2478 Potenciál čtyřrozměrné monadické buňky Stanislav Karnauchov

[ Ezoterika ] 2022-04-25

Tvůrci, Hierarchie času a Učitelé

Tvůrci
Pro začátek je třeba uvést, jakými znaky může člověk sledovat výměnu nebo úpravu buňky na čtyřrozměrnou. V prvé řadě jsou to změny spojené s výživou, denním režimem, tělesnou hmotností, chuťovými vjemy, návyky, obecnými smysly, smyslem pro čas a dalšími sekundárními ukazateli. Počínaje malými věcmi vstoupí do života člověka poměrně vážné změny, které následně povedou k tomu, že se buňka vyvíjí nepostřehnutelně a hladce.
Hlavní rozdíl mezi 4D monadickou buňkou a 3D - samotný rámec buňky, tedy čakrový základ, se z čistě energetické stává energeticko-informační. Každé centrum dostane příležitost předepsat ty hodnoty a frekvence, které projdou racionalitou člověka. Stejně tak se v procesu dalšího vývoje buňky každá čakra postupně stane nositelem jak časového parametru, tak i prostorového. K jednomu základnímu parametru, energii, se přidává druhý - informace a následně k nim budou přidány parametry časové a prostorové.

Čtvrtá dimenze je tranzitivní mezi třetí, kde má člověk husté hmotné tělo, a pátou, kde se objevuje plnohodnotné světelné tělo. V rámci čtvrté dimenze lidské tělo potřebuje projít postupným a hladkým přechodem z hustého do světelného těla.

Aspekty, na kterých bude přechod založen.
Samotná potřeba výživy se u člověka postupně upraví a sníží. Mnoho lidí to již plně pociťuje. Množství jídla potřebného během dne pro udržení dobré energetické rovnováhy a čisté mysli se výrazně liší od toho před 5-10-15 lety, dieta je upravena, těžké jídlo je pryč. Mění se samotný vztah k jídlu, člověk už nebude konzumentem jídla, změní přístup k interakci s jídlem. Každý proces ve 4D se stává procesem Stvoření v miniatuře, jídlo nevyjímaje. Pomocí jídla si člověk vytváří svůj stav. Samozřejmě mluvíme o hluboce vědomém a vytříbeném vnímání procesu stravování, které odhalí jeho obřadnost. S růstem tělesného vědomí člověk intuitivně, bez předem naordinovaných diet, cítí, co potřebuje sníst, kolik, v jakou dobu a za jakých okolností. Autorita těla a signály přicházející z vaší buňky, budou založeny na vašem pocitu, na důvěře ve váš vnitřní božský základ a zařízení. Musíme se posunout dál, jinak strávíme spoustu času analýzou každého aspektu, na důvěře ve svůj vnitřní božský základ a zařízení. Musíme se posunout dál, jinak strávíme spoustu času analýzou každého aspektu, na důvěře ve svůj vnitřní božský základ a uspořádání.

Můžeme jmenovat úpravu denního režimu, dobu spánku a kvalitu jednotlivých fází lidského fungování během dne. Nové lidské zařízení nebude vyžadovat takové množství spánku, proces obnovy lidských polí pomocí spánku bude aktivnější, rychlejší, a to umožní reprodukovat plnohodnotný stav zdrojů za kratší dobu. Podobně se během dne bude upravovat množství energetické ztráty s ohledem na změny v noosférickém a egregorovém poli, takže spánek pro člověka nebude fází odpočinku od smrtelné únavy, stane se přirozenou a klidnou potřebou, na který bude stačit určitý počet hodin,

Základní smyslové orgány:
Chuťové vjemy se stanou ostřejší, jasnější, korigované, naučíte se z chuti vytěžit plnější paletu vjemů, což ovlivní i váš postoj k výživě. Totéž platí pro sluch, zjemní se, budete vnímat větší rozsah frekvencí. Totéž platí pro zrak, čich a hmat. Abych to shrnul, čtyřrozměrná buňka přenese všechny vaše smysly do jiného rejstříku fungování a otevírá cestu pro jasnovidectví atd. Rozvíjením a aplikací toho či onoho smyslového poznání budete schopni jej využít k pronikání do podstaty toho či onoho jevu, předmětu nebo události.

Další aspekt, který musíme zmínit, je vaše vědomí, jde ruku v ruce s vaším smyslovým vnímáním. Vše smyslové s předponou ʺjasnéʺ je založeno na kvalitativně jiné práci vašeho vědomí. Jeho evoluce je spojena především se získáním schopnosti svobodně a bez námahy se stát jakoukoli formou nebo jevem objektově-subjektového světa, volně pronikat do hustých a éterických procesů, odhalovat jejich povahu a pokračovat v poznávání jednoty se vším, co existuje. Vědomí 4D osoby je v trvalém splynutí s Vyšším Já,

Pokud se vrátíme k čakrové vertikále, již existuje potenciál pro vyváženou a kvalitní práci všech energetických center se schopností přepínat sestavovací bod ve flexibilním a mobilním režimu v celém energetickém systému. Vhodným kontaktérům a průvodcům budou poskytnuty znalosti k dalšímu odhalení specifických nuancí vaší tělesné stavby, které budou inspirovat rozvoj alternativní medicíny a léčitelství. Poznatky o vyvážené a harmonické práci nižších center, která byla pod vlivem náboženských egregorů a nízkých úrovní vědomí po dlouhou dobu skryta, se vrátí do vašich polí. Vaše těla si postupně vyvinou potenciál pro regeneraci, což vám umožní dlouhodobě udržovat vaše těla v plné a zdravé formě. Kostra vnitřních orgánů bude částečně přestavěna, přirozeně je to dáno korekcí výživy a denního režimu. Bude odhalena a doplněna funkčnost žláz a hormonální produkce.

