2810 O tajemstvích individuálního chování. Kodex mistrů přechodu Savmeya

[ Ezoterika ] 2022-07-07

Kryon
Zvyšování vibrací. Ponoření.
Toto je prostor Galaktické rady, je zde něco jako ʺodděleníʺ jako součást prostoru, které se zabývá Přechodem Vědomí, tedy přechodem Duší jako Vědomí, z 3D (pro nás srozumitelné označení) do 4D v dimenzi Země. Jmenuje se Tým transformace (což je Přechod) a je naplněn světelnými proudy Otce Absolutna.

Mistři jsou prvními lidmi, kteří nejenže sami procházejí tímto přechodem, ale souběžně s tím zkoumají, jak se to dělá. Tito lidé, Mistři, z úrovně Duší, již mají větší či menší zkušenosti s Učením, Mentoringem a Léčením. A nyní jejich Vědomí (Duše) v roli mistrů v prostoru přechodu získávají neocenitelné zkušenosti, protože ještě nikdy v historii lidské civilizace nedošlo k tak masovému individuálnímu přechodu (každý je veden jakoby za ruku). Vzhledem k těmto získaným zkušenostem dochází k velmi úzké interakci s učiteli. Guru dostává informace z oblasti práce mistrů a dokáže je velmi rychle promítnout a pozorovat, jak budou fungovat v tisících dalších variantách podobných případů jiných lidí, kteří v této oblasti ještě nepůsobí. Takto získávají zkušenosti Mentoři a Učitelé, kteří jsou zde přítomni (v jemném poli).

Mistři přechodu jsou sami pod přísným dohledem guruů a mentorů: Co se s nimi děje? Jak může Mistr vést lidi v Přechodu, když je sám Přechodníkem a prochází vlastní Transformací vědomí. Zde vznikají velmi zajímavé případy, kdy Mistr vede člověka do prostoru o něco dál, než je, nebo je mnohem dál, než kam klienta vede. Někdy mistr ʺvyužíváʺ klientův prostor pro svou práci na sobě, někdy mistr experimentuje na klientovi, zkoumá něco vědomě a podrobně, nebo mistr pozoruje, jak pracují Vyšší síly, a zkoumá interakci samotného klienta s Vyššími silami - velmi všestranná práce. Nejdůležitější na této práci je však uvědomění si Mistra energie a celého pole: Kdo je přítomen a jak se duše vyvíjí. Vede, řídí, protože prostor relace je platformou pro práci samotné Duše, v energiích, v poli člověka se nic nestane, pokud k tomu nedá Duše souhlas. Mistr může chtít a dělat cokoli, dokonce i manipulace a rituály, ale vše vyjde jen pokud je Duše ochotná tyto energie přijmout. Všechno se děje podle její rezonance, podle její rezonance to prožívat.

Na řečnickém pultu leží jasně modrá kniha se zažloutlými stránkami. Je to Kniha budoucnosti, která má různé Kódy Interakce ve vytvořeném 4D prostoru - vysoká úroveň Vědomí a Uvědomění. Je napsána jakýmsi trojrozměrným písmem (podobným Braillovu). Ponořím se do pocitu těchto symbolů a jsem vtažen do prostoru Budoucnosti, kde jsou Mistři přechodu dokonale poskládáni jako puzzle. Cítím radost z jejich spojení a energie vzájemné podpory a Lásky. Je to nejvyšší stupeň Přátelství, kdy Jeden je pro všechny a všichni pro jednoho! Neexistuje zde žádná soutěž, je zde plné vědomí vlastního mistrovství v jediném pohledu sdíleného mistrovství. Neexistuje nikdo, kdo by dokázal obsáhnout celý tento vzor, a není to ani potřeba, protože mandala je utkána. Každý mistr je určitou částí vzoru v této mandale. Jeden může mít ʺžluté okvětní lístkyʺ, jiný ʺčervené ornamentyʺ, další ʺmodré pruhyʺ... Mandala mistrů je utkána na konkrétním místě.
Každá taková platforma má ideologa, generátora nějaké myšlenky, kolem nichž se mistři sjednocují. Jako by napínal určité energetické plátno (kruh) - základ, na kterém je utkána mandala. Ideolog není mistr, jeho úkolem je naučit se sjednocovat a být tolerantní, všímavý, vidět hodnoty a silné stránky, podpořit platformu v těžkých chvílích. Všechno dohromady tvoří jakousi ʺtrampolínuʺ, na kterou když někdo nasedne, začne ʺskákatʺ vysoko a vnímat svět z jiných výšek, někdy se uzemní zpět do bodu přítomnosti na zemi a odrazí se zase výš. Takto pracují mistři, kteří společně pomáhají svému svěřenci vidět vesmír jeho světa z různých výšek (vibrací, prostorů, vrstev a řezů). Všichni mistři společně tvoří mandalu pohybu Vědomí, pohybu ve vědomí. Každý mistr je mistrem pohybu v realizacích, v pochopení člověka o sobě samém, o tom, jak je uspořádán. Právě to by mělo být prioritou mezi mistry. Společným přáním je, aby jejich svěřenec společně rozšířil svou vizi a proměnil své vnímání světa, své vnímání sebe sama, a aby v rámci práce (sezení) obdržel Zdroj k rozbalení svých energií, svých potenciálů a sil a uvolnění těchto po staletí ucpaných energií.

