2877 Ceny paliva a nevyčerpatelné zdroje Cosmic agency

[ UFO ] 2022-07-15

Informace poskytnuté Swaruu de Erra mezi 2018-2019
Swaruu (9): Lidská věda je od svého počátku navržena se sebeomezujícími systémy, které neumožňují růst za určité aspekty a rozsahy vědomí a myšlení. Příkladem toho je matematika, která je založena na čísle 10, a to neumožňuje pochopit základní energetické frekvence všeho, co existuje, a vesmírné energie a jak fungují a jak k nim přistupovat.

Planeta je živá, je to složitý organismus s vědomím a pohybem. Není to inertní hornina podléhající čistě fyzikálním faktorům nebo fyzice, jak se říká ve společensky uznávané vědě. Všechny planety jsou bytosti s pokročilým vědomím, můžete se s nimi spojit, můžete s nimi tak či onak mluvit. Jako každá komplexní bytost s velkým vědomím má své vlastní energetické vzorce a funkce, které vyživují její vnitřní systémy, a má také transdimenzionální povahu, to znamená, že její existence je přítomna v mnoha existenciálních rovinách. Některé z jejích životně důležitých systémů jsou vodní proudy, jako jsou řeky a oceánské proudy, ale má také další vnitřní systémy, nejen podzemní řeky, ale také další látky, jako je magma a ropa.

Ropa, jak se tomu říká, není látka složená z usazenin organického původu nahromaděných za miliony let, tedy neobnovitelná fosilní látka, jak se říká. To je další z velkých lží Cabal, aby dále vykořisťovala lidstvo. Není jí málo a je samoobnovitelná svými vnitřními procesy na planetě.👾👾👾👾👾

Ropa je skutečně uhlovodík, protože se skládá převážně z atomů vodíku a uhlíku, ale není čistě organického původu. Je to kapalný minerál, který Země produkuje procesem chemické transmutace, založené na progresivní akumulaci skalárních magnetických vlastností. To znamená, že jsou přítomny v několika existenčních rovinách současně, v základním prostředí, kterým je voda, především mořská. Voda se samoionizuje, když je vystavena rychlosti vyšší než 200 metrů za sekundu a když je vystavena tlaku vyšším než 1100 barů nebo barometrických jednotek nebo 15954 PSI, začne přeměňovat své vlastnosti jako voda tím, že ztrácí své atomy kyslíku a mění je za atomy uhlíku přítomné v zemské kůře, které přilnou k ionizovanému vodíku. Pohyb intraterestriálních elektromagnetických vírů magmatu a samotné Black Goo poskytuje energetický tok pro transmutaci.

Voda ztrácí své vodíkovo-kyslíkové složení tím, že odhodí svou kyslíkovou složku a vymění ji za uhlík, přítomný všude a v hojnosti, sloučí ho s vodíkem a vytvoří nové ʺtransmutovanéʺ molekuly, ze kterých vznikne uhlovodík. Pokud bude stejný proces pokračovat dále, uhlovodík se zkoncentruje, zčerná a vlivem skalární transmutace začnou vznikat olejové krystaly a v jejich geometrickém středu se začne tvořit antihmota. Tím dává vzniknout Black Goo. Tento proces také zahrnuje další transdimenzionální skalárně energetické aspekty, které zahrnují vědomí a které ovlivňují proces, který lidská věda nechápe nebo jej nepřijímá. Tyto skalární procesy se opět řídí toroidální posvátnou geometrií. Dá se to však popsat i mnohem jednodušeji. ʺV den, kdy věda začne studovat nefyzikální jevy, dosáhne za deset let většího pokroku než za všechna ostatní staletí své existence.ʺ -Nikola Tesla

Zjednodušeně nastane tento proces:
Voda je pod velkým tlakem na mořském dně kvůli jednoduchému nahromadění vlastní hmotnosti. Tato voda tam není obsažena jako ve vzduchotěsné nádobě, ale je svým vysokým tlakem filtrována přes všechny trhliny a propasti mezi podložími na dně moře, zejména v nejhlubších místech oceánu, kde je oddělení hlavních tektonických desek.