Planetární matrix a duch Gaie k těmto změnám významně přispějí, ovlivní lidi jak ve městech, tak v přírodě, zejména po rozsáhlých a složitých očistných procedurách, které budou na vaší planetě,
interakce každého člověka s elementárními energiemi bude opravena, egregoriální obrysy Absolutna budou reformovány a nasyceny novými stavy. Interakce člověka s přírodními živly a duchy bude mít objemnější, hlubší a vzájemně se naplňující charakter. Tato část bude podporována a rozvíjena tou větví učitelského systému, která nyní, po dlouhé přestávce, vstupuje do noosférických polí vaší planety.

Hierarchie času
Nadnesené téma zvýrazníme v kontextu korekce časových polí a jejich propojení s monadickou buňkou. Přepínání mezi lineárním a absolutním časem se postupně stane srozumitelným a snadno přístupným pro člověka nového času. Tato funkcionalita je v novém čase stanovena jako základní, takže každý v prostoru Stvoření může plynule přepínat mezi časovými rozsahy, časovými liniemi, nasytit ten či onen časový úsek různými stavy, integrovat řady událostí do stuhy času. Navíc by se upravil i samotný pocit a smysl pro čas. Budou odhaleny funkce managementu času, i když ne vždy a ne najednou, ale budou postupně předávány ve větším objemu. Čas jako celek bude plastičtější, jeho potenciál bude bohatší. Dáváme vám nyní tento stav, během něhož se vaše vnímání času v daném okamžiku rozšiřuje, jak jste to již mnohokrát zažili v meditačních stavech a channelingových sezeních. Můžete "zhušťovat" nebo "ztenčovat" čas, který si přejete pro objemné a kvalitní zážitky každodenního Stvoření. Projděme vašimi centry, abychom pro čtenáře upevnili určité energeticko-informační stavy. Dopad bude komplexní - od systému Stvořitel, od nás a částečně od učitelů.

1. čakra
Výrazně vzroste objem každého centra, jakmile tam zaměříte vaši pozornost. Ve 4D se změní váš smysl pro tělo, ponoříte své vědomí hluboko do probíhajících procesů, budete schopni upravovat svou váhu (pozn. jupíí, už jen kvůli tomu to stojí za to), ovládat polohu svého těla v prostoru, měnit jeho hmotnost, objem a atomovou strukturu. Následně se rozvine pohyb v čase a prostoru, tedy toho, co znáte jako teleportaci a bilokaci.

2. čakra
Interakce s astrálními poli se pro vás stane dostupnější, zejména pro ty, kteří ji z povahy své služby potřebují. Energie vašeho sexuálního života bude palivem, které se stane základem pro zdravé a harmonické touhy, vyvážené ve všech rovinách. Odchylky, které jsou ve vaší práci druhého a šestého centra stále běžné, budou vyléčeny. Prožívání různých odchylek - potlačování sexuální vitální energie, její odliv k destruktivním agregorům - se bude snižovat spolu s ústupem těchto agregorů z vašich prostor. Získáte pro vlastní potřebu něco, co vám právem náleží, něco, co ve vás vytvoří snahu o stále nové a nové projevy, o prožívání potěšení z kvality života, která je vám k dispozici.

3. čakra
Vaše vůle, osobní síla se postupně projeví prostřednictvím aktivní vůle, která je základem každého Stvoření, základem interakce se všemi hustými a jemnými strukturami. Bude napraveno běžné zachycení a ochromení volního impulsu, k němuž došlo v rámci destruktivních forem směny. Váš dobrovolný potenciál bude uvolněn a předán vám spolu s touhou a přáním převzít odpovědnost za své projevy.

4. čakra
Stav bezpodmínečné lásky a radosti se stane základním pro 4D. Pro vaši buňku bude snazší produkovat tyto kvality, aby vaše Stvoření bylo harmonické a rostlo ze smyslu pro jednotu horizontály a vertikály.

5. čakra
Každý z vás bude mít příležitost odhalit svůj potenciál individuálního a kolektivního Stvoření. Postupně pochopíte možnosti, a bohatost vyjádření, která je vlastní každému Stvořiteli.

6. čakra
Mluvíme o základním potenciálu pro jasnozřivost, pro objemné využití vaší představivosti, pro ovládání různých procesů na dálku, pro odhalování schopnosti telepatie a telekineze.

7. čakra
Vrchol, který korunuje vaše zařízení. Dáváme vám silný inteligentní tok, který je navržen tak, aby proměnil celou vaši bytost, přivedl fungování vašeho energetického systému na novou úroveň, otevřel vaše smyslová pole, výrazně rozšířil aurický okruh, a posílil vaše jemnohmotná těla. Vaše platforma ve 4D je vědomá mysl.

Vše, co jsme vám nyní dali na úrovni systému, je již vaše z titulu vaší přirozenosti. Upozorňujeme vás ovšem na to, že každý vývoj zahrnuje uzemnění každého stavu, každého prožívaného mysteria do hustě hmotného světa. Toto rozšíření vás má inspirovat k tomu, abyste pracovali sami se sebou, mezi sebou navzájem, abyste obohatili život, který žijete, abyste objevovali nové věci, abyste uvolnili potenciál Stvoření pro rozvoj života na planetě Zemi i mimo ni. Tato kosmická a nová, rozšířená potence, kterou jste vedeni k tomu, abyste získali, vás bude žádat o nové úkoly a nové podniky ve prospěch vaší civilizace a celého vesmíru. S láskou vám žehnám, Hierarchie času, Stvořitelé, Učitelský Systém.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12950

Zpět