2253 Přechod July Julai

[ Ezoterika ] 2022-02-28

Rozhovor Seleny s guru Armeonem, poradcem systému Hierarchie rovnováhy, pro ty, kteří potřebují pochopit, co se v našem světě právě teď děje, pokusit se porozumět situaci a doplnit nejasnosti nadřazeného univerzálního vnímání. Snažili jsme se vyjádřit hlavní podstatu probíhajících procesů. Hluboce soucítím s každým člověkem a žádám vás, abyste měli pochopení pro případná zkreslení v tak těžké době. Všichni jsme lidé s různým informačním prostorem, a ti, kteří se snaží najít porozumění a přechod, mohou najít sílu a inteligenci, aby pochopili globálnost každé události ve scénářích vývoje.

A: Jmenuji se Armeon. Jsem poradcem při uzavírání informačních a energetických smluv mezi dušemi různých civilizací, které tvoří sluneční soustavu vašeho vesmíru. Jsem zástupcem Rady pro rovnováhu. Náš systém je velmi mnohorozměrný a samozřejmě existují řídicí subsystémy, s jejichž pomocí korigujeme plány rozvoje. Pracuji přímo s předáváním informací těm Vědomím na Zemi, která se budou aktivně podílet na nadcházející činnosti přesměrování energií lidstva na jiné platformy.
Nemáme na starosti přesměrování toků na vaší platformě, ale informování a vzdělávání těch vědomí, která se budou podílet na přechodu. Hierarchové vesmíru jsou celistvým kolektivním vědomím a představují velmi velký objem energií. V Radě rovnováhy jsou jejich struktury rozděleny do 12 úrovní, z nichž každá nese svůj vlastní aspekt vnímání a směřování a je samostatným subsystémem. Představujeme pyramidu vědomí, kde je každá úroveň rozčleněna v závislosti na primárním impulsu.
Mým úkolem je být přímo na třetí vibrační úrovni, abych mohl být v kontaktu s lidstvem, a umožnit, aby mě lidstvo vnímalo ve svých energetických polích, která se nacházejí na třetí úrovni vědomí.
Zastupuji strukturu na osmé úrovni vývoje vesmíru, plus a minus osmá vrstva.

Q: A co to znamená, že kontaktujete lidi, kteří se budou aktivně podílet na nadcházejících událostech? Myslíte aktivní kontaktování nebo něco jiného?
A: Jde o pomoc při naší práci. Bude nutné pomáhat kontrolovat lidi, aby neztratili zdrojové části povědomí, o kterých mluvila Ino (Architekt).
Znamená to usměrňovat toky energie, podporovat, a to i informačně, změny scénářů dříve, než se uskuteční.

Q: Chápu správně, že úkolem vyrovnávacích struktur je nastolit v našem světě rovnováhu?
A: Ne, takový úkol nyní neexistuje, protože pravděpodobnostní předpovědi větví nadcházejících událostí a neexistuje způsob, jak vyrovnat síly na Zemi. Jsme si toho vědomi již delší dobu, a proto byla vytvořena přizpůsobovací skupina, v souvislosti s tím dochází k přerozdělování toků. Jestliže dříve měla Země jeden plán pro všechny, nyní se toky vědomí přerozdělují v závislosti na plnosti toho či onoho aspektu vědomí u každého člověka. Částečně uvědomělé osoby jsou rozděleny do skupin, pro které budou připraveny vlastní scénáře vývoje bez ohledu na obecný scénář.
Nejde ani tak o toky energie, ale spíše o toky směřující lidi podle větví vnímání reality. Proto je nyní ve vašem světě takový informační rozvrat, protože každý je již ve své vlastní realitě. Naším úkolem je lidem, s nimiž budeme komunikovat, ukázat, kde jsou styčné body. Protože realita nyní vytvořila velké množství (mnohost) realit, v nichž člověk v daném okamžiku pobývá, je velmi důležité udržet v tak masivním procesu povědomí.

J. Nyní se pole mnoha lidí začíná nabalovat jako sněžná koule a potřebují lidi, kteří pomohou tyto sněhové koule zastavit, zachytit a usměrnit, aby se nerozkutálely. Ukazuje obrázek z Titaniku, kde všichni padají stejným směrem, a ať se držíte jakkoli, jdete pod vodu s ostatními. Máme několik proudů? Nehodnoceno zda dobré či špatné.
A: Jedná se o původně předložené schéma.