Natlakovaná voda vstupuje mezi intraterestrické vrstvy, vyplňuje veškerý dostupný prostor a často vytlačuje další přítomné látky. Tatáž voda pak funguje jako lubrikant a usnadňuje pohyb zemských desek, velkých i malých, protože se neustále mění a den za dnem pohybují. Když se desky pohybují, drtí a vytlačují vodu přes trhliny pod vysokým tlakem a vysokou rychlostí (efekt injekční stříkačky). Voda je vystavena obrovskému tlaku, mnohem více než na mořském dně (tlaky přesahující 20 000 psi). Při tlaku, jako je tento, je její rychlost pohybu obrovská, přesahuje 500 metrů za sekundu. Při této rychlosti a pod tím tlakem voda ztrácí své vlastnosti v podstatě varem, aniž by se mohla díky gigantickému tlaku rozpínat. Vodík ve vodě se odděluje od kyslíku a vytváří obrovské teplo. Přebytek vodíku uvolněný z kyslíku se chemicky spojuje s uhlíkem, který je téměř všudypřítomný a má tu vlastnost, že přilne téměř ke všemu.👾👾

Samostatně se generuje dvakrát více molekul vodíku než kyslíku. Uvolňování uhlíku a jeho chemická fúze s vodíkem je podporováno vysokými teplotami a tlaky, které tvoří uhlovodíky, jako je ropa, a také tvořící se plyny, jako je zemní plyn, metan a ethan jako sekundární produkty. Uznávaná věda říká, že uhlík je poskytován organickými prvky z přirozeného rozkladu živých bytostí (nazývaných ʺfosilní palivaʺ), ale v těchto množstvích a v hloubkách přesahujících 10 000 metrů to zcela postrádá pravdivost, protože uhlík je přítomný ve velkém množství v minerální formě v zemské kůře a téměř na všech planetách jako nejhojnější prvek.

To, co tvoří ropu, je voda, především mořská voda v kombinaci s uhlíkem přítomným v pozemské nebo planetární kůře. Je nevyčerpatelná. Olejový plášť nebo dutina obsahující olej lze dočasně vyprázdnit, aby se krátce poté přirozeně znovu naplnily.

Když je olej vystaven ještě většímu tlaku mezi a pod tektonickými deskami, stane se koncentrovanější, zčerná a vytvoří uhlíkové krystaly, které zapouzdřují molekuly těžkých kovů, které jsou také částečně produktem obrovského tlaku a vysoké teploty v těchto místech. Tvoří to, co známe jako Black Goo. Tyto uhlíkové krystaly si zachovávají frekvenci místa, kde byly vytvořeny a v kombinaci s těžkými kovy mají vysoce magnetické vlastnosti.

Pohyb koncentrovaného oleje, neboli Black Goo způsobený posunem tektonických desek je veden skrz trhliny v podloží. Mají vysoce magnetické vlastnosti a jsou přítomny ve velkém množství a vytvářejí magnetickou dynamiku známou jako Ley linie planety.

Pod obrovským tlakem uvnitř, mezi a pod tektonickými deskami bude ionizovaná voda přeměněná na uhlovodík nebo ropu krystalizovat kvůli vysoké koncentraci uhlíku, čímž vznikne jiný druh oleje nebo příbuzného uhlovodíku zvaného Black Goo, což je v podstatě kapalně krystalizovaný olej s vysokým obsahem těžkých kovů, zejména zlata a iridia.

Pokud jde o druh zlata, je přítomno ve dvou formách, normální zlato a monatomické zlato. V jádru každého krystalu jsou obsaženy částice antihmoty. Tato antihmota pochází z převráceného atomového a subatomárního složení těžkých kovů přítomných v Black Goo a je výsledkem energetické transmutace-manifestace vnucené z jiných existenčních rovin. Takže Black Goo má skalární složení.

Monatomické zlato je také antihmota z hlediska svého subatomárního složení, protože je také výsledkem transdimenzionální transmutace skalární povahy. To znamená, že je výsledkem interakce a elektromagnetické superpozice založené na matematických fraktálech posvátné geometrie vnucených z vyšších rovin směrem k existenciální rovině 3D s využitím toroidní matematické energetické mechaniky (článek ʺMechanika projevuʺ)

Energeticko-magnetická povaha antihmoty Black Goo jí také propůjčuje supravodivé vlastnosti při pokojové teplotě a jelikož je obsažena v krystalech uhlovodíků, její interakce s normální hmotou je velmi omezená, ale stále přítomná, takže bychom mohli říci, že antihmota v ní přítomná je do jisté míry stabilní. Také částice antihmoty jsou stále ve stavu transdimenzionální transmutace, takže nejsou zcela ve 3D dimenzi Země. To jim částečně brání v extrémních reakcích při interakci s normální hmotou. Je to hmota, o které bychom mohli říci, že je v semi-éterickém stavu, takže nevytváří chemické vazby s jinými prvky.

