2063 Pozemský systém rozvoje: Vypůjčená a nezávislá motivace Architekt

[ Ezoterika ] 2022-02-01

Q: Zdá se mi to, nebo se lidé přestali zajímat o nové informace o vývoji?
SR: V oblasti lidského vědomí mohou být přítomny různé esence, které ho mohou pozitivně ovlivňovat. Například k naladění nálady, nadšení, zájmu o život, povzbuzení pohybu. Může se zdát, že některé aspekty osobnosti člověka jsou jistě jeho vlastní, nativní, ale není to všechno tak jednoznačné. Byli jste předem varováni, že plánují nechat lidi pustit, aby viděli, kam sami usilují. Nízký zájem o čerstvé informace o vývoji je způsoben tím, že se k mnoha lidem přestaly dostávat vnější podněty. Dříve v procesu učení předávali nejen zprávy, ale také podnět k jejich čtení. Hledačům byly nabídnuty jak znalosti, tak zájem o ně. To mnohým pomohlo vstřebat dostatek informací, aby se mohli rozhodnout.

Má to teď pro ně jako by méně chuti, a začínají hledat něco jiného, co je zasytí intenzivněji. Mnoho lidí nyní zkouší něco jiného. Jejich ″apetit″ po informacích se snížil, protože se částečně jednalo o vypůjčenou motivaci, která přišla od jiných entit prostřednictvím společných polí vědomí. Tato vypůjčená motivace je nyní pro mnoho lidí oslabena nebo deaktivována. To platí i pro další oblasti života. Pozemšťané nyní tráví svůj volný čas velmi pasivně: zdá se, jako by se jim do ničeho nechtělo a není jasné, kam dál. V člověku utichly některé části zodpovědné za motivaci a zájem, které dříve považoval za vlastní. Pokud se nyní člověk snaží zvednout a dělat věci se stejným nadšením jako dříve, je to důležitý záměr. Je třeba jít kupředu, i když se zdá, že to nemá dostatečný smysl. Nedostatek smyslu je dnes všudypřítomným jevem. Proto je nutné vnímat každou užitečnou, zdravou činnost jako životně důležitou, s dalekosáhlými důsledky. Je to rozhodující okamžik, kdy je jasné, zda člověk půjde sám, nebo zůstane nehybný. Pokud se osobní motivace ukáže jako nedostatečná, musí být i nadále nastavena zvenčí.

Pokud motivace poklesla, je třeba si uvědomit, co člověk dříve chtěl a nyní nechce, co dříve dělal snadno a nyní dělá násilím. Porovnejte, jak byla aktivita vybudována dříve a jak je tomu nyní. Může být obtížné vzpomenout si, jak se člověk cítil předtím. Taková je povaha vědomí: když člověk myslí na sebe, cítí především sebe v přítomném okamžiku. Není snadné vzpomenout si na minulé vnitřní stavy, pokud do nich již není možné vstoupit. To se nyní stalo mnoha lidem - některé z vypůjčených oblastí vědomí se staly nedostupnými. Změny je však možné sledovat porovnáním minulých a současných akcí, produktivity minulých a současných období. Takový audit pomáhá určit, které impulsy byly vypůjčeny. Po sestavení seznamu je třeba pochopit význam těchto vnějších podnětů a důvody, proč byly jedinci nabídnuty.

Nakonec by měl buď opustit staré motivy a hledat nové, které jsou pro něj relevantnější, nebo pokračovat v cestě, kterou vedl jeho život. Pokud nadšení pokleslo, ale člověk chápe, že byl veden správným směrem, znamená to, že rozhodnutí o důležitosti nějaké činnosti musí učinit jeho mysl a vnitřní pohnutky. Zpočátku bude možná nutné uplatnit sebekázeň. Později to bude snazší, protože činnosti, které se provádějí po dlouhou dobu, jsou pevně zakořeněny na úrovni návyků.

Q: Pokud lidé nemají zájem o nové informace, jaký smysl má předávat doporučení?

