3175 Ruský božský komunismus předpovězený Edgarem Caycem Nikolaj Arťuchov

[ Ezoterika ] 2022-09-19

Slavný americký věštec Edgar Cayce napsal (1932): ʺZměna se již připravuje a bude to jistě evoluce nebo revoluce myšlenek duchovního myšlení. Příklad pro svět se přece jen objeví v Rusku; ale není to komunismus! V zásadě se shoduje s Kristovým učením - jeho verzí komunismu... S oživením víry v Rusku bude mít svět velké naděje. Pak může jedna země nebo skupina zemí, které jsou jí nejblíže, těžit ze změn, které se odehrávají, a z nastolení konečného řádu tím, že pochopí, jak by měl být svět řízen.

Edgar Cayce také řekl:
ʺNový vůdce Ruska bude dlouhá léta neznámý, ale jednoho dne se náhle dostane k moci. Stane se tak díky síle jeho nových a zcela jedinečných schopností, kterým se nikdo jiný nebude moci postavit. A pak vezme veškerou nejvyšší moc Ruska do svých rukou a nikdo mu nebude moci vzdorovat. Následně se stane Pánem světa, Zákonem, který přinese světlo a prosperitu všem tvorům na planetě...
Jeho intelekt mu umožní ovládnout veškerou technologii, o které snila celá lidská rasa po celou dobu své existence, vytvoří nové unikátní stroje, které jemu a jeho společníkům umožní stát se fantasticky silnými a mocnými téměř jako bohové, a jeho intelekt jemu a jeho společníkům umožní stát se prakticky nesmrtelnými...ʺ

Rusko je božským nositelem nového vyššího vědomí, které povede celé lidstvo k velkému duchovnímu vítězství a nastolení Božího království na Zemi. Křesťanský komunismus je strukturální konstrukcí společnosti, v níž každá duše (jedinec na Zemi) pociťuje ve svém životě nejvyšší přítomnost Kristova vědomí. Pokud si Rusko zvolí cestu božského a křesťanského komunismu, nastolí se rovnost a bratrství lidí nejen na materiální úrovni, ale také na úrovni duší všech lidí na Zemi.

Lidská společnost je v chaosu, trpí kakofonií vášní a tužeb. Božské orgány dohlížející na lidstvo kontrolují všechny sféry života a umožňují entitám z ďábelské hierarchie vstupovat do procesu úpravy lidských osudů. Různé druhy drsných energií, které převládají v pozemském prostoru, nedovolují entitám z Boží hierarchie zásadně změnit lidský způsob života. Je velmi obtížné probudit duchovnost v trvalém světonázoru podmíněném vlivem peněz a moci. Věčné hodnoty božské reality jsou pro většinu lidí nepochopitelné. Vytvářením nezničitelné enklávy materiálnosti v každodenním životě lidé ničí duchovní citadelu, která tvoří kánony vyšších významů. Takto to však nemůže pokračovat donekonečna, protože narušením rovnováhy mezi duší a Stvořitelem lidstvo překračuje referenční bod, po němž už není možné se vrátit zpět a chyby napravit.

V domnění, že žije jen jeden život, se člověk zbavuje odpovědnosti před vyšší realitou. Pouze duše si je vědoma svých povinností před Stvořitelem, ale oděna do krátce žijícího lidského těla buď nemá dostatek vědomostí a zkušeností, protože je mladá, nebo je pohlcena závodem o hmotné hodnoty a nemůže tyto zkušenosti probudit.

Omezené lidské vědomí hodnotí materiální závislosti kritériem, které vnáší nerovnováhu do organizace božských vztahů, a buduje si podřízené postavení negativní Hierarchii Ďábla. Ďáblova hierarchie je zase sama podřízena Bohu, ale plní na Zemi spektrum těch cílů, kterými ji obdařil Stvořitel. Každý člověk si může svobodně zvolit priority, podle kterých existovat. Každá duše je pod dohledem božských esencí. Při volbě cesty, kterou se má člověk v životě vydat, musí mít na paměti duši, aby poté, co opustí hmotnou schránku, přinesla světlo pozitivní energie - potenciál v Boží hierarchii, místo aby se stala věčným služebníkem ďáblova systému. Volba je na vás...

Božství je nejvyšším ideálem, k němuž musí směřovat každá vyvinutá duše. Božské energie jsou všeprostupující, to znamená, že prostupují celým vesmírem. Je to zastřešující atmanický princip, který udržuje všechny procesy nejen na Zemi, ale i ve vyšších sférách vesmíru. Všudypřítomné Božství je principem božského vývoje, který vede duše k dodržování vyšších božských zákonů. Všudypřítomné Božství je nejvyšší úrovní božského dosažení.

Existuje individuální všepronikající Božství, které je ideálem jedné duše. Tímto individuálním všepronikajícím Božstvím je každá duše, která pro pozemskou osobnost představuje nejvyšší zbožštěný stav. Kolektivním všepronikajícím Božstvím je Ježíš Kristus, který zaujímá nejvyšší postavení v božské hierarchii Boha Otce, v němž je obsažen celý objem božské energie. Ježíš Kristus je svými energetickými a duchovními konstantami plně spojen s velkou energetickou strukturou Boha Otce.

Jediným všepronikajícím Božstvím je tedy Bůh Otec, který zahrnuje nejen Ježíše Krista, ale také Ducha svatého jako účinnou energii proměňující progresi. Jediné všepronikající Božství obsahuje celý vývoj hlavního vesmíru. Vesmír je nejvyšší tajemství, které je zjeveno pouze Bohu Stvořiteli. Náš vesmír je velký energetický objem, který má komplexní funkci pro postupující duše ve vesmíru. Je výsledkem evolučního vývoje našeho Stvořitele. Na úrovni mysli a komplexní lásky lze pochopit různá oddělení jednotného vesmírného prostoru, což přináší duši pochopení vyšších hierarchických světů.

Tajemný kosmos je velkým tajemstvím vesmíru, které spojuje mnoho duší usilujících o poznání vyšších světů božské hierarchie. Jemný energetický vesmír je pro člověka nejvyšším tajemstvím, protože jeho struktura a systémové útvary jsou navrženy nejvyššími božskými bytostmi v souladu s velkými plány všepronikajícího Božství. Tajemství vesmíru je základní strukturou, kterou je třeba rozluštit, abychom pochopili velkou myšlenku našeho Boha Stvořitele.

Tajemný vesmír přitahuje svou neprobádaností, božskostí a krásou stavby strukturálních útvarů, jako je jemný energetický prostor, v němž jsou přítomny sjednocující a syntetizující struktury, a také velikostí vybraných duchovních forem.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13692

Zpět