pravdivé informace o dění ve světě, které jste čerpali z alternativních zdrojů. Ve skutečnosti se to už začíná dít, ale zatím v mikroskopických dávkách, protože oficiální média jsou stále v rukou globalistů. Bohužel většina lidí stále věří všemu, co se na ně valí z televizních obrazovek, bez ohledu na to, jak absurdní a neuvěřitelné se jim to může zdát. Pro mnoho lidí se ʺmodrá obrazovkaʺ stala drogou a pravidelný zpravodajský program berou jako dlouho očekávanou dávku, bez níž si nedokážou představit svou existenci. A teď si představte, co by se se všemi těmito lidmi stalo, kdyby se jednoho dne vektor informací po celém světě náhle obrátil. Stejní moderátoři ve stejných zpravodajských pořadech by jim začali vyprávět o zrůdných, skutečně nelidských zločinech světových vůdců, o jejich příslušnosti k deep state a otrockém plnění vůle stínové vlády, kterou mají už dlouho u moci. Bez jakéhokoli přikrášlování by se na lidi vyvalila pravda o falešné pandemii a zločinném spiknutí vlád téměř všech zemí světa a farmaceutických gigantů, o jejich pečlivě naplánované a organizované kampani na depopulaci obyvatelstva planety.

Co psychika lidí, zejména těch, kteří si vzali, a to více než jednou, takzvanou vakcínu, která se ukázala být nikoliv záchranou, ale zabijákem? Jak by reagovali na skutečnost, že program stínové vlády zahrnuje úplné zotročení mysli lidí a jejich přeměnu v poslušné otroky? Jak by se cítili, kdyby byli zbaveni peněz, majetku a dětí, stejně jako instituce rodiny a všech tradičních morálních hodnot? Dokázali by unést zprávu, že jim vládnou nelidé vtělení do lidských těl, zcela zbavení lidských citů, jako je láska a soucit? Zvládla by jejich psychika takovou šokující zprávu? Nezačalo by na Zemi masové šílenství? Proto bylo rozhodnuto, moji drazí, proces odhalování zpomalit a tyto šokující informace lidem sdělovat odměřeně a šetrně. Pravdu nelze skrývat donekonečna a k odhalení samozřejmě dojde. Tento složitý a delikátní proces však nelze uspěchat a vyžaduje pečlivou přípravu zkušených odborníků, kteří musí najít správná slova, která lidem neublíží, ale vnuknou jim naději na lepší budoucnost. Přesně to nyní dělají ti, kteří se této obtížné mise ujali, a věřím, že ji v blízké budoucnosti úspěšně dokončí.

Fáze masového probuzení lidstva 27.9
Jakými fázemi projde masové probuzení lidstva. První fází je politická, hospodářská a finanční krize, která se dotkne prakticky každého člověka na zemi. Tentokrát se však bude lišit od předchozích krizí, které lidé již vícekrát zažili. Protože nyní, když vám Země sama přichází na pomoc a sdílí s vámi vysoce vibrační energie, které v posledních letech hojně přicházejí na vaši planetu, se vědomí lidí začíná postupně měnit. Proto namísto nepřátelství a sváru, které provázely předchozí období chaosu v dějinách Země, tentokrát přijde pocit Jednoty čistých lidských duší, který jim umožní důstojně projít tímto posledním a nejtěžším obdobím před globální obnovou vaší planety ve všech oblastech lidského života. A to se stane, protože nové božské energie nesou Ducha Jednoty a Bezpodmínečné lásky. Vím, moji drazí, jak těžké je pro vás přijmout to, co se nyní kolem vás děje, a zejména vidět nelogická a protichůdná rozhodnutí některých vlád.

Nesnažte se však pochopit všechny složitosti jednání loutek tajné světové vlády, které se snaží všemi prostředky udržet u moci i za cenu likvidace vlastních občanů. Vaše smutné myšlenky a myšlenkové hry jen podporují již tak obtížnou a tragickou situaci na vaší planetě. Zaměřte se na to, co závisí na vás, a změňte tak realitu k lepšímu. Zaměřte své myšlenky a energii na konstruktivní možnosti a představte si, jak se starý svět hroutí, jak vlády jedna po druhé rezignují a vedou své země do propasti - ekonomické i morální. Představte si masové akce odporu proti jejich trestním zákonům, jejichž cílem je ničit zdraví a blahobyt lidí. A co je nejdůležitější - nevpouštějte do svého energetického prostoru energii podráždění, hněvu, agrese, sklíčenosti, netrpělivosti a nespokojenosti. Vím, jak těžké je zůstat klidnou a neporušitelnou ʺskálouʺ uprostřed oceánu lidských vášní, zejména pro ty, kteří byli válkou zasaženi a jejichž blízcí jsou do ní přímo zapojeni. Není ovšem dána každému, ale jen těm, kteří dokázali překonat hranici oddělující pohled a způsob myšlení člověka trojrozměrného světa od vnímání skutečnosti Bohočlověkem, který se již stabilně usadil ve světě čtvrté dimenze. A věřím, že mezi vámi je již mnoho takových lidí. A kéž se stanete ʺmajákemʺ a spolehlivou oporou pro své příbuzné a přátele a nabijete je optimismem a vírou v brzké vítězství Sil světla na Zemi.

