2161 Agrese a strach Ola

[ Ezoterika ] 2022-02-25

Metatron
Promluvme si o nerozlučné dvojici, agresi a strachu. Začněme agresí. Podívejte se na svou lidskou verzi Akáši - Wikipedii. Tam najdete definici na biologické, politické, sociální úrovni, a dokonce i v pojetí počítačové hry. Zvažte to z pohledu božské Hry, na úrovni, která je v této fázi zrání lidstva pochopitelná. Lidská rasa se podle původního záměru Stvořitele neměla projevovat agresivně, na rozdíl od živočišné říše. Samotná tělesná stavba člověka nepředpokládá přítomnost takových nástrojů k projevování agrese, jako jsou tesáky, drápy apod. Ve skutečnosti jsou účinnými nástroji agrese v materiální rovině uměle vytvořené nástroje, od těch nejjednodušších, tyčových a chladných zbraní, až po zbraně jaderné. Vzácnou výjimkou jsou například bojová umění. Nicméně již v raných fázích vývoje lidstva, jak existuje v dané epoše, se projev agresivních schopností jeví jako základ přežití druhu.

Ne vždy tomu tak bylo. Existoval systém obranných reakcí lidí, který se projevil v jejich přizpůsobení přírodnímu prostředí. Ale pak zrno agrese (vlastně příchozí programové hodnoty) zavedly reptiloidní civilizace jako experiment, jako odraz své válečnické povahy.
K seznámení došlo v období mezi dobou Lemurie a dobou Atlanťanů. Nositeli tohoto programu byli již Atlanťané. Přestože ještě nedosáhla úrovně ″normální″ reakce, začalo klíčit samotné semínko v podobě myšlenek, v podobě ospravedlnění agrese, a to jak v jednotlivých případech, tak v měřítku společenských formací. Protože systém Stvoření předpokládá různé zkušenosti, vývojové větve, procházení lekcemi, lze v tomto kontextu uvažovat o agresi. Taková čára/odbočka je však vlastní spíše 2 D prostoru. Dokonce i 3D prostor předpokládá zlomek inteligence, který umožňuje člověku efektivně fungovat jako projevený objekt v prostoru, řízený principy Spolupráce, Spolutvorby. To je mechanismus agrese, atavismus, destruktivní program, který vrhá vědomí na nižší vibrační úrovně.

Bohužel na úrovni informací, na úrovni vědeckého poznání se uplatňuje vzorec ″agrese rovná se přežití″, ″agrese rovná se instinkt mysli″. , ″agrese se rovná vrozené vlastnosti člověka″ atd. Při důkladné analýze se však ukazuje zcela jiný obrázek. Člověk už dávno není objektem zasazeným do přírodního prostředí. V tuto chvíli je to v podstatě jen člověk, kdo člověka ohrožuje. A lidstvo jako druh směřuje agresi samo proti sobě. To platí pro všechny oblasti, včetně vztahu k planetě. Proto je zaměření se na tento program na úrovni vědomí skutečnou šancí na záchranu stávající civilizace. Ve vesmíru jsou však tyto myšlenky blokovány, přestože existují pozemští učitelé hlásající humanistické myšlenky a zásady. Sebeuvědomění lidstva jako rozumné, tvořivé a kreativní lidské bytosti je stále nízké. Na druhé straně je zde velký zájem temných sil využít agresi jako nástroj. Člověk, který ničí, vyvolává strach, je vhodným objektem pro temné experimenty. A strach, nejistota jsou nástrojem, jak udržet i rozvíjející se mysl ″v kleci″. Ačkoli je agrese prastarým, zakořeněným programem nevědomého chování, zákon svobody volby a práce na vědomí, a to jak individuálním, tak na úrovni lidstva, je jedinou cestou, jak může lidstvo jako druh přežít.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12539

Zpět