Supravodivý materiál je takový, který neklade průchodu elektrického proudu žádný odpor. V případě Black Goo jsou prvky jeho chemického složení, které zajišťují tuto charakteristiku, zlato, jeho anti-zlato (monatomické zlato) a vysoký obsah iridia, zejména u invazivního negativního Black Goo.👾👾👾👾👾👾👾

Black Goo má velký magnetický náboj neúměrný velikosti jeho částic, protože pochází z antihmoty v jejích krystalech a magnetické náboje všech částic se sčítají sdílením elektronů skalárním způsobem s velmi vysokou hustotou. Jeho složení krystalů s těžkými kovy mu umožňuje nést množství informací ve formě frekvencí jako všechny fraktální krystaly. Nachází se hluboko pod zemí, obvykle pod normálními ropnými vrstvami, a stejnými procesy pohybu mezi tektonickými deskami se pohybuje v bystřinách nebo podzemních řekách vysokou rychlostí při velkém tlaku a ve velké hloubce s průměrem 10 km nebo ještě níže. Všimněte si, že je to stejná hloubka, ve které došlo k většině telurických pohybů před několika lety, a že byly uměle spuštěny.

Díky vysokému stupni magnetických vlastností v rozsahu vysoké transdimenzionální skalární energie (je přítomna v několika existenčních rovinách současně) vytváří pohyb Black Goo v podloží planetární magnetickou dynamiku organizovanou jako geometrické fraktály propojené po celém světě. To je základ a důvod Ley linií planety.

Black Goo také obsahuje ve svém chemickém složení všechny prvky nezbytné k vytvoření života na bázi uhlíku. Má v sobě, ve svých krystalech, energetický náboj Země samotné. Jeho podstata a jeho frekvence odpovídají živé bytosti. Může být považována za krev planety, protože obsahuje všechny její energetické informace. Všechny planety mají vlastní Black Goo s chemicko-energeticko-magnetickým složením jedinečným pro každou z nich. Její identita.

Black Goo má ve svém složení jak hmotné prvky, tak transdimenzionální energie nebo energie pocházející z několika existenčních rovin současně, to znamená, že interaguje se vším, čeho se dotkne, nejen na chemické a fyzikální úrovni, ale i na transdimenzionální skalární úrovni.

Uhlovodíky Black Goo hoří jako ropa v plameni, ale těžké kovové složky se rozptýlí do vyšších existenčních hustot éterického stavu, takže krystaly zůstanou inertním bílým práškem, který se neslučuje se s žádnými dalšími prvky. Black Goo přirozeně klíčí z mořského dna ve velkých hloubkách v takzvaných podmořských sopečných kalderách a je vypouštěn do oceánských proudů, kde interaguje s organismy moří.

Uvnitř energetických forem přicházejících z jiných existenčních rovin a obsažených v krystalech se supermagnetickými vlastnostmi jsou základní formy (vzory) pro manifestaci složek, pořadí a pozice složek DNA všech původních druhů. Veškerá DNA je obsažena v planetární ʺkrviʺ; energická archa prvorozených druhů. Tyto druhy jsou většinou mikroorganismy, které se vyvíjejí v mořských geotermálních kotlích ve velkých hloubkách a při vysokém tlaku a teplotě. Planetární Black Goo bytostně souvisí se vznikem nebo projevem nových druhů života z toho nejpůvodnějšího hlediska. Také přímo souvisí se schopností planety samoopravovat poškozenou DNA všech druhů na ní obsažených, ať už se na ní původně vyvinuly nebo ne. 👾👾👾

Z toho vyplývá vysoké propojení mezi vědomím planety a vědomím každého jednotlivého druhu, který ji obývá, což vytváří jednotné nebo propojené vědomí v rámci této planety, které bude zase energeticky propojeno s jinými planetami a tak dále, dokud se nevytvoří velké sjednocené vědomí nebo Prvotní zdroj. Jinými slovy, všechny duše nebo admas jsou propojeny, protože jsou stejné.

V případě planety všechna jednotlivá vědomí, která na ní žijí, fungují jako fraktály nebo uzly, které společně vytváří celkové vědomí dotyčné planety. Black Goo tím, že obsahuje základní vzor ve formě vysoké magnetické a semiéterické energie, organizuje molekulární struktury DNA každého druhu za použití kreativního a vědomého záměru z vyšších existenčních rovin, což je základem vzniku, nebo projevu nové organické hmoty. Navíc již existující a vysoce uvědomělý druh vyvíjí své vlastní procesy manifestace a udržování své DNA. V kontaktu s Black Goo se může organismus přímo změnit.

Jinými slovy, Black Goo je polyéterická látka s hmotnými i dimenzionálními vlastnostmi a je nebo může být považována za okno, dveře nebo portál do jiných existenčních rovin .

Existuje několik druhů Black Goo podle jejich chemického a energetického složení. Také se liší místo od místa, kde byl vzorek odebrán, ale všechny Black Goo ze stejné planety mají vlastnosti, které jsou podobné nebo stejné.

(pozn. OK, elektřiny je dost - už nyní odebíráme víc, než vyrobíme..... ropy je dost - vzniká stále nová ..... jídla je dost - v tunelech na 100 let.... kašlu na krizi a užívám si, stejně bude to, co si necháme líbit)

Zdroj: https://tinyurl.com/2p8fp85z

Zpět