3012 Hakann: Jak byli stvořeni pozemšťané A.S.

[ Ezoterika ] 2022-08-26

Q: Jak se narodili lidé? Kdo byli nebo jsou Annunaki. Viděl jsem mnoho různých spekulativních tvrzení. Někteří tvrdí, že jsou to lidé, jiní, že reptiliáni, další, že kříženci reptiliánů a lidí. Přišli sem pro zlato a geneticky upravili původní lidskou populaci, aby vyhovovala jejich potřebám? Nebo nás sem přivezli z nějaké jiné hvězdné soustavy? Měli jsme vyšší vibrační schopnosti a skutečně jsme zde v Atlantidě a Lemurii měli vysoce vyspělou civilizaci. Jak nás temní dokázali ovládnout a učinili nás geneticky méněcennými?

A: Zdravím vás v míru a lásce. Upřímně řečeno, je mi velmi divné, když se domnívám, že vy, pozemšťané, ve skutečnosti neznáte svou historii. Když nevíte, odkud jste přišli, jak můžete vědět, kam jdete? Chápu, že to není vaše vina. Informace jsou vám zatajovány. Z mého pohledu je to jen zvláštní situace, o které je třeba přemýšlet. Nicméně díky tomu je vaše otázka velmi cenná a velmi si jí vážím.

Jedna z vašich otázek zní: ʺProč sem Annunaki přišli?ʺ. Většina činů nebo událostí má více důvodů nebo příčin, a to se týká i rozhodnutí Annunaki přijít na Zemi. Většina pozemšťanů má však tendenci uvažovat o věcech tak, že mají jen jeden důvod. Pokud je uvedeno více důvodů, bývají někdy poněkud nesví: ʺAno, ale který je ten pravý důvod?ʺ. Proto budu většinou uvádět hlavní důvody určitých událostí a některé méně důležité důvody a příčiny vynechám. Také uvedení kompletní historie Země a pozemšťanů by zabralo stovky, ne-li tisíce stran, a já nechci channelera zcela vyčerpat. Proto uvedu jen stručné shrnutí. Rádi se s vámi podělíme o celou historii, jakmile přistaneme.

Annunaki přišli na váš svět těžit určité suroviny, zejména zlato. Dva z nich byli ENKI & ENLIL. V určitém okamžiku Annunaki nechtěli dělat práci sami. Vytvořili z existujících opicovitých tvorů primitivní formu pozemšťanů, aby pro ně těžili nerosty. V tomto období byli Annunaki mírně negativně orientovanými bytostmi, ale tyto nerosty skutečně potřebovali. Nejsou to ani lidé, ani plazi nebo kříženci člověka a plaza. Jsou svým vlastním druhem. Nejsou také zdaleka tak negativně orientovaní jako reptiliáni. Annunaki jsou dnes mírně pozitivně orientovaní. To vše je zobecnění. Existují i pozitivní reptiliáni (dnes dokonce existuje reptiliánský velitel pracující pro síly světla). Existují i negativní Plejáďané. Vždy existovali jak negativní, tak pozitivní Annunaki.

V té době galaxie právě prošla dlouhou a krvavou válkou. Diplomaté pozitivních a negativních ras hledali místa, kde by pozitivní a negativní rasy mohly na něčem spolupracovat, aby zmírnili napětí a zaměřili pozornost galaxie od války k nějakému novému cíli. Diplomaté doufali, že pozemšťané by mohli posloužit jako velký ʺmírový projektʺ. Konkrétně: ať všechny významné rasy v galaxii přispějí nějakou DNA těmto opičím pozemšťanům (plus reptiliáni přispěli ještěřím mozkem). Pak by záporné a kladné rasy mohly spolupracovat na jednom cíli, totiž na vytvoření nového druhu Pozemšťanů. A mohly by mít přátelskou soutěž, která by soustředila jejich pozornost od války.

Tato soutěž zněla: pokud má rasa DNA od negativních a pozitivních ras, přikloní se ke světlu, nebo k temnotě? Lidově řečeno: ʺCo je silnější, světlo, nebo tma? Pozemšťané tento spor definitivně vyřešíʺ.