****
A: Minus 4D je kvalitnější než 3D, je to vývoj, ale v opačném směru. Budou to lidé, kteří se vědomě rozhodli zůstat v minus 4D, protože v minus 3D bude většina lidstva s bodovými lekcemi. V mínus 4D již budou existovat serióznější vědomí, která budou chápat, co se děje. Nebude to, jak se domníváte, práce se ztracenými dušemi.
Dva paralelní proudy vycházející z jednoho bodu (zemského jádra). První proud je zhruba -3D, +4D, -5D, +6D; druhý je 3D, -4D, +5D, -6D. Každá vyšší úroveň je učitelským systémem pro úroveň nižší.

Q: Hlavní část lidstva se bude nacházet v mínus 3D prostoru. Síly nadvesmíru nám prostřednictvím Ino sdělily, že většina lidstva bude poslána do nějakého nového 3D prostoru. Říkali, že v tomto novém 3D prostoru bude negativita do jisté míry odstraněna. Proč tomu říkáte negativní 3D prostor?
A: Možná je to otázka interpretace: když jste v plusové třetí dimenzi, negativita je vnímána jako něco odpudivého. Když se však nacházíte v mínus třetí dimenzi, je negativita součástí vašeho života, což není vnímáno jako něco neobvyklého. Vaše buněčná struktura se upraví a tento virus, bakterie se k vám stanou přátelskými. Bude aktualizovaná platforma, která obsahuje jak negativní, tak pozitivní. Samotný proces vytváření nové platformy je definován jinak, základ se změní, naformátuje a základní kód se rozdělí na rovnice, aby se usnadnilo řešení vývojového vzorce. Nevznikne nová Země, je to omyl, protože prostor možností je základem procesu života ve vesmíru.

Q: Takže mínus třetí dimenze je jen vnímání plusových dimenzí z hlediska kvality energií?
A: Ano. Pro srovnání - když žijete v nějakém destruktivním kontextu, už vám nepřipadá jako něco neobvyklého, není to problém, je to pro vás obvyklé. Když však člověk žije v kontextu dobra, je jakékoli vybočení z této úrovně již vnímáno jako pokles.

Q: Mluvil jsi o tom, že při rozdělování těchto proudů je třeba řešit smlouvy duší. Uzavírají se nové?
A: Ne. Abyste mohli opustit tuto platformu (operační systém), musíte komunikovat s vyššími aspekty každého člověka, podepsat smlouvu o přerozdělení energie do jinýchʺzásobníkůʺ, do jiných vrstev matrixu. To znamená, že vás nemůžeme všechny jen přesunout. Každého člověka musíme sledovat, komunikovat s ním, testovat ho a určit jeho potenciál rozvoje.

Q: Ale duše se již rozhodly pro přechod, pro určitý tok, pro určitý směr. Je nutné o tom člověka informovat a získat jeho souhlas?
A: S největší pravděpodobností se bude shodovat. Rozhodnutí se děje právě teď, volba je vícerozměrná a není určena jednou ze dvou možností, je to celistvý vztah všech zkušeností individuálního vědomí jako součásti společné buňky.

Q: K čemu je potom informační práce, když se duše již rozhodla a osobnost je s tím také srozuměna?
A: Aby lidé pochopili, co se s nimi děje, se stabilizovala a srovnala struktura duše-osobnosti. Aby nedošlo k přiklonění na jednu nebo druhou stranu. Destabilizace posiluje masuʺsněhové kouleʺ a člověk se může dostat do nějakého prostoru, ze kterého ho později nelze vytáhnout, respektive se tam dostane část jeho vědomí. Při silném narušení rovnováhy duše a osobnosti vzniká černá díra, Vědomí v ní uvízne a my už nemůžeme sledovat jeho jednání a vývoj. Jde také o přenos povědomí o zdrojích do nových vrstev matrice. Je tgo složitý proces.

Q: Bude nutné pracovat s klienty, kteří chtějí vědět, kam jsou vedeni právě oni? Nebo jen vydávat channelingy s informacemi?
A: Pravděpodobnější je druhá možnost. Předávání informací je jako pokyn k akci. Tento návod může přitáhnout čtenáře. Vše závisí na energetické síle, kterou kontaktér vytvoří. Čím více energie je kontaktér schopen předat, tím více lidí, které bude schopen nasměrovat, které přitáhne. Dokud se hmota bude pouze hromadit, půjde o kolektivní interakci, protože v tomto formátu nedochází k osobní výměně energie s každým člověkem.

Q: A jaký je předpokládaný časový rámec a počítáte celý tento proces?
A: Tři roky. Za tři roky už lidstvo jako takové ve své současné podobě nebude existovat.