Učitelé říkají: Učíme vás, vedeme vás nejen k rozvoji vašeho vlastního mistrovství, vaše mistrovství je vaše soustředění, vaše uvědomění si své odbornosti v určitých oblastech a prohloubení tohoto mistrovství, ještě přesněji. Jasné uvědomění si svých vlastních metod, syntetizovaných ve vašem prostoru, ne okopírovaných, ale zrozených. Mistr se od odborníka liší tím, že využívá své vlastní, již nashromážděné a syntetizované zkušenosti. Mistr je však mistrem pro fragment (klienta). Mistrovství, jeho profesionalita je pouze součástí jeho mistrovství. Mistr je sám člověk, který má jako každý jiný člověk svou vlastní energetickou kapacitu, svou vlastní kvalitu energetické vodivosti, kapacitu své Osobnosti. Předávám slovo Kryonovi, který je Mentorem Mistrů v jejich vzájemném spojení.

Kryon: Každý, kdo roste a pomáhá druhým lidem, vědomím, uskutečnit Přechod z hustých vrstev vědomí do vysokých vrstev Bezpodmínečné lásky a Rozšířeného sférického vědomí, je v interakci se systémem Kryon. Kryon není jedna osoba, existuje mnoho center, která jsou spojena určitou vrstvou a vytvářejí kolem planety velkou krystalickou mřížku umožňující průchod vysokých vibrací za určitým účelem, a to Rozvojem vědomí. Síť je sestavená, utkaná jako velké, široké včelí plástve, tedy kodex, jehož část již byla oznámena.

Druhá část se týká skutečnosti, že vy, mistři, jste sami vědomím, které tento Přechod uskutečňuje. Nejenže překračujete vy sami, ale bezprostředně za vámi nebo možná někdo před vámi pomáhá tento přechod uskutečnit ostatním. Metody interakce, které tam byly, odkud vy sami odcházíte, se vůbec nehodí do toho prostoru, kam jdete! Na této cestě se musí proměňovat a vytvářet také metody vzájemné spolupráce. Tyto způsoby interakce v tuto chvíli neexistují, ale můžete si je utkat sami na základě několika základních pravidel pro prostor, který je již pevně stanoven jako Bod pro přivedení lidí schopných dalšího rozšíření a možnosti interakce s ještě více lidmi. Mistři jsou lidé přechodu pro budoucí lidi přechodu a dělají patrona lidem, kteří zatím zůstávají na místě.

Pokud se tedy podíváte prizmatem procesů vnitřní transformace, všichni klienti jsou lídři, kteří ne vždy někoho řídí, správněji by měli být nazýváni Arbitry osudu, přinejmenším toho svého. Pokud byste jen na okamžik viděli do budoucnosti a uvědomili si, jací lidé se k vám přiblíží a čím se stanou, sami uvidíte, že jste Strážci. Každý z vás je však nejprve Strážcem ve svém prostoru a přispívá k formování a růstu budoucího Strážce, který k vám přišel. Každý z vás je součástí tohoto procesu. Každý, kdo k vám přichází, má svůj vlastní průchod vaší mandalou. Žádný klient neprojde stejnou barvou, žádný klient nebude opakovat cestu jiného, vše bude pro všechny velmi jemně utkáno. Ale musí to být provedeno v naprosté Lásce a Touze vést tuto osobu její vlastní cestou, protkat její cestu vaší Mandalou.