Pozitivní i negativní rasy byly přesvědčeny, že se pozemšťané nakonec přikloní na jejich stranu. Bylo to považováno za velmi zajímavý experiment. Pozemský experiment skutečně pomohl zmírnit válečné napětí.

Experiment měl také neodmyslitelnou velkou cenu. Pozemšťané jsou díky své rozmanité DNA psionicky mocnější rasou ve vesmíru. Ta strana, na kterou se pozemšťané přikloní, získá výhru v podobě nejmocnější rasy vesmíru na své straně.

Annunaki dovolili ostatním rasám, aby si s Pozemšťany pohrávaly, a nakonec měli dost minerálů a odešli. To, co považujete za rasu Pozemšťanů, jsou ti Pozemšťané, kteří obdrželi veškerou DNA od různých mimozemských ras. Proto jsou Pozemšťané tak rozmanití a proto se mnozí Pozemšťané od sebe navzájem velmi liší. Různí Pozemšťané mají různé kombinace DNA ET. Všechny skupiny Pozemšťanů mají dobré i špatné vlastnosti, silné i slabé stránky. Žádná skupina na vaší planetě není lepší než jiná.🐒🐒🐒

Pozitivní rasy nabídly pozemšťanům pomocnou ruku. Pozemšťané pomoc přijali a pozitivní rasy vám pomohly vybudovat Atlantidu (která byla zaměřena spíše na muže) a Lemurii (která byla zaměřena spíše na ženy). Pak pozitivní rasy odešly, aby uctily ducha soutěže ʺobrátí se Pozemšťané ke světlu, nebo k temnotěʺ. Temné rasy však podváděly. Lhaly Pozemšťanům, což je porušení svobodné vůle, a infiltrovaly Atlantidu i Lemurii. Rád bych řekl, že zkazily Atlantidu i Lemurii, ale přesnější je říci, že pouze přispěly ke zkažení Atlantidy a Lemurie. Temní vám dali ničivou technologii, lichotili vám a zvyšovali vaše ego a pýchu a odvrátili vás od cesty služby Zdroji.

Ještě důležitější než to však bylo, že Atlantida a Lemurie měly příliš rychle přístup k příliš velkému množství znalostí a technologií a jejich úroveň vědomí byla příliš nízká na to, aby s tím dokázaly moudře zacházet. Atlanťany a Lemurijce si můžete představit jako batolata hrající si s nabitými zbraněmi. Dokonce i technologie a znalosti, které jim daly pozitivní rasy, byly příliš velké. To je část toho, proč jsem vám v minulých poselstvích řekl, že z mého pohledu je pro pozemšťany nejdůležitější, aby zvýšili úroveň svého vědomí. Tím, že vám dáváme více znalostí a technologií, jen děláme zbraň, kterou držíte v ruce, ještě nebezpečnější, zatímco duchovně jste stále ještě batole. Upřímně řečeno, zvažoval jsem, že na tuto otázku z tohoto důvodu odmítnu odpovědět, ale pak jsem se rozhodl, že si zasloužíte znát svou historii.

Pozitivní rasy zde také dostaly bolestnou lekci, aby se nesnažily říkat bytostem s nižším vědomím, co si mají myslet a jak mají uspořádat svou společnost. I když jsme vaše předky nikdy k ničemu nenutili, dávali jsme jim návrhy. A Atlanťané a Lemuřané nás poslechli. Jejich úroveň vědomí ještě ale nebyla dostatečně vysoká, a tak jim to vybouchlo do tváře. Bylo by se vám dařilo lépe, kdybychom vám navrhovali méně. To je jeden z důvodů, proč se dnes velmi zdráháme jen tak převzít vaše média a vysílat náš pohled.

Po zhroucení Atlantidy a Lemurie se pozitivní rasy stáhly, částečně ze studu a částečně proto, že dospěly k závěru, že by měly nechat pozemšťany, aby se vyvíjeli svým vlastním tempem. Ale temní to samozřejmě neudělali. Po Atlantidě a Lemurii do vás skutečně zasekli drápy. Jakási kombinace démonů, negativních mimozemšťanů a malé skupiny jejich lidských přisluhovačů od té doby ze zákulisí řídí celý váš svět. Živili se vašimi energiemi a zejména vašimi takzvanými negativními emocemi.