SR: V současném stavu vědomí nelze být věčně. Lidé z něj budou postupně vycházet. Sama vidíš, že duchovní hledání nebylo pro každého osobním cílem. Někteří lidé byli vedeni, jejich nadšení přišlo od jejich učitelů skrze společná pole vědomí. Někdy je můžete trochu postrčit, a pak jde člověk dál sám. Aby se užitečný návyk zakořenil, je třeba na něj určitou dobu působit. Výpočet byl právě pro tuto kvalitu vědomí, kdy člověk pokračuje v obvyklých činnostech, protože je to pohodlnější než hledat něco nového. Ne všechny užitečné návyky je snadné vštípit. Vzpomeňte si, jak jste se vyvíjeli dříve. Intenzivní období tréningu skončilo a nahradila ho letargie a touha po odpočinku a zábavě. Byla to motivace učitelů prostřednictvím společných oblastí vědomí. Ale tahat pořád někoho za uši nemá smysl. Je třeba nechat člověka jít a dát mu dost času na to, aby pochopil sám sebe. Samozřejmě, že po stimulačním vlivu dochází ke zpomalení, nebo dokonce k nečinnosti správným směrem. Stále se však očekává, že se lidé začnou posouvat sami, když se rozhodnou, že tak chtějí učinit.

Lidé byli nyní vyzváni, aby šli sami. Komu se to podaří, získá následnou podporu. Jsou možná nová období vypůjčené inspirace a nadšení. Přesto musí aspirace projevit sám. Nejde ani tak o samotné aspirace, ale spíše o sílu podpořit tyto aspirace, které si člověk sám zvolil. To jsou důležité úkoly současného období pro skupinu probuzených, kteří v posledních dvou letech pracovali s vašimi poselstvími. Pokud se někteří z nich připojili později, mohou mít stále hmatatelné nadšení. Budou uvolněni později, aby mohli podniknout samostatné kroky. Tito lidé budou dopředu vědět, že taková fáze nastane. Kromě toho se brzy začnou probouzet další vlny uchazečů o místa učitelů čtvrtého stupně. Po Přechodu budou působit jako prostředníci mezi lidmi, kteří ovládají civilizace a Hierarchií rozvoje. Zatím se nepodařilo získat dostatečný počet kandidátů, ale je to důležité, protože nikdo nezná pozemšťany tak dobře jako jiní pozemšťané.

Q: Pokud to chápu, mnozí na sobě pracují, ale ještě nepřešli. Je pro ně pozvánka relevantní?

SR: Ve skupině nových učitelů je stále mnoho volných míst, byly na ně vyčleněny seriózní prostředky. Zatím je hlavním problémem nedostatečný počet. Přechod skupiny nových učitelů potřebují především sami pozemšťané, jinak budou muset prázdná místa zaplnit příslušníci destruktivních civilizací zkušených v místních záležitostech, kteří zde působili v závěru cyklu. Proto chtějí získat co nejvíce pozemšťanů, protože cítí zainteresovanost v pozemských komunitách.

Q: Budou mít probuzení příští vlny nějaké další vlastnosti?

SR: Učitelé musí mít dostatečně rozvinutou mysl a rozmanité zkušenosti s životem v civilizaci, aby co nejlépe porozuměli všem aspektům lidského života. Jinak budou duše na Zemi trpět ještě více kvůli nepochopení nových učitelů, kvůli neschopnosti činit informovaná rozhodnutí. Když člověk vidí, že to nezvládá, může být obtížné pokračovat v práci a udržet si motivaci. Proto je výběrové řízení tak pomalé. Pokud někteří lidé nechápou, proč navzdory svému přání ještě nepřešli na jiný systém, může to být tím, že dostali příležitost pracovat na svých osobních vlastnostech, aby to později bylo jednodušší. Je třeba si uvědomit, že každá duše je v danou chvíli na tom nejlepším místě pro sebe.