Q: Co se tím myslí? Lidstvo nejsou jen jednotlivci. Jsme sice nyní rozdělenými vědomími, ale jsme si dobře vědomi, že toto rozdělení je iluzorní, a na některých jemnějších rovinách máme určitý stupeň sjednocení. Bude tento stupeň sjednocení zničen?
A: Ne, naopak.

Q: Pak to bude stále lidstvo, ale už ne v té podobě, jaká se používá v tuto chvíli. Takže za tři roky bude lidstvo rozděleno na různých úrovních přechodu a v různých životních realitách? Bude viditelná realita jedna nebo několik?
A: Už nyní existují různé viditelné skutečnosti. Totéž se bude dít i nadále. Existence různých energetických polí ve vaší událostní větvi reality bude záviset na vašem osobním vnímání a na té úrovni vrstvení, skrze kterou si budete tuto interakci uvědomovat, a to také závisí na Guruovi, který vás v tomto novém prostoru povede. Prostor zůstane stejný, platforma je společná pro všechny, ale toky, vnímání, cíle jsou jiné, 2 hlavní toky rozdělené do vibračních vrstev. Nyní se to ukazuje v menší míře.

Q: Po třetí úrovni se větve událostí rozdělí na dvě. Dvě větve neznamenají, že jedna je negativní a druhá pozitivní. Jen to, že jedna větev jde do plusového prostoru a bude pracovat s mínusovým prostorem a druhá větev jde do mínusového prostoru a bude pracovat s plusovým prostorem?
A: Konfigurace interakce těchto větví je trochu složitější. Správnější by bylo říci sudý-lichý, ale ve své podstatě se duplikují a vzájemně se odrážejí.

Q: A tyto dva proudy, sudý a lichý, mají různé události? Já mám jednu událost a člověk, který je nyní na Ukrajině, v poli konfliktu, má jinou. To už všichni pochopili. Půjde však o úplné oddělení toků? Obecně řečeno, pokud se člověk nachází v pozitivní události (flow), znamená to, že si ani nepamatuje negativní událost?
A: Záleží na tom, jak daleko toto přerozdělení v jednotlivých větvích pravděpodobnosti sahá. Energie tohoto konfliktu se přenese do každého z proudů, protože bude sloužit jako výchozí bod.

Q: Takže je to otázka vnímání? Pokud se část lidstva v plusovém proudu bude tohoto příběhu stále obávat nebo se ho bát, může do něj být nakonec vtažena?
A: Ne, po určité době, kdy už budou všechny smlouvy znovu projednány, nebude možné je přetáhnout do jiné vrstvy.

Q: Pokud člověk sleduje pozitivní proud, o negativních událostech, jako je Ukrajina, takříkajíc ani neuslyší.
A: Záleží na tom, jaké události se v tomto proudu odehrají. Neexistují žádné plusové a minusové proudy, jde o vrstvení vjemů prostoru variant.

Q: Takže v každém z těchto proudů bude několik větví reality?
A: V závislosti na vyzařování kolektivních myšlenkových forem. V plusovém proudu budou převládat temní učitelé a temné hierarchie, temné zvraty událostí. V mínusovém proudu budou světelné hierarchie. Otázka událostí je tak trochu zrcadlová... V plusovém proudu může nastat více negativních okolností, kterými budou temní učitelé posilovat sílu světelných vědomí a rozvíjet je. V negativním proudu to může být právě naopak. Je to jen otázka vnímání a my na něm pracujeme pomocí různých nástrojů. Proto chceme provést takové podmíněné rozdělení. (pozn. fuj.. oni si nedají pokoj)

Q: Nyní jde o vyrovnání a odstranění nerovnoměrnosti ve vývoji? Temní učitelé budou přivedeni do světelných proudů, aby pomohli zvýšit jejich sílu. Zároveň se vědomí, která půjdou světelným proudem, naučí vyrovnávat bez ohledu na to, že je učí temní učitelé. Zrcadlový příběh bude v negativním proudu, kam se dostanou lidé s negativním vědomím a vnímáním. Tam naopak vstoupí učitelé světla, aby je učili světlu, a tak budou také vyrovnaní?
A: Ano. Již jste začali procházet procesy vstupu do vašich polí temných učitelů, takže démoni navazují kontakt a předávají informace..

Q: Říkáte, že za tři roky lidstvo přestane existovat ve své současné podobě, ale stále existuje plán dalšího rozvoje sjednocení lidstva na sedmé úrovni obou proudů.
A: Pravděpodobně ano. Ale protože se nyní snažíme o zcela nový obraz transfigurace vývoje planet, pravděpodobné větve sjednocení ještě nebyly plně stanoveny. Tato možnost se předpokládala, když jsme poprvé začali vytvářet teoretický rámec. Ale jak to bude v praxi zatím těžko odpovíme. V zásadě se počítá s úplným sloučením. Stejné spojení se však předpokládalo po miliardy let až do současnosti, ale nedošlo k němu. Tudíž předpovídat se stoprocentní pravděpodobností už nemůžeme.