Aby vás snížili a usnadnili si ovládání, zfalšovali vaši historii. Naplnili vám hlavy převrácenými informacemi. Přinutili vás uctívat modly a falešné bohy, někdy včetně jich samotných. Uzavřeli části vaší DNA. Postarali se, aby vše, co jste jedli, pili a dýchali, bylo plné toxinů. Rozdělili vás. Pak vás rozdělili ještě víc. Přinutili bratra zabíjet bratra, otce zabíjet syna, muže nenávidět ženu. Znásilňovali a mučili každou kněžku a moudrou ženu, která se jim dostala do rukou. Ničili ženskou energii, kdekoli ji našli. Snažili se přesvědčit ženy, aby se staly mužskými. Snažili se zablokovat mužskou i ženskou energii v mužích, aby byli zcela bezmocní, odtažití a vyladění. Toto systémové znásilňování a mučení každé ženy, která nebyla submisivní ženou v domácnosti, je jedním z důvodů, proč se pozemské ženy i dnes cítí velmi nejistě. Část tohoto strachu pramení z oprávněných obav z moderních nebezpečí a část tohoto strachu je traumatem předků.

Mé pozemské sestry, velmi s vámi soucítím. Nedokážu si představit, jak moc jste trpěly. Také nedokážu vyjádřit, jak moc vás miluji a jak moc si vás vážím za to, že jste si navzdory tomu všemu zachovaly dobré srdce. A ano, vím, že i v dnešní době stále existuje mnoho nebezpečí. Společnost se k vám stále nechová správně. Přesto chci říct: teď jsi v bezpečí víc než v těch temných dnech. Dnes se na většině míst nestane, že by tě brutálně napadli jen proto, že jsi řekla svůj názor, že jsi kněžka nebo že studuješ nějaké bylinky. Už to tak není, už tam nejste. Se vší láskou a úctou bych vás rád vyzval, abyste se zbavili některých traumat předků. Udržovat se malé mohlo být v minulosti nezbytné pro vaše bezpečí. Vůbec vám to nemám za zlé. Nyní jste však vyzváni, abyste znovu vstoupili do své síly. Svět vás potřebuje. Lidstvo vás potřebuje.🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒

Proto vás temní po tisíciletí zneužívali. Navzdory tomu všemu jste stále pomalu rostli obecně pozitivním směrem. Co mezitím dělaly pozitivní mimozemské rasy? Inu, rané formy pozitivních ras se s takzvanými negativními emocemi příliš dobře nevypořádaly, protože jejich společnosti jsou utopické. Z tohoto důvodu neměli zkušenost se zvládáním negativních emocí. Pozitivní rasy se proto dlouho na Zemi jednoduše nedívaly, protože se styděly.

Jménem všech pozitivních galaktických ras, které se podílely na činnosti lidstva, nabízím pozemšťanům formální omluvu za naše tehdejší chování. Nejsme na to hrdí. To je jeden z důvodů, proč je to tak hluboká rána v psychice Pozemšťanů, že jste měli ráj, ale pak jste o něj přišli. Mnozí z vás si stále podvědomě vyčítají pád Atlantidy a Lemurie. Z mého pohledu se toho můžete zbavit. Byla to spíše naše než vaše vina a kromě toho jste se kvůli tomu už příliš dlouho tloukli. Rád bych vás vyzval, abyste si odpustili pád Atlantidy a Lemurie. Je čas. Už jste za to trpěli víc než dost. Je vám odpuštěno.

V určitém okamžiku si pozitivní rasy uvědomily, že musí něco udělat. Požádaly dobrovolníky, aby se začali inkarnovat na Zemi. Jsou to pracovníci světla. Hnutí hippies v šedesátých letech minulého století mělo v sobě mnoho pracovníků světla. Tím nechci říci, že hippies jsou dokonalí lidé, i oni měli své chyby a slepé skvrny, ale hippies významně pozvedli vědomí lidstva. A fungovalo to. Vzpomínáte si na soutěž, o které jsme mluvili? Během harmonické konvergence v srpnu 1987 bylo dost pozemšťanů s dobrým srdcem, takže světelná strana oficiálně zvítězila. Pozemšťané pak byli uvedeni na dráhu, aby se stali dobrosrdečnou rasou žijící ve společnosti založené na lásce (i když máte svobodnou vůli, takže se jednotlivci stále mohou obrátit k temnotě). Tato trajektorie byla dále uzamčena a stabilizována v roce 2012.