Nové vlny probuzení budou intelektuálně vyspělejší, ale také s vyšší mírou destruktivity. Možná ještě plně nechápou nezištnou službu, ale tito lidé už chápou, co je to odpovědnost a kvalitně odvedená práce za důstojnou odměnu. Jak asi tušíte, budou to lidé skeptičtější k věcem, které nelze osahat a dokázat. Spolutvůrci tyto pozdější vlny probuzení předem předvídali, a proto prostřednictvím vás předávali zprávy co nejracionálnějším způsobem. Nově probuzení nebudou motivováni pouze vírou ve vyšší plán a jemnou hmotu. Budou analyzovat, hledat nesrovnalosti ve sděleních, pochybovat o vlastní připravenosti věřit tomu, co je napsáno. Zatím není jasné, do jaké míry tito probuzení přijmou myšlenku nové odpovědnosti za lidi výměnou za větší možnosti. Ne každý na Zemi je schopen se realizovat, takže nabídka může být pro někoho dostatečně lákavá, aby se odvážil zkusit to.

Q: Pokud takoví lidé plně nechápou, co je to nesobecká služba, jak je vybíráte?

SR: Nyní se vybírají lidé se zdravým rozumem a silnou psychikou, protože zátěž při vnímání více časových linií bude vysoká.

Q: Lidem se zdá, že se přechod opozdil. Ale pokud vím, je to jen začátek?

SR: Toto období není snadné, ale nyní se řeší důležité otázky, které by se neměly uspěchat. Každá duše by měla dostat šanci co nejlépe využít volbu. Pouhé dotazování se na jejich názor nebude účinné, není mezi nimi mnoho těch, kteří se opravdu dobře znají. Musíme se podívat na to, co si nyní každý člověk vybírá na úrovni myšlenek a činů v reálných situacích.

I když přechod trvá mnoho let, je to příležitost pro duši vyjít před začátkem nového cyklu. Možná je člověk unavený a toto období se mu zdá dlouhé. Pro duši je to však jinak. Naopak nemá dostatek času. K vážným posunům ve vědomí, k rozšíření pohledu na svět, potřebuje poměrně hodně času. Doba trvání jedné lidské inkarnace je desítkykrát kratší než doba trvání nového cyklu. Pokud tedy vycházíte z úkolů rozvoje svých duší - vše jde tak, jak má být.
Duše musí být velmi důležitá jak zde, tak na nových úrovních, aby se pro ni po začátku nového cyklu zorganizoval individuální přechod. Ve výjimečných případech tomu tak bude.

Q: Pokud vím, na Zemi je nyní nedostatek zdrojů života. Proto lidé nemají sílu. Jak se v takových podmínkách chovají?

SR: Mnoho lidí na sobě nyní pozoruje dvě důležité změny:
- Žádná motivace;
- Žádná síla.

Pokud motivace existovala dříve, ale nyní zmizela, je možné, že byla vypůjčená. To znamená, že člověk dostal více svobody a očekává se, že bude nezávislý. Je důležité tuto nezávislost nyní ukázat, protože čtvrtá úroveň naznačuje, že aspirace pochází z duše samotné, není vypůjčena od jiných entit prostřednictvím společných polí vědomí.
Můžeme říci, že nyní je před každou akcí člověk dotázán: ″Na co použijete prostředky?″. I když jde jen o úklid, je třeba nejprve vzít do ruky mop a síla se dostaví v průběhu práce. Čím je činnost pro člověka užitečnější, tím více prostředků dostane. Na nesmyslný povyk opravdu není energie. Je třeba stanovit si priority, přehodnotit své činnosti. Čas se zrychluje, na všechno není dost času. Stejná situace je i v energii. Za takových podmínek je člověk nucen odhodit to druhotné a vyčlenit si to nejdůležitější. Takto se odplevelí nejsilnější aspirace. Život mnoha lidí je bohužel naplněn především marnivostí a není z čeho tříbit. Ale ti, kteří v sobě objeví silné aspirace, dokážou získat další zdroje, které jim pomohou pokračovat ve zvoleném směru.

Q: A když člověk nemůže najít vlastní motivaci?