Pravidlo 1, které vám pomůže vytvořit Zásady interakce mezi mistry Přechodu - absolutní Znalost jeho nástroje z éterické roviny: Co dělám? Jak se mi daří? Jsem si vědom toho, co dělám. S jakými energiemi to dělám? Kdo pracuje v mém poli jemných energií a esencí? Jak v tomto procesu působí moje duše, jaký aspekt mého já je ʺv práciʺ? Ani jedna myšlenka, ani jedna věta ve vaší vědomé práci se nezrodí náhodou, vše se děje v proudu absolutní důvěry ve Vyšší síly a duši klienta. To je první důležité pravidlo vaší všímavosti - k sobě!

Pravidlo 2: Vzájemné porozumění. Není to jen vysvětlení druhým, jak se to dělá, tj. vyprávění bodu 1 o sobě, je to pochopení energií toho druhého. A nejedná se o jednu, ale nejméně tři vzájemné relace. Pokud nemáte žádost o vzájemné sezení - je to vaše Ego, které vám nedovoluje vstoupit do vzájemné relace, což vám říká, že nejste připraveni na kontakt s tímto polem. Říká vám, že nemůžete být průvodcem klienta v této oblasti, v oblasti druhého mistra, protože do ní sami nevidíte. Ale pokud to nevidíte, necítíte a neuvědomujete si to, nevíte, jak to funguje. Poznat slovně neznamená cítit.

Pokud své Duši důvěřujete, pokud se zbavíte svého Ega ze všech čtyř stran a ve své pravé čistotě vstoupíte do pole jiného mistra, uvědomíte si, že zde máte co zkoumat, přinejmenším zkoumat to, co už o sobě víte, zkoumat znovu z jiného úhlu...

Pravidlo 3 - Zájem. Nejde o umělý, ale hluboký zájem o sebe sama skrze ʺbrýleʺ jiného mistra, skrze jeho metody: Jak to vypadá odtamtud?

Pravidlo 4: Žádné srovnávání. Žádný mistr není horší nebo lepší než jiný, existují různé nástroje, které jednomu vyhovují více nebo méně. Existuje pojem ʺKaždý řemeslník má svého zákazníkaʺ. Nyní si představte, že nejste jeden mistr, ale harmonicky utkaná mandala, na které nejsou žádné stejné pasáže. Kolik rezonančních koincidencí v takových případech vznikne? Kolik lidí zde může projít energiemi, způsoby, metodami zkoumání a sebezdokonalování, které jsou pro ně harmonické. Miluji to, co děláte společně!

Pravidlo 5: Milujte spoluvytváření. Chcete-li milovat spolutvorbu, musíte být alespoň schopni vzájemné interakce, je to Láska k týmu, k prostoru budoucnosti. Prostor 4D Vědomí je již prostorem Jednoty, nejsou zde žádní samotáři, je zde Síla Spojení.

Žehnám vám, abyste začali alespoň s tímto! Všichni máte o čem přemýšlet. Mám vás všechny rád! V průběhu společné práce mohou být někteří z vás v určitém období aktivnější, jiní méně, někteří mohou být velmi zaneprázdněni, jiní ne. Když má někdo období, kdy se zdá být neaktivní, znamená to, že v této době je pro vás důležité přesunout pozornost na sebe, je vám na to věnován čas, učitelé vidí, že to potřebujete, a tak klienti nejsou zklamáni.

Pokud každý z vás upřednostní rozvoj týmu, pocítíte, že v této prioritě začíná velmi důležitá práce s vaším Egem, která vám brání v tom, abyste se stali ještě vážnějším Mistrem. Udělejte tedy krok k Jednotě! Pouze v Jednotě můžete vytvořit tuto Cestu, kdy každý mistr zná, cítí pole klienta a ví, že bude po relaci harmoničtější, když pozná nejen své pole, ale i pole ostatních, ne z mysli, ale z pocitu, když pozná jejich silné stránky.

My, Mentoři, pro vás máme naději a dáváme vám energii a moudrost! Buďte nad sebou ve vztahu k otázkám svého ega. To je jediná věc, která vám může bránit... a mnohým už brání, a uzavírá cestu ke spoluvytváření mistrů...

Zdroj: https://absolutera.ru/article13355

Zpět