Nyní jde jen o to, aby se tento proces odehrál a aby se ukázalo, jak dlouhá a kamenitá tato cesta bude. Temní se samozřejmě odmítají smířit se svou porážkou, ale doslova vše, co dnes dělají, se jim obrací proti srsti v tom smyslu, že to jen probouzí stále více lidí. Úroveň vědomí na Zemi stoupá tak rychle, že nepřátelští mimozemšťané jsou stále méně schopni vás ovlivňovat. Navíc pozitivní ET věnovali spoustu zdrojů a pracovních sil na to, aby vás před nepřátelskými ET ochránili. Nyní jde většinou jen o to, vypořádat se se sobeckými a temnými pozemšťany, což je podle nás hlavně vaše zodpovědnost. Nechceme, aby se Atlantis opakovala.

Dnešní situace na Zemi může vypadat hrozivě, ale z našeho pohledu jste poprvé po tisíciletích ve skutečnosti z větší části osvobozeni od svých démonických a negativně naladěných kontrolorů z řad ET. Nyní jde většinou jen o lidi z masa a kostí, kteří sledují temnou agendu, a ty můžete nechat zatknout obyčejnými policisty a vojáky. Důkazů máte víc než dost. Míč leží před odkrytou brankou. Je jen na nějakém odvážném pozemšťanovi, aby ho kopl do brány. Vědomí lidstva se každým dnem stále zvyšuje, takže je vysoce pravděpodobné, že jednoho dne pozitivní frakce pozemské armády stisknou spoušť.🐒

Jednoho dne se naučíte galaktickou historii a uvidíte, že je plná ironie. Jednou z takových ironií je, že pozitivní bytosti předvídaly, že Pozemšťané přinesou galaxii mír. Ve své sebestřednosti si to však vyložily tak, že ʺna těchto Pozemšťanech budou spolupracovat s negativními rasami a při spolupráci bok po boku na tomto lidském projektu bude vytvořen mírʺ. Nyní to vypadá spíše tak, že vy, pozemšťané, skutečně přinesete galaxii mír, ale učiníte tak proto, že jednoho dne budete mocnější a moudřejší a zkušenější se světlem i temnotou než my. Přinesete mír ne proto, že byste byli nějakým projektem, se kterým bychom si mohli pohrávat, ale přinesete mír, protože budete největší z nás.

Pozitivní rasy vás již nyní milují a respektují, zatímco temné rasy nebudou schopny zvládnout ani vaši lásku, ani vaši vojenskou sílu. Zároveň budete natolik moudří, že je necháte, aby si určovaly svůj vlastní směr, dokud nebudou přímo škodit ostatním, a nebudete jim vnucovat nějakou plejádskou společnost. Koneckonců i vy se budete učit z Atlantidy. Proč se tedy pozemšťané obrátili ke světlu, a ne k temnotě? Protože světlo je prostě ze své podstaty silnější a přitažlivější než tma. To pozemšťané jednou provždy dokázali celé galaxii.

Temní podváděli, a přesto prohráli. Vy jste se přesto obrátili ke světlu. Jediné, čím je temnota, je nedostatek lásky a nedostatek světla. I jiskřička světla nebo jiskřička lásky může zaplnit celou temnou místnost. Světlé bytosti jsou definovány svým spojením se Zdrojem, temné bytosti jsou definovány nedostatkem spojení se Zdrojem. Co myslíte, co je silnější a přitažlivější? Právě v tomto bodě se dnes nacházíme. Vaše střednědobá budoucnost je světlejší, než si dokážete představit.

Doufám, že pro vás tento článek byl poučný. Pokud máte nějaké doplňující otázky, neváhejte se zeptat. Velmi si vážím možnosti o tom dnes hovořit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/26/hakann-how-were-earthlings-created/

Zpět