SR: Ne každému bylo umožněno projevit nezávislost, pouze těm, kteří měli šanci se vyrovnat. Musíte se pokusit vzít iniciativu do vlastních rukou. Čas dostanete.
Když bylo lidem vysvětleno, že vývoj Země řídí jiné civilizace, bylo to často vnímáno zkresleně, většinou v negativním smyslu. K tomuto řízení ale patří i přísun motivace, protože do určité fáze vývoje ji člověk prostě mít nemusí. Vypůjčené mohou být velmi odlišné myšlenky, pocity a činy. Od touhy podívat se večer na film až po výběr povolání a partnera. Do určitého stupně vývoje tak mohou být za člověka učiněna i ta nejklíčovější rozhodnutí, protože on sám by je neudělal, protože nechápe, co skutečně chce a zda se mu vůbec něco líbí.

Mnoho lidí je stále pod kontrolou civilizací. Dojde k poměrně dlouhému přechodu, ke změně sil vlivu. Nové rasy v příštím cyklu se pokusí nastavit pozemšťanům konstruktivnější aspirace. Vtělené duše se budou nadále učit, co je to motivace, aspirace a odhodlání. Vnímat je, jako jejich vlastní nedílnou součást. A až přijde čas, zkusí je pustit a zjistit tak, zda jsou schopni kráčet sami.

Q: Objasněte okamžik přechodu na další úroveň. Jak se stát pozemským učitelem? Budeme žít, jak dlouho můžeme a pak se přesuneme dál dokončením inkarnace? Nebo po transformaci odejdeme do klidné větve zdokonalování třetí úrovně? A jak se máme transformovat - přežít a zachovat psychiku?

SR: Pozemští učitelé jsou důležitým spojovacím článkem mezi systémem učitelů a probuzenými, kteří na sobě ještě nemohou pracovat zcela samostatně. Právě této autonomii je důležité naučit lidi, kteří hledají pomoc. Pozemští učitelé budou postupně dosahovat nových úrovní a není přijatelné, aby po jejich odchodu existovaly skupiny zmatených lidí, kteří stále potřebují vedení někoho jiného.
Pokud si pozemský učitel vybudoval s lidmi vztahy se silnou závislostí na jeho osobě, nebude moci svobodně zvolit přechod na novou úroveň, protože v takovém případě se částečně ztratí výsledky rozvoje skupiny, kterou vede. Pozemským učitelům je třeba také pomáhat při formování nových učitelů. To je nejobtížnější, protože každý vedoucí je svým způsobem jedinečný, a proto jsou možné názorové rozdíly. Není třeba přetvářet k obrazu svému toho, komu pomáháte postavit se na nohy, vnucovat mu své chápání. Měli bychom ho jemně vést, aniž bychom ho zbavovali jeho vlastní individuality.

V současné době existují dva typy pozemských učitelů. Ti, kteří vedou k rozvoji, a ti, kteří vedou hluboko do labyrintů reflexe. Všechny jsou cenné, protože jsou přirozenými centry přitažlivosti v závislosti na potřebách lidí. Každý z těchto učitelů považuje svou cestu za správnou. Pozemští učitelé pomáhají rozdělit hledající na ty, kteří hledají skutečnou hlubokou transformaci, a na ty, kteří jsou stále příliš připoutáni ke zkušenostem třetí úrovně.

Učitelé, kteří skutečně pomáhají rozvíjet, kolem sebe shromáždí lidi. Vazby v těchto skupinách se posílí a vyvinou, a přispějí k formování nezávislých účastníků, kteří vytvoří flexibilní sítě podobně smýšlejících lidí. Lidé se budou vzájemně posilovat a budou mít z této spolupráce prospěch. Silné sítě vyžadují čas a neustálé investice, takže jejich budování bude trvat roky. Spojení mezi nezávislými osobami nezasahuje do přechodu jednotlivých účastníků na další úroveň. V takových vztazích není nutné hledat oporu, abyste nepadli, nebo se snažit stát se takovým pilířem sami. Důležité je, aby každý účastník dokázal stát pevně na vlastních nohou.

Učitelé, kteří vedou do labyrintů iluzí, kolem sebe také shromažďují lidi, ale tato spojení jsou dočasná. Těmito sítěmi budou pravidelně proudit impulsy k rozpadu a účastníci budou tyto komunity opouštět a pokračovat v hledání.