Q: Zavádíte obavy, které se nyní u mnoha lidí částečně objevily?
A: Ne, to je vliv kolektivního nevědomí. Vše je nyní velmi zesílené a nemáme ponětí, jak s některými vědomími pracovat. Sami jsme nečekali, že to bude tak obtížné. Kolektivní nevědomí není tak snadné rozvinout.

Q: Rada rovnováhy není ani světlá, ani temná? Jsou to vědomí, která dokázala spojit a zvládnout obojí, být v bodě rovnováhy, vyváženosti?
A: My bychom naopak řekli, že jsou to ta vědomí, která nedošla do bodu oddělení. Pokud je přizpůsobovací skupina vědomím, které se znovu spojilo z oddělenosti do jednoty, pak my jsme naopak do bodu oddělenosti nedošli, a proto předkládáme teoretické zkušenosti a přizpůsobovací skupina tyto znalosti uvádí do praxe. Je to bod, z něhož jste ještě nepoznali oddělení.

Q: Skupina pro přizpůsobení jsou nadvesmírné duše. Neúčastní se lidského společenství.
A: Prošli cestou lidského vývoje a transformace svých vibrací.

Q: Chcete říci, že vyvinete nějaké teoretické algoritmy pro vývoj a skupina pro přizpůsobení je vyzkouší na sobě a pak je implementuje na lidstvo?
A: Ne tak docela. Provádíme výzkum s cílem vyvinout nejúčinnější možnosti rozvoje, načež adaptační skupina pomocí svých praktických dovedností tyto plány zkoumá a oponuje k jejich implementaci v lidském prostředí mohou dát konkrétní doporučení ohledně vhodnosti zavedení konkrétní studie. Mají energetické aspekty, které mají mimo jiné zkušenost vzestupu a zkušenost shovívavosti.
Q: Znamená to, že informování lidí, které nyní bude probíhat v rámci volby jejich duší, o typech toků, přerozdělení lidského vědomí mezi toky, již dohodla skupina úprav? Souhlasili s jeho realizací?
A: Ano. Provádíme kontrolu, abychom upravili teoretickou základnu. Vytváříme scénáře vývoje.

Q: Co myslíte podʺmaximálně efektivní rozvojʺ?
A: Maximální zachování kvantity (neplýtvat zdroji) a kvality úrovně povědomí, tj. prohlubování a uvolňování potenciálu božského tvoření v různých směrech. Hlubší vnímání sebe sama a světa. Odděleně i v celku. Schopnost spravovat tyto toky, abyste získali ještě větší povědomí.

Q: Efektivní model lidského rozvoje neznamená maximalizace potenciálu v jednom proudu?
A: Musí se to stát ve stejnou dobu. Jinak se vše vrátí ke stejnému scénáři, kterému se nyní snažíme vyhnout.

***
Q: Metodika a algoritmy, které jsou nyní navrhovány a zaváděny do vývoje člověka, jsou nové?
A: Pokusy o zavedení těchto algoritmů v jiných civilizacích již proběhly, a od počátku tam nebyly s vývojem žádné problémy. Země je poměrně obtížnou platformou pro realizaci jakýchkoli rozsáhlých programů, protože je velmi rozmanitá, včetně vnímání a energií vědomí, včetně vstupního bodu do matrixu. Proto se setkáváme s obtížemi, které jsme si při zavádění těchto algoritmů v jiných civilizacích nedokázali ani představit. Jiné civilizace mají jiné principy vývoje a jinou energeticko-informační základnu. Široký záběr s sebou přináší potíže s řízením, plánováním a předvídáním.

Q: Podle Ino měl samotný proces přechodu trvat až do roku 2042, kdy již byly vypočítány větve událostí. Teď mluvíte o třech letech.
A: S největší pravděpodobností bude tehdy toto období zcela ukončeno. již to začalo. Za tři roky budou první výsledky jasné a viditelné. Systém již bude na určité úrovni stability.

