2861 Ježíš: Probuď se do Lásky, kterou jsi John Smallman

[ Ezoterika ] 2022-07-16

Lidstvo je na vzestupu! Proces kolektivního probuzení, do něhož jste všichni plně zapojeni, probíhá docela krásně, jak se dalo očekávat, protože je to Boží vůle. Chaos a zmatek na celé planetě jsou samy o sobě známkou vašeho probuzení, protože lidé si začínají plněji uvědomovat zkaženost a nepoctivost, které byly vždy aspektem iluze, jíž je život ve formě. Iluze byla zkonstruována tak, aby bylo možné zažít pocit svobody, a byla vytvořena proto, aby umožnila ʺzdánlivýʺ odklon od Lásky a aby každý jednotlivec mohl žít bez ohledu na ostatní, pokud se tak rozhodne. Lidé v rodinách a kmenech se sice navzájem podporovali, ale mohli být také vyhnáni, pokud bylo jejich chování z jakéhokoli důvodu vyhodnoceno jako nepřijatelné. Začalo být tedy nutné brát ohled na individuální přežití nad všemi ostatními lidskými potřebami. Vědomí, že všichni jsou jedno, bylo zapomenuto, skryto před vědomím, a prožívaný lidský život byl chápán jako jednorázová událost, kterou je třeba plně využít, aby se co nejlépe využily zdánlivě omezené zdroje, které má jedinec během několika let lidského života k dispozici.

V posledních několika stech letech roste povědomí o vaší vzájemné závislosti na sobě navzájem a na planetě, která vám s láskou poskytuje vše, co potřebujete pro své lidské přežití. Toto uvědomění se nejvíce rozšířilo v posledních čtyřech nebo pěti desetiletích, jak jste si nemohli nevšimnout, a stále větší počet lidí žije své životy tak, aby alespoň částečně sloužili vašemu kolektivnímu probuzení, i když si to pravděpodobně vědomě neuvědomují. Prostě považovali to, co dělali, za normální lidskou přirozenost, za správnou věc.

Tento záměr sloužit znamenal, že mnozí přestali pouze vykonávat svou práci a pobírat výplatu, ale také se zabývali činností organizací, které je zaměstnávají - malých podniků, velkých korporací, jiných velkých organizací a samozřejmě vlád -, aby zjistili, zda skutečně dělají čest lidstvu a planetě. Tento nárůst zvědavosti vůči aktivitám velkých organizací v protikladu k jejich bezmyšlenkovitému přijímání se postupně stal účinnějším při zveřejňování informací o škodlivých a zkorumpovaných aktivitách, které je třeba nejprve masivně omezit a poté ukončit, aby mohlo dojít k uzdravení lidstva a planety, protože počet těch, kteří věnují pozornost, se zvýšil.

V důsledku toho se příprava na vaše probuzení, která probíhá od okamžiku, kdy jste si vytvořili svou iluzorní realitu a zapojili se do ní, nyní blíží ke konci a umožní a podpoří vaše probuzení v plném rozkvětu. Probudíte se do poznání a prožívání radosti z bytí v Jednotě, z toho, že jste jedno s M/F/G, zdrojem Lásky, od kterého nikdy nedošlo k oddělení.

Stále si tuto božskou pravdu připomínejte:
K oddělení nikdy nedošlo!

Život ve formě, ačkoli se zdá být intenzivně a jednoznačně skutečný, není Skutečností, je to okamžik zmatku, sen nebo imaginární stav, v němž vás mohou momentální zážitky emocionálně a psychicky zahltit a doprovodit vás ke slovům a činům, které v tomto stavu vedou vás nebo druhé do intenzivní bolesti a utrpení. Ano, mohou se vyskytnout i okamžiky štěstí, ale většinou strávíte svůj lidský život hledáním štěstí, nikdy nekončícího štěstí, a nikdy ho nenajdete, stavu, který s vámi rezonuje a který cítíte nebo intuitivně tušíte, že by měl být vaším přirozeným stavem. A on samozřejmě je, ale vy jste si ho přestali uvědomovat a bolest z této ztráty ve vás zůstává a vede vás k tomu, že hledáte mimo sebe to, co bylo vždy přítomno ve vás.

Jste Jedno, jste Láska, protože tak jste byli stvořeni, a to, co Bůh stvořil, se nemůže změnit, neboť je již dokonalé, jak bylo božsky zamýšleno. V iluzi, kde prožíváte život v lidské podobě, se to nezdá být pravda. Je to proto, že život ve formě byl zkonstruován - vymyšlen do podoby, abyste mohli prožívat neskutečný stav, a právě ten prožíváte. Můžete se však rozhodnout vrátit se do úplné bdělosti - REALITY - pouhým nastavením záměru, protože jste velmi mocné božské bytosti. Právě o tom je proces probuzení, takže se nyní rozhodněte pro probuzení. Na tuto volbu máte absolutní právo, a abyste se mohli probudit, musíte zcela svobodně - z vlastní zcela svobodné vůle - učinit a stanovit tento záměr. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat, protože jste suverénní bytosti, kterým nelze nic vnutit.


Probuďte se nyní do Lásky, kterou jste, a sdílejte a rozšiřujte tuto Lásku s celým lidstvem, protože to je důvod, proč jste se inkarnovali, abyste byli přítomni v lidské podobě v tomto okamžiku kolektivního duchovního vývoje lidstva - vaše PROBUZENÍ do REALITY!


Proto zdůrazňuji a znovu opakuji, že je naprosto nezbytné, abyste si denně našli čas - a to mnohokrát, pokud můžete - a šli do svých svatých vnitřních svatyní a pozvali Lásku do svých srdcí, aby vás objala a odtud hojně proudila ven do všeho vnímajícího života, kde ji pocítíte - zažijete - nejsilněji. To je, jak jsem řekl výše, důvod, proč jste zde TEĎ! Pamatujte, že neexistují žádné náhody ani shody okolností, vše má svůj božský účel. Tím vaším je probudit se a pomáhat ostatním, aby tak učinili také - ne proselytismem, argumentací nebo přesvědčováním - jen tím, že nejkrásněji demonstrujete lásku v akci prostě tím, že jste. To je váš božský účel jako člověka v tomto a - dokud bude plynout čas - v každém okamžiku.

Dokážete to. Vtělili jste se, abyste to dokázali. A máte nekonečnou a nejmocnější podporu a nadšené povzbuzení od těch, kteří nad vámi v nefyzických sférách neustále bdí a jsou vždy připraveni reagovat, kdykoli se rozhodnete je požádat o další pomoc.

Zdroj: https://johnsmallman2.wordpress.com/2022/07/16/awaken-now-into-the-love-that-you-are/

Zpět