Pozemští učitelé, kteří mohou pomáhat při formování silných nezávislých lidí, budou podporováni zdroji, které pro ně vytvoří nové příležitosti ke službě. Po této cestě se vyplatí jít, ať je jakkoli obtížná. Stačí sledovat, jak se události vyvíjejí. Pokud přicházejí lidé, kteří potřebují pomoc, pokud je příležitost je zapojit, pak se věci vyvíjejí dobře. Hlavní je nezapomínat na osobní práci. Mnozí pozemští učitelé věnují veškerou svou energii pomoci lidem a svůj vlastní rozvoj nechávají na později. To obvykle nedopadne dobře. Učitelé potřebují čas na vlastní proměnu, aby mohli nadále účinně pomáhat skupině lidí, kterou vedou.

Pro pozemské učitele neexistuje jediná cesta. Nabízím vám však informace, abyste si mohli svou situaci analyzovat sami.

Začnu příkladem, který je pro člověka srozumitelný. Učitelka v mateřské škole nemusí být schopna učit na univerzitě a vyučující vyšší matematiky se může cítit zmatený při výchově 3-6letých dětí. Každý je dobrý v tom, co dělá. Když je práce dobře zvolená a člověk zvládá její úkoly, má větší šanci být v životě spokojený. Práce učitelů na různých úrovních se také liší, a proto je důležité zjistit, kam patří. Kde mohou pracovat efektivněji a naplno využít svůj potenciál?
Učitel, který chce být efektivní na třetím stupni, chce s každým svěřencem strávit dostatek času, úzce s ním spolupracovat, proniknout do detailů procesu rozvoje duše. To znamená, že taková práce vyžaduje mnoho energie a učitel nemůže pomoci mnoha lidem. Snaha získat dav studentů na třetí úrovni je neefektivní. Lidé se budou vyvíjet špatně, protože je jim věnována příliš malá pozornost. (pozn. mikromanagement, všechny ty hyperaktivní dobré duše)

Učitel, který přechází na další úroveň, musí být dostatečně zkušený, aby dokázal rozpoznat klíčové momenty vývoje člověka. Během jedné inkarnace jich není mnoho, ale správné a včasné ovlivnění přináší vážné výsledky. Učitel z nové úrovně může na Zemi nabrat spoustu svěřenců, ale bude je ovlivňovat bodově, jen když to bude opravdu potřeba, jinak bude přetížen. Na nové úrovni bude učitel plánovat rozvoj jednotlivců po delší dobu, delší než jedno vtělení. (pozn. makromanagement)

Po zodpovězení otázky, jaký formát práce s lidmi mu nejvíce vyhovuje, pochopí pozemský učitel, na jaké úrovni se více realizuje. Pokud dává přednost detailní kontrole procesu vývoje svého svěřence, může na nové úrovni pocítit svou bezmocnost. Velmi mu bude chybět příležitost něco podrobně vysvětlit, aktivněji pomáhat. Pokud učitel upřednostňuje ovlivňování jednotlivce pouze v klíčových bodech, může se cítit na Zemi přeplněný a úkoly se mu nemusí zdát dostatečně rozsáhlé. Aby se tedy učitel mohl lépe realizovat, musí změnit rozsah své činnosti, přijmout více svěřenců a plánovat rozvoj duší, které vede, v dlouhých časových obdobích až do celého civilizačního cyklu.
Zájem duše o zkoumání detailů nebo naopak o rozsáhlou činnost se obvykle udržuje bez ohledu na střídání inkarnací. Zkoumáním vlastních preferencí při práci s lidmi si učitel s větší pravděpodobností sám pro sebe ujasní, co přesně je dlouhodobým zájmem duše.