Q: Informace, které Ino předal, říkají, že větve události již byly prožity. Znamená to, že jsme prožili eventualitu na nějaké větvi, selhali jsme a vzpomínka se nám vymazala?
A: Ino mluví o dalších větvích událostí. Nemá to nic společného se scénáři, které se nyní odehrávají. Mluví o větvích událostí než jsme se rozhodli přerozdělit lidstvo do vrstevnatých proudů na sebe. Hovoří o větvích událostí a okolnostech, které byly plánovány bez transformace platformy, nyní je situace jiná. Procházíme scénáře a prožíváme je, abychom vytvořili nové vrstvy, ale vy je prostě musíte prožít, přejít a naplnit novou realitu svými kvalitativními, ať už destruktivními nebo konstruktivními realizacemi. Kvalita je na prvním místě.

Q: Co mají v rámci událostí dělat lidi?
A: Pokusit se důvěřovat procesu, protože právě vaše vnímání určuje budoucnost. Čím méně budete viset ve svém vnímání, v určitém bodě, tím pravděpodobněji pro vás bude přechod nepoznatelný. Musíte být jako chameleon. Vaše vnímání se musí neustále měnit a nesmí se ustálit na jednom konkrétním bodě. Tak budete moci tento přechod uskutečnit vědomě. Nebude to tak, že se vtělíte, všechno zapomenete a uděláte všechno znovu a nanovo. Tak budete moci vědomě přenést nashromážděné zkušenosti do nové reality.

Q: Rozhodnutí zvolit si proudy je v podstatě stejné mezi duší a osobností. Lidé, kteří chtějí a myslí si, že půjdou do plusové reality, tam ve většině případů skutečně půjdou?
A: Ano, jen musí pochopit, že pak je jedinou cestou k jejich konstruktivnímu rozvoji destruktivní událost! Tito lidé musí pochopit, že pokud jsou Světlem, pak osvětlují Temnotu a září v Temnotě. Záleží samozřejmě na úrovni vnímání.

Q: Z toho, jak pozoruji realitu, se mi zdá, že základní masa těch, kteří jsou schopni přejít do vyšších dimenzí (z 3d do 4D, do 5D), usiluje především o Světlo, malá část, která se nemusí příliš projevovat, usiluje o Temnotu. Hlavní část lidstva spí a bude přesměrována do nové 3D reality. Je toto rozdělení správné, a pokud ano, znamená to, že více probuzených vědomí přejde do světelné větve reality?
A: Nesmíte zapomínat, že přerozdělování reality neprobíhá pouze ve Světě, ale také v Antisvětě. Tímto způsobem bude dosaženo rovnováhy. Nejde o to, kam usilujete, ale jakou cestu si skutečně vyberete. V plusových dimenzích se budou rozvíjet destruktivní scénáře pro rozvoj kvality služeb.

Q: Máte vy sami zkušenost s hustou inkarnací v nějaké civilizaci - lidské či nelidské?
A: Mám zkušenosti s inkarnací v jiném vesmíru.

Q: Jak tedy můžete předvídat, co se stane v našem vesmíru?
A: Dělám svou práci, jsem součástí kolektivního vědomí, které nasadilo vaši platformu.

Q: V jiném vesmíru existují jiné algoritmy božského vývoje. Nakolik vám náš vesmír dává smysl?
A: Všechny vesmíry jsou postaveny na Jednom základu. Přispíváme teoretickým základem k rozvoji člověka. Tento vývoj samozřejmě nemůžeme specifikovat, protože existuje mnoho dalších systémů, které se přímo podílely na vývoji lidstva, mají zkušenosti s detaily, mají potřebné zkušenosti a schopnost interakce nejen s realitou, ale i se skutečnostmi. Realita je téměř totožná (abstrakce). Na základě této reality můžeme zkoumat možné generování realit a dávat svá doporučení, tvořit model vývoje.

Q: Ve vašem vesmíru je také nějaká realita hustšího stavu. Přinášíte sem jen své zkušenosti?
A: Všechno je ve všem.

Q: Kolik je celkem vesmírů?
A: Tyto informace jsou pro vývoj vašeho světa irelevantní a my jsme se k nim již dříve vyjádřili.

Q: Nemyslím. Jedna věc je, když máme stovky vesmírů a nespočet možností vývoje. Nebo čtyři, které konkretizují určité směry vývoje: vůle, světlo, láska aʺjá jsem všechnoʺ. Pak je tu nějaká jistota, směr.
J: Náš vesmír je nyní jakýmsi středem a vše do něj směřuje, ostatní vesmíry jsou na něm závislé.

Q: To je konceptʺJá jsem všechnoʺ, a proto všechny ostatní vesmíry vlévají své zkušenosti a jsou v kontaktu s naším vesmírem. Proto je tento úkol tak obtížný?
A: Ostatní vesmíry daly vzniknout vašemu vesmíru tím, že sdíleli část svého vědomí, a společně tvoří jeden organismus.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12631

Zpět