Šoková terapie pro obyčejné lidi 26.9.
Proč byl scénář vytržení změněn a proč došlo k posunu časové osy. Jestliže v předchozích poselstvích byl kladen důraz na to, že ani lidé zasvěcení do poznání přechodu Země do Páté dimenze na něj nejsou připraveni, dnes budeme hovořit o zbytku lidstva, které ještě nevstoupilo na cestu duchovního rozvoje. A těchto lidí je většina. Jsou to lidé, kteří jsou zcela pohlceni svými každodenními záležitostmi a starostmi, materiálními problémy a netouží přemýšlet o něčem jiném, co přesahuje hranice světa, v němž žijí. Tito lidé získávají informace z oficiálních zdrojů, pravidelně sledují zprávy a zábavné pořady, kterými je vydatně krmí světová vláda, jež má v rukou všechna oficiální média. Takoví lidé jsou běžně označováni jako filistři, což je obvykle opovržlivý výraz. Ale nakolik je to jejich vina? Většina těchto lidí je od útlého věku vychovávána a vzdělávána podle umělých stereotypů myšlení a chování, které byly lidstvu vnuceny. Všude na světě, bez ohledu na národní a náboženské zvláštnosti, se postupuje podle stejného vzoru založeného na poslušnosti: nejprve starším, pak učitelům, nadřízeným, autoritám, náboženským učitelům. V člověku se tak po staletí formovala otrocká psychologie, která ho od dětství zbavovala schopnosti samostatně myslet a naslouchat své duši. V důsledku toho se velmi rychle - během několika let - božský kanál spojující dítě s jemnou rovinou zcela uzavřel a dítě se ponořilo do trojrozměrného světa.

To bylo cílem světovlády: zbavit člověka vzpomínky na jeho božský původ a udělat z něj poslušného vykonavatele své moci - právě toho člověka na ulici, jehož vědomí je tak snadno ovladatelné. A takových lidí jsou na Zemi miliony. A právě lidé, kteří změnili své vědomí a zvýšili své vibrace, mohou potenciálně provést přechod. Většinou se jedná o mladé duše, ale jsou mezi nimi i ʺzkušené dušeʺ, které se vlivem těžkých životních okolností ponořily příliš hluboko do světa třetí dimenze. Tuto část populace je mnohem obtížnější probudit. Vyžaduje to skutečný otřes - takzvanou šokovou terapii, která tyto lidi zcela vyvede z jejich komfortní zóny a přiměje je podívat se na svět a vlastní život zcela jinýma očima. Právě kvůli nim se scénář Přechodu postupně změnil z měkké verze na tu nejtvrdší, která se nyní realizuje všude na vaší planetě.

Nebyli fyzicky a psychicky připraveni 25.9.
Ještě jeden důvod prodlouženého přechodu Země do Páté dimenze. Prudké zvýšení vibrací nikoliv v blízkém prostoru Země, ale přímo na Zemi by mohlo mít katastrofální následky pro vaše duševní i fyzické zdraví. Protože ani ti lidé, kteří o přechodu věděli a důkladně se na něj připravovali v duchovním plánu, na něj nebyli připraveni fyzicky. Vzpomeňte si na sebe v roce 2012. Kolik z vás se vzdalo masa, alkoholu a mnoha dalších závislostí, které udržují vaše těla v nízkých vibracích? A byli jste připraveni na hromadný odchod svých příbuzných a přátel, kteří byli zcela pohlceni světem trojrozměrnosti a neměli ponětí o změně epoch a rozměrů vaší planety, z pozemské úrovně? Mnoho čistých lidských duší nebylo ještě psychicky připraveno na tak drastické změny ve svém životě, i když je čekala krásná budoucnost. Je třeba říci, že nebylo snadné změnit scénář přechodu a jeho časový rámec, protože Země sama na něj byla v té době již zcela připravena. Aby bylo zachráněno co nejvíce lidských duší, respektive aby jim byla dána možnost vzestoupit do fyzických těl, zapojily se všechny Síly světla a zástupci vysoce rozvinutých mimozemských civilizací. Vše se dělo proto, aby se nové vysoce vibrační energie přicházející na Zemi maximálně přizpůsobily tehdejšímu stavu lidí.

A přineslo to své výsledky. Mnoho lidí začalo nevědomky sahat po duchovním poznání, odmítat těžkou nízkovibrační stravu, měnit svůj životní styl a prostředí. Pro ty, kteří již o Vzestupu Země věděli, to bylo samozřejmě mnohem snazší, protože na sobě vědomě pracovali. Ale poměrně málo čistých lidských duší intuitivně vycítilo nadcházející změny díky tomu, že nové energie již byly ve vzduchu a ovlivňovaly lidské vědomí a jemnohmotná těla. Jak bylo v mých poselstvích nejednou řečeno, s každým probuzeným a potenciálně připraveným na přechod pracovali individuálně jejich Nebeští asistenti: andělé, archandělé, vzestoupení mistři. Opatrně je vedli za ruku, jako by to byly malé děti, aby nezakoply, neodbočily z cesty, kterou si jejich Duše vybrala a dokázala se zúčastnit tak jedinečného vesmírného experimentu. A jak vidíte, moji drazí, vaše řady se k velké radosti vašich neviditelných pomocníků značně rozšířily a stále rostou. Aby se však mohla probudit poslední vlna těch, kteří jsou připraveni na Přechod, byla nutná další změna ve scénáři Vzestupu, o které vám povím ve svých dalších poselstvích.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-a-nam-lyuboe-delo-po-plechu/

Zpět