Druhou důležitou otázkou je, zda prodloužený život nebude pro samotného přecházejícího zátěží? Jak mu budou vyhovovat jeho současné osobnostní charakteristiky v delším časovém období? Jak široký je rozsah jeho zájmů, které hodlá rozvíjet? Někdy duše potřebuje obnovu vlastností, zapomnění, nové období dětství. Změna inkarnace jí dodává nový příliv energie. To není zrovna otázka, na kterou je člověk schopen sám sobě s jistotou odpovědět. Člověk může usilovat o sebezáchovu ze strachu z neexistence, i když je sám sebou unavený a hodně trpí. Duše je však ta, která vnímá člověka. Je důležité o těchto věcech přemýšlet, snažit se o hlubší pochopení a přijetí této duality v sobě samém, aby se oslabil iluzorní rozpor mezi myslí a duší. Člověk se může pokusit na úrovni intuice vycítit, jak silné je jeho spojení s duší, jak vřelé a harmonické vztahy mají. Čím silnější jsou pouta mezi nimi, tím silněji se duše bude snažit udržet současné já jako své vyšší JÁ na dlouhou dobu. Pravděpodobnost přechodu na novou úroveň je tedy vysoká.

Otázka na transformaci pozemského učitele je odpověď. Ano, je třeba pracovat na duševním zdraví, rozvíjet odolnost vůči stresu. Naučte se ponořit se do problému natolik, abyste se s ním vypořádali, ale ne natolik, aby vaše duše neustále trpěla. Je to obtížné vyvažování. Stres je i na nových úrovních, může být intenzivní, ale projevuje se jinak, ne tak zjevně z hlediska událostí. V sítích kolektivního vědomí kolují centra bolesti. V blízkém vesmíru jich je mnoho. Myslím, že nemá smysl vysvětlovat, odkud pocházejí, stačí se podívat, jak lidé žijí. Jsou i na nových úrovních. Všude, kde tato ohniska vznikají, zvyšují zatížení kolektivních sítí, a pokud se je nepodaří uhasit, celý systém rozvoje se silně otřese. Proto je nutné, aby se každý, kdo prochází přechodem, naučil zvládat stres, duševní bolest, aby byl schopen nechat některé z nich projít, aby tyto impulsy přeměnil v něco méně destruktivního. Je to ještě těžší, když nepracujete s vlastními impulsy, ale s těmi od jiných duší. Esence z vyšších úrovní jsou nuceny dobrovolně se vystavovat stresu, transformovat destruktivní impulsy bloudící v sítích, protože žít ve světě, kde je nikdo nehasí, je mírně řečeno nepříjemné.

Před přechodem je důležité vyřešit vnitřní konflikty a dosáhnout maximální celistvosti vlastního já. Je také nutné spojit se se svou duší. Pamatujte, že Bůh ve vás rád přijímá lásku a péči. Vybudujte si svůj život na základě těchto pocitů. Dále musíte navázat spojení s vyššími úrovněmi své duše. Těchto spojení je zapotřebí dostatek, abyste mohli bez větších obtíží dosáhnout nových úrovní. Představte si, že ″nahoře″ je kus země, na který se dá připevnit lano a vylézt na něj. Lano musí být silné, a pokud vám trochu chybí vlastní síly, může toho, kdo prošel, vytáhnout přátelská ruka shora. Tímto způsobem se dostanete tam, kam chcete. Lano je však třeba ještě protkat mnoha interakcemi s vyššími úrovněmi.

Pokud se učitel z jakýchkoli osobních důvodů cítí být spíše nakloněn setrvání v civilizaci, mohla by pro něj fungovat trochu jiná možnost budování vazeb, a to budování pozemské sítě s podobně smýšlejícími lidmi. Je to dobrá možnost pro posílení pozice, podporu a vzájemnou pomoc. Protože se však prostor stále zmítá v destruktivních transformačních procesech, je lepší budovat flexibilní vztahy a neshromažďovat se na jednom území ve velkých komunitách. To si sice přeje každý, ale váš rozptyl přispívá k vaší bezpečnosti. Když se na jednom místě shromáždí mnoho lidí, jsou lépe viditelní, snáze se na ně zaměříte. Budování silných přátelství na dálku je však právě teď velmi důležité. Vyhledávejte lidi, kteří jsou vám duchovně blízcí, udržujte kontakt i s těmi, kteří žijí daleko. Můžete se snažit scházet v malých skupinkách, ale zatím na sebe příliš neupozorňujte.
Myslím, že pro dnešek jsme toho probrali dost. Uvidíme se později.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12